www.uz
             MUNDARIJA

Debocha

G`azallar
                                 1-100
Ashraqat min aksi shamsil-ka`si anvorul-xudo    
Zihi husnung zuhuridin tushub har kimga bir savdo  
Ey, mushafi ruxsoring azal xattidin insho        
Ey, hamd o`lub mahol fasohat bila sanga    
Yo rab, ulus nihoni emastur nihon sanga
Ey, nubuvvat xaylig`a xotam bani Odam aro      
Zihi javlongahing aflok uza maydoni av adno    
Zihi hiloling o`lub oy boshig`a tiyg`i balo    
Har gadokim, bo`ryoyi faqr erur kisvat anga       
Falak nilufaridin chashmayi mehr o`ldi gar paydo                   
Manga ne manzilu ma`vo ayon, ne xonumon paydo     
Ham ramad tekkan ko`zungga jismi bemorim fido
Nuqtayi mushkdur bu yo xoli aning jabin aro         
Ey, alifdek qomating mili buzulg`on jon aro        
Mehnat o`qidin qabaqdek qolmisham afg`on aro
Kimki ko`rsa mushki nob ul sunbuli serob aro
Vahki, rasvomen yana devonavu oqil aro
Zavraq ichra ul quyosh sayr aylamas Jayhun aro
Ey, alifdek rost qadding hasrati jonlar aro
Savodi xoli aning la`li ruhparvar aro
Ming zaxm urdi xanjari ishqing bu tan aro
Necha ko`nglum pora bo`lsa, rahm qilmas yor anga
Ul parivashkim, bo`lubmen zoru sargardon anga
Sinsa ko`nglumda o`qung surtub isig` qondin anga
Chin kiyigi desam ko`zin, vah, nedurur itob anga
Ko`rgali husnungni zoru mubtalo bo`ldum sanga
Qahring o`lsa barcha ishimdin malolattur sanga
Iydi ruxsoring ko`rub, bo`ldi ulus hayron sanga
Javru zulming garchi o`lmaklik nishonidur manga
Ul malohat ganji hajrida buzug` maskan manga
Vahki, ishqing zohir etsam vahm erur o`lmak manga
Agarchi yo`q talabingdin dame qaror manga
Lablaringdin garchi qon yutmoq damo-damdur manga
To seningdek qotili xunxorae bordur manga
Labing sori tokim nazardur manga
Shahr bir oy furqatidin baytul-ahzandur manga
Menmudurmenkim sening vasling muyassardur manga
Ko`zlarimda ishqdin suv erdi uyqu o`rnida
Behi rangidek o`lmish dardi hajringdin mango siymo
Yor aksi chunki aylar jilva may ko`zgusida
Kimsa hargiz ko`rmadi chun ahli davrondin vafo  
Mir`oti husnung tiyradur bu ohi dardolud aro
Er tutar ko`nglumda gardundin judo bo`lg`on balo
Orazu xolingni bir dam ko`rmasam, ey dilrabo
Ravshandururki mehr yuzungdin olur safo
Zor jismimg`a xadanging zaxmidin ortar navo
Yor dardim so`rmayin ko`nglumni mahzun qildilo
Sorig` og`riq bo`ldum, ey soqiy, xazoni hajr aro
Ko`nglum o`rtansun agar g`ayringg`a parvo aylasa
Qosidekim yordin bir so`z rivoyat aylasa
Bag`ir xunobidin za`f o`ldi g`olib xasta jonimg`a
Ne navo soz aylagay bulbul gulistondin judo
Zihi visolingga tolib tutub o`zin matlub
Sochsa anjumdin falak boshingg`a yuz ming durri nob
Ikki o`tlug` nargisingkim qildilar bag`rim kabob
Qoshu ko`zungni munajjim chunki ko`rdi beniqob
Etti hajr ayyomi, qatlimg`a nedur har dam itob
Eyki ruxsoring erur xo`bu xating ham marg`ub
Tiyg` ila xoki tanimni har taraf yording kelib
Chobukekim har taraf maydon aro aylar shitob
Havo xush erdiyu ilkimda bir qadah mayi nob
Labingdin xasta jonkim bo`ldi betob
Bovujudikim adam bo`ldum g`amidin qayg`urub
Xoki poyi bo`ldi joni xoksorim qon yutub
Sen labing so`rg`on soyi men qon yutarmen, ey habib
Vah, ne qotildur kelur oyini zulmu kin solib
Yuz to`shukluk ko`nglum o`rtarsen jafodin qon qilib
Yuz so`zumdin biriga bermas javob ul no`shlab
Xanjaring jonimg`a yetti ko`kragimga sanchilib
Ko`z yoshim bo`ldi ravon bir nargisi jodu ko`rub
Xasta jonim za`fin angla ko`nglum afg`onin ko`rub
Ichsangiz may suyidin ishrat uyin obod etib
So`zi hajring ichra har dam za`flig` jismim yonib
Qon yoshim yo`lungda tommaydur ko`zum giryon bo`lub
O`lukni tirguzur la`ling Masihoso kalom aylab
Tuganmas mehri yo`q hajrim tuni sharhin savod ayla
Mendin ul chobukning, ey payki sabo, maydonin o`p
Qasri johingg`a sipehr avjida ayvon bo`ldi tut
Ey ko`ngul, ul ahdi yolg`on mehr shartin qildi tut
Kelgil, ey qurbon ko`ngul, ul qoshi yo mehrin unut
Ohkim, ul oshno begona bo`ldi oqibat
Yoshurun dardimni zohir qildi afg`on oqibat
Jahdim andoqdur yetishgaymenmu deb vaslingg`a bot
Tiyra kulbamg`a kirib, jono, o`lumdin ber najot
Ko`zum ucharki, humoyun yuzungni ko`rgay bot
Ey ko`ngul, yor o`zgalar domig`a bo`ldi poybast
Subh erur soqiyu men maxmurmen, sen mayparast
Junun toshi urub har yon yangi dog`imni afgor et
Vujudum o`rtading, ey ishq, emdi tarkim tut
Qachonki ul buti shirinkalom qildi hadis
Agar jahong`a falakdin g`ame bo`lur hodis
Nutqi jon bermak qilur ul la`li xandon birla bahs
Mening rasvolig`img`a bodayi gulgun erur bois
Buzuq ko`ngulga fano bo`lsa kom cheksun ranj
Ey, gadoyingning gadoyi barcha ahli taxtu toj
Ko`ngullar nolasi zulfung kamandin nogahon ko`rgach
Girih-girih chu tugarsen yetar oyog`ingga soch
Ko`rub dardim, tarahhum qilmading hech
Jamolin vasf etarmen hamdamim ul gul`uzor o`lg`och
Husni ortar yuzda zulfin anbarafshon aylagach

