Òîï ðåéòèíã www.uz
MUNOJOT

BISMILLOHIR-RAHMONIR-RAHIM

               Zihi isming azim, rahmonlig`u rahimlig`ing – vojibut-ta`zim. Ism – sening isming va rahmonliq va rahimliq – sening qisming, sen – ganj va ofarinish – tilisming. Isming jam`i sifoti – asmoi husno, rahmonlig` va rahimlig`ingg`a yuz ming hamdu sano. Rahim ham sen, rahmon ham sen, azim ham sen, subhon ham sen. SubhonOlloh, ne kibriyovu azamatdurkim, sendin o`zgaga vujud itloqi bo`hton va tuhmatdur. Zoting – qayyumi barhaq, vujudung boqiyi mutlaq. Sendin o`zga mavjud ko`runganlar namudi benamud, balki nobudu nomavjud, vujud va mavjuddin sen maqsud. Taolo sha`nuka va amma ehsonuka va lo iloha g`ayruka. Yo vadud va Ma`budi vojib ul-vujud1.
               HAMD. Ilohi, azamat va jabarut2 sening sha`ningdadur va mulku malakut3 – sening hukmu farmoningda, azaliyatingg`a bidoyat yo`q va abadiyatingg`a haddu nihoyat yo`q. Dahr gulshanida har giyohu yafrog` – sening hamdingg`a zokir va sipehr anjumanida har harfu avroq – sening ne`matingg`a shokir. Jamoliyating bo`stonida sekiz uchmoq – bir rayhoni dilnavoz va jaloliyating zindonida yetti tamug` – bir samumi jongudoz. Hashamating borgohida bir shamma – mehri munir va san`ating korgohida bir lavha – sipehri asir. Yuz bu olamcha mavjud etay desang, «kun fayakun»4 iborati anga kofiy va ming onchani ma`dum etay desang, «haboan mansuro»5 ishorati anga vofiy. Vahdoniyat sifatida shariku vazirdin mubarro va fardoniyat siyratida volidu valaddin muarro. Ilming daryosidin har gavhar nujum duraridin pokroq, mulkung sahrosidin har lola quyosh mash`alidin otashnokroq. Bemonandlig`ingg`a «laysaka mislixi shay`un»6 guvohi sodiq, bepayvandlig`ingg`a «lam yalid va lam yulad»7 dalili muvofiq. Har negakim tashbih qilinsa o`xshamassen, yaxshi boqilsa ul sandin durur va sen ul emassen. Hamdingda takallum ahli tili qosir, siposingda mutakallimlar ajzdin mutahayyir. Bu bobda «lonuhsi sanoan alayka»8 mazkur bo`lur, har necha balog`at lofin urgan dam urmasa, ma`zur bo`lur.
               NA`T9. Ulki, «kuntu nabiyyan va Odamu baynalmoi vattin»10 mazmuni anbiyoga muqaddamdur, «rahmatan lil-olamin va xotamun nabiyyin»11 mantuqi bila alarga muaxxar va xotamdur, habibi Hazrati Iloh Muhammad rasululloh sallallohi alayhi vasallamdur. Yuz yigirma to`rt ming anbiyoyi mursal xilqatidin murod ul va barcha anga xayl va o`n sekiz ming olam ixtiro`idin maqsud – ul va ofarinish anga tufayl. Nubuvvat taxtida humoyun farqi uzra toj, anbiyovu rasul xaylida sohibme`roj, avvalinu oxirin xalqi aning shafoatig`a muhtoj. Buroqi inoyat aning markabi ulvi xiromi va Jibrili hidoyat aning payki barqgomi, laylat ul-me`roj aning shabistoni va «li ma`Ollohi vaqtun»12 aning maqomi. «Salavotullohu alayhi va alo olihit-tayyibin va ashobihit-tohirin»13.
               MUNOJOT. Ilohi, akram ul-akramin14 – sen va men – gunohkor.
Ilohi, arham ar-rohimin15 – sen va men tiyraro`zgor.
Ilohi, agarchi jurmu isyondin o`zga ishim yo`q, ammo sendin o`zga ham kishim yo`q.
Ilohi, yo`q erdim bor etting, tifl erdim, ulug`lar jarg`asig`a qotting, ammo nafsu havo yelidin zuhdum niholin ushotting va ofiyatim xaylin yozuq sipohi turktozidin tarqatting.
Ilohi, yomon af`olimdin parishonlig`im cho`qtur va shum nafsimda pushaymonliq yo`qtur, mundoq balodin qutulurg`a ummidim sendin-o`qtur.
Ilohi, o`zluk yomonlig`idin o`zlugum bila o`ta olmaydurmen va yaxshilarning etagin yomonlig`im uyotidin tuta olmaydurmen.
Ilohi, yillar ibodat qilg`onni rad qilsang, hech yaxshilik kim daxl qila olmas va qarilar isyon qilg`anni qabul qilsang, hikmatin hech kishi bila olmas.
