Топ рейтинг www.uz
QIT`ALAR

1

Haq zotig`a biravki xirad birla fikr etar,
Otin el ichra oqilu farzona aylabon.

Miqdorini tengiz suyining istar anglamoq,
Lekin hubob jomini paymona aylabon.

2

Muhammadi arabiy sha`ni ondin a`zam erur,
Ki nuqs bo`lg`ay ulus bo`lsa nafyig`a qoyil.

Quyosh ashi`asig`a lam`a andin ortuq erur,
Ki zarra kasrati bo`lg`ay ziyosig`a hoyil.

3

Foniyi mutlaq o`lmayin solik,
Anga yo`qtur umidi maqsadi kul.

Qaro tufroqqa singmayin qatra,
Andin imkoni yo`q ochilmoq gul.

4

Soliki ozodani ko`rsang, g`aniy qilg`ay debon,
Mol aning man`i suluki qilmag`il inkor anga.

Kema tiyri mol aro bo`lmish muqayyad, demagil,
Ko`rki, oncha mol o`lurmu moni`i raftor anga.

5

Ey ko`ngul, tan taxtasin bu qa`ri yo`q girdobdin
Istasang sohilg`a chekmak, bilki, bu oson emas.

Piru iste`dodu tavfiq o`lmasa bo`lmas bu ish,
Kimdururkim, bag`ri bu hasratdin oning qon emas.

6

Vajhi maosh uchun kishikim desa fikr etay,
Qismat rizosidin anga begonaliq kerak.

Ganji qanoat archi erur saltanat, valek
Eldin tama`ni uzgali mardonaliq kerak.

Lazzoti nafs tarki samari ofiyat berur,
Lek ul shajarni ekkali farzonaliq kerak.

Kim ishq asiri bo`lsaki, mumkin emas visol,
Dardu balog`a hamdamu hamxonaliq kerak,

Tajrid nuridin kishi ko`z yorutay desa,
Ahbob hajri sham`ig`a parvonaliq kerak,

Gar anjumanni desa muridu muti` etay,
Ko`p nuktavu fasonada afsonaliq kerak.

Botin harimida tilasa maxzani huzur,
Zohir uyi asosig`a vayronaliq kerak.

Zohir yuzidin ar tilasa toju izzu joh,
Dardu balo muhitig`a durdonaliq kerak.

7

Qanoat tariqig`a kir, ey ko`ngul,
Ki xatm o`lg`ay oyini izzat sanga.

Desang, shoh o`lay, yeru ko`k basdurur,
Bu bir taxtu ul chatri rif`at sanga.

Fano shu`lasida yoshur jismni,
Kerak bo`lsa zarbaft xil`at sanga.

Etar lola butgan qiyo qullasi,
Murod o`lsa gulgun hashmat sanga.

Erur bas arig` nuktavu qon yoshing,
Duru la`ldin zebu ziynat sanga.

Desang, xilvatim anjuman bo`lmasun,
Kerak anjuman ichra xilvat sanga.

Vatan ichra sokin bo`lub soyir o`l,
Safardin agar yetsa mehnat sanga.

Nazarni qadamdin yiroq solmag`il,
Bu yo`l azmi gar bo`lsa rag`bat sanga.

Damingdin yiroq tutmag`il hushni,
 Ki yuzlanmagay har dam ofat sanga.

Bu to`rt ish bila rub`i maskun aro
Cholinmoq, ne tong, ko`si davlat sanga.

Bu ohang ila bo`lg`asen naqshband,
Navoiy, agar yetsa navbat sanga.

8

Tavakkulni ulkim qo`yub xotirig`a,
Tushar shoh ollinda qulluq havosi.

Nasibi aning bir ayoq osh erur bas,
Agar ganji Qorun erur muddaosi.

Biravkim, bo`lur bir ayoq osh uchun qul,
Yuziga keraktur qazonning qarosi.

9

Kimki maxluq xizmatig`a kamar
Chust etar — yaxshiroq ushalsa beli.

Qo`l qovushturg`ucha bu avlodur,
Ki aning chiqsa egni, sinsa ili.

Chun xushomad demakii boshlasa kosh,
Kim tutulsa dami, kesilsa tili.

10

Kamol et kasbkim, olam uyidin
Sanga farz o`lmag`ay g`amnok chiqmoq.

Jahondin notamom o`tmak biaynih
Erur hammomdin nopok chiqmoq.

11

Biravki, jabhasida chin erur tuta olmas
Murod shohidining soidini komi bila.

Agarchi fannida sohib kamol erur sayyod,
Qachon balig` tuta olg`ay suv mavji domi bila?

12

Quloqda asra garonmoya so`zniyu fikr et,
Ki dursiz o`lsa, ne bo`lg`usidur sadaf holi.

So`zungni dog`i ko`ngul ichra asrag`ilkim, hayf,—
Kim uyla durjni guhardin etgasen xoli.

Bu darju ikki sadafni to`la dur etganga,
Zihi uluvvi guhar, balki gavhari oliy.

