Топ рейтинг www.uz
FARDLAR
 
1

Ulki, haq borinda maqsud istagay har zotdin,
Mehr borinda yorug`luq ko`z tutar zarrotdin.

2

Tama` etma, ko`p o`lsa el moli,
Ko`rmayin haq xazinasin xoli.

3

Nabi shar`ig`a topmoq istiqomat
Erur solikka mushkilrak karomat.

4

Etar chu rizqing, agar xoradur, vagar yoqut,
O`zungga yuklama anduh tog`in, istab qut.

5

Muruvvat barcha bermakdur, yemak yo`q,
Futuvvat barcha qilmoqdur, demak yo`q.

6

Takalluf erur tang`a farsudaliq,
Aning tarkidur jong`a osudaliq.

7

Muzavvir makri bo`ldi mu`jibi qayd,
Nechukkim tulki la`bi boisi sayd.

8

Qotiq el jismidin anburlar olmay naqd emas vosil
Ki tog`ni pora-pora qilmayin, la`l o`lmadi hosil.

9

Ko`k bahridin yana tama` kom tutmayin,
Kim qatra suv tomizmas, el og`zin qurutmayin.

10

Tindurur boyu chig`oyni hokimi ravshan zamir,
Yorutur obod ila vayronani mehri munir.

11

Ne safo lofin urar hinduyi otashdoni,
Uy yorutmas ko`sov, o`n qatla yorutsang oni.
 
12

Mast mug` dayri riyoyi xilvatimdin yaxshiroq,
Yoshurun isyoni zohir toatimdin yaxshiroq.

13

Ranjkash bo`lkim, chu tortar chug`z vayron ichra ranj,
Ajdahodin biymi yo`q, ammo erur ummidi ganj.

14

El ichra, ey hasud, seni qildi haq zalil,
Kim nohaq elga zidsenu haq molig`a baxil.

15

Xaliq o`lg`on saxiydin elga bo`ldi ikki baxshoyish,
Ham ehsonidin oroyish, ham axloqidin osoyish.

16

Yolg`on demakda tajriba avvalg`i subh bas,
Yolg`on nafas chu urdi, qarordi hamul nafas.

17

Avliyo poyasig`adur yetmak,
Topmasa shukru topsa bazl etmak.

18

Bazl hayvonvashlar ilgidin agar istar ko`ngul,
Uyladurkim orzu qilg`ay bug`u shoxida gul.

19

Elni xor aylagan tama`, bilgil,
Doimo azza man qana` bilgil.

20

Ko`ngulga futur o`lmayin, roz ochilmas,
Sadaf gar butun bo`lsa, gavhar sochilmas.

21

G`ofil o`lma, nazardin itsa adu,
Sham` o`churganda yel ko`runurmu?

22

Yuqar yamonlig` angakim, kirar yamon el aro,
Ko`mur aro ilik urg`an qilur ilgini qaro.

23

Forig` el davronda bori qondadur,
Kim bu davrondadurur darmondadur.

24

Dunyovu uqbo ikkisi jam` o`lmas, ey rafiq,
Kimki ikki kema uchini tutar, bo`lur g`ariq.

25

Ablax oni bilki, olamdin baqo qilg`ay tama`,
Axmaq ulkim, olam ahlidin vafo qilg`ay tama`.

26

Istasangkim, ko`rmagaysen bevafolig`, ey rafiq,
Qilma olam ahli birla oshnolig`, ey rafiq.

27

Jahon arusi uchun, eyki, asru tolpinding,
Qachon oning boshidin kechting, ul zamon tinding.

28

Ulki, sanga eldin erur aybgo`,
Elga dog`i sendin erur aybjo`.

29

Kishi  aybing desa, dam urmag`ilkim, ul erur ko`zgu,
Chu ko`zgu tiyra bo`ldi, o`zga aybing zohir aylarmu?

30

Kishi aybin yuziga qilma izhor,
Tahammul ayla o`z aybingg`a zinhor.

31

Qotiq ko`nglungdin oqti xalq yoshi,
Ki yomg`ur boisidur yoda toshi.

32

Bu kun iasimi firoqi mening-sari esti,
Ki jonni yelga berib, vasl rishtasin kesti.

33

Qizil to`nung bila yuz xasta jong`a ofatsen,
Hadisi muxtasar  aylay, qizil qiyomatsen.

34

Noz ila avval meni firifta qilding,
Emdiki, toptim  firib — shifta  qilding.

35

Chu sen yoru jahon bir dushmanimdur,
Mening uchun jahon turg`uncha sen tur.

36

Manga emdi go`shae mehrob ila toat yetar,
Ey ko`z, ul mehrobi qoshni ko`rmakim, ofat yetar,

37

Labingni so`zga to go`yo qilibsen,
Masiho mu`jizin ihyo qilibsen.

38

Andoq ko`rundi sabza arosinda lolalar,
Kim sabzxatlar ilgida gulgun piyolalar.

39

Ne xam qoshlardururkim, hasrati qaddimni yo qilmish,
Ne kirpiklar o`qikim, ro`zgorimni qaro qilmish*.

40

Yor vaslin toptimu mehr oshkora qilmadi,
Uylakim hijroni o`rtar  chog`da parvo qilmadi.

41

Ne ajab, gar qilmasam gulrang bo`yin orzu,
Kim erur ondin dimog`im ichra o`t, ko`zumda su.

42

Furqatingdin  suvdurur  ko`nglum,  xayoling ul sudin
Uyla zohirdurki, zohirdur jamoling ko`zgudin.

43

Baloyidur buki, mendin hamisha yor judodur,
Dame bu dardu balodin xalos emon, ne balodur?

44

Chun ilik bermaski, o`psam ul sitamkor ilginn,
Ul kishi ilgin o`paykim, tutqay ul yor ilgini.

45

Elga bo`lmish ruhparvar bog`u ruhafzo bahor,
Yor hajridin manga, bilmon, xazondur yo bahor?

46

Deding, sog`indim, erur ashkdin yuzung gulgun,
Begim uzun yasha, sog`ing`aning sorig` oltun.

47

Netay elning bahorinkim, manga oshubi hijrondur,
Ko`zumga sarv o`qdur, ko`nglum ichra g`uncha paykondur.

48

Istaram, sho`xe chiqib, jonimg`a bedod aylagay,
Sabru hushu aqlu imonimni barbod aylagay.

49

Necha bo`lg`ay, ey ko`ngul, oshiqliqu aftodaliq,
Necha kun ham xushturur forig`liqu ozodaliq,

50

Ikki ko`zungu labing g`amidin
Men xasta o`lub-o`lub tirildim.

51

O`q edi, ey tongki, otting jonima vuslat tuni,
Bu jihatdin yoruma dermen seni har subhidam.

52

Belu og`zidin, dedilarkim, degil afsonae,
Boshladim filholkim: «Bir bor edi, bir yo`q edi».

53

Sel yo`lida fano dashtida mujgonim emas,
Ko`z alochuqlarining dud yegon o`qlaridurur.