Ilohi, Odam xilofot taxtining mustavjibi o`zimu bo`ldi, sening taqdiring bo`lmay shayton muxolifatining so`zimu bo`ldi?..
Ilohi, berguchisen ham fisqu fujurni, ham zuhd, ham vara`ni, alarning tuhmatin bir necha ojizg`a bog`lamoq ne ya`ni?
Ilohi, inoyatingg`a ummidvormenkim, gunohim behaddur va rahmatingg`a sazovormenkim, xatovu sahvum beadaddur.
Ilohi, dardi holimni har kimga aytsam, rad qilsa, sanga tavajjuh etkaymen va agar sen rad qilsang, netkaymen va kimga ketkaymen?
Ilohi, sening yo`lungda tufrog` yetsa, to`tiyodur va kesak yo`luqsa, kimyodur, g`ayringdin qizil oltun qora tufrog`dek beqadru kambahodur.
Ilohi, yomonlig`imdin agarchi ko`p alamim bor, g`amxorim sen bo`lsang, ne g`amim bor.
Ilohi, dunyo mayli rishtasin ko`nglumdin o`z va nafsoniyat tiyralig`ida hidoyat sham`i bila o`zung sori yo`l ko`rguz.
Ilohi, ul uzun yo`l va qatig` vodiyda inoyating bila yo`lda va aning qat`ida ayog`im toyilsa, dastgirliging bila qo`lda.
Ilohi, bu yo`l sayrida shaytonni tegramga yovutma, agar ul aduv yo`l ursa zuhdumdin ne kelgay, inoyatingni o`ksutma.
Ilohi, taqvie berki, nafsi g`addor anga zabun bo`lsun, vara`e nasib qilki, shaytoni nobakor boshi aning ayog`ida nigun bo`lsun.
Ilohi, g`aflat uyqusidamen, bedor qil va jaholat mastligidamen, hushyor qil.
Ilohi, ul bedorlig`ni ogohlikka yetkur va bu xushyorlig`ni beishtibohlikka ulandur.
Ilohi, dushmandur shaytoni xiylanamoy manga va nafsi xudroydur korfarmoy manga, bu vartalarda dastgir bo`lmasang, voy manga.
Ilohi, agar xislatim egridur, niyatim tuzdur, bu jihatdin agar qo`rqunchum bordur, ammo ummedim birga yuzdur.
Ilohi agar af`olimg`a boqsam, uyot o`lturur va sening karamingni sog`insam, ummid tanimg`a jon kelturur.
Ilohi, sendin yomonlig` kelmas va mendin yaxshilig`,sen yaxshisen va men yomon. Har kimga o`ziga munosibdur qilig`. Tikan ishi sanchilmoq uchun, ani kuydurmak munosibdur, bahor fayzi om uchun, anga gul musohibdur.
Ilohi, tufrog`din el ko`ziga tiyralik yetar va quyosh ashi`a bila olam ahli ko`zin ravshan etar.
Ilohi, chun har ne qililur sanga taqdirdur, qilg`uchig`a qilmoqta ne tadbirdur.
Ilohi, taqdir qilg`aningni qilurg`a ne ixtiyor, qilmasmen demakka kimning haddi bor.
Ilohi, agarchi zalolatqa tushubmen, ammo hidoyatingg`a talabgormen va agarchi tamug` o`tig`a tushkali yovushubmen, ammo rahmatingdin umidvormen.
Ilohi, umidimni karamingdin ma`dum qilma va rahmatingni xaloyiqqa om qilg`onda meni ham mahrum qilma.
Ilohi, agar dastgir sen bo`lmasang, aso hamonu it g`unjisi hamon va agar pardapo`sh sen bo`lmasang, rido hamonu eshak arg`amchisi hamon.
Ilohi, toatingg`a havasim bor, ammo nafska zabunmen, ibodatingg`a multamasim bor, ammo giriftori ishqu jununmen.
Ilohi, lahvu havo mayidin mastmen, ujbu riyo jomidin mayparastmen, bu dastovizlar bila shaytong`a hamdastmen.
Ilohi, pariuzorlarg`a meni devona qilding va sham`i ruxsorlarg`a ko`nglumni parvona qilding, bu sabablardin rasvolig` bila olamg`a afsona qilding.
Ilohi, necha musalsal zulf savdosidin bo`ynumda zanjir bo`lg`ay va muanbar xol xayolidin ko`nglum asir, sanga taqdir bu nav` ersa, manga ne tadbir?
Ilohi, ko`nglum kishvari qaro kirpiklar yasoli yag`mosidin buzuqtur va sabrim uyi gulrang uzorlar xo`yi selidin yiquqtur.
Ilohi, har otashin la`l mening o`t tushkan jonimdin namudor va har serob g`unchada mening ko`p paykon ko`nglum shakli padidor. Bu ofatlarning iloji senga osondur, menga dushvor.
