Òîï ðåéòèíã www.uz
SIROJ UL-MUSLIMIN

BISMILLOHIR-RAHMONIR-RAHIM

Chu yo`ndum xomai mushkin shamoma1,
Qilay deb Haq oti birla zebnoma.

Taolollah zihi, xalloqi Ma`bud2
Ki, maxluqot andin bo`ldi mavjud.

Yo`q erdin har ne bor ul qildi izhor,
Borin yo`q aylabon ham bo`lgusi bor.

Qilib barhaq ulusqa anbiyosi,
Muhammad barchasining peshvosi.

Munga yuz ming salom andin damodam,
Yana avlodiyu ashobig`a ham.

KITOB NAZMINING SABABI

Qilur arz ushbu vodiy rahnamoyi,
G`aribi benavo, ya`ni Navoiy

Ki, chun ofoq shohi davlatidin,
Aning ham tarbiyat, ham himmatidin.

Ne shoh Sulton Husayn, ul shohi G`oziy,
Mamolik shahlarining sarfarozi.

Ki, ming yil olam ichra shohi bo`lsun,
Salotin bandan dargohi bo`lsun.

Mening nazmim yoyildi olam ichra,
Ko`p ofat soldi xayli odam ichra.

Birov bir kun dedi aylab nishote
Kim, ul qilmish bino oliy rabote.

Musofirg`a har uy bir turfa manzil
Ki, ham oromu ham kom anda hosil.

Eshittim bazmining bir nuktadoni3,
Shohi sohibqiron jon darmiyoni.

Demish: ne sud gar bir uyni tuzmish
Ki, nazmi shaynidin ko`p uyni buzmish,

O`qug`on el aning she`rini payvast,
Tilar bo`lg`ay hamisha oshiqu mast.

Solib islomu din uyiga oshub,
Binoyi xayr butkarmak ne mahsub.

Tushub bu nuktadin jismim aro pech,
Chu bildim, chin emish dam urmadim hech.

Dedimkim, aylayin bir nusxa mastur
Ki, bo`lg`ay dinu islom uyi ma`mur.

Nekim, din ahlig`a bo`lg`ay zarurat,
Bari tutqay ani bilgancha surat.

Ham etkaymei burun sharhi aqoyid
Ki, islom ahlig`a bergay favoyid.

Yana ham farz, ham vojib, sunnan ham
Nekim oriz bo`lur yaxshi, yomon ham

Ki, din ahlining o`lg`ay dilnaziri,
Musulmonlig` ishida noguziri.

Bayon qilg`aymen andoq ravshanu pok.
Ki, idrok etkan oni xayli atrok.

Va lekin gohi ashg`ol erdi mone`,
Gahi har muxtalif hol erdi mone`.

Anga tegruki, bu fursatda nogoh,
Birovkim, erdi ko`p ma`nidin ogoh.

Maqomu mavlidi oning Samarqand4
Ki, nuzhat ichradur firdavs monand.

Buyon o`lmakka kishvardin yetishti,
Surushi charxi axzardin yetishti.

Ko`ngul mayl aylab oning xidmatig`a,
Musharraf qildim o`zni suhbatig`a.

Bo`lur erdi maoniydin guharposh,
So`z asnosida bu nav` ayladi fosh.

Ki, bir kun Xojaekim5 charxi oli(y),
Hilolin istar oning oti na`li.

Ravishda Shibliyu6 Zunnung`a7 foyiq,.
Ubaydulloh8 deb otin xaloyiq.

Kim, uldur peshvoyi ahli irshod,
Bu irshod etti sandin aylabon yod.

Kim, ul ko`p nazm derga bo`ldi rog`ib,
Bu yanglig` nazm ham erdi munosib.

Chu qildi Xojaning amriga taqrir,
Ul erdikim, burunroq bo`ldi tahrir.

Ki, men der erdim aytay ulcha maqdur
Vale mone`din erdim anda ma`zur.

Chu so`rdi Iso anfosi bu damni,
Ham ul dam azmig`a yo`ndum qalamni.

Bu so`zning sidqu kizbi kov-kovi,
Adab ermas chu sodiq erdi roviy.

Chu lobud nuktalar malhuz bo`lg`ay,
Umid ulkim, ulus mahzuz bo`lg`ay.

Navoiydin chu topqaylar navoe,
Aning ruhig`a ham yetgan duoe.

SHARIATDA AHKOM SHARHI VA AQOID VA QAVOIDI ADOSI

Burun bilkim, erur shar` ichra ahkom,
Ki, bilmak oni bo`lmish elga nokom.