                        101-200
Zihi tiling ana afsah takallumida fasih
Badang`a kelmadi to azmi ko`yung ayladi ruh
Ko`ngulni mug`bacha oldi, mug`ona tut aqdoh
Nega ko`rguzdi sovug` ohu sarig` ruxsor subh
Ravzayu gul yettiyu ichmas ul oy gulgun qadah
Gadoyi faqr ila so`z ayta olmas podsho gustox
Bahor sensiz o`lubtur manga ajab do`zax
Tong emas, gar bo`lsa har sarvi pariruxsor sho`x
Vahki, hijron sharbatidin bizga bo`ldi kom talx
Sen o`z xulqungni tuzgil, bo`lma el axloqidin xursand
Yop ul yuz oyinasin cheksam ohi dardolud
Dudi oh ermas ko`ngul uyin qaro qilg`onda dard
Qoshing mehrobini vasl ahli etmish qiblayin maqsud
Ey orazi nasrin, sochi sunbul, qadi shamshod
Aylamas har nav` bo`lsam ul buti ra`no pisand
Buki har yondin ko`kartibdur yuzumni koji dard
Topkali xoki tanimg`a novaki ishqing kushod
Orazing mushtoqidur bu ko`zki bo`lmish dardmand
Emas g`amimni yozar xatg`a zarafshon qog`az
Zuhdu toat shahdini ahli zamon ko`rmas laziz
Ey, zotingga har necha qilib aql tafakkur
Sipehr osiybidin solim qutulmog`liq ne imkondur
Parim bo`lsa uchub qochsam ulusdin to qanotim bor
Kema og`zi demakim, ishqingda ko`ksum chokidur
Zaxmim achitqon dam-badam ul la`li shakkarxand erur
El tilidin jonima gar yuz balo mavjud erur
Yig`lasam ko`nglumga ishim ohi dudolud erur
Ulki yuz mehnatg`a jonim ishqidin pomol erur
Yo`q ajab, la`lingdin ar bexudlug`um oyin erur
To labing shavqida jismim g`arqayi xunob erur
Ul pari ko`ngli uchun ruhim asiru zor erur
Ko`ngulki, ishqida dersen balo ne bo`lg`usidur
Jafo qilur bari gulchehralar, vafo qilako`r
Jonim oromi uchun qosidki jonondin kelur
Tutulmish erdi g`azabdin ulusni qildi asir
Voyki, bag`rim yana hajr o`qidin yoradur
Telbarab itgan ko`ngul yodimg`a kelsa gohlar
Yuz tuman mehnat o`ti anduhlig` jonimdadur
Kirdi siymobiy libos ichra yana ul guluzor
Furqatingdin za`faron uzra to`karmen lolalar
Ul malohat sham`idin mundoqki jismim yonadur
To xayoling gah ko`ngul, gah ko`z aro mehmon erur
G`unchayi xandon bila husnung guli xurram bahor
Vahki, ko`nglum g`ussasi har lahza qasdi jon qilur
Tararda uqdaliq zulfin musalsal ayladi chinlar
Ollim ul but sajdasidin resh erur, holim budur
Tirguzur har dam raqiblarniyu meni o`lturur
Yana sensizin munisim g`am bo`lubtur
Ko`zung ne balo qaro bo`lubtur
Ko`k g`azoli chunki kofur uzra mushkafshon bo`lur
Vahki, maydon azmig`a sekretti ul chobuk suvor
Vahy nozil bo`ldi yohud yorning payg`omidur
Ikki ko`zumki, dardu balo jo`yboridur
Barmog`i hayrat bilakim la`li xandon ichradur
Qoshing ko`zdin nihon, andin nihonroq xoli mushkindur
Qatlima tiyg` o`lg`alikim charx ishi ozordur
Nuqtayi xolingki ko`zdin doimo ma`lum erur
Har labing o`lganni tirguzmakda, jono, jon erur
Har qachonkim kemaga ul oy safar raxtin solur
Jon berur elga agarchi labidin qon tomadur
Xolu xating xayolidin, ey sarvi guluzor
Chiqti ov azmig`a javlon aylab ul chobuksuvor
Bargi gul yuzinda la`ling rashkidin xunoblar
Ul quyoshkim saltanat avji uza tobon erur
Telba ko`nglum, vahki, har soat birov sori borur
Ul oyki, jafo nardini xo`blardin utubtur
Barcha xo`blarning qadu ruxsoru xattu xoli bor
Chorayi kor istabon bechoralik ko`nglum tilar
Har o`qi ul qoshi yoning elnikim qurbon qilur
Yo rab, bu ne guldurkim, boshig`a chechak sanchar
G`aming o`qiki, ko`ngullar uyin nishona qilur
Hureki, mening jonima ofat yetilibtur
To bo`ldi ko`ngul ul ko`zi usrukka giriftor
Yuz olmon yo`lidin qatlimg`a chun tashrif yor eltur
Fig`onki, yor vafo ahlig`a sitam qiladur
Sarig` libos aro ul no`shlabki xandondur
Ulki, onsiz xasta ko`nglumnung yuz ohu voyi bor
Voyu yuz ming voykim, tarki muhabbat qildi yor
Har qayon boqsam ko`zumga ul quyoshdin nur erur
Yor bordiyu ko`nglumda aning nozi qolibtur
Ul malaksiymo parikim, xalq aning hayronidur
Shahsuvorim har qachon javlon qilur
Qaysi bir ko`kning yuzungdek mehri olamtobi bor
Yo`lida kosh meni pora-pora qilg`aylar
Xasta ko`nglum azm etar ul sorikim jonon borur
Ko`nglumni figor ettingu jonimda balodur
Ko`zum yoshiki, yurak qonig`a tutosh ko`runur
Vaslidin gar bargi guldur hajrdin gar no`gi xor
Bag`rimni tiyg`i hajr ila yuz pora qildilar
Ulki, yuz mendek jahonda volavu shaydosi bor
Jonda ishqing bo`lg`usi, to tanda jon bo`lg`usidur
Har niyozu ajzkim bu joni noshodimda bor
Kecha har kavkab ko`rungach, yodima oyim kelur
Yana g`arib gule jonima jafo qiladur
Xoli hijronida ko`nglum dardi beandozadur
Ikki zulfung xasta ko`nglumga qarong`u kechalar
Donayi ashkimki yog`mog`lig` bila afsonadur
Lolagun to`n ichra, yo rab, ul g`azoli Chin erur
Kunduz ul xurshidi raxshondin ko`zumda yosh erur
Qoshing avji malohatning yangi tuqqan hilolidur