13

Ne rahraveki, toji hidoyat boshidadur,
Yo`q bok anga havodisi aflok toshidin.

Hudhudki, qo`ydilar azaliy toj boshig`a,
Tushgaymu jola yoqqon ila toji boshidin?

14

Ko`rsang, ey zohid, muqomirvash qalandarpeshae,
Bo`lma ko`p mashg`ulu dunyo shug`lidin qil ijtinob.

Dona o`ynab vajhin isor etsang, andin yaxshikim,
Evurub tasbihu yormoq sudin etgaysen hisob.

15

Yuziga asli yamonning ko`p ochma gulshani xulq,
Siyah gilemga albatta mehr aylama fosh.

Qi qilmadi gul isi birla toza ruh jual,
Quyosh charog`ig`a parvona bo`lmadi xuffosh.

16

Chu dushman o`ldi qadimiy, ziyonidin hazar et,
Agarchi nutqi ravonbaxshi jong`a rohat erur.

Suv birla o`t aro ziddiyat o`ldi chun azaliy,
Agar hayot suyidurki, o`tg`a ofat erur.

17

Viqor gavhariyu hilm ma`dani bo`lako`r,
Desangki, qilg`ay itoat sanga gado bila shoh.

Bu sheva tog`da zohirdururki, davrondin
Qachonki tafriqa yetti, ulusg`a bo`ldi panoh,

18

Biyik maqomig`a ulkim tilar sabot kerak,
Ki egrilikni qo`yub, tuzluk aylasa qonun.

Tuz o`lsa soyasida el tinib minor kibi,
Sipehr uyida turar qarnlar nechukki sutun.

Gar egridur, yog`ibon o`qu bog`lanib bo`yni,
Bo`lur qabaq yig`ochidek besh-o`ncha kunda nigun.

19

Xiromon suvda soyir bo`lmoqu uchmoq havo uzra,
Ajab ermas, qachonkim rostravliq qilsa ozoda.

Shior aylab bu ishni kema tiyri, ko`rki, suv uzra
Xirom aylab havog`a bodbondin soldi sajjoda.

20

Poklar joni bo`lur ozurda tazvir ashkidin,
Ko`zgu ruxsori nechukkim zang tutqay nam bila.

Rostlar ko`nglini aylar tiyra nodon yovadin,
Sham`ni ul nav`kim johil o`churg`ay dam bila.

21

Saxiy uldurki, nav`i bazl qilg`ay,
Agar xud sufra ichra bo`lsa noni.

Kim ul chodir ko`mochidek yetishgay
Gado uyiga ko`zlardin nihoniy.

Falakdek yo`qki, avval jilva bergay
Quyoshning qursidek olamg`a oni.

22

To`nni zarbaft aylabon xiffatdin uchqon har taraf,
Yo`q ajab, gar bor esa dunyo mato`i kom anga.

Ul chibinkim, ko`zga oltun yanglig` ishnor xil`ati,
Ko`pragi bilkim, najosat uzradur orom anga.

23

Navoiy, tiling asrag`il zinhor,
Desangkim, yemay dahr ishidin fusus.

Nazar hilki, o`q og`zi tilsiz uchun
Qilur tojvarlar bila dastbo`s.

Necha tojvardur, kesarlar boshin,
Chu hangomsiz nag`ma tortar xuro`s.

24

Issig` nafas bila hindug`a tarbiyat qilsang,
Xisoli har yon o`lur jahl tavsanin surmak.

Ko`murni o`tqa solib, la`li otashin etsang,
Natija bo`lg`ay anga qayda tushsa kuydurmak.

25

Laim farqig`a iqbol tojini qo`ymoq,
Yaqinki, bo`lg`usidur mujibi azobi aning.

Nutuqchi boshig`a shunqor tumog`asi tong emas,
Ki bo`lg`usi sababi ranju iztirobi aning.

26

Biyik maqomliq el tifl ekanda ham bo`lmas,
Ki tiyra qilg`ay oni jahlu zulmat ahli tili.

Qamar charog`i agar bo`lsa barcha bir kechalik,
Ne nav` o`churgay oni shabparak qanota yeli?

27

Debon bergan kishi erdur, va lekin
Demay berganga erlik bil musallam.

Ne deb, ne bersa, bilgil oni xotun,
Debon bermasni xotundin dog`i kam.

28

Ne ro`za bo`lg`ay angakim, ochuq bo`lib og`zi
Damekim o`lmag`ay ondin kalomu harza kalom.

G`aribroq buki, qilg`ay bahonae sunnat,
Ki sharbat aylagay oshom zohir o`lmay shom.

Namoz qilmag`ayu qilsa ham namoz ichra
Taxayyul aylamagay g`ayri lavn-lavn taom.

Chiqib namozdin, o`lg`ay taom ila mamlu,
Bu shart birlaki, bo`lg`ay taomi barcha harom.

Dimog` topsa rutubat bu nav` at`imadin,
Kunas bosh urg`ucha uyg`onmag`ay kase nokom.