Ul ahkom ikki yanglig` bo`ldi mavjud,
Ki, bordur har birida o`zga maqsud.

Birisidin murod o`ldi aqida,
Amal matlub bo`ldi ul birida.

Aqoid dedilar avvalgiga ism,
Ikkinchi ahkom far`idin topib qism.

Amaldin chun burun keldi aqoyid,
Pas, andin yetkuray avval favoyid.

IYMON QOIDASINING IJMOLI

Burun ul nimakim, farz etti Yazdon.
Erur oqilg`a bolig` bo`lg`ach iymon.

Aning ma`nisidur til birla iqror,
Ko`ngul birla inonmog`lig` dag`i bor.

Tilar bo`lsang anga o`zni yeturmak,
Bil olti nimaga iymon keturmak.

MO`MAN BIHILARINING TAFSILI

Burun bermak tonug`luqkim, Xudovand,
Ki, ne bordur anga mislih, ne monand.

Xudoedur yaratkan budu nobud,
Ki, andin o`zga yo`qtur Tengri mavjud.

Yana bilmak maloikniki, Xoliq,
Yaratibdur ibodatqa muvofiq.

Yana bilmak kitobin ham kamohiy,
Qadim o`ldi dag`i bori ilohiy.

Yana ham anbiyog`a qilmoq iqror,
Ki, borin elga irsol etti Jabbor9.

Yana ulkim, bo`lur qoyim qiyomat,
Ki, ko`prak elgadur ohu nadomat.

Yana bilmakdurur bemakru tazvir,
Ki, Haqdindur yamon-yaxshig`a taqdir.

SEKKIZ SIFOTULLOHKIM, AQOID DOXILIDUR

Yana sekkiz sifatqa mu`taqid bo`l,
Alardin har biriga ko`rguzay yo`l.

Kim, ul sekkiz erur Haqning sifoti,
Ki, boridin munazzah qildi zoti.

Erur hayyyu alimu yana qodir,
Muridu ham sami` o`ldivu nozir.

Takallum vasfig`a dag`i muvofiq,
Yana ibod af`olig`a Xoliq.

Ne bor aning shariki, ne vaziri,
Ne bor aning sahimi, ne naziri.

Ne javhar, ne arazdur, ne makonda,
Ne voqe`dur jihatda, ne zamonda.

Chu ermas anga hech ashyo mushobih,
Aning sha`nindadur: «Laysaka mislih»10.

Qadim o`ldi kalomi dag`i olam,
Erur hodis dedim bu so`zni fafham11.

NECHAKIM HAQ BILMAKI AQIDADINDUR

Yana bilkim, aqoyid ichra mutlaq,
Necha ish keldi bilmak kerak haq.

Azobi qabr erur kufr ahli xosiy,
Yana din ahlidin ba`zi bo`lsa osiy.

Yana ikki malakningdur savoli,
Yana ham ru`yatulloh ehtimoli.

Yana haq bir sirotu, yana mezon,
Yana do`zax, yana firdavsi rizvon.

Shafoat anbiyodin ham erur haq,
Muhammad barchaning sarxayli mutlaq.

Yana haq keldi e`joz anbiyog`a,
Aningdekkim, karomat avliyog`a.

Yana bilgil aqoid ichra mahsub,
Ki, bo`lmas eldin amru nahy maslub.

Yana kufr anglag`il tasdiqi kohin,
Nechukkim, Tengridin ma`yusu emin.

ISLOM ARKONINING SHARHI

Angakim, bo`ldi iymon amri kirdor,
Kerak islomdin bo`lsa xabardor.

Binosin anglag`il islomning besh,
Ani bilmakka bo`lg`il fikratandesh.

Bu beshdir – bir erur lafzi «shahodat»,
Ki, ayturlar ani ahli saodat.

Erur bir bilmak ul Tengrini avval,
Muhammadni aning xalqig`a mursal.

Bu so`z iymon so`zida bo`ldi mazkur,
Aqoyid sharhini aylarda mastur.

Yana to`rtin dag`i aytay yako-yak,
Ki, mo`min xotirida qolmasun shak.

Saloti xams aning ikkinchisi bil,
Aning sharhini aylay emdi tafsil.

TAHORAT FAROIZINING ADOSI

Erur sharti aning avval tahorat,
Tahoratda suray avval iborat.

Tahorat ichra bilkim, to`rt erur farz,
Gar etsang istimo`, aylay ani arz.

Yu(v)mvg`liq yuzni manglay to zaqandur,
Quloqdin to quloq vajhi hasandur.

Mahosin bo`lsa onchakim, yopar yuz,
Ani g`usl aylamak, ey niyating tuz.