                            201-300
Maydin ayru gul emas go`yo erur gulgun harir
Ul o`tlug` chehrag`a zarbaft xil`at ne yaroshibdur
Markab ermaskim, sabo maydonida gardangez erur
Bordi ulkim, sendin ayrilg`ay ko`ngul to joni bor
Bukim, ko`ngulning ul oysiz ne sa`b holati bor
Soqiyo, day shiddatidin aqlu his betob erur
Tovushkim uy toshidin kelsa, dermen bag`ri toshimdur
Xasta ko`nglum o`rtanur go`yo sevar jonim borur
Ne lo`livashdur ul qotilki, qon to`kmakkadur yaksar
Chun meni majnun boshin atfol toshi sindurur
Otashin gul bargidin xil`atki jononimdadur
Sham` ul oy hajrida har tun kuymagim ogohidur
Savsaniy to`n birla ul qad savsani ozod erur
Orazing xurshidu og`zing zarradin timsol erur
Menda bir o`tdurki, gar dam ursam aflok o`rtanur
Birov g`ami yana ko`nglumga qo`zg`olon soladur
Hayot bog`ida to sarvu lola bo`lg`usidur
Bargi nay to`n ichida nol kibi beli nihondur
Har kishikim, bir so`z ul badmehrdin taqriri bor
Orazing ko`zgusimu ter kasratidin sudadur
Bu toza tugankim g`amidin ko`nglum arodur
Beliyu og`zi ko`rar-ko`rmasda chun pinhon erur
Yuzi gulchehra soqiyning tarab hukmig`a tug`rodur
Dud yanglig` dema ko`nglum ohi dardoludidur
Sochbog`ingdin chiqqon, oyo, sunbuli purchinmudur
Orazing ko`zgusida xat sabzadurkim suda bor
Orazing husnun fuzun qilg`on hiloliy qosh erur
Netib tuz etay qadkim jismimda shikanlardur
Ko`ngul eviga g`amu g`ussa selidin ne qusur
Ne ajab, har yon meni majnun boshida yoralar
Boshtin-ayog` yalang tanim uzrakim toza dog` erur
Yuzungda zarvaraq har yonki lutfi benihoyatdur
Jahoni buqalamun ichra tushmish elga gudoz
Rafiqlar, meni mahzun nechuk bo`lay g`amsiz
Tirguzur yuz xastani bir noz ila ul dilnavoz
Ne g`am, xumor qildi esa qasdi jonimiz
Ramida ko`nglum erur ishq mubtalosi hanuz
Jamoateki, junun man`ini manga qilasiz
Navbahor ayyomi bo`lmish, men diyoru yorsiz
O`zga bo`ldi yoru mehri menda boqiydur hanuz
Ko`yung borida qilmon jannatg`a guzar hargiz
Zamone garchi yodim qilmas ul nomehribon hargiz
Xurram o`ldi bog`u bir guldin ichimda g`am hanuz
Bo`ldi shomu jong`a ul oy hajridin qayg`u hanuz
Har necha ko`nglumni chok etsang, qilur ishqing sitez
Bo`lmasa ul but qoshi mehrobim ichra jilvasoz
Mehnat o`tidin yoruqtur har taraf koshonamiz
Sarvqadlar agar biru gar yuz
Seyl un chektiyu savdo menda bepoyon hanuz
Ul pari ko`yida men devonani band aylangiz
Tufrog`imdin, koshki, jisme murattab qilsangiz
Yuzung firoqida har oh o`tinki chektim tez
Onsiz o`lmoq erur o`lmoq jonsiz
Yordin ayrilg`ali shaydo ko`ngul, bexob ko`z
Jilvamu qildi sarig` bo`rkin kiyib ul sarvinoz
G`am yuki qilmaydurur yolg`uz meni mahzunni ko`j
Dahr sudidin tama` uzkim, ziyone besh emas
Ne ajab, gar nuql tuxmi g`am qushin rom aylamas
Kiyik charmi zaif egnimga majnunlug` nishoni bas
Nafis kiyguluk o`lsa yalang tanimg`a havas
Dame ermaski, la`lingdin ko`ngul yuz laxt qon ermas
Sunbulin Layli ochibtur yel abiroso emas
Demakim, no`shi labidin quti jon qildim havas
Bas nedur, ko`z gar xayoling xaylig`a manzil emas
Oh o`qin jon ichra asrab, ko`nglum izhor aylamas
Meni men istagan o`z suhbatig`a arjumand etmas
Dam-badam la`ling xayolidin ichim qonmu emas
Zulfidin ayru jununimg`a desam tadbir emas
Gar meningdur yor lo`li bo`lsa shoh etmon havas
Chok bo`lg`on ko`ngluma qilmoq iloj oson emas
Zihi kamol ila kavnayn naqshig`a naqqosh
Jamoli yuzini chekkan tarozu oyu quyosh
Yozuqsiz, jurmsiz bedod etar fosh
Meni sargashta jismin dog` ila qon lolazor etmish
Menga emdi sarv ila gul muddaosi qolmamish
Ko`ngulkim zarnishon paykonlaringdin notavon bo`lmish
Surohiy to mayi la`ling visolin orzu qilmish
Zarra-zarra jismim o`rtandi g`amingdin, ey quyosh
Chiqti yarim kecha yo`l azmin qilib ul bag`ri tosh
Qatiq dardim zuloli ashk etar fosh
Orazin ko`rdum nihon, ashk ayladi sirrimni fosh
Chu bildi sham`kim, g`am shomi ko`nglumni halok etmish
Ko`z ko`tarmen ul quyoshdin gar ko`zum qilmoqqa resh
Ne xam qoshlardururkim, hasrati qaddimni yo qilmish
Orazin yopqach ko`zumdin sochilur har lahza yosh
Sorig` gul demakim, chun sarvinozim bog` aro bormish
Tuzmagay erdi qazo bu jismi vayronimni kosh
Porsovash dilsitonim bo`lg`on ermish bodano`sh
Seni ko`rgach, der edim bir mehribonim bor emish
Oshiq o`ldum, bilmadim, yor o`zgalarga yor emish
Vo`sma birla qoshin ul mahvashki rangin aylamish
Ne abrashdurki, sekretmish yana maydong`a ul mahvash
Ul sarv uzori guli serobdek ermish
Ne ajab, gar bor esam devonavashliq birla xash
To ko`z bila ko`nglumni ul g`amza maqom etmish
Borg`oningdin jon talashmoq erdi men mahzung`a ish
Olur jonimni ishqu manga dam urmoq mahol o`lmish
Dema, ne sud erur o`lmoq fano harimig`a xos
Gulruxum yodi bila ko`nglum erur gulga haris
Jon yetib og`zimg`a, topmon dardi hijrondin xalos

301-400
Birovki amr xilofidin aylagach i`roz
Ichib ul sho`x gul-gul qildi la`li nob ila oraz
Jong`a zulfung tobidin ul la`li xandondur g`araz
Ey sabo, jomim halokin ayla jononimg`a arz
Nafs qutto`ut-tariqi manzilidur bu rabot
Yuzda xolingdurmu yo tahrir etar holatda xat
Tariqi ishqdin o`lmish manga balo malhuz
Rishtayi diqqatdur kalomingda duri shahvor lafz
Istasangkim urg`asen davrong`a tig`i inqito`
Jismi vaslin qildim ul zulfi sumansodin tama`
Ko`zumni toki qilmish ul saodat axtari matla`
Uchuq ermaski chun bo`ldi Suhayli orazing toli`
Dog` uza dog`din ovora ko`nguldur zoyi`
Vasl shomi xilvatimda yoqsalar nogoh sham`
Ko`zum yoshardi ayon bo`lg`ach ul jamoli badi`
Yuziga ko`zguni har dam qilur ul siymbar moni`
Mehrsizlikdin falak el qatlin aylar bedarig`
Zaif tanda g`amingdin yuz eski bo`lg`on dog`
Soqiyo, hajr ilgidin ko`p tortadurmen zorlig`
Ul sumanbar qaddining sarvig`a ko`nglum bo`ldi bog`
O`rtanurmen kechalar hajringda andog`kim charog`
Garchi men hajringdin o`ldum tortibon ko`p zorlig`
Necha, ey oromi jon, hajringda beoromlig`
Lolagun bo`lmish surarda qatlima dildor tiyg`
Kechti umrum naqdi g`aflat birla nodonliqda hayf
Zor jismimda qiliching zaxmi har yon muxtalif
Yoshurun g`amzang qilichikim qilur ko`ksum shikof
Ko`rguzur hijron hurufi nuqtasin jon har taraf
Zihi azalda karam aylabon sanga xalloq
Charx dard ahlig`a har dam yog`durur gardi firoq
Yordin ayru ko`ngul mulkedurur sultoni yo`q
Bo`lmas ermish dilrabolar ahdi mahkam, ey rafiq
Sanga ish javlon qilib maydonda chavgon o`ynamoq
Ey, kalomi jonfizoying naqdi jondin yaxshiroq
Ohkim, g`am tiyg`idin ko`ksumni qildi chok ishq
Vah, necha jismimni g`amdin notavon etgay  firoq
Qon yoshim sorig` yuz uzra oshkor etti firoq
Junun toshin xarobot ichra har dam ko`ksuma urmoq
Ko`nglum bo`lur g`aming tuni har lahza qayg`uluq
Yor chun istarki, bo`lg`aymen mudom ondin yiroq
Chiqsa jonim, ayb qilma, jismi bemorimg`a boq
Demangiz, ahbobkim, qilmasmusen bas yig`lamoq
G`amim ko`p ayta olmasmen, ne tong, ko`nglum halok o`lmoq
Zihi sekribon charx uzra rahnavarding
Bo`lur gahiki, g`amim shu`lasin ayon qilsang
Qaro-qaro mija xanjarlarin ititmak ishing
Ishva aylab elga, ohimdin tavahhum qilmading
Kulmading, to ko`zlarimni kavkabafshon qilmading
Vah, nedur maydonda har yon azmi javlon aylamak
Bu ne husnu noz erurkim, intihosi yo`q aning
Toza dog` atrofida jismimda tim-tim qon ko`rung
Gar jafo qil, gar vafokim, dilsitonim sen mening
Mutribo, g`am bazmida to navha ohang aylading
Orazing subhidin el ayshini jovid aylading
Orazing guldur, gul uzra sabzayi tar kokulung
Ishq aro vasling tilab, hajringda bo`ldum dardnok
Ishqim ortar xatti zohir bo`lg`ali jononaning
Quyundek vasl dashtidin gar, ey Layli, meni surdung
Kelgusi ul sarvi siyminbar guli serobdek
Tilagim sening huzurung, talabim sening jamoling
Tiyra qilmish tun kibi ofoqni ohim mening
Tong nasimin soyir etgan gul`uzorimdur mening
Ko`kragimdur subhning pirohanidin chokrok
Qog`az uza qalamni fusunsoz qilmading
Bir o`t esaki, manga jurmsiz vafoni kam etting
G`am xazonin zohir etmish chehrayi zardim mening
Har ko`ngul oromi chun bo`lmish diloromim mening
Ne ajab, sarvi sihiyga inmasa boshing sening
Ne lutf ediki, meni noma birla yod etting
Ey ishq, yana furqat o`tin jonima urdung
Ne xayol edi yanakim, ko`ngul qushi saydini havas aylading
Necha javrin tortayin ul sarvi hurizodning
Ko`ngullar quti shirin dostoning
Rahm etib, ey do`stlar, majruh ko`ksumni yoring
Rafiqlarni borin yoru mu`tamad qilding
Bir xabar ber, ey sabo, sarvi ravonimdin mening
Base dard berdingu davo qilmading
Yuzung oq, ey g`amki, ashkim rangini ol aylading
Ne hush ummidekim, uryon nigun qad birla ursam tak
Hajrdin ko`zumga olamni qarong`u aylading
Yuzung ochib, ne ajab, yuz xonumonni o`rtamak
Yo rab, ul oyniki el ko`nglig`a marg`ub aylading
Istab ul butni xirad belida zunnorin ko`rung
Rahmsiz bo`lg`ay ko`ngul kuffori Xaybar ko`nglidek
Samandi noz uza ul chobuki balog`a boqing
Xayoling husnig`a ko`nglumda ziynat bersa hijroning
Shikof emas buki ko`ksumga soldi tiyg`i halok
Ko`ngulki, hajr tuni qo`ymadi qarorin aning
Ko`ngulkim, har yonig`a na`l kestim bo`lg`ali zoring
Elga ishqidin  g`araz  mehru  vafosidur aning
Kimga bir majlisda ohu dard ila so`ze kerak
Yana, ey ishq, guli ruxsorin oshubi chaman qilding
Shomi hajrim ko`rdung, ammo zulm tarkin tutmading
Chamanda chehra furug`i uchun qadah olding
Donayi xoling bila ko`nglum qushin rom ayladiig
Zulfekim, bog`liqdurur  har jonga bir tori aning
Dudi ohimning quyundek pech ila tobin ko`rung
Latofat oyi ul yuz shomi savdo sunbuli tobing
Zihi quti xayolim hajr muhlik dardida yoding
Chamanda sarvinozim jilva qilmoq aylamas ohang

