Òîï ðåéòèíã www.uz

                TA`RIXHO                                            TA`RIXLAR
TA`RIXI VAFOTI HAZRATI MAXDUMYA (ҶOMI)1
1. Gavhari koni haqiqat, durri bahri ma`rifat,
K-ӯ ba Haq vosil shuda dar dil nabudash mosivoh.
Koshifi sirri ilohӣ bud beshak, z-on sabab
Gasht ta`rixi vafotash: «Kashfi asrori iloh».
(ﻜﺸﻒ ﺍﺴﺮﺍﺮﺍﻟﻪ)
MAXDUM HAZRAT (JOMIY)NING VAFOTI TA`RIXI
1.Haqiqat konining gavhari, ma`rifat dengizining durri, u
(Jomiy) Haqqa vosil bo`ldi, qalbida Allohdan boshqa narsa yo`q edi.
Shak-shubhasiz ilohiy asrorning ochuvchisi edi, shu
sababdan vafotining ta`rixi: «Koshifi asrori iloh»1 bo`ldi.
2.   Sari arbobi ma`nӣ orifi Ҷom,
Ki bud ӯ murshidi ahli tariqag.  
Chu shud z-in dori Fonӣ, gasht ta`rix 
Ba favtash: «Hodii sirri haqiqat».
(ﻫﺎﺪ ﻴﻰ ﺴﺮ ﺤﻘﻴﻘﺖ)
2. Ma`no arbobining boshlig`i bo`lgan
Jom orifi (Shomiy). U — tariqat ahlining
murshidi (piri) edi. Bu foniy dunyodan
o`tgach, vafotining ta`rixi:
«Hodii sirri haqiqat» bo`ldi.
TA`RIXI VAFOTI XOҶA UBAYDULLOH2
3. Xoҷai Xoҷagon Ubaydulloh,
Murshidi solikoni ahli yaqin.
 Shud ba xuldi barin, ki az favtash, 
Soli ta`rix gasht: “Xuldi barin”.  
ﺨﻠﺪ ﺑﺮﻴﻦ
XOJA  UBAYDULLOH (AHROR)NING  VAFOTI  TA`RIXI
3. Ahli yaqin soliklarining murshidi
(piri) — Xojalar xojasi —
Ubaydulloh (Ahror) jannatdan joy
oldi. Vafot yilining ta`rixi:
«Xuldi barin» bo`ldi.
4.  Bishkuft ba gulistoni olam,
 Gulbargi riyozi komkorӣ.
Ta`rixi valodatash az on shud:
“Zebanda ba mulki shahriyorӣ”.
(ﺰﻴﻨﺪﻩ ﺒﻤﻠﻚ ﺸﻬﺮﻴﺎﺮﻯ)
4. Olam gulistonida komkor  (baxtiyorlik) 
bog`ining gulbarglari ochildi.
Shu bois tug`ilgan yilining ta`rixi:
«Zebanda ba mulki shahriyori» bo`ldi.
5. Sulton Mahmud on kiromӣ durri pok,
K-az g`ussai murdanash ҷahonest halok.
3-on «surxcha» ta`rixi vafotash kardam,
K-az «surxcha» sarvi qaddi ӯ raft ba xok.
(ﺴﺮﺨﭽﻪ)
5. Ulug` sulton Mahmud — pokiza durning
o`limi qayg`usidan jahon (ahli) halok bo`ldi.
Sarv qadi «surxcha» (qizilcha) kasalidan
tuproqqa qo`yildi, shuning uchun vafotiga
«surxcha» (so`zini) ta`rix qildim.
6. Sari ahli fano Said Hasan raft,
Ki ҷoi ӯ bihishti ҷovidon bod.
Pai on pokrӯ ҷustand ta`rix, 
Biguftam: «Ҷannati pokash makon bod».
(ﺠﻨﺖ ﭙﺎﮐﺶ ﻤﮐﺎﻦ ﺑﺎﺪ)
6. Fano ahlining boshlig`i Sayyid Hasan ketdi,
uning joyi abadiy jannatda bo`lsin.