Iki qo`lni iki tirsak bila yu(v),
Vuzu aylarda bilkim, farz erur bu.

Yana bosh mashini ham farz bilg`il,
Valekin, to`rt ulushtin birni qilg`il.

Yu(v)mog` iki oyog`ni farz erur ham,
Iki oshug`ni ham qilmoq anga zam,

TAHORAT SUNNATLARINING SHARHI

Vuzu`da o`n iki ish keldi sunnat,
Birisin tasmiya12 bil, birni niyat.

Yu(v)mog` uch qatla qo`l tirsakka tegru,
Yana bir mazmaza uch qatla ham bu.

Chu bo`ldi mazmaza qilmoq mukarrar,
Bil istinshoh ham mundoq muqarrar.

Yana tahlil qilmoq lihiyag`a zam,
Oyog` birla ilik barmog`lari ham

Yana uch qatla a`zoni yu(v)moq bil,
Yana boshning tamomin mash qilg`il.

Yana tartib, ya`ni ulcha tahrir,
Qilindi berma lek anga tahyir.

Birov ul jumladin keldi muvolot,
Yu(v)moq, ya`ni payopay uzvni bot-bot.

VUZU` MUSTAHABLARI

Tahorat ichra olti mustahabdur,
Eshitsin har kishi ahli talabdur.

Burun niyat, yana bilgil muvolot,
Bori bosh mashiyu tartibi odot.

Bo`yun mashini dag`i mustahab qil,
Agar qilsang saodatqa sabab bil.

Tayammundur biri, ya`niki bunyod,
Yu(v)moqqa o`ng tarafdin qilmoq irod.

VUZU` NOQISLARI

Iki yondin nekim daf` etsa tohir,
Tahoratning bo`lur nuqsoni zohir.

Yana bir uzvdin riym oqsa yo qon,
Vuzug`a bor alardin dag`i nuqson.

Qonasa tishki, ko`z solg`anda tolib,
Og`iz suvig`a rangin topsa g`olib.

Yo`q ersa qussakim, qon kelsa sofin,
Ikisidur tahoratqa manofiy.

Yana qay uylakim, bo`lg`ay to`la fam,
Va lekin daf` bo`lg`ay g`ayri balg`am.

Jununu xushsizlik, dag`i uyqu,
Ki, bo`lg`ay takyada noqisdurur bu.

Namoz ichra bilik kulgu vuqu`i,
Ki, bor aning sujudiyu ruku`i...

Bu holatlarki, mazkur o`ldi bir-bir,
Berur barcha vuzu` holig`a tag`yir...

G`USLNING FAROYIZI

Nimakim, g`usl qilmaqqa erur farz,
Agar sen istimo` etsang, qilay arz.

Og`izg`a mazmaza qilmoq bilgil,
Burung`a dag`i istinshoq qilg`il.

Erur bu ikki bo`lg`ach bebahona,
Bari a`zog`a suv qilmoq ravona

Yana g`usl ichra sunnatlar dag`i bor,
Taomil aylagil to aylay izhor.

G`USLNING SUNNATLARI

Ilik avval yu(v)mog`lig` ayla mafhum,
Pas, andin so`ng yu(v)moqdur uzvi ma`lum,

Badanda gar najosat bo`lsa zohir,
Ani qilmoqdurur su(v) birla tohit).

Yana sunnatdurur qilmoq vuzu` ham,
Yu(v)bon a`zo quyub uch qatla su(v) ham.

TAYAMMUM FARZLARI

Tayammum farzi avval bo`ldi niyat,
Ilik tufroqqa urmak ikki navbat.

Keraktur birni yuz mashiga bilmak,
Yana ne birla mash et qo`l va tirsak.

Tayammum noqisin aylay ishorat,
Erur har neki nuqs etgay tahorat.

Ikinchi oncha su(v)g`a dastrasdur,
Kim, ul su(v) bir vuzu` qilmaqqa basdur.

NAMOZ FAROIIZIDA OLTI XORIJ FARZNING SHARHI

Namoz ichra faroyiz, ey xiradmand,
Un ikki nima aylabdur Xudovand.

Namozingga alardin olti doxil,
Yana oltisi xorij keldi hosil.

Bu oltidin biri qilsang ibodat,
Hadas birla najasdin bir tahorat.

Yana bir pok bo`lmoqdur makon ham,
Yana avratni qilmoqdur nihon ham.

Yana bir vaqt bilmak kecha-kunduz,
Yana bir qibla sori aylamak yuz.

Yana bir niyat etmak bo`ldi bilgil,
Namoz albatta, niyat birla qilg`il.