401-500
Chamanda sabza manga xanjar o`ldi sarv xadang
May bila mayxonaning xishtin tosh uzra hal qiling
G`am toshin jismimg`a paykoning bila  band  aylading
Ey mug`anniy, yor bazmida navo soz aylasang
Ishq o`tidin  qismatim dardu balomu qilmading
Ey ko`ngul, yer-ko`k asosin asru bebunyod bil
Og`zidin chiqqan hadisi nozuku ranginni bil
Aningdek mastmen day subhikim, bu mushkil ermas hal
Yuzungni  ko`rdum, emdi ko`zlarimni bog`la, ey qotil
Hajr o`tig`a istasang yoqilmag`aysen, ey ko`ngul
Chamanda qonini baskim oqizdi zor ko`ngul
Men jahondin kechtimu kechmas mening jonimdin el
Qaro ko`zum, kelu mardumlug` emdi fan qilg`il
Nomasi  qo`ynumda, baskim iztirob aylar ko`ngul
Yordin kelmish manga bir turfa maktub, ey ko`ngul
Ey ko`ngul, bir nav` o`lubmen ahli davrondin malul
Ul parikim bandi zulfig`a majonindur uqul
Qon to`kar ko`z orazing gulgunaliq ko`rgan mahal
Yor hijronida sarvaqtimg`a yetting, ey ajal
Ko`zumda hajr o`tining humratin ko`r, dema qondur ul
Qurudi chekkali qondin ko`zum niqob qizil
Ey musavvir, dilbarimg`a suvrate monand qil
Qani bir chehraki, mayl etgay anga  xasta ko`ngul
Kasdi jonim qildi hajr, ey qotili xunxor, kel
Yuzi oyina qildi ko`zguni ul siymbar hoyil
Har kishi ko`rsa qizil xoroda ul mahvash jamol
Sarvdek xazro libosing birla, ey nozik nihol
Kim dedi mehringni ul mahvashqa ravshan aylagil
Gulbuni ishratdin uzgil bargi payvand, ey ko`ngul
Qildi ovora meni xastani ovora ko`ngul
Ey, jamoling ravzasi firdavs bog`idek jamil
Ul quyosh og`zi uza mushkin  xoll
Ne qoshu yuzdurur sanga, ey husni loyazol
Yo rab, ul oy xusnin el fahmig`a nomafhum qil
Qon yoshim ichra tanim to`lg`ang`anin nazzora qil
Nolani har nechakim eldin nihon aylar ko`ngul
Zulfini ochmish sabo, yuziga chiqmish tobi mul
Qasdi jon aylar damodamkim anga yuz jon tufayl
Ko`nglung istar yorlar birla hamisha shod bo`l
Gar yetar ag`yordin yuz ming jarohat, ey ko`ngul
Qomatingg`a har zamon yuz jilva, ey zebo nihol
Anglading yo yo`qmukim, aylar safar yor, ey ko`ngul
Ey ko`ngul, hijron kunidur, tortib afg`on yig`lag`il
Bog` mendek sorg`orib, bulbul meningdek bo`ldi lol
Ey, latofat kasbida xusnungg`a hojatmand gul
Sarvinozim, yo`q ajab, gar ro`zadin topmish malol
Ey, manga sensiz  bahoru bog`u bo`stondin malol
Uyg`onib subh uyqusidin, mehr sham`in tor qil
Kecha ul oy birla erdim, vah, bu tushdur yo xayol
Ul  mukahhal ko`z jafosidin agar bo`lsam qatil
Bo`lmish andog` munqati` ahli zamondin ulfatim
Ul pari nazzorasig`a, vahki, yo`qtur toqatim
Chamanda munisim ne sarv erur, ne gul, ne sunbul ham
Urarmen ko`ksuma toshlar, g`am etgach qasdi jon har dam
Ne itni ul buti begonavash itiki sog`indim
Hajr toshining ko`kumtul dog`idin kuydi tanim
O`rtanur el furqatingdin navha bunyod aylasam
Qilg`ali yuz til kibi ko`nglumni chok ul qotilim
Bu kun ahli jaxondin xastaxotirmen, jahondin ham
Bahor bo`ldiyu mayli gul qilmadi ko`nglum
Loladek yuzung xayolidin to`la qondur ko`zum
Magarki, ko`z yo`lidin oqti qon bo`lub yuragim
Qadingg`a to`bi o`lubtur muti`u chokar ham
Ko`ngul jon birla bordi hamrahing, men dard ila turdum
Chu yopsa na`shim uza mug` palosi idborim
Ayni za`fimdin qo`lum chun qo`ldading, ey dilbarim
Ko`ngluma yor istabon mehnat kelurni bilmadim
Tun oqshom keldiyu kelmas mening sham`i shabistonim
Zulmati hijron qilur qat`i hayotim dam-badam
Ishq ila bo`ldum masal savdo bila afsona ham
La`lingki, sog`indim ani jon rozig`a mahram
Kecha ul mahvashni yod aylab farovon yig`ladim
Soqiyo, kechagi may nash`asidin jon toptim
Bitigingdinki, savodini ko`rub jon toptim
Visol tuxmini ektim, firoq bar toptim
Vasl bargin uzki, men hijron gulin bo`y etmisham
Tirik yururmenu bor mendin ayru jononim
Ey, qading sarvi ravon, ko`yung bahoru gulshanim
Eyki, avval qomating vasfini shamshod ayladim
Junundin uyla tufrog` o`ldi jismi ranjparvardim
Mehr ko`p ko`rguzdum, ammo mehribone topmadim
Etti so`zi hajru chektim ohi dardolud ham
Yog`lig`ing ilgimda, ashkimni ravona aylaram
Oqizdi limuyi bo`rkungni ko`rgach, oncha qon ko`nglum
Yana firoq o`tig`a tushti toblig` ko`nglum
Ne kun kelgayki, kelgay nozaninim
Ne ayb, agar mayi sofiy g`amidadur ko`nglum
Vayronaedur maskanim, andin manga bisyor g`am
Chun o`larmen bir nafas ul dilraboni ko`rmasam
Oncha kavkab to`kti shomi g`am xayolingdin ko`zum
Er yuzini tutti ashkim, ko`kka yetti nolishim
Ne uchun tarki muhabbat qildi mohim, bilmadim
La`ling g`amidin diydayi giryon bila bordim
Vodiyi hajringda bir dam qon yutardin qonmadim
Sahar ko`rdum yuzin, oqshomg`acha kuydi hazin jonim
Muvofiq kiydilar, bo`lmish magar navro`z ila bayram
Jong`a ko`ksum chokidin jononni mehmon ayladim
Ne tong, gar muhlik o`lsa dudi ohim imtidodi ham
Aqlu jon qasdida ko`rdum ul ko`zu mujgonni ham
Ajoyib tiyradur hajrim tuni, ey mehri yo`q mohim

