Топ рейтинг www.uz
SHAYXLAR RUYXATI
1. Shayx Uvays Qaraniy, 2. Xabib A`jamiy, 3. Abu Xozim Makkiy, 4. Ataba b. G`ulom, 5. Molik Dinor, 6. Muhammad Vosi`, 7. Abdulloh Muborak, 8. Abuhoshim So`fiy, 9. Zunnun Misriy, 10. Imom A`zam, 11. Imom Shofe`iy, 12. Imom Ahmad Hanbal, 13; Imom Molik 14. Muhammad Aslam Tusiy, 15. Ahmad Harb, 16. Isrofil Mag`ribiy, 17. Abulasvad Makkiy, 18. Abulasvad Ro`iy, 19. Abu Ya`qub Hoshimiy, 20. Valid b. Abdulloh Saqqo, 21. Fuzayl b. Iyoz, 22. Ma`ruf Karxiy, 23. Abu Sulaymon Doroniy, 24. Dovud b. Ahmad Doroniy, 25. Ibrohim Adham, 20. Ibrohim b. Sa`d Alaviy, 27. Abulhoris Avlosiy, 28. Ibrohim b. Sitanbah Hiraviy, 29. Ibrohim Rabotiy, 30. Ibrohim Utrush, 31. Ibrohim Sayyod Bag`dodiy, 32. Ibrohim Ajuriy Sag`ir, 33. Ibrohim Ajuriy Kabir, 34. Fath b. Ali Mavsiliy, 35. Fath b. Shaxraf Marvaziy, 36. Bishr b. Horis b. Abdurahmon, 37. Shaqiq b. Ibrohim Balxiy, 38. Dovud Balxiy, 39. Bishr Tabaroniy, 40. Qosim Harbiy, 41. Horis b. Asad Muhosibiy, 42. Abu Turob Naxshabiy, 43. Abu Hotam Attor, 44. Sariy b. Mutallis Saqatiy, 45. Ali b. Abdulhamid G`azoiriy, 46. Abu Ja`far Sammok, 47. Ahmad Huzravayh Balxiy, 48.Yahyo b. Mu`oz Roziy, 49. Xalaf b. Ali, 50. Boyazid Bistomiy, 51. Shayx Abu Ali Sindiy, 52. Abu Hafs Haddod, 53. Abu Muhammad Haddod, 54. Zolim b. Muhammad, 55. Abu Muzohim Sheroziy, 56. Abdulloh Mahdiy Bovardiy, 67. Hamdun Qassor, 58. Abulhusayn Borusiy, 59. Mansur b. Ammor, 60. Ahmad b. Osim Antokiy, 61. Muhammad b. Mansur Tusiy, 62. Ali Akkiy, 63. Hotam Asamm, 64. Ahmad b. Abulhavoriy, 65. Abu Abdulloh Xubayq Sobiq Anotokiy, 66. Sahl b. Abdulloh Tustariy, 67. Abbos b. Hamza Nishopuriy, 68. Abbos b. Yusuf Shakliy, 69. Abbos b. Ahmad Shoir Rumiy, 70. Abu Hamza Xurosoniy, 71. Abu Hamaz Bag`dodiy, 72. Hamza b. Abdulloh Alavin, 73. Abu Sa`id Xarroz, 74. Ah-iaf Hamadoniy, 75. Abu Shu`ayb Muqanna`, 76. Abu Aqqol b. Ilvon Mag`ribiy, 77. Hammod Qurashiy, 78. Abulhusayn Nuriy, 79. Sayyid ut-toifa Junayd Bag`dodiy, 80. Abu Ja`far Karnabiy, 81. Kahmas Husayn Hamadoniy, 82. Amr b. Usmon Makkiy, 83. Shoh Shujo` Kirmoniy, 84. Abu Usmon Hiriy, 85. Zakariyyo b. Duluvayh, 86. Zakariyyo b. Yahyo Hiraviy, 87. Ziyod b. Kabir Hamadonny, 88. Abu Usmon Mag`ribiy, 89. Abu Tolib Ixmimiy, 90. Talha b. Muhammad Saboh Niliy, 91. Abulabbos b. Masruq, 92. Abulabbos Mo`razan Bag`dodiy, 93. Abu Abdulloh Mag`ribiy, 94. Abu Abdulloh Nebojiy, 95. Abu Abdulloh Antokiy, 96. Mumshod Dinavariy, 97. Hasan b. Ali Musuhiy, 98. Ahmad b. Ibrohim Musuhiy, 99. Ruvaym, 100. Yusuf b. Husayn Roziy, 101. Abdulloh Hozir, 102. Sobit Xabboz, 103. Abu Sobit Roziy, 104. Samnun b. Hamza Muhibb Kazzob, 105. Zahrun Mag`ribiy, 106. Arun b. Vassoba, 107. Ma`mun Mag`ribiy, 108. Sa`dun Majnun, 109. Ato b. Sulaymon, 110. Ali b. Sahli