Топ рейтинг www.uz
LUG`ZLAR
 
1
QALAM

Ne lo`lidurki, chun hangoma tutsa,
Qadam boshtin qilib tortar navozir.

Boshin keskandin ortib anga tahrik,
Tilin yorg`andin o`lub anga tahrir.

Qaro suvg`a boshin yuz g`o`ta bersa,
To`lar og`ziyu bo`lmas lek damgir.

Kiromul-kotibin ondin qilib sabt,
El etkondin yamon-yaxshini bir-bir.

Vale oshiq bila majnun ishiga
Qazo yetkurmay andin ranju tashvir.

Bihamdillahki, ollimda azaldin
Jununu ishq yozdi kilki taqdir.

2
TANGA

Ne sho`x erurki, ulus ko`ngli ichra savdosi
Oning yuzidagi xatlar kibi muharrardur.

Kumishdurur tayaiyu qiymati oning lekin
O`n ikki o`z tanidek vajh ila muqarrardur.

Ishi ul o`n ikkidin har birisidur diynor,
Ki adl sikkasidin yuzlarida zevardur.

Magarki angladi xumsul-muborak asrorin,
Ki soni bu adad o`lmish, agarchi yuz mardur.

Gadog`a xumsidin ar saltanatdurur, ne ajab,
Qachonki beklik oning rub`idin muyassardur.

3
IGNA

Qaysi ayyor erkin ulkim, naqb urar san`atda bor
Bir sinon yanglig` ayog`din, bosh qotiqliqdin taen.

Nozaninlariing libosi «echakim sangin erur,
Toru pudi ko`zlaridin ichkari kirmak fani.

Pardayi ismatda har gulruxki ursun lofi zuhd,
Ko`nglakining darzi-darzi ichra ko`rmishlar ani,

Bu sifatkim topti ul ayyorliq sarrishtasin,
Tongemastur, gar otin qo`yg`aylar oning so`zani.

4
MIQROZ

Ne qushlar erkin alarkim, birardurur qanoti,
Qanotining uchida har birisiga minqor.

Biror ayog`lari ham boru turfaroq bukim,
Ayog` uchida biror ko`z ham ettilar izhor.

Qachon ayog`larin olmashtururlar, ul soat
Qanot urarg`a bo`lurlar tuyurdek tayyor.

Qanot ko`p urmog` ila bir qori ucharlari yo`q,
Ucharda garchi qoridur alarg`a istizhor.

   5
O`Q

Ne qushdururki, uchar uch qanot bila, lekin
Agar qo`nar ham, ochuqdur qanotlari bori.

Qanoti soridur og`zi, valek doim ochuq,
Bu turfaroqki, bo`lur quyrug`ida minqori.

Erur aning kibi tuz ko`ngli oshyonida o`q,
Sipehr ja`basidin istasang namudori.

     6
ANOR

Ne mijmardur, to`la axgar, vale ul mijmar andomi
Erur sun` ilgidin gohe musaddas, gah musamman ham.

Chiqar ravzandin axgari dudiyu bu turfakim, oning
O`tig`a dud yo`qtur, mijmarig`a balki ravzan ham.

O`tu mijmar dema, bor ul sadafkim, durlarin oning
Evurdi qong`a davroni musha`bid, charxi purfan ham.

Agar bu nav` emas, bas ne uchun, barmoq kuchi birla
Bo`shar jismi, oqar qoni, anga majruh o`lub tan ham.

Nechakim tab`i noridur, va lekin me`da norig`a
Berur taskin, munung naf`in topibmen voqian men ham.

    7
BEL

Ne nav` paykar konidur ul uzun tillik,
Ki og`zig`a qoqilur bnr uzun yig`och mahkam.

Munungdek og`zini mahkam qilib emas mumkin,
Ki ul uzun tilidii hech nav` qilg`ay kam.

Teparlar, onchaki maqdur erur, va lekin ul
Bu tepmak ila qotiq yerni chok etar har dam.

Bu nav` yer yora olmas jahonda ul kishikim,
Yo`q ersa belida kuch, gar oni degil Rustam.

8
 YUMURTQA

Ul huqqayi ohkim, qilurlar gulfom,
Kim javfi paniru maskadin to`ldi tamom.

Kim oning urushturmog`idin istar kom,
Nokom ushatqusidur oni, nokom.

9
POKI

Ne johildurki, aylar nochaxin tez,
O`zi birla durur lekin masofiy.

Magar Bahromi Cho`bin naslidindur,
Ki ahvolida zohirdur xilofiy.

Ravondur tig`i el boshida doim,
Vale o`z ko`ksidur oning g`ilofi.

Bu holatda tonug`dur el boshining
Safosi, dog`i o`z ko`ksi shikofi.

Chu men qildim ayon pokiy nishonin,
Kerakkim, topqay emdi tab`i sofiy.

10
PARVONA

Ul qushki, taashshuqdurur andesha anga,
Bir naxlg`akim shomdadur besha anga.

Shoxi uchidin bo`lib ayon resha anga,
Gul ochmoq o`shul reshasidin pesha anga.