501-600
Bahoru bog` sayridin ne gul, ne sarvdur komim
Tandin o`qungni cheksalar og`rirdin ermas shevanim
Quruq tanimg`a tugan kuydururda bebokim
No`shi labini har necha so`rdum, o`sonmadim
Visol ichra ul oyning furqatin oson gumon qildim
Qirog` ermaski, qilmishmen ko`zum seli yo`lin mahkam
Ne ul quloqqa yetar, arzi hol ado qilsam
Hajr ila ko`rma ravo jonimg`a bepoyon o`lum
Sarvi ozodimni bog` ichra xiromon istaram
Bo`lmasun ko`nglung qushig`a durru gavhar vasli kom
Istaram yuz manzil o`tgaymen adam sahrosidin
Ko`nglumni ayladim yuz chok ishqingdin meni mahzun
Bulut hayvon ziloli birla tirguzdi havo jonin
Muhabbat rishtasin uzdiki, o`lturgay bu g`amnokin
Baski qaddi g`unchadek el ko`nglin olib qildi qon
Ishqida yaxshi-yomon bedodidin topmon amon
Yuzu zulfungni sog`inib kelmisham, ey mahjabin
Shikeb uyin buzadur benavo ko`ngul, netayin
Ne tong, sarig` yuzumda ashki rangin
Arg`uvoniy to`nmudurkim kiymish ul sarviravon
Ishq aro menmen dame bemehnatu g`am bo`lmag`on
Xurshid tulu` etsa, quyoshing sog`inurmen
Har xazon bargi erur zoreki dahr ozoridin
Shavqdin ashk ichra g`arq o`lub, dey olmasmen g`amin
Meni bedil sanga jon o`ynamoq birla yaraydurmen
Tikmisham majruh ko`nglum zaxmini g`am neshidin
Anglamon suvdek yuzungdurmu ko`rungan ko`zgudin
Yona ne qad jilva qildikim, demakdin lolmen
Vahki, mendin ayru yuz jon yo`qsa jononmu ekin
Yaramni tikkali boshing uza bichakmu ekin
Yuzung o`tig`a tutun zulfi muanbarmu ekin
Ulki har tun uyg`onib, yonida ko`rmas hamdamin
Porso yorim sog`inmas masjidu sajjodadin
Chiqorg`ach ul mahi mahmilnishin oraz niqobidin
Subh yetkurdi sabo gulbargi xandon mujdasin
Yonida bo`lmasam nafase dardnokmen
Ul sababdin tiyradur ko`nglum uyi hijronidin
Ko`nglum uyin har nechakim, istasang g`am topqasen
Yuz balo har dam topar hijron bu mahzun  jon uchun
Furqatingdin kechalar o`rtar meni baxti zabun
Sensizin, ey umr, bir soat manga jon bo`lmasun
Vaslingg`a yetibon sog`inurmen xayol ekin
Ishqing etagin jon iligi birla tutubmen
O`lgumdurur chu furqat ila ishtiyoqdin
Eykim, tanimg`a jon berasen har tariqdin
G`amingda har kecha, ey gul`uzor, yig`larmen
Lolaning g`unchasidek ko`nglum o`lubtur to`la qon
Sahfayi husnungda jonbaxsh irning, ey siyminbadan
Falak sitezasidin bo`lma, soqiyo, mahzun
G`am yelidin, yo rab, ul gulga g`ubore bo`lmasun
Eykim, nafase g`oyib emassen  nazarimdin
Ne tirikmen, ne o`luk, ne sog`, ne bemormen
Vasl etti yor va`da labi jonfizosidin
Sarveki, nolishim biyik o`ldi havosidin
Do`stlar, bir chora men devonae shaydo uchun
O`rtama ko`nglumni komin hosil etmasdin burun
Ko`ngul olurda ajab dilrabo emishtuksen
La`lu g`amzang birla baskim nuktadon ustodsen
Chok-chok etting ko`ngul komini hosil qilmayin
Yoridin hech kim meningdek zoru mahjur o`lmasun
Noumide men kibi bormu ekin jononidin
Aqlu jonu ko`nglum ul oy furqati ozoridin
Yor payg`omi ne osig` o`zgalar tahriridin
Kelki, vaslingdin hazin jonimni xursand aylayin
Masihodin labing afsah, quyoshtin orazing ahsan
Azal naqqoshi tarh aylarda gul bargi namudorin
Rashkdin dermenki, mehr itsun sipehr ayvonidin
Ko`rubmen kirpiging boshtin-ayoq teshgan ko`ngul holin
Shahid o`lsam libosi lolagun sarvi ravonimdin
Sog`inmang soya g`am shomi malul ermas fig`onimdin
To`la qondur ko`zumnung halqasi to qoldi yorimdin
Meni zaifni sargashta ayladi gardun
Elga berdi kuydurub ul gul tanim xokistarin
Nihon ishqingki, ko`nglum ichra tushti yuz sharor andin
Dema, mehnat tog`ining Farhodi sargardonimen
Ko`rsa ne fikri tanim zaxmiyu ko`nglum kuyganin
Firoqingda ko`zumdin yig`lamoq bo`lg`aymu kam bir kun
Yuzinda may gulidur yo yuzin ko`rguzdi ko`zgudin
Yozarda ishqing o`tin sekrir ohimdin sharar har yon
Jamoling shavqidin g`am shomi kuymak ibtilosidin
Gar meni yod etmas ul oy zulm ila bedodidin
Choklik ko`ksum eshikdur, jism uyi baytul-hazan
Ichimdagi yoshurun g`amki, ayta olmasmen
Yuz o`tida yuz qatra suv, ne tong, yo`q hayi g`altonidin
Kosh ko`nglumdin chiqarg`ay erdim ul oy ulfatin
Man` qilmas ashk la`lingdin tutashqon jon o`tin
Tushta la`lin ko`rdum, uyg`onmay debon qayg`udamen
Xayoling kelsa ko`nglumga bo`lur ozurda mujgondin
Ko`ngul toshlar qarosin dog`larkim qo`ydi g`am har yon
Lablaring sharbatini chashmayi hayvonmu deyin
Ishq ahli sotqun olsa izing to`tiyosidin
Sirishk qonin ayog`ing uchun hino qilayin
Vafo yo`linda, eykim, topmading istab asar mendin
Agar ishqing havosida yog`ar har jola tosh o`lsun
Ahd qildim: ishq lafzin tilga mazkur etmayin
Kul o`lsa raxshi na`li barqidin ishq ichra bir xirman
Bilgasen, chekmas kishi dardu balo andoqki men
Etishti bayramu daf` etti ro`za qayg`usin
Chekkanda naqqoshi qazo ul sarvi gulrux suratin
Huqqayi la`lingda ko`ptur xurdayi ma`ni nihon

