Топ рейтинг www.uz
MUNDARIJA

G`azallar

1-100
Zihi zuhuri jamoling quyosh kibi paydo
Iloho, amringga ma`mur yetti torami a`lo
Zihi el nihoni sanga oshkoro
Zihi buroqing izi hajru sayr barq oso
Bediling xayli rasuli sensen alarg`a dilrabo
Chu dardu baloni jahonga urdi salo
Har jafo qilsang tuzarmen, qilmasang dog`i vafo
Mahvasho, sarvqado, lolaruho, siymtano
Yor javlongahidin keldi sabo
Ey jamoling jilvasi mir`oti insu jon aro
Yorab, o`lgan chog`da jonim  jismi vayrondin  judo
Gul uzra xatti mushkin birla to qilding raqam paydo
Ko`zumdin ashk tugandiyu bo`ldi qon paydo
Gulbarg uza qilmishsen to sabzai tar paydo
Tushta ko`rdum yorni xandon raqibin o`truda.
Hil`atin aylabtur ul sho`xi siyminbar qaro
Tifllar toshiki jismim qildi sartosar qaro
Ho`blarda mehr yo`q, chun mehr yo`q ul mohda
Telba ko`nglum yorasi hadsiz tani uryon aro
Kirsa ul gul xirmani ag`yor ila gulzor aro
Sohiredur ul ko`z ammo xoli hindu ostida
Soqiyo, naqdi hayotim javharidur jon aro
Demaki kirdi o`qi qatl vaqti qonim aro
Dog`larkim o`rtadi ul oy g`ami ozorida
Mir`oti husnung tiyradur bu ohi dard olud aro
Jonda qo`ydum chirmag`on maktubini hijron aro
Savodi xoli aning la`li ruxparvar aro
Kilk erur jismimki, til bo`lmish demakdin lol anga
Ul pari paykarki hayron bo`lmish insu jon anga
Ey ko`ngul, telbarading, emdi ne tadbir senga
Bahona qatlimadur ishqdin fasona senga
Hajrdin har nechakim bo`ldi ko`ngul zor menga
Bukim qolibdur ul oy hajrida hayot menga
Chog`irg`a tushgali yo`qtur qaroru hob menga
Ul malohat ganji hajrida buzug` maskan menga
Nechakim kuyar ishq aro jon menga
Davr el sog`arini qildi mayi nob to`la
Ishq ayladi yuz oqilu farzonani rasvo
Ko`zungga tani notavonim fido
Ul oy bu xasta bila yormu ekin oyo?
Dardi hajrimg`a ul iki la`li xandondur davo
Fig`onki, hajrdin anglab ukush alam bizga
Kimsa hargiz ko`rmadi chun ahli davrondin vafo
O`tga solg`il sarvini ul qaddi mavzun bo`lmasa
Dahr bog`i aro ko`p istamagil ayshu tarab
Yor og`iz ochmasqa dardim so`rg`ali toptim sabab
Shahd ila oshifta gul bargidurur ul ikki lab
Ey firoqingdin menga g`am ro`ziyu mehnat nasib
Nechakim ko`nglumda bor ul dilraboning yodi ko`b
Subhi davlat yuzung, ey tavsani gardun, senga ashhab
Soching qarong`u tun, ey sarvqadi shirin lab
Kimsa yori birla xushtur g`am deyishib mungrashib
Bo`lmayin husn ko`ngul topmadi ishq ichra tarab
Qachon maktabqa ul mohi muaddab
O`rtanurmen, ko`ngliga andin asar bo`lg`aymu deb
O`rtasa ishq meni so`rma sabab
Yor gulgun to`n yenginmu yuzga aylabtur hijob
Rahm etar kofir ko`zung ul zulf yuzda chirmalib
Topmish ul yuz qatra-qatra xaydin o`zga obu tob
Ajab yo`q o`lsa qaro zulf orazingga niqob
Paridek ulki erur sho`hlar aro mahjub
Gulruhi ra`no qadim chun bog` tavf aylar borib
Og`zining sirri menga ma`lum  agar  ermas ne ayb
Kuysalar Farhodu Majnun ishqdin afsona deb
Ikki ruxsoring erur ho`bu xating ham marg`ub
Haq o`zin qildi muhib sen oyni mahbub, ey habib
Chobukim raxsh uza hijron yo`lida po`ya qilib
Tun oqshom keldi kulbam sari ul gulruh shitob aylab
Tig` ila xoki tanimni har taraf yording kelib
Gul chog`i har gulga bir  bulbul tarannum ko`rguzub
Dam-badam jomi tarab g`ayr ila ul moh chekib
Chun bag`ir zaxmlari butmadi payvand qilib
Chun kular yoni so`kilgan jismi zorimni ko`rub
Ul pari ko`nglum qushin sayd etti zulfin dom etib
Un chekarmen ishq aro bir nargisi jodu ko`rub
Ne maxlasim bor aning ishqidin kanora qilib
Bordi ko`nglum hushi ishqing o`tidin axgar topib
Ul oy qasdima tig`i parron chekib
Avval ista manzili amnu harifi soda top
Zulfu yuzu sunbulungni gul uza tarqatma ko`p
Jahon arusi bila suhbat aylama rag`bat
Qaydi zulfini chu yor ayladi zanjiri irodat
Sho`h iki g`izolingni noz uyqusidin uyg`ot
La`l emas shirin labingkim jon topar andin hayot
Boshim chu gardu ko`zum ko`r sensiz o`lmadi bot
Tiyrayu afsurda  biz, ey ishq tarqatg`on bulut
Qildi dushman rahm baskim, qildi javr izhor do`st
Tutti ko`k firuzagun jomini shingarfi bulut
Bodayu ishqing ko`rub topti buzug` ko`nglum shikast
Yana soldi hajr ham, tan ham, ko`ngul ham jonga  o`t
Ohkim, oldi qarig`an chog`da ko`nglum bir yigit
Jon farah topti labing javhari bo`lgach anga qut
Ey sabo, holim borib sarvi xiromonimg`a ayt
Tanimg`a berdi jon ul nahli qomat
G`aming qattig`lig`in qilsam  hikoyat
Chun qo`yub ketgung jahon mulkin, musahhar bo`ldi, tut
Soqiyo, hijron tunidur boda tut
Bir maqomi amni top, anda burun orom tut
Za`f ko`rgilkim tanimni eltibon aylarga qut
Vahki, la`ling qildi bag`rim tah-batah qon oqibat

101-200

G`am yukidin changdek qaddim ham etting oqibat
Habib g`ayr ila may ichti, ey ko`ngul, qon yut
Ey ko`ngul, dedimki, aylab azm jononimg`a yet
Ey nasimi subh, ahvolim diloromimg`a ayt
Etilmish, olloh-olloh, ne qomat ul qomat
Ishqi soldi xonumonim ichra  o`t
Zamona erur chun mahalli havodis
Ko`ngulda zulm bila qilma yuz bino ihdos
Mening majnunlug`umg`a ishqu savdo gar erur bois
Va`dai vaslidin etsa ul so`zi shirin hadis
Zihi boshing uza va-sh-shams zevaridin toj
Ey gadoying ollida muhtoj ahli taxtu toj
Charx izing gardiga qildi kavkabi sayyor xarj
Mayi la`lingg`a go`yokim hayoti jon erur mamzuj
Nargis ul ko`zdin emas, ey bog`bon, boqib ko`z och
Ko`nglumga ayla la`li shakarxand ila iloj
Girih-girih chu tugarsen yetar ayog`ingga soch