Ko`zin chu ochti yana ro`za aylagay niyat,
Agarchi fosid erur me`davu saqil andom.

Bu turfakim, tilagay bu qadar qabohat ila
Ki ro`za tutmog`ini anglag`ay xosu avom.

Bu savm ilaki, malak oni yozmag`ay juz fisq,—
Zixi malakvash soyim, zixi xujasta sayom.

Navoyiyo, erur ortuq. bu yemak-ichmakdin
Yilon etini yebon, zahrin aylamak oshom!

29

Uyla g`arqi maydururlar xalq bu dayr ichrakim,
Shar`ning aynul-hayotidin asar mafhum emas.

Ul sifatkim, bahrning achchig` suyida ba`zi el,
Topilur derlar chuchuk suv ham, vale ma`lum emas.

30

Shahg`a muqarrab o`lsa birav barcha xaylidin,
El barcha dushman o`lsa aning birla vajhi bor.

Kim xaylu shoh oshiqu ma`shuq erur yaqin,
Gulchehraeki, oshiq ancha bo`lsa beshumor.

Ul barchasidin o`lsa birisiga multafit,
Dushman bo`lurda o`zgalariga ne ixtiyor?

31

Biravning xavfi ko`prak shah qoshinda,
Ki shahning bor anga ta`zimi ko`prak.

Erur shah majlisi o`t, kimki o`tg`a
Yaqinroq bo`lsa, kuymak biymi ko`prak.

33

Shaho, el javhari jonin chiqarding,
Javohir hirsidin bedod etib fosh.

Chu o`lgungdur, ne osig`, to`kmak oni
Mazoring uzra andoqkim ushoq tosh.

34

Qarilar xotiri nozikdur, ey tifl,
Shikastidin qilib vahm, o`lma gustox.

Unuttungmuki, atfol o`ynag`anda
Sinar oz mayl ko`rgandin quruq shox.

35

Ne toli`durki, har kimii desam yor,
Manga ul oqibat bo`lur badandesh.

Biravdurkim, oni desam ko`zumsen,
Chekar mujgon kibi qasdimg`a yuz nesh.

36

Ul turfa qush havosida ko`z to`kti durri ashk,
Jon yoydi rishtasin anga aylab havoyi qayd.

Lekin gar inju sochsa kishi dona o`rnig`a,
Tovusni qachon qilur o`rgamchi domi sayd?

37

Kiyib samur ila kish, qilma asru ra`noliq,
Ipak libos ila tutma g`urur jomi to`lo.

Tiynning o`z tuki-o`q bo`ldi jonig`a ofat,
Farisaning paridin keldi o`z boshig`a balo.

38

Shohi sipehrqadr Abobakr, ul  shahe,
Kim ko`k ravoqi dargahi qadrig`a toq erur.

Bu charxi lojuvard uza xurshid go`yiyo
 Ko`kbo`z takovarig`a muzahhab janoq erur.

Bir pora lojuvard sari go`yi angladi,
Kim bu zaifi xastag`a ko`p ishtiyoq erur.

39

Chu ko`rdikim, safol ichinda solib
Ichadur boda bu mehnat qarini.

Dedi, chiniy sarohim bordur, olg`il,
So`zi dedi, vale yo`q erdi chini.

40

Falon boykim, qo`yi besh mingdin o`tmish,
Yana ham mingdin ortuq sog`lig` o`chku.

Qo`ziliq qo`y dediyu tondi oxir,
Ki ondin yaxshiroq o`g`log`lig` o`chku.

41

Sohibi a`zam Nizomul-mulk, chunkim bo`ldi azal,
Hajvlar qildi Utorud charxi kajraftorni.

Chun havodis tundbodi esdi, barbod ayladi,
Yo`qki muhru daftaru zelucha yo`qu borni.

Bandu tutqunluq bas ermas erdikim, bemorlig`
Bir yo`li soldi ayoqdin ul faqiri zorni.

Keltururlar so`rg`ali devong`a oni xojalar,
Voqian bu nav` so`rg`ay do`stlar bemorni.

42

Bu yurushda iki ulog`im bor,
Lek bormen sipohiyliqda yayoq.

Iki shatranj otidek, birisi
Ko`tara olmay o`z yeridin ayoq.

Chopsa shatranj xonasi xatidin,
Sekremaklik alarg`a behad shoq.

Biri rangi qarodurur, biri bo`z,
Qaro yerdur dog`iyu bo`z tufroq.

45

Falon kotib ar xatni mundoq yozar,
Bu mansabdin ani qo`pormoq kerak,

Yuzin nomasidek qaro aylabon,
Qalamdek boshin dog`i yormoq kerak.

Qarodin qarog`a beribon ulog`,
Qalamravdin ani chiqarmoq kerak.

46

Sadr kotib yo`q mening she`rimki, har kim she`rina
Yozg`ali oldi qalam, borin g`alat qildi raqam.

To qalam urdi qarog`a, yozmadi bir harf rost,
Kim xudo qilg`ay aning yuzin qaro, ilgin qalam.