601-700
Bazm ichinda andoq ul mahvash xayoli birlamen
Muzayyan qilma marmar toshi birla tufrog`im boshin
Borsang ol jonimni, to sensiz manga jon qolmasun
Tilab jannatni o`tmon do`st ko`yida gadolig`din
Vafo ahlig`a davrondin yetar javru jafo asru
Yor mustag`niyu muhlik g`ami hijron asru
Yuzungda may guli yo gul ochilg`on bo`stondur bu
Yordin ayru may ichmak qindurur balkim og`u
Hajrida ko`nglumga bor ul la`li serob orzu
Har yon ul yuzda ter oqizdingmu
Gul sochar yel bog` aro, sarvi ravonim keldimu
Soqiyo, men yutmag`on xunobi hijron qoldimu
Belingu zulfung xayolin sharh etarmen mo`-bamo`
Qayon qilsa havo ul turfa qush uyqum olur qayg`u
Ul oyg`a ne g`am tushsa bu devonadin ayru
Tutqali lam`ayi ruxsorig`a jonon ko`zgu
Xating ermas, gul uzra sabzayi bog`i Iramdur bu
Sochti terdin gul uza ul sarvi gulruxsor suv
Solsa zuhdung tuniga jomi hiloliy partav
Sujud etar quyosh ollinda uylakim hindu
Yuzu ko`zungda muayyan kamoli sun`i iloh
Otashin gul garchi ziynatdur jahon bo`stonig`a
Ko`ngulkim vaslin istar har taraf dog`i sitam birla
Kuydi ko`nglumkim, nedin manzil emas jononag`a
Yonida el ko`rsam, o`q sanchilmasunmu jonima
Anbari tar istamon yuz uzra xoling borida
G`amidin garchi jon yo`q erdi tanda
Ko`nglumning ohi qatrae xuni jigar bila
Zihi hayvon suyidek lablaringning hasrati jonda
Pardag`a kirgan kibi xurshidi raxshon har kecha
Yo rab, ul yuzni dame ko`zumga pinhon  aylama
Ul musofirkim erur barcha sipoh ahlig`a shoh
Jon olsa naylay ul buti paymon gusil bila
Ohkim, jon bo`ynig`a zulfung tanob o`ldi yana
Boda tut, soqiyki, ayyomi visol o`ldi yana
Ko`zni la`ling shavqidin durbor qilg`ungdur yana
Orazi yonig`a gul sanchar jamol izhorig`a
Nasihat ahli manga derki: Mayni tark et vah
Qil uchi ko`rmay og`zingdin nishona
To ko`rubon yuzin quyosh qolg`ali ishtiyoqig`a
Vahki, umrum barcha zoyi` bo`ldi el komi bila
Tushti o`t ko`nglum eviga ohi dardolud ila
Lablaringkim, hayf erur teng tutmoq oni qand ila
Bo`lur shom ul mahi Naxshab ravona
Mehrdin dermenki bo`lsam doyim ul oyim  bila
Gar sabodek hamdam ermon sarvi ozoding bila
Solib qon oncha qo`ydung dog` bu jismi figor ichra
Vahki, ul sho`x borib, jonima o`t soldi yana
Ko`nglum og`zingning xayolidinki to`lmish g`am bila
Novakingning to`sdin ermas nishoni bo`ynig`a
Yana ne o`t edikim, tushti xonumonimg`a
Meni gadoy qachon yettim ersa shohimg`a
Ko`ngluma anduh yelidin g`uboredur yana
Orazing xoli nedin qildi meni devona
Ko`radurmenki borur yoru qolurmen meni gumrah
Vahki, bir badmehr o`qi jonimg`a parrondur yana
Tanimda za`fdurur to isitmish ul dilxoh
Hayhotkim, birav g`amidin zormen yana
Har gulki ochibdur may ul orazi diljo`da
Yana har dam ishim sochmoqdurur ko`z bog`idin lola
Tiyralik xatting savodidin labi xandon uza
Nildin har yon alif ul mahjabin ruxsorida
Va`da aylab vasl, jismi notavonim o`rtama
Ko`ngul qushidur oning zulfi tobdori bila
Falakdin yaxshiliq yetgay debon ko`nglungni shod etma
Har oyki g`ayrima bir zarra mehri fosh o`lsa
Dardini jismim aro asray debon tadbir ila
Ilgin ul gulrang etibdur lola yafrog`i bila
Ey sabo, holimni arz et gulruxi tannozima
Erur ko`ngulda safo ishq toza dog`i bila
Men masti g`arqi bodamen, aksim emas may  ichra, vah
Ochib ko`ksum shikofin, ayladim ko`nglumni nazzora
Firoqing tiyg`idinkim xasta jismim bo`ldi yuz pora
Chamanda sarv yo gul chun sabodin tebranur nogah
Xush ulkim, bor edi ilgimda pechon sunbulung gah-gah
Vaxki, kelturdung firoqingdin balolar boshima
Soqiyo, talx o`ldi ayshim hajr bedodi bila
Bo`lsam ul qotil shahidi hasratu hirmon bila
Sochib sirishk, yugursam qoshing xayoli bila
Zihi har lahni bulbul savtining zotingg`a isboti
Ey, yuzung ustida ter gulbarg uzra  shabname
Chun ilik bermaski o`psam, ul sitamkor ilgini
Jilvamu aylar qizil to`n birla har yon ul pari
Ul quyosh oq uydavu men muztaribmen har sari
So`zi hajring ichra yo`q biryon ko`ngulning toqati
Tavsaning na`lidin istarmen boshimg`a afsare
Intizoridin ul oyning ko`zki soldim har sari
Davlat tongi yuziyu sochi tong qorong`usi
Hushsiz jonkim, yoshurmish jismi g`amparvard ani
Jong`a chun dermen: Ne erdi chiqmog`ing kayfiyati?
Zohir aylar oh ila ashkimni hajring og`usi
O`t solur el jonig`a har dam sovug`lug` birla day
Bir kun meni ul qotili majnunshior o`lturgusi
Shukrlillah, ey ko`ngulkim, raf` o`lub hijron tuni
G`amingdin chun ajal go`r og`zida jismim nihon ettay
Ko`ksumda na`l bo`ldi xadanging nishonasi
Sihhatim ozurda jononimda bo`lg`ay koshki
Nechakim, ul oyg`a mendin mehribonroq yo`q kishi
Boshimg`a kosh gohe yetsa raxshin sekretib mohe
Sensizin bazm ichra qat-qat qon ko`ngul betob edi