Azhar Isfahoniy, 111. Muhammad b. Yusuf Banno, 112. Muhammad b. Foza, 113. Sahl b. Ali Marvaziy, 114. Ali b. Hamza Isfahoniy Halloj, 115. Ali b. Shu`ayb Saqqo, 116. Ali b. Muvaffaq Bag`dodiy, 117. Abu Ahmad Qalonisiy, 118. Abulg`arib Isfahoniy, 119. Abu Abdulloh Qalonisiy, 120. Abu Abdulloh b. Jallo, 121. Abu Abdulloh Xoqon So`fiy, 122. Abu Ubaydulloh Busriy, 123. Abu Abdulloh Sijziy, 124. Abu Abdulloh Xusriy, 125. Ja`far b. Mubarqa`, 126. Ali b. Bundor Husayn So`fiy Sayrafiy, 127. Muhammad b. Fazl Balxiy, 128. Muhammad b. Ali Hakim Tirmiziy, 129. Ali b. Bakkor, 130. Abu Abdulloh Abbodoniy, 131. Abu Abdulloh Hazramiy, 132. Ali Abdulloh Solimiy, 133. Abu Abdulloh Javporai So`fiy, 134. Abu Tolib Muhammad b. Ali b. Amiya Horisiy Makkiy, 135. Abu Bakr Varroq Tirmiziy, 136. Abulqosi Roziy, .137. Abulqosim Hakim Samarqandiy, 138. Bakr Sug`diy, 139. Solih b. Maktum, 140. Abu Zarr Tirmiznn, 141. Hoshim Sug`diy, 142. Muhammad b. Hasan Javhariy, 143. Abubakr Qisoiy, 144. Abu Ali Juzjoniy, 145. Muhammad va Ahmad b. Abulvard, 146. Tohir Maqdisiy, 147. Abu Ya`qub Susiy, 148. Abu Ya`qub Nahrajuriy, 149. Abu Ya`qub Zayyot, 150. Ahmad Vahab, 151. Abu Ya`qub Mazobiliy, 152. Abu Ya`qub Aqta`, 153. Abu Ya`qub Ziziy, 154. Abu Ya`qub Mazkuriy, 155. Abu Ya`qub Maydoniy, 156. Abu Ya`qub Xarrot Asqaloniy, 157. Abu Ya`qub Kuratiy, 158. Xayr-Nassoj, 159. Mahfuz b. Mahmud, 160. Mahfuz b. Muhammad, 161. Ibrohim Xavvos, 162. Ibrohim b. Iso. 163. Ibrohim b. Sobit, 164. Abu Muhammad Juririy, 165. Olim 6. Sa`d, 166. G`aylon Samarqandiy, 167. G`aylon Muvasvis, 168. Abulabbos Ibn Ato, 169. Abu Solih Muzayyin, 170. Abulabbos Arziziy, 171. Abulabbos Dinavariy, 172. Abulabbos Ahmad b. Yahyo Sheroziy, 173. Abulabbos Bovardiy, 174. Abulabbos Burdu`iy, 175. Abulabbos Sayyoriy, 176. Abdulvohid b. Ali Sayyoriy, 177, Abulabbos Suhravardiy, 178. Abulabbos Nihovandiy, 179. Axiy Faraj Zanjoniy, 180. Abulabbos Nisoyi, 181. Abulabbos Surayj, 182. Abulabbos Hamza b. Muhammad, 183. Husayn 6. Mansur Halloj, 184. Abdulmalik Iskof, 185. Ibrohim b. Fotik va Ahmad b. Fotik, 186. Foris b. Iso Bag`dodiy, 187. Ahmad b. Husayn b. Mansur Halloj, 188. Abu Mansur Govkuloh, 139. Abu Amr Dimishqiy, 190. Muhammad b. Homid Tirmiziy, 191. Abdulloh b. Muhammad Xarroz, 182. Bunon b. Muhammad Hammol, 193. Ishoq b. Ibrohim Hammol, 194. Bunon, b. Abdulloh, 195. Shaybon b. Ali, 196. Abulhasan b. Muhammad Muzayyin, 197. Abulhasan Soyig` Dinavariy, 198. Abulhasan Sabuhiy, 199. Abulhasan Suyutiy, 200. Abulhasan b. Sha`ra, 201. Abu Homid Asvad Ma`ruf Zanjiy, 202. Ibrohim b. Dovud Qassor Riqqiy, 203. Abu Ja`far Haffor, 204. Abu Ja`far Sumoniy, 205. Abu Ja`far Saydaloniy, 206. Abu Ja`far Ahmad b. Hamdon b. Ali b. Sinon, 207. Abu Ja`far Farg`oniy, 208. Abu Ja`far Somoniy, 209. Abu Ja`far Haddod, 210. Abu Ja`far Mu`oz Misriy, 211. Abu Abdulloh Barqiy, 212. Abu Ja`far Majzum, 213. Shayx Abu Ja`far Domag`oniy, 214. Shayx Abulhasan Varroq, 215. Abulhusayn Darroj, 216. Shayx Bukayr Darroj,. 