NAMOZ OLTI DOXILI FARZINING BAYONI

Chu xorij oltini qildim ayoning,
Qilay doxilni ham xotir nishoning.

Erur avvalgisi avvalg`i takbir13,
Qiyom o`ldi namozingda yana bir.

Yana birni yaqin bilgil qiroat,
Yana birdur ruku` aylarda toat.

Sujud o`ldi biri, ey xilqating pok,
Yana bir qa`dai oxir qil idrok.

Kishi bu yerga istar bo`lsa ma`ni,
Tashahhudgacha14 qilmoq maks ya`ni.

NAMOZNING VOJIBLARI

Namozing ichra vojib keldi yetti,
Ki, sohib shar`din bu nav` yetti.

Burun «al-hamd»15ni qilmoq qiroat,
Yana bir sura anga qilmoq izofat.

Yana tutmoqdurur tartib mar`i,
Budur xojayi kavnayn shar`i.

Qiroat aylamak ta`yin birin bil,
Yana bir aylamak arkong`a ta`dil.

Birin el qa`dai avval taahhud16,
Biri bu qa`dadin so`ngra tashahhud.

NAMOZNING O`N SUNNATLARI VA O`N QAVLISI ADOSI

Namoz ichra yigirma keldi sunnat,
Kishikim qilsa ko`ydeg jong`a minnat.

Yigirmidin o`nini angla qavliy,
Yana o`nini fe`li bilmak avliy.

Burun ulki qavliydur ani bil,
Yana fe`liysi sari mayl qilg`il.

Ul o`ndin birini istiftoh bilgil,
«A`uzu»17 ish bandig`a miftoh bilgil.

Yana bil tasmiya, andin so`ng omin,
Qil andin so`ng «sami` Ollohu»18 ta`yin.

Uchu to`rtinchida yo`q fotiha farz,
Erur sunnat bu yanglig` qildilar arz.

Ruku` va sajdada ham ikki takbir,
Iki tasbihg`a19 ham berma tag`yir.

NAMOZ SUNNATLARIDIN O`N FE`LISI BAYONI

Yana fe`liy birovg`akim, bilikdur,
Quloqqacha biyik qilmoq ilikdur.

O`ng ilging so`lg`a qo`ymoqtur yana so`z,
Yana sajda, yerga tikmog`ing ko`z.

Ruku` ichra ilik tizga qilib yor,
Uchani tutmoq ul holatda hamvor.

Iki ovuch ne yerga bo`lsa mansub,
Erur sajda aroda boshqa matlub.

Sujud aylarda paydovu nihondin,
Qorin tizdan judo tut, qo`lni yondin.

Yana so`l poshna ustida orom,
 Qilmoq qibla sori moyil ibhom.

Kecha-kunduz namozekim erur farz,
Erur o`n yetti rak`at uylakim, qarz.

NAMOZ FAROYIZI RAKAOTI ADADI

Iki subhu yana to`rt o`ldi peshin,
Yana asr ichra bo`ldi to`rt ta`yin.

Uchu to`rt angla, mag`ribla ashoda,
Vali qil vitrni vojib aroda.

NAMOZ SUNNATLARINING RAKAOTI ADADI

Birovkim, kecha-kunduz qilsa toat,
Erur sunnat anga o`n ikki rak`at.

Ikirar rak`at o`ldi subh ila shom,
Ul ikki-to`rtar angla barcha ayyom.

ISLOMNING UCHUNCHI RUKNIKIM, ZAKOTDUR, BAYON QILMOQ

Zakot o`ldi uchunchi rukn bilgil,
Nechukkim, amr qilmish Tengri qilg`il.

Kishi sohibnisob o`lg`uncha ma`mur,
Emaskim, haq tutubtur ani ma`zur.

Nisob o`lsa kishi molig`a zohir,
Ayirmoq farz keldi qirqdin bir.

Eturmagil angakim, mustahiqdur,
Bu ishga mustahiq bo`lg`ay muhiqdur.

Bu siym ahkomidur qilmoq tasadduq,
Yana ashyoda mundoq bil tahaqquq.

Ki, har turluk yana bo`lsa jihoting,
Bahosi uzra mundoqdur zakoting.

Mavoshiyg`a bitubturlar qavoyid,
Ani ham yaxshi angla ko`rguzub jid.

Yana jam`iki, derlar ismi xuddom,
Muqarrardur alarg`a dag`i ahkom.

Vale ermas kiyar to`n va minar ot,
Yana ham noguzir o`lg`an mis olot.