701-777
Tilarmen muztar etsa ofati osuda jonimni
Necha kilki taxayyul birla bir surat nigor aylay
Soqiyo, tut bodakim, bir lahza o`zumdin boray
Bo`lg`ay erdi yuz tuman ming ranju mehnat koshki
Bugun aqshomg`a tegru menki ko`rmaymen quyoshimni
Xushturur gulgun qadah girdinda gulbargi tari
Sevungil, ey ko`ngul, oxirki jisming ichra jon keldi
Ne bir subh ul quyosh bazmi aro ichtim to`la jome
Ikki hamdamkim erur may bazm aro hamdamlari
Yuz urma har taraf, ey sho`xu, zor qilma meni
Ey, guli savri chamanda orazing sharmandasi
Yo`qtur anduhu malolat o`tig`a xas men kibi
Ey, dudog`ing sharbatida obi hayvon lazzati
Nargisin gul uzrakim bemor etar noz uyqusi
Mening baxtim yuzi g`am kojidin ul kun qaro bo`ldi
Tanuredur ichim go`yo qizitqon ishq o`ti oni
Ey ko`ngul, berding ilikdin vaslining davronini
Necha tiyg` urdung ko`ngulga, tiyra ohi itmadi
Ul oyki, mehr ila olamni muhtaram qildi
Mahvashekim, mehridin bo`ldum jahon ovorasi
Ahli dil ollinda dildor iltifoti kamlig`i
Qildim ul oy ollida oshiqlig`im izhorini
Ohkim, ul ganj yod etmas bizing vayronani
Har tikan bu g`unchadek ko`nglumda paykon bog`ladi
Ne may xushtur manga, ne gul kerakliktur, ne gulzori
Ey ko`ngul, kelkim, ikov bo`lub nigore ko`zloli
G`unchadek qon bog`lanibdur ko`nglum, ey gul xirmani
Haftaedur ko`rmamishmen ul buti cholokni
 G`aribliq yana ko`nglumni dardnok etti
La`lingga bog`landi jonim, hajr elindin ol ani
Turfa gulzor aylamish may gullari ruxsorini
Tushda sarvu guldin islab birni, quchtum birini
Qani visolingga bir mendek orzumande
O`tum xud etmadi ul toshbag`irg`a ta`sire
Jonim chiqadur hajr ila jonon kerak erdi
Bo`ldi iyd, ul turki chobuk azmi maydon qilg`usi
Mushki tardur sabzayi xatting, yuzung gul xirmani
Ey, hayotim naqli la`li xurdadoning sadqasi
Tog` aro Farhodu har yon surma qilg`on toshni
Yor ila bir xilvat istarmenki, ag`yor o`lmag`ay
Og`iz ichra tilingdek g`unchada gulbargi tar bo`lg`ay
Yana balo choqinin ishq telba jonima urdi
Labing takallum etib, so`zda lol qildi meni
Xarob aylading, ey ishq, xonumonimni
Ey quyosh, nevchun qoshingdin soyadek surdung meni
Dedimki, ko`zga chekay gardi rahnavardingni
Qo`zg`adi ohim so`ngak birla tani g`amnokni
So`rmangiz ashkim suyinkim muttasilmu kelgusi
Ishqing ichra ko`ksuma oncha junun toshin uray
Ey ko`ngul, kelkim, balo bazmida jomi g`am tutay
Bir pari paykar g`ami oshuftahol etmish meni
Olsa jonimni labing davron to`kub qon yoshini
Zaxmig`a marham yoqib, g`amgin ko`ngul shod o`lmadi
Ey ko`ngul, qo`yg`ilki, mundin so`ng gadolig` fan qilay
Ko`nglumga sho`r soldi birovning malohati
Bo`lsa ko`yung tufrog`i za`f ichra jismim bistari
Qilsa kul jismimni o`rtab otashin oraz guli
Orazing zar huqqalardin, ey malohat mash`ali
Kamand uchig`a yetkurmas g`amu andisha ayyori
Emas bog` ichra sorig` lola zanbaq, bilki, har sori
Ko`ngul, o`t berki, bir oy hajridin ko`ksumga dog` o`rtay
Donayi xoli uzra ko`r sabzayi xat nishonasi
Sahar kuyar g`ami hajringda xasta jism xasi
Ishq ahli go`ristonida qabrim chu zohir bo`lg`usi
Butmadi gulshan tavofi birla bag`rim yorasi
Lab uza xatti anbaroludi    
G`am chekar jismu ko`ngulni kulbayi ahzon sari
Gardi Yazdiy mi`jar ostida qoshing, ey ko`rkaboy
Yordin ayrilsa qotilmog`lig`in bilmas kishi
Boda bu maqbulluq zotimda mavjud ayladi
Ohima yor og`zi bir dam kulmagin kam qilmadi
Ko`rma sorig` bargu qil nazzora ruxsorim sari
Baski ko`nglumni falak majruhu vayron istagay
Ko`nglum ohidin tabassum la`lingga fan bo`lmadi
May xalos etti riyoyi porsoliqdin meni
Gul emas har yon yuzung davrida oro qilg`ali
Yuzungdin o`lmasa, yo rab, ravo ko`zum tilagi

Mustazodlar

Ey, husnungga zarroti jahon ichra tajallo mazhar sanga ashyo
Din ofati bir mug`bachayi mohliqodur mayxoravu bebok
Ne vo`smavu ne kesmadur ul zulfi sumansoy ne g`amzayi jodu

Muxammaslar

Sharbati yuhyil-izom erni mayi nobindadur
Masnadi husn uzra tokim ko`rmisham ul shohni
Halqayi zulfungda ko`nglum bo`lg`ali g`am mahrami
Ohkim, tarki muhabbat qildi jonon oqibat
Ohkim, volamen ul sarvi xiramondin judo

Musaddaslar

Jonim o`rtarga ul o`tlug` chehra gulzori Xalil
Zulfu siymin jisming af`i ganji Qorun ustina

Tarji`bandlar

Ketur soqiy, ul mayki, subhi alast
Jahon qasrig`adur suv uzra bunyod
Ey, kirpiki neshu ko`zi xunxor

Qit`alar

Haq zotig`a biravki xirad birla fikr etar
Muhammadi arabiy sha`ni ondin a`zam erur
Foniyi mutlaq o`lmayin solik
Soliki ozodani ko`rsang, g`aniy qilg`ay debon
Ey ko`ngul, tan taxtasin bu qa`ri yo`q girdobdin
Vajhi maosh uchun kishikim desa fikr etay
Qanoat tariqig`a kir, ey ko`ngul
Tavakkulni ulkim qo`yub xotirig`a
Kimki maxluq xizmatig`a kamar
Kamol et kasbkim, olam uyidin
Biravki, jabhasida chin erur, tuta olmas
Quloqda asra garonmoya so`zniyu fikr et
Ne rahraveki, toji hidoyat boshidadur
Ko`rsang, ey zohid, muqomirvash qalandarpeshae
Yuziga asli yamonning ko`p ochma gulshani xulq
Chu dushman o`ldi qadimiy, ziyonidin hazar et
Viqor gavhariyu hilm ma`dani bo`lako`r
Biyik maqomig`a ulkim tilar sabot kerak
Xiromon suvda soyir bo`lmoqu uchmoq havo uzra
Poklar joni bo`lur ozurda tazvir ashkidin
Saxiy uldurki, nav`i  bazl qilg`ay
To`nni zarbaft aylabon xiffatdin uchqon har taraf
Navoiy, tiling asrag`il zinhor
Issig` nafas bila hindug`a tarbiyat qilsang
Laim farqig`a iqbol tojini qo`ymoq
Biyik maqomliq el tifl ekanda ham bo`lmas
Debon bergan kishi erdur, va lekin
Ne ro`za bo`lg`ay angakim, ochuq bo`lib og`zi
Uyla g`arqi maydururlar xalq bu dayr ichrakim
Shahg`a muqarrab o`lsa birav barcha xaylidin
Biravning xavfi ko`prak shah qoshinda
Shaho, el javhari jonin chiqarding
Qarilar xotiri nozikdur, ey tifl
Ne toli`durki, har kimni desam yor
Ul turfa qush havosida ko`z to`kti durri ashk
Kiyib samur ila qish, qilma asru ra`noliq
Shohi sipehrqadr Abobakr, ul shahe
Chu ko`rdikim, safol ichinda solib
Falon boykim, qo`yi besh mingdin o`tmish
Sohibi a`zam Nizomul-mulk, chunkim bo`ldi azal
Bu yurushda iki ulog`im bor    
Falon kotib ar xatni mundoq yozar
Sadr kotib yo`q mening she`rimki, har kim she`rini
 
