Топ рейтинг www.uz
MUNDARIJA

I. Bismillohir-rahmonir-rahim
II. Munojot qoziyul-hojot hazratida o`z taqsirotining sharmandalig`ida va ul uyotdin mazallat tufrog`ig`a sarafkandalig`ida
III. Bu nomag`a Saidul-mursalin na`ti bila tug`ro tuzmak va shafi`ul-muzannibin madhi bila ziynat ko`rguzmak
IV. Ul risolat Qofi Anqosining balandparvozlig`i va mahbubi haqiqiy vaslig`a yetib qush tili bila takallum va hamrozlig`i
V. Amirul-mo``minin Abu Bakr Siddiq roziollohu anhu ta`rifida
VI. Hikoyat
VII. Amirul-mo``minin Umar Foruq1 roziollohu anhu vasfida
VIII. Hikoyat
IX. Amirul-mo``minin Usmon zunnurayn roziollohu anhu shonida
X. Hikoyat
XI. Amirul-mo``minin Ali roziollohu anhu hazratida
XII. Hikoyat
XIII. Quvvatul-ahror va qiblatul-abror Shayx Farididdin Attor  qaddasollohu ruhahug`a madhu sano og`ozi va o`z arzi niyozi
XIV. Qushlar ijtimo`i va taqdim va ta`xir uchun bir-biri bila nizo`i
XV. Qushlar shoh tilab topmog`ondin mutahayyir bo`lg`onda, Hudhud Simurg`din xabar degoni
XVI. Hudhud Simurg`din xabar degoch, qushlar xushhol bo`lub, tahqiq qilg`onlari
XVII. Qushlar diqqat bila so`rg`ondin so`ngra, Hudhud Simurg`din nishonalar aytqoni
XVIII. Qushlar Hudhuddin Simurg`ning zuhuri bidoyatin so`rub, ul olarg`a bu ma`nidin fasonae va bu maxfindin nishonae degoni
XIX. Chin shahri sifati va Simurg` pari onda tushkonning kayfiyati
XX. Hudhudning Simurg`din fasona surgoni va shavq o`ti qushlar nihodidin zabona urg`oni
XXI. Hudhud qushlarg`a ko`ngil berib, bu yo`lg`a targ`ib etkoni
XXII. Hudhudning To`tini muxotab qilib, maqsad qasdig`a targ`ib qilg`oni
XXIII. Tovus xitobida Hudhudning nuktasarolig`i
XXVI. Bulbul navosi ohangida Hudhudning gulbongi
XXV. Qumri lahni usulida Hudhudning nag`masozlig`i
XXVI. Kaklik xurushi savtig`a Hudhudning zahma pardozlig`i
XXVII. Tazarv xiromi sur`atida Hudhudning sayrdin dam urg`oni
XXVIII. Durroj ravishi nisbatida Hudhudning qadam urgoni
XXIX. Kabutar havosi parvozida Hudhudning parvoz havosi
XXX. Shohboz husnu istig`nosi vasfida Hudhudning rahnamoylig`i
XXXI.    Shunqorning shohvashlig`i ta`rifida Hudhudning madhoroylig`i
XXXII. Qushlarning yo`l azmig`a hujum ko`rguzgonlari va riyozat shiddatidin ba`zining azimatig`a futur yuzlangoni
XXXIII. To`tining uzri
XXXIV. Hudhudning javobi
XXXV. Istishhodig`a hikoyat
XXXVI. Tovus uzri
XXXVII. Hudhudning javobi Tovusqa
XXXVIII. Hikoyat
XXXIX. Bulbul uzri
XL. Hudhud javobi Bulbulg`a
XLI. Hikoyat
XLII. Qumri uzri
XLIII. Hudhudning javobi Qumrig`a
XLIV. Hikoyat
XLV. Kabutar uzri
XLVI. Hudhud javobi Kabutarg`a
XLVII. Hikoyat
XLVIII. Kabki dariy uzri
XLIX. Hudhud javobi Kabki dariyg`a
L. Hikoyat
LI. Tazarv uzri
LII. Hudhud javobi Tazarvg`a
LIII. Hikoyat
LIV. Qorchig`oy uzri
LV. Hudhud javobi Qorchig`oyg`a
LVI. Hikoyat
LVII. Shunqor uzri
LVIII. Hudhud javobi Shunqorg`a
LIX. Hikoyat
LX. Burgut uzri
LXI. Hudhud javobi Burgutga
LXII. Hikoyat
LXIII. Kuf uzri
LXIV. Hudhud javobi Kufg`a
LXV. Hikoyat
LXVI. Humoy uzri
LXVII. Hudhud javobi Humoyg`a
LXVIII. Hikoyat
LXIX. O`rdak uzri
LXX. Hudhud javobi O`rdakka
LXXI. Hikoyat
LXXII. Tovug` uzri
LXXIII. Hudhud javobi Tovug`qa
LXXIV. Qushlar o`z nisbatlarin Simurg`qa Hudhuddin so`rg`onlari
LXXV. Hudhud qushlarg`a javobi va Simurg` zuhuridin xitobi
LXXVI. Ul shoh hikoyatikim husnini zohir qilurg`a ko`zguni vasila qildi
LXXVII. Iskandarning elchilikka borg`on hikoyati
LXXVIII. Qushlarning yo`l kayfiyatin Hudhuddin savoli va oning javobi