Davotu xoma yo avroqu ajzo,
Bu dastur o`lsa, bir, har nav` ashyo

Ki, onsiz bo`lmag`ay matlub hosil,
Zakot ichra emas ul shay doxil.

Vale doxili haqqulloh bilgil,
Aning imsokidin e`roz qilg`il.

Adosida baloning raddin ayla,
Yana qilmoq sabukbor o`zni tongla.

ISLOMNING TO`RTUNCHI RUKNIKIM,  RO`ZADUR – SHARH ETMAK

Erur to`rtunchi (rukni) islomning savm,
Ki, o`tgan kimsaga taqvo bila yavm.

Chu ro`za bo`ldi yilda bir oy,
Aning ijrosida bo`l nafsfarmoy.

Ani bil subxdin to shom chog`liq,
Taomu shurbu shahvatdin yirog`liq.

Erur bu ro`zada niyat sanga farz,
Valekin necha avlo ayladim arz.

Navofilda vals niyatni qilmoq,
Sanga joiizdurur tushtin burunroq.

Chibin yo pashshadek har jinsi hosil,
Emas bo`g`zungg`a kirsa ro`za botil.

Tuzu sirka totorg`a ahli idrok,
Tengursa til uchun emas anga pok.

Yana ulkim, hijomat qilsayu qasd,
G`am ermas, ro`zag`a chun qilmamish qasd.

Gar o`tmak tifl uchun chaynar anosi,
Ravodur gar yana yo`qtur g`izosi.

Vale bilmak keraktur ani makruh,
Kerak makruhdin xotirda anduh.

Unutib gar yesang, ichsang emas g`am,
Erur ul ro`za boqiy, ey mukarram.

FAVT BO`LGAN RUZA EVAZI VA KAFFORATI

Agar beboklik oyini tuzduk,
G`izoning g`ayri birla ro`za buzduk.

G`izo yeb ro`za ulkim, qilsa zoyil,
Va yo nafsi bo`lib shahvatg`a moyil.

Kafforat oltmish miskinga it`om,
Erur yo oltmish kun savmi nokom,

Kim, ul kunlarning o`lg`ay ittisoli,
Yo`q ersa solim ermas ro`za holi.

Va yo bir bandaning ko`nglin qilib shod,
Anga Tengri yo`linda qilmoq ozod.

ISLOMNING BESHINCHI RUKNIKIM, HAJDUR, BAYON QILMOQ

Beshinchi rukn bilgil hajji islom,
Chu farz o`ldi adosi keldi nokom.

Vale farziyatida shartlar bor,
Quloq tutkim, qilay borini izhor.

Birov ulkim, istitoat bo`lsa mavjud,
Anga tengruki, qilding ani maqsud.

Yana bir shart yo`l amniyati bil,
Bu chun mavjud o`lur haj niyati qil.

Yana gar dayn yo`q bo`ynungg`a lozim,
Sanga bo`lmoq bo`lur ul yo`lg`a ozim.

Yana gar yo`q ayolingdin maunat,
Ki, ul ko`rgay maosh uchun suubat.

Yana gar bermadi jismingda sone`,
Maraz andoqki, bo`lg`ay yo`lg`a mone`.

Bu mahzurot gar yo`q tebra filhol,
O`zungu do`st ko`yi tavqig`a sol.

Nekim farz o`ldi bo`ynungda ado qil,
Etib maqsadqa komingni ravo qil.

XOTIMA VA KITOB TUGANCHINING TAQRIRI

Manga bu nuktalarkim, bo`ldi tahrir,
Qilay itmomi taqribini taqrir.

Agarchi xutbavu fihrastida bor,
Vale ul ahddin garduni davvor.

Base oshuftalig`lar qildi hodis,
Ki, itmomig`a ma`lum o`ldi bois.

To`qiz yuz beshda20 bir farxunda farzand,
Adab birla tavozu`din barumand,

Ki, majlis ichra hozir erdi bir kun,
Masoyil bahsi erdi tilga maqrun.

Chu anda qobiliyat zohir erdi,
Ko`ngul bu nazmg`a tartib berdi,

Ki shoyad anga naf`i hosil o`lg`ay,
Ko`p elga ham bu ma`ni vosil o`lg`ay.

Sabab bu ishni qildi davri ayyom,
Toporg`a bu kitob og`ozi anjom.

Chu ravshan aylar islom ahli zotin:
«Siroj ul-muslimin» qo`ymishmen otin.

Umidim ulki, harkim o`qug`ay,
Munung nuri bila ko`ngli yorug`ay.

Duo birla meni ham aylagay yod,
Ravonim ul duodin aylagay shod.