217. Shayx Abulhusayn Salomiy, 218. Abulhusayn Molikiy, 219. Abulhusayn Hoshimiy, 220. Shayx Abubakr Vositiy, 221. Abubakr Zaqqoqi Kabir, 222. Abubakr. Zaqqoqi Sag`ir, 223. Shayx Abubakr Kattoniy, 224. Abubakr Ato Juhfiy, 225. Abubakr Saqqoq, 226. Abubakr Shibliy, 227. Abubakr b. Yazdonyor Urmaviy, 228. Abubakr Saydaloniy, 229. Abubakr Xabboz Bag`dodiy, 230. Abubakr b. Iso Mutavviy, ,231. Abubakr Tohir Abhariy, 232. Abubakr b. Abi Sa`don, 233. Abubakr Atufiy, 234. Abubakr Sakkok, 235. Abubakr Saqqor, 236. Abubakr Misriy, 237. Abubakr Duqqiy, 238. Abubakr Tamastoniy, 239. Abubakr Farro`, 240. Abubakr Shabahiy, 241. Abubakr Tarsusiy, 242. Abubakr Susiy, 243. Abubakr Shukayr, 244. Abubakr Javzaqiy, 245. Abubakr Roziy, 246. Abubakr Mufid, 247. Abubakr Qasriy, 248. Abubakr Mavoziniy, 249. Abubakr Ushnoniy, 250. Abubakr Mag`oziliy, 251. Abubakr Qati`iy, 252. Abubakr Hamadoniy, 253. Abubakr Kafshiriy, 254. Abubakr Dovud Dinavariy, 255. Abu Ali Rudboriy, 256. Abu Ali Saqafiy, 257. Abu Ali Qotib Misriy, 258. Abu Ali Mushtuliy, 259. Abu Ali Roziy, 260. Abu Ali Hayron, 261. Abu Ali Sirjoniy, 262. Abdulloh b. Muhammad. Ma`ruf Murta`ish, 263. Abdulloh b. Muhammad Manozil, 264. Abdulloh b. Haddod Roziy, 265. Abdulloh b. Isom Maqdisiy, 266. Abdulloh Nabozoniy, 267. Abulxayr Taynotiy, 268. Abulxayr Habashiy, 269. Abulxayr Asqaloniy, 270. Abulxayr Himsiy, 271. Ibrohim b. Shaybon Kirmonshohiy, 272. Abu Zayd Marg`aziy Xurosoniy, 273. Ibrohim b. Ahmad Muvallid Sufiy Raqqiy, 274. Ibrohim Jiliy, 275. Ibrohim Dehistoniy, 276. Ibrohim Marg`iponiy, 277. Ibrohim Nozuvayh, 278. Muzaffar Kirmonshohiy Qirmisiy, 279. Abulhusayn b. Bunoi, 280. Abulhusayn b. Hind Forsiy, 281. Abuladyon, 282. Abu Ja`far Muhammad b. Ali Nasaviy al-ma`ruf Muhammad Aliyon, 283. Abu Sayid A`robiy, 284, Abu Amr Zujoj, 285. Ibrohim b. Yusuf b. Muhammad Zujojiy, 286. Ja`far b. Muhammad b. Nusayr Xuldiy Xavvos. 287. Abulhasan Sufiy Fushanjiy, 288. Bundor b. Husayn b. Muhammad b. Muhallab Sheroziy, 289. Abu Amr b. Nujayd, 290. Abdulloh b. Muhammad b. Abdurahmon Roziy, 291. Abulhusayn Sirvoniy, 292. Abulhusayn Qarofiy, 293. Abu Sulaymon Niliy, 294. Abu Sulaymon Xavvos Mag`ribiy, 295. Abulqosim Nasrobodiy, 296. Abubakr Roziy Bajaliy, 297. Abubakr Folizbon Buxoriy, 298. Abulhusayn Husriy, 299. Abulhusayn Sam`un, 300. Abu Nasr Xabboz va Abulhasan Suhon Ojan, 301. Shayx Ahmad Xarroniy, 302. Jahm Raqqiy, 303. Abulhusayn Urmaviy, 304. Abu Abdulloh Xafif Sheroziy, 305. Abulxayr Molikiy, 306. Abubakr Sha`roniy, 307. Abu Muhammad