LXXIX. Hikoyat
LXXX. Qushlar peshvoliqqa qur`a solib, Hudhud otig`a tushgoni
LXXXI. Vodiy boshig`a yetib qushlarni hayrat zabun etib, bir qushning savoli
LXXXII. Hikoyat
LXXXIII Vodiy suubatidin qushlar Hudhuddin savolot qilg`oni va oning javob aytmog`i
LXXXIV Bir qushning savoli
LXXXV Hudhudning javobi
LXXXVI Shayx Najmiddin Kubroning so`zi va itga tushgan ko`zi
LXXXVII Yana bir qushning Hudhuddin savoli
LXXXVIII Hudhudning javobi
LXXXIX Shayx Abu Said Abul Xayr hikoyati
XS Yana bir qushning Hudhuddin savoli
XSI Hudhudning javob aytqoni
XSII Odam Safiy alayhissalom hikoyati
XSIII Yana bir qushning Hudhuddin savoli
XSIV Javob
XSV Hikoyat
XSVI Yana bir qushning Hudhuddin savoli
XSVII Hudhudning javobi
XSVIII Hikoyat
XSIX Yana bir qushning Hudhuddin savoli
S Javob
SI Hikoyat
SII Yana bir qushning Hudhuddin savoli
SIII Javob
SIV Hikoyat
SV Yana bir qushning Hudhuddin savoli
SVI Javob
SVII Hikoyat
SVIII Yana bir qushning Hudhuddin savoli
SIX Javob
SX Hikoyat
SXI Yana bir qushning Hudhuddin savoli
SXII Javob
SXIII Hikoyat
SXIV Yana bir qushning Hudhuddin savoli
SXV Javob
SXVI Hikoyat
SXVII Yana bir qushning Hudhuddin savoli
SXVIII Javob
SXIX Hikoyat
SXX Yana bir qushning Hudhuddin savoli
SXXI Javob
SXXII Hikoyat
SXXIII Yana bir qushning Hudhuddin savoli
SXXIV Javob
SXXV Hikoyat
SXXVI Yana bir qushning Hudhuddin savoli
SXXVII Javob
SXXVIII Hikoyat
SXXIX Yana bir qushning Hudhuddin savoli
SXXX Javob
SXXXI Hikoyat
SXXXII Yana  bir qushning Hudhuddin savoli
SXXXIII Javob
SXXXIV Hikoyat
SXXXV Yana bir qushning savoli
SXXXVI Javob
SXXXVII Hikoyat
SXXXVIII Yana bir qushning savoli
SXXXIX Javob
SXL Hikoyat
SXLI Yana bir qushning savoli
SXLII Javob
SXLIII Hikoyat
SXLIV Yana bir qushning savoli
SXLV Javob
SXLVI Hikoyat
SXLVII Yana bir qushning Hudhuddin savoli
SXLVIII Javob
SXLIX Talab vodiysining sifati
SL Hikoyat
SLI Ishq vodiysining sifati
SLII Hikoyat
SLIII Ma`rifat vodiysining vasfi
SLIV Hikoyat
SLV Istig`no vodiysining bayoni
SLVI Hikoyat
SLVII Tavhid vodiysining ta`rifi
SLVIII Hikoyat
SLIX Hayrat vodiysining so`zi
SLX Hikoyat
SLXI Faqru Fano vodiysining adosi
SLXII Hikoyat
SLXIII Xoja Bahouddin Naqshband so`zi fanoyi komil maqomida
SLXIV Parvonalar majma`i sham`i haqiqiy sharhida
SLXV Shayx Sufyon Suriyning fanodin so`ngra baqo xusulida nukta surgoni
SLXVI Qushlarning Fano vodiysining nihoyatidin baqo mulkidin nishon topmog`lari
SLXVII Qushlarg`a fano navmidlig`ida Hudhudning irshodidin quvvat hosil  bo`lg`oni
SLXVIII Hikoyat
SLXIX Qushlarning fano xusulidin baqo vusulig`a yetkoni
SLXX O`z adosi qusuri uzrig`a tamsil
SLXXI Hikoyat
SLXXII O`z taqsirlarig`a avf istid`osi va jurmlarig`a g`ufron iltimosi
SLXXIII Shayx avsofiyu o`zining anga payravlig`da ittisofi
SLXXIV O`zining shayx ruhi madadidin anga tatabbu` qilg`ong`a qaqnus tamsili
SLXXV Talab tariqi adosida munojot
SLXXVI  Tamsil
SLXXVII Ishq tariqi adosida munojot
SLXXVIII Hikoyat
SLXXIX Ma`rifat tariqi adosida munojot
SLXXX Tamsil
SLXXXI Istig`no tariqi adosida munojot
SLXXXII Tamsil
SLXXXIII Hayrat tariqi adosida munojot
SLXXXIV Tamsil
SLXXXV Tavhid tariqi adosida munojot
SLXXXVI Tamsil
SLXXXVII Fano tariqi adosida munojot
SLXXXVIII Tamsil
SLXXXIX Bu kitob nazmida o`z munosabatining taqribi
SXS Tamsil
SXSI Bu kitobda taxallus tag`yirining uzri
SXSII Podshohi islom duosi  va uzrxohlik adosi
SXSIII Bu nazm tarixi guftori va o`zining iste`fo va istig`fori
SXSIV Izohlar

Sharh va izohlar