U pok yuzlidan keyin vafotiga ta`rix izladilar,
men: «Jannati pokash makon bod», — dedim.
7. Ba nuru safo ravshan ast in maqom,
Faqad sora anvoruhu bohirah.
Chu bonish faxr astu xud foxir ast
Laqad kona ta`rixuhu «foxirah».
(ﻔﺎﺨﺭﻩ)
7.Bu maqom (joy) nuru safo bilan ravshandir,
bar bu joyning nurlari ravshan bo`ldi.
Binokori faxru, o`zi faxr qiluvchidir,
shuning uchun ta`rixi: «Foxirah» bo`ldi,
8.   Sarvi chamani hayot Abdurrahmon,
K-ӯ raft az in dayri fano sui ҷinon.
Ta`rixi chunin voqeai g`ussarason,
Gar mexonӣ; «Xudo biyomurzad»xon!
(ﺨﺪﺍ ﺑﻴﺎﻤﺭﺯﺪ)
8. Hayot chamanining sarvi—Abdurrahmon,
bu foniy dunyodan  (ruhi)   jannatga ketdi.  
G`amg`ussa  yetkazuvchi shunday
voqealarning ta`rixini o`qiganingda:
«Xudo biyomurzad» deb o`qi.
9. Miri Sulton Hasan, ki yak soat 
Nabvadash z-ishtig`oli may durӣ. 
DOchreobek—nuri didai ӯ
Bud masti sharobi angurӣ.
Ki qazoshon rasid z-ofati may,  
Lek vaqti xumeru ranҷurӣ.  
Bud mobanni favtashon dah sol,
V-in buvad mahzi sidqu mashkurӣ.
Gasht ta`rixi favti in: «Maxmur»,
 V-on yake shud ayon: «Zi Maxmurӣ».
(ﻤﺨﻤﻭﺭ)   (ﺯ ﻤﺨﻤﻭﺭﻯ)
9. Mir Sulton Hasan bir soat mayga mashg`ul
bo`lishdan bo`shamasdi. Uning ko`z nuri (farzandi)
Mirzobek uzum sharobidan doimo mast edi.
Ikkovlarining ham qazolari (vafotlari) may
ofatidan xumoru ranjurlik paytida yetdi.
Ikkovlari (ota-bola)ning vafotlari orasi o`n yil edi.
Va bu ish xolis sidqu shukr bilan amalga oshdi.
Birining o`lim ta`rixi «Maxmur» bo`lsa,
boshqasiniki «Maxmuriy»dan kelib chiqadi.
10.  Ba ushtur ҷam` kardan mayl farmud,
Xayoli shoh Abdulg`ozy bahodur.
Pas az yak sol shud z-on ҷam`kardan,
Zamiri poki on shahro tanaffur. 
«Shutur» bud avvalashro soli ta`rix, 
 Duvumro ba`di sole gasht «Ushtur».
(ﺍﺸﺗﺭ)     (ﺸﺗﺭ)
10. Shoh Abulg`ozi Bahodirning xayoli tuya
yig`ishga mayl qildi. Bir yildan so`ng u
podshohning pok ko`ngli tuya yig`ishdan nafratlandi.
Tuya yig`ishning avvalgi ta`rix yili
«Shutur» (tuya) edi, bir yildan keyin,
ikkinchisining ta`rixi «ushtur» bo`ldi.
11.  Nӯhsad az hiҷrat guzashta az sӯi Mozandaron,
3-iqtizoi charx bas amri g`aribe rӯ namud.
Zolimero kushta sӯi shahrash ovardand sar.
On chi ovardand qatlashro hamon ta`rix bud.
(ﻇ)
11. Hijratdan to`qqiz yuz yil o`tganda Mozandaron tomonda,
falak taqozosi bilan qiziq bir ish sodir bo`ldi.
Bir zolimni o`ldirib boshini shaharga olib keldilar.
Keltirgan narsalari (zolim boshi —
(izg`i harfi «3») qatlining ta`rixi bo`ldi.
TA`RIXI VAFOTI PAHLAVON
12.Muhammad Pahlavoni haft kishvar, 
Ki dar dahrash nabud aqronu amsol. 