Atoyidiy, 308. Ja`far Hazzo, 309. Hishom Abdon, 310. Abu Muhriz Sheroziy, 311. Abdurrahim Istaxriy, 312. Mu`ammil Jassos, 313. Ali b. Shuluya, 314. Abubakr Iskof, 315. Abu Zahhok, 316. Abu Muhammad Xaffof, 317. Hasan b. Hammaviyah va sohibuhu Abu Ja`far Xarror Istaxriy, 318. Abdulloh Qassor, 319. Ibrohim Mutavakkil, 320. Abu Tolib Xazraj, 321. Abu Ali Vorijiy, 322. Abulfazl Ja`far Ja`diy, 323. Abulqosim Qasriy, 324. Abdulaziz Bahroniy, 325. Abulhasan Hakimiy, 326. Abu Ali Husayn b. Muhammad Akkor, 327. Abu Ishoq Ibrohim Shahriyor Goziruniy, 328. Shayx Ro`zbehon Baqliy, 329. Abulhasan Karduya, 330. Shayx Abdulloh Balyoiiy. 331. Jamoliddin Muhammad Bokalanjor, 332. Muso Imrsn Juruftiy, 333. Xoja Ali b. Hasan Kirmoniy, 334. Mira Nisoburiy, 335. Abu Abdulloh Turug`badiy, 336. Abu Abdulloh Rudboriy, 337. Abu Abdulloh Monak, 338. Abu Abdulloh Duniy, 339. Abu Abdulloh Mavlo, 340. Abu Abdulloh Muqriy, 341. Abulqosim Muqriy, 342. Abu Muhammad Rosibiy, 343. Abu Abdulloh Dinavariy, 344. Abulhusayn Sirvoniyi Sag`ir, 345. Abulhusayn Jahzam Hamadoniy, 346. Abulhusayn Tazariy, 347. Abulhusayn Sarkiy, 348. Shayx Muhammad Soxariy, 349. Shayx Ahmad Juvolgar, 350. Abulhusayn Haddod Hiraviy, 351. Abulmuzaffar Tirmiziy, 352. Mirchai Safolfurush, 353. Sharif Hamza Uqayliy, 354. Orif Ayyor, 355. Abulhusayn Solbih, 356. Shayx Imron Sulusiy, 357. Abulhusayn Marv Rudiy, 358. Abu Hamid Do`ston, 359. Bob Farg`oniy, 360. Abu Mansur Mu`ammar b. Ahmad Isfahoniy, 361. Abu Nasr Sarroj, 362. Shayx Abulfazl Hasan Saraxsiy, 363. Xoliy Nisoburiy, 364. Shayx Abulabbos Qassob Omuliy, 365. Shayx Ahmad Nasr, 366. Shayx Abu Ali Siyoh, 367. Shayx Abu Ali Daqqoq, 368. Abu Ali Shabbuy Marnaziy, 369. Shayx Abulqosim Bishr Yosin, 370. Shayx Luqmon Saraxsiy, 371. Shayx Muhammad Qassob Omuliy, 372. Shayx Abulhasan Xaraqoniy, 373. Shayx Abu Abdulloh Dostoniy, 374. Shayx Abu Said Abulxayr, 375. Shayx Abulqosim Gurgoniy, 376. Xoja Muzaffar Ahmad b. Hamdon, 377. Xoja Muhammad Ma`shuq Tusiy, 378. Amir Aliyi Abu, 379. Shayx Abu Abdurrahmon Sulamiy Nishoburiy, 380. Husayn b. Muhammad Muso Sulamiy, 381. Abusahl Su`lukiy, 382. Shayx Abulqosim Qushayriy, 383. Shayx Abulqosim Shaqoniy, 384. Abulfazl Hasan Xatliy, 385. Ali b. Usmon b. Abu Ali Jullob G`aznaviy, 386. Xoja Ahmad Hammod Saraxsiy, 387. Adib Kumandiy, 388. Abulhasan Musanno, 389. Shayx Ahmad Najjor Astrobodiy, 390. Shayx Abu Zur`a Roziy, 391. Shayx Abu Zur`a Ardabiliy, 392. Abu Abdulloh Bobuniy, 393. Shayx Abu Abdulloh Boku, 394. Shayx Mo`min Sheroziy, 395. Shayx Abu Ishoq Shomiy, 396. Shayx Abu Ahmad Abdol Chishtiy, 397. Xoja Muhammad b. Abu Ahmad Abdol Chishtiy, 398. Ustod Mardon, 399. Xoja Yusuf Muhammad Sam`on, 400. Xoja Mavdud Chishtiy, 401. Xoja Ahmad b. Mavdud b. Yusuf Chishtiy, 402. Abulvalid Ahmad b. Abirrajo, 403. Abu Ismoil Abdulloh b. Abu Mansur Muhammad Ansoriy Hiraviy, 404. Xoja Yahyo b. Ammor Shayboniy, 405. Shayx Abdulloh Toqiy, 406. Shayx Abulhasan Bishr Sijziy, 407. Koko Abulqasr Bustiy, 408. Koko Ahmad Sunbul va inisi Muhammad Xoja, 409. Abu Mansur Muhammad Ansoriy, 410. Abu Mansur Suxta, 411. Shayx Ahmad Chishtiy va inisi Xoja Ahmad Ismoil, 412. Shayx Ahmad Hoji, 413. Shayx Abu Salama Bovardiy, 414. Abu Ali Kayyol, 415. Abu Ali Zargar, 416. Abu Ali Butagar, 417. Shayx 71bu Nasr Qabboniy, 418. Shayx Ismoil Nasrobodiy, 419. Shayx Abu Mansur Gozar, 420. Shayx Ismoil Dabbos Jiraftiy, 421. Shayx Abusaid Muallim, 422. Shayx Muhammad Abu Hafs Kuratiy, 423. Shayx Omu, 424. Shayx Ahmad Kufoniy, 425. Abulhasan Najjor, 426. Shayx Abulays Fushanjiy, 427. Muhammad b. Abdulloh  Gozuriy Hiraviy, 428. Qurbanj, 429. Xoja Xayrcha, 430. Abu Abdulloh Ahmad b. Abdurrahmon  Nasr Moliniy, 431. Abu Nasr b. Abu Ja`far b, Abu Ishoq Hiraviy Xonchabodiy, 432. Sulton Majdiddin Tolba, 433. Abu Abdulloh Muxtor b. Muhammad b. Ahmad Hiraviy, 434. Shayx Abu Zar Buzjoniy, 435. Shayx ul-islom Ahmad Nomakiy Jomiy, 436. Abu Tohir Kurd, 437. Shayx Abu Ali Formadiy, 438. Shayx Abubakr b. Abdulloh Tusiy Nassoj, 439. Hujjat ul-islom Muhammad b. Muhammad G`azzoliy Tusiy, 440. Shayx Ahmad G`azzoliy, 441. Xoja Yusuf Hamadoniy, 442. Hoja Abdulxoliq G`ijduvoniy, 443. Xoja Orif Revgariy, 444. Xoja Mahmud Anjnr Fag`navin, 445. Xoja Ali Romitaniy, 446. Xoja Muhammad Bobo Samosiy, 447. Sayyid Amir Kulol, 448. Qusam Shayx, 449. Xalil Ota, 450. Xoja Bahouddin Naqshband, 451. Xoja Alouddin Attor, 452. Xoja Muhammad Porso, 453. Xoja Hafizuddin Abu Nasr Muhammad b. Muhammad b. Muhammad Hofiz Buxoriy, 454. Xoja Hasan Attor, 455. Mavlono Yaqub Charxiy, 456. Xoja Alouddin G`njduvoniy, 457. Mavlono Nizomiddin Xomush, 458. Xoja Ubaydulloh Imom Isfahonny, 459. Mavlono Sa`duddin Koshg`ariy, 460. Xoja Ubaydulloh, 461. Mavlono Qosim, 462. Abulhasan Bustiy, 463. Shayx Hasan Sakkok Simnoniy, 464. Muhammad Hammuya Juvayniy, 465. Ayn ul-quzot Hamadoniy, 466. Shayx Baraka, 467. Shayx Fatha, 468. Shayx Ziyouddin Abunnajib Abdulqahhor Suhravardiy, 469. Shayx Ammor Yosir, 470. Shayx Ro`zbehoni Kabir Misriy, 471. Shayx Ismoil Qasriy, 472. Shayx Najmuddin Kubro, 473. Shayx Majduddin Bag`dodiy, 474. Shayx Sa`duddin Hummuyiy, 475. Shayx Sayfuddin Boxarziy, 476. Ayn uz-zamon Jamoluddin Giliy, 477. Bobo Kamol Jandiy, 478. Xoja Abulvafo Xorazmiy, 479. Pahlavon Mahmud Pakkayor, 480. Shayx Najmuddin Roziy, al-Ma`ruf bidoya, 481. Shayx Raziyuddin Ali Lolo G`aznaviy, 482. Shayx Jamoluddin Ahmad Jurfoniy, 483. Shayx Nuriddin Abdurahmon Isfaroyiniy Kasirqiy, 484. Shayx Abulmakorim Ruknuddin Alouddavla Simnoniy, 485. Axiy Ali Misriy, 486. Shayx Najmuddin Muhammad Edkoniy, 487. Axiy Ali Dehistoniy, 488. Abulbarakot Taqigyuddin Ali Do`stiy Simnoniy, 489. Amir Sayyid Ali b. Shihob b. Muhammad Hamadoniy, 490. Shayx Abdulloh G`irjistoniy, 491. Bobo Mahmud Tusiy, 492. Axiy Ali Qutluqshoh, 493. Shayx Hofiz Umar Abardihiy, 494.Xoja Abdurrahmon Gahvoragar, 495. Mavlono Faxruddin Luristoniy, 496. Shoh Ali Farohiy, 497. Shayx Muhammad shoh Farohiy, 498. Shayx Bahouddin Umar, 499. Mavlono Shamsuddin Muhammad Asad, 500. Shayx Bahouddin Valad, 501. Sayyid Burhonuddin Muhaqqiq, 502. Mavlono Jaloluddin Muhammad Balxiy Rumiy, 503.Mavlono Shamsuddin Muhammad b. Ali b. Malikdod Tabriziy, 504. Shayx Salohuddin b. Faridun Qunyaviy ma`ruf bi-Zarkub, 505. Shayx Hisomuddin Hasan b. Muhammad b. Hasan b. Axiy Turk, 506. Sulton Valad, 507. Shayx Shihobuddin Suhravardiy, 508. Shayx Najibuddin Ali b. Buzg`ush Sheroziy, 509. Zahiruddin Abdurrahmon b. Ali b. Buzg`ush, 510. Shayx Muhammad Yamaniy, 511. Shayx Ibrohim Majzub, 512. Shayx Jamoluddin Lur, 513. Shayx Shamsuddin Safiy, 514. Shayx Nuruddin Abdussamad Natanziy, 515. Shayx Izzuddin Mahmud Koshiy, 516. Shayx Kamoluddin Abdurrazzoq Koshiy, 517. Shayx Nuruddin Abdurrahmon Misriy, 518. Shayx Zaynuddin Abubakr Xavofiy, 519. Amir Kivomiddin Sinjoniy, 520. Xoja Shamsuddin Muhammad Kusuyi Jomiy, 521. Mavlono Zaynuddin Abubakr Toybodiy, 522. Mavlono Jaloluddin Mahmud Zohid Murg`obiy 523. Mavlono Jaloluddin Abu Yazid Puroniy, 524. Mavlono Zahiruddin Xilvatiy, 525.Shayx Bahouddin Zakariyo Mo`ltoniy, 526. Shayx Nizomuddin Dehlaviy Xolidiy Ma`ruf Shayx Nizomuddin Avliyo, 527. Shayx Farid Shakarganj, 528. Mavlono Faxruddin Zohid, 529. Alouddin Kirmoniy, 530. Xoja Imod Xalaj, 531. Xoja Mahmud Mo`ydo`z, 532. Amir Olim Dalvolijiy, 533. Qozi Sharafuddin Buhayro, 534. Qozi Safiuddin Buhayro, 535. Amir Sharafuddin Ashraf, 536. Qozi Rays, 537. Mavlono Raziyuddin Nabiy, 538. Mavlono Majduddin Hoji, 539. Xoja Rohat, 540. Mavlono Rashiduddin Na`ziy, 541. Xoja Abubakr Jom, 542. Shayx Ziyouddin Rumiy, 543. Shayx Najibuddin Mutavakkil, 544. Qirq Abdol, 545. Mavlono Karimuddin Mav`idiy, 546. Shayx Muhyiddin Ali Chishtiy, 547. Darvesh Bashir, 548. Mavlono Sarroj Hofiz, 549. Sayyid Jamol Surx, 550. Hoji Karimuddin Nimgo`r, 551. Mavlono Hisomuddin G`albak, 552. Mir Buzurg va Mir Xurd ma`ruf bi-Sodoti Nuhqa, 553. Mavlono Kamoluddin Zohid, 554. Shayx Rashn Avliyo, 555. Shayx Mahmud Buxoriy, 556. Shayx Abubakr Tusiy va Shayx Malikyor Parron, 557. Mavlono Nnzomuddii Kalomiy, 558. Shayx Mujir, 559. Shayx Qutbuddin Baxtiyor Kokiy, 560. Qozi Hamiduddin Noguriy, 561. Malik Nosiruddin Mahmud, 562. Shayx Shodiy, 563. Shayx Abu Abdulloh Savmaiy, 564. Shayx Muhyiddin Abdulqodir Jiliy, 565. Shayx Hammod Dabbos, 566. Shayx Sadaqa Bag`dodiy, 567. Shayx Sayfuddin Abdulvahhob, 568. Shayx Abu Muhammad, Abdurrahmon Tafsunajiy, 569. Shayx Abu Amr Sarifiniy. 570. Shayx Baqo b. Battu, 571. Qazib ul-bon Mavsiliy, 572. Muhammad ul-Avoniy Ibnul Qoьid, 573. Abu Su`ud 6. Shiba, 574. Shayx Abu Madyan Mag`ribiy, 575. Abudabbos b. Arif Sanhojiy Andalusiy, 576. Aburrabi` Kafif Moloqiy, 577. Adiy b. Musofir Shomiy summa Hakkoriy, 578. Saydiy Ahmad b. Abulhasan Rifo`iy, 579. Hayot b. Qays Harrokiy, 580. Shayx Jogir, 581. Shayx Abu Abdulloh Muhammad b. Ibrohim Qurashay Hoshimiy, 582. Abulhasan Ali b. Humaid. Sa`idiy, 583. Abu Ishoq b. Zarif, 584. Ibnul Foriz Hamaviy Misriy, 585. Ibrohim b. Mi`sor Ja`bariy, 586. Shayx Muhyiddin Muxammad b. Ali b. Arabiy, 587. Shayx Sadruddin Muhammad b. Ishoq Qo`nyaviy, 588. Shayx Muayiduddin Jandiy, 589. Shayx Sa`iduddin Farg`oniy, 590. Shayx Muso Sadroniy, 591. Shayx Iso Hattor Yamaniy, 592. Shayx Abulg`ays Jamil Yamaniy 593. Shayx Abulhasan Mag`ribiy Shoziliy, 594. Shayx Yosin Mag`ribiy Hajjom ul- Asvad, 595. Shayx Abulabbos Mursiy, 596. Shayx Sa`d Haddod va muridi Shayx Javhar, 597. Ahmad b. Ja`d va Shayx Sa`id Abu Iso, 598. Shayx Najmuddin Abdulloh Isfahoniy, 599. Hoja Qutbuddin Yahyo Nishoburiy, 600. Mir G`iyos, 601. Abu Muhammad Abduldoh Marjoniy Mag`ribiy, 602. Abu Abdulloh Ibn ul-Mug`arrif Andalusiy, 603. Shayx Sulaymon Turkman Muvallah, 604. Shayx Ali Kurdiy, 605. Shayx Mufarrij. 605. Shayx Abul-abbos Damanhuriy, 607. Shayx Rayhon, 608. Shayx Alouddin Xorazmiy, 609. Imom Abdulloh Yofi`iy Yamaniy, 610. Shayx Shihobuddin Suhravardiy Maktul, 611. Xoja Ahmad Yassaviy, 612. Qutbuddin Haydar, 613. Hakim ato, 614. Ismoil ato, 615. Ishoq ato, 616. Xoja Baxruddin. 617. Xoja Boyazid, 618. Xoja Xalil, 619. Qo`rqut ato, 620. Ali ato, 621. Qilich ato, 622. Sadr ato, 623. Xubbi Xoja, 624. Yigit Ahmad, 625. Ko`k shayx, 626. Temurchi ato, 627. Zahodxon, 628. Shayx Abulhasan Ishqiy, 629. Mahmud Shayxzoda. 630. Xudoyquli Shayx, 631. Muhammad Shayx, 632. Ilyos Shayx, 633. Shayxzoda Abulhasan, 634. Shayx Muhammad So`fiy, 635. Abu Muso Shayx, 636. Shayx Sulton So`fiy, 637. Qishlik ato, 638. Umar ato, 639. Sayyid ato, 640. Bob Husayn, 641. Zangi ato, 642. Hasan Shayx. 643. Yusuf Shayx, 644. Hoji Shayx, 645. Adib Ahmad, 646. Mavlono Kalon Ziyoratgohi, 647. Mavlono Nizomuddin Ahmad, 648, Bobo Sungu, 649. Shayx Abu Mansur Moturudiy, 650. Shayx Burxonuddin Sog`arji, 651. Sayyid Ne`matulloh, 652. Shayx Jamol Nuqoniy, 653. Shayx Abdulloh Barnishobodiy, 654. Shayx Rashid Bidvoziy, 655. Shayx Shoh Bidvoziy, 656. Shayx San`on. 657. Mir Koriz, 658. Shayx Shoh Ziyoratgohiy, 659. Mavlono Muhammad Tabodgoniy, 660. Xoja Abdulaziz Jomiy, 661. Mavlono Alouddin, 662. Mavlono Abulxayr, 663. Mavlono Shihobuddin, 664.Mavlono Hoji, 665. Mavlono  Sa`duddin 666. Mavlono Muhyi, 667. Muqriy Mahmud, 668. Mavlono Vajihuddin, 669. Mavlono Muhammad Amin, 670. Darvesh Muhammad Behra, 671. Darvesh Mansur, 672. Darvesh Hasan Shahrosho`b, 673. Darvesh Muhammad Gozurgohi, 674. Mavlono Muhammad Xurosoniy, 675. Darvesh Sayyid Hasan, 676. Xoja Avhad Mustavfiy, 677. Bobo Ali Xushmardon, 678. Shayx Nuruddin Muhammad, 679. Mir Haydar Faxrboiy, 680. Mavlono Muhammad Arab, 681. Shayx Sa`dulloh Zangula, 682. Shayx Sadruddin Ravvosiy, 683. Mavlono Mirzayn, 684. Xoja Muayyad Mehna, 685. Xoja Ruknuddin Mehna, 686. Mavlono Tojuddin Ahmad Shijaniy, 687. Mavlono Muhammad Johu, 688. Xoja Mahmud Faranhodiy, 689. Darvesh Bahlul, 690. Xoja Pir Ahmad Naqqosh, 691. Shayx Yahyo, 692. Mavlono Shamsuddin Ma`dobodiy, 693. Mir-Muflisiy, 694. Bojo Xokiy, 695. Bobo Hasan Qandahoriy, 696. Bobo Ko`kiy, 697. Bobo Ali Mast Nisoyi, 698. Bobo Xushkeldi, 699. Sayyid Muhammad Madaniy, 700. Bobo Bahlul, 701. Bobo Ali Poyhisoriy, 702. Bobo Tilanchi, 703. Bobo Piriy, 704. Bobo Hasan Turk, 705. Bobo Jalil, 706. Bobo Shihob, 707. Bobo Sarig` Po`lod, 708. Shayx Ilyos, 709. Mavlono Mir-Imom, 710. Mavlono Sharafuddin Yazdiy, 711. Mavlono Humomuddin Kalobodiy, 712. Shayx Avhaduddin Hamid Kirmoniy, 713. Mir Sayyid. Qosim Tabriziy, 714. Hakim Sanoyi G`aznaviy, 715. Shayx Fariduddin Attor Nishoburiy, 716. Shayx Mushrifuddin Muslih. b. Abdulloh Sa`diy Sheroziy, 717. Shayx Faxruddin Ibrohim Iroqiy, 718. Amir Husayniy, 719. Shayx Mahmud Shabustariy, 720. Shayx Avhaduddin, 721. Afzaluddin Badil Xaqoyiq Xoqoniy, 722. Shayx Nizomiy, 723. Xusrav Dehlaviy, 724. Hasan Dehlaviy, 725. Shayx Kamol Xo`jandiy, 726. Mashtono Muhammad Sirin, 727. Sayyid Nosir Xusrav, 728. Shayx Ozarin, 729. Mavlono Lutfiy, 730. Mavlono Muqimiy, 731. Mavlono Ashraf, 732. Sayyid Nasimiy, 733. Shayx Imoduddin Faqih, 734. Shamsuddin Muhammad Hofiz Sheroziy. 735. Shayx ul-islom va Maxdumi Mavlono Nuruddin Abdurrahmon Jomiy, 736. Robiai Adaviya, 737. Lubbobat ul-muta`abbida, 738. Maryam Basriya, 739. Rayhonai Voliha, 740. Mu`ozai Adaviya, 741. Ufayrai Obida, 742. Sha`vona, 743. Kurdiya, 744. Hafsa binti Shirin, 745. Robiai Shomiya, 746. Hakimai Dimishqiya, 747, Ummi Hasson, 748. Fotima Nishoburiya, 749. Zaytuna, 750. Fotimai Barda`iya, 751. Ummi Ali zavjan Ahmad Xizravayx, 752. Ummi Muhammad volidai Shayx Abu Abdulloh Xafif, 753. Fotima binti Abobakr Kattoniy, 754. Fizza, 755. Tilmizai Sariy Saqatiy, 756. Tuhfa, 757. Ummi Muhammad, 758. Bibiyaki Marviya, 759. Ka`b qizi, 760. Fotima binti Musanno, 761. Joriyai Savdo, 762. Imra`atun Majhula, 763. Joriyai Majhula, 764. Imra`atun Misriya, 765. Imra`atun Misriyai Uxro, 766. Imra`atun Xorazmiya, 767. Joriyai Habashiya, 768. Imra`atun Isfahoniya, 769. Imra`atun Forsiya, 770. Bibichai