Ilohi, sho`xi chobuklarg`a chevilanda har yon shitob solursen va alarning har yon shitobidin mening oshufta ko`nglumg`a har dam iztirob solursen.
Ilohi, alarg`a ul shitobdin qaror yo`q va menga bu iztirobdin ixtiyor yo`q. Alarning dilrabolig`i ham – sendin va oshufta ko`nglumning mubtalolig`i ham – sendin.
Ilohi, birav husniga malohat berursyon va aning tuzin mening ko`nglum jarohatig`a sepursen.
Ilohi, birav mijasi nishin zahrolud etarsen va uning no`gin mening yaralig` bag`rimg`a sancharsen.
Ilohi, sham` husni bezanmagi ham sendin va parvona joni o`rtanmagi ham sendin.
Ilohi, gul uzorig`a dilafro`zluk ham sen berding va bulbul fig`onu zorig`a jigarso`zluq ham sen berding. Agar qaysi sham`i gulrux ishqi o`tinkim ko`nglumg`a solding, parvona va bulbuldek sabru qarorimni olding.
Ilohi, agar ishq suubatidin bazm tuzdum va may seli ofatidin taqvo va zuhdum uyin buzdum. Ul ne may ichmak va ayog` tutmak erdikim, ayog`-ayog` qon yutmoq erdi.
Ilohi, agar hajr shiddatidin tuganlar o`rtadim, dinu islom mazra`ida xirmanlar o`rtadim.
Ilohi, har tugan savodidin ofiyatim ruxsorin qaro qildim va aning dudidin imonim ro`zgorin qaro qildim.
Ilohi, agar havasdin bosh-ayog` yalang har yon yugurdum, boshdin-ayog`im yomon erkanin xaloyiqqa bildurdum.
Ilohi, agar shavq jununidin ko`ksumga tosh urdum, ul tosh bila nangu nomusum shishasin sindurdum.
Ilohi, gohi bu junundin atfol toshin boshimg`a yog`durdum, gohi ahbob malomati nishin ko`nglumga yetkurdum.
Ilohi, qaysi isyon tiyralig`i bilakim, ofiyatim yuzi qorormadi, qaysi bedod suubatikim, men qaro yuzlukka bormadi.
Ilohi, yigitlig`im bu nav` ham qatig` o`tti, ham achig`, qarilig`da yuz qatla o`zumni o`ltursam ne asig`.
Ilohi, emdi hamkim, barchadin kechmak xayolin qilurmen, o`zlugum bila kecha olmon, yaqin bilurmen.
Ilohi, andoqki, bu balolarg`a solding, qutqor va andoqkim, bu ibtilolarg`a kiyurdung, chiqor.
Ilohi, men tavba qildim degandin ne sud, sen tavba bergilki, ham Tavvobsenu ham Ma`bud.
Ilohi, namozeki, el bo`lmag`uncha qilmag`aymen, xudnamolig`dur va ul namoz uchun xirqavu rido xudoroylig`dur.
Ilohi, ul namoyishu oroyishdin ko`nglumni mubarro qilg`il va bu nav` shayton libosidin paykarimni muarro etgil.
Ilohi, toatqa tavfiq bersang, riyodin asra va ibodatqa yo`l ko`rguzsang, xatodin asra.
Ilohi, ul toatki, ujb kelturgay, ko`nglumga yovutma va ul ma`siyatkim uzrg`a yetkurgay, tilimdin yiroq tutma.
Ilohi, beiloj dardg`a alil qilma va bemuruvvat nomardga zalil qilma.
Ilohi, beasllar mazallatidin asra va bediyonatlar tuhmatidin asra.
Ilohi, johil suhbatig`a poband etma va arozil hashmatig`a hojatmand etma.
Ilohi, nosiposlar malomatidin yiroq tut va haqshunoslar xususiyatidin qiroq tut.
Ilohi, ko`nglumni dardu shavqing muhabbati bila ovut va ko`zumni nadomat ashki selobi bila ravshan tut.
Ilohi, tilimni ne`mati beqiyosingg`a shokir ayla va ko`nglumni hamdu siposingga zokir ayla.
Ilohi, qalamimg`a hamding raqamig`a mashg`ulluk ber va raqamimg`a xaloyiq ko`nglig`a maqbulluq ber.
Ilohi, zamirimg`a xudpisandlig`ni yovutma va xotirimni el naf`i aybjo`lug`ig`a tutma.
Ilohi, xayolimni niyozu dard ahlig`a moyil, tut va niyozim ko`zin dardmandlar ayog`i tufrog`i bila yorut.
Ilohi podshohi Islomni16 muslimin boshig`a tutqil bardavom, ya`ni bandalarning ustig`a ko`lankangni qil mustadom, to shohu gadog`a duogo`yliq qilmish bo`lg`aymen, vassalom.