Ruboiylar

Subhonallohu xoliqi zul-majdu alo
Ko`k po`yavu sayr ila talabgor sanga
Yo rabki, inoyatingni yor ayla manga
Jonimdog`i jim ikki dolingg`a fido
Bu qosid ishim ohu fig`on ayladilo
Nomangki, tirikligimdin uldur matlub
Nomangki, erur boisi iqbolu  tarab
Bir aybg`a garchi xalq qilg`ay mansub
Suv ko`zgusini bog` aro aylarda shitob
Ey ulki, so`zung tushti habib ollida xo`p
Gardun uza bazm uchun maqom ayladi tut
Gar oshiq esang, zebu takallufni unut
Ey ishq, aning ko`yida tavfi haram et
Chun xanjari hajring manga qat` etti hayot
Bo`ldi mening o`lmagimga savdo bois
Ko`nglumni olibdur ul shahi sabzdavoj
Kunduz ko`rsang o`zungni mahzun qadah ich
Gul vaqti muyassar o`lsa gulfom qadah
Ruhumg`aki maydin erdi har lahza futuh
Qo`rqutma meni tomug`din, ey zohidi yax
Ruxsori uza xollarin ul dilband
Yoshimg`a bag`ir qoni chu erdi monand
Ey, sharbati la`ling obi hayvondin alaz
Budur tilagimki, ulki ma`budung erur
Gul zikrin eshiturmenu yo`q guldin asar
Soqiy, badanimni notavon etti xumor
Ko`zum uchadur, magarki yorim keladur
Mulk ochqali har xusravi oliymiqdor
Har garmro`yki, bo`lg`ay ul koshifi roz
Olam bor emish, Navoyiyo,  sho`rangiz
Ahbob, dengizki, xonumondin tama` uz
La`lingni qilib nuktasaro,  ey qaroko`z
Ul ko`zki, dame bo`lmadi  sog`, ey qaroko`z
Jonbaxsh labing chashmayi hayvonmu emas
Gar oshiq esang, mehru vafo qilma havas
Mahbubg`a e`tiqod qilmoq bo`lmas
Ham savmaa kunji shayxi tarrorg`a bas
G`urbatda g`arib shodmon bo`lmas emish
Ul durri saminki, bor edi ko`zuma yosh
Yo`q bodayi vasl, obi hayvon ul emish
Yillar tutubon shayx maqolotig`a go`sh
Soqiy, meni xor-xordin ayla xalos
Ber jomu ol, ey mug`bacha, jonimni ivaz
Kim istasa saltanat, saxodur anga shart
Bu davrda yo`q sen kibi xushxon hofiz
Kim aylasa soqiyi gulandom tama`
Ul damki, quyosh ayladi mag`ribqa ruju`
Mug` dayrida dast bersa bir lahza farog`
Bir gul g`amidin dedim qo`yay bag`rima dog`
Berding manga dayr aro iqomat, ey mug`
Nomang yetibon topti ko`ngul izzu sharaf
Soqiy, badanimni qildi g`am tig`i shikof
Yuz mehnatu g`am ko`ngluma yetkurdi firoq
Ko`nglumni g`amu dard ila qon ayladi ishq
Ul damki quyosh bottiyu sorg`ordi shafaq
Yo`q dahrda bir besaru somon mendek
Berahmdurur olamu zolim aflok
Zohid senu hur, manga jonona kerak
Gar dilbar emas malakvashu hur xisol
Bir sori sorig` po`lovu men tutsog` yo`l
Turmay meni zoru notavon birla ko`ngul
Umrung quyoshig`a bermasun charx zavol
Ey, joni habibu ko`ngli ahbobg`a lol
Mug` dayri sori bukun tamanno qildim
Yoshung`on emish qaro bulutg`a mohim
Johilki, hasad bo`lg`ay aning jahlig`a zam
Bahru kemadin ko`ngulda ko`pdur alamim
Masjidg`a necha ahli riyodek yetayin
Gul bordi esa chaman muattar bo`lsun
Jonim aro o`t la`li suxandoning uchun
Zulfung girihig`a poybast o`lmishmen
Menmenmu visol umididin shod o`lg`on
Zog`eki cho`kub oqizdi qon ko`nglumdin
Ko`nglum gulu sarv mayli qilmas, netayin
Dayr ichra tilab jomi hiloliy partav
Gar qilsa kishi qilib gunohe tavba
Yo koshifi asrori nihon bo`lsa kishi
Eykim, borasen, ko`ngulni qaytarg`il axi
Sen borg`ali ortmish ko`ngul zorlig`i
Jonimg`a yetibturur xumor, ey soqiy
Oxir dame umr etsa shitob, ey soqiy
Dedim zaqaning tutub saqog`ingni o`pay
Har zulf xamig`a qilma vobasta meni
Til so`z bila to qizitti hangomamni

Lug`zlar

Qalam
Tanga
Igna
Miqroz
O`q
Anor
Bel
Yumurtqa
Poki
Parvona

Muammolar

 
Odam
Ahmad
Boqiy va Boqir
Baho
Taqiy
Toj
Samud
Junayd
Ja`far
Hasan
Hamza
Xolid
Xusrav
Dovud
Darvesh
Zunnun
Rustam
Rajab
Zayni va Zayd
Zohid
Sa`d
Salmon
Shoh
Shukrulloh
Siddiq
Safiy va Safo
Ziyo
Tohir
Tolib
Zahir
Omir
Odil
G`arib
G`aybiy
Farhod
Farrux
Qubod
Qosim
Kamol
Koko
Lolo
Latif
Muhsin
Murod
Nekiy
Nosir
Vali
Varaqa
Humom
Xilol
Yusuf
Yunus

Tuyuqlar

Yo rab, ul shahdu shakar yo labdurur
Javr o`qin jonimg`a soqiy yozmadi
Yo qoshingdin necha bir o`q ko`z tutay
La`lidin jonimg`a o`tlar yoqilur
Bovujud ul yuz erur gulgunasiz
Charx tortib xanjari hijron bu tun
O`tkali ul sarvi gulrux soridin
Tiyg`i ishqing yorasidur butmagon
Vah, qachong`a tegru ishqing kojidin
Ul pari ishqida bu devonani

Fardlar
 
Ulki, haq borinda maqsud istagay har zotdin
Tama` etma, ko`p o`lsa el moli    
Nabi shar`ig`a topmoq istiqomat
 Yetar chu rizqing, agar xoradur, vagar yoqut
Muruvvat barcha bermakdur, yemak yo`q
Takalluf erur tang`a farsudaliq
Muzavvir makri bo`ldi mu`jibi qayd
Qotiq el jismidin anburlar olmay naqd emas vosil
Ko`k bahridin yana tama` kom tutmayin
Tindurur boyu chig`oyni hokimi ravshan zamir
Ne safo lofin urar hinduyi otashdoni
Mast mug` dayri riyoyi xilvatimdin yaxshiroq
Ranjkash bo`lkim, chu tortar chug`z vayron ichra ranj
El ichra, ey hasud, seni qildi haq zalil
Xaliq o`lg`on saxiydin elga bo`ldi ikki baxshoyish
Yolg`on demakda tajriba avvalg`i subh bas
Avliyo poyasig`adur yetmak
Bazl hayvonvashlar ilgidin agar istar ko`ngul
Elni xor aylagan tama`, bilgil
Ko`ngulga futur o`lmayin, roz ochilmas
G`ofil o`lma, nazardin itsa adu
Yuqar yamonlig` angakim, kirar yamon el aro
Forig` el davronda bori qondadur
Dunyovu uqbo ikkisi jam` o`lmas, ey rafiq
Ablah oni bilki, olamdin baqo qilg`ay tama`
Istasangkim, ko`rmagaysen bevafolig`, ey rafiq
Jahon arusi uchun, eyki, asru tolpinding
Ulki, sanga eldin erur aybgo`
Kishi aybing desa, dam urmag`ilkim, ul erur ko`zgu
Kishi aybin yuziga qilma izhor
Qotiq ko`nglungdin oqti xalq yoshi
Bu kun nasimi firoqi mening sari esti
Qizil to`nung bila yuz xasta jong`a ofatsen
Noz ila avval meni firifta qilding
Chu sen yoru jahon bir dushmanimdur
Manga emdi go`shae mehrob ila toat yetar
Labingni so`zga to go`yo qilibsen
Andoq ko`rundi sabza arosinda lolalar
Ne ham qoshlardururkim, hasrati qaddimni yo qilmish
Yor vaslin toptimu mehr oshkora qilmadi
Ne ajab, gar qilmasam gulrang bo`yin orzu
Furqatingdin suvdurur ko`nglum, xayoling ul sudin
Baloyidur buki mendin hamisha yor judodur
Chun ilik bermaski, o`psam ul sitamkor ilgini
Elga bo`lmish ruhparvar bog`u ruhafzo bahor
Deding, sog`indim, erur ashkdin yuzung gulgun
Netay elning bahorinkim, manga oshubi hijrondur
Istaram, sho`xe chiqib, jonimg`a bedod aylagay
Necha bo`lg`ay, ey ko`ngul, oshiqliqu aftodaliq
Ikki ko`zungu labing g`amidin
O`q edi, ey tongki, otting jonima vuslat tuni
Belu og`zidin, dedilarkim, degil afsonae
Sel yo`lida fano dashtida mujgonim emas

Ko`rsatkichlar