Sari sarhalqai ahli tariqat,
Ki raft az qaydi getӣ forig`-ul-bol. 
Zi ba`di qutbi olam orifi Ҷom,
Ki ӯ maxdumi davron bud, az iqbol.
Pas az sole sӯi ҷannat xiromid,
Az in derinadayri muxtalifhol.
Agar pursat kase ta`rixi favtash, 
Bigӯyam: «Ba`di Maxdumӣ ba yaksol».
(ﺑﻌﺪ ﻤﺨﺪﻤﻰ ﺑﻴﻚ ﺴﺎﻞ)
PAHLAVON VA FOTINING TA`RIXI
12. Yetti iqlim pahlavoni Muhammad Pahlavonning
dunyoda tengiyu misli yo`q edi. Tariqat ahli
halqasining boshlig`i bo`lgan zot (bu) olam kishanidan
xalos bo`lib ketdi. Baxtu iqbol jihatidan u davron
Maxdumi: va olam qutbi (avliyolar boshlig`i) orifi Jom
(Jomiy)dan so`ng bu turlanuvchi holatli va ko`hna dunyodan:
bir yildan so`ng (ruhi) jannatga ravona bo`ldi. Birov;
Muhammad Pahlavonning vafot ta`rixini so`rasa:
«Ba`di Maxdumi ba yak sol» deyman.
13. Gar havzi «Bog`i zog`on» kӯhna ast, bok nabvad,
Dar ҷӯi ӯ zi kavsar har sӯ chu obdav shud.
«Bog`i Safedro» ham kardand turfa havze!
In turfatar, ki inro ta`rix: «Havzi nav» shud.
(ﺤﻭﺾ ﻧﻭ)
13. Garchi «Bog`i Zog`on» hovuzi eski bo`lsa ham,
zarari yo`q, (chunki) uning arig`iga har go`shadan
Kavsar suvlari oqib keladi. «Bog`i Safed»da ham
ajoyib bir hovuz qazidilar. Yanada qiziqrog`i
bu (hovuzga) «Havzi nav» ta`rix bo`ldi.
14.  Fozil az andeshai kӯtah, ki ҷastӣ har taraf,
Ne salohi hol bud andar dilash, ne oqibat.
Oqibat omad ba dasti shah, namudash hukmi qatl,
Lek shud ta`rixi qatlash «Fozili beoqibat».
(ﻔﺎﻀﻞ ﺑﻰﻋﺎﻘﺑﺖ)
14. Fozil kalta o`ylab har tomsiga o`zini urdi,
ko`ngli qutulib ketishiga ham, ishining oqibatli
bo`lishiga ham ishonmasdi. Oqibat, podshoh uni
tutib oldi va o`limga hukm qildi. Ammo qatl ta`rixi:
«Fozili beoqi-bat» bo`ldi.
15.  Ahmad, ki aҷal ba qatli ӯ teg` kashid,
 V-az dahr ba ҷuz shahdi shahodat nachashid,
Dono chu nazar kard dar in voqea yoft,
Ta`rixi vafoti ӯ: «Zi maqtuli shahid».
(ﺯﻤﻘﺘﻭﻞ ﺸﻬﻴﺪ)
15. Ajal Ahmadning qatliga tig` tortgan mahal,
dunyodan shahidlik bolidan boshqasini totmadi.
Dono kishi bu voqeaga razm solib,
uning vafot ta`rixini: «Zi maqtuli shahid»dan topadi.
16.  Fosehi zamon Tӯtӣ on shoire,
Ki budash zi bikri maony arӯs.
Chu Tӯtӣ biraft, in aҷab turfa bud, 
Ki ta`rix shud favti ӯro «Xurӯs».
(ﺨﺭﻭﺱ)
16. Zamonaning so`zamoli To`ti (taxallusli)
shoir ma`nolar qiziga kuyov edi. To`ti shoir qazo qildi,
yanada qiziq bir ish bo`ldiki, uning vafot ta`rixi:
«Xurus» (xo`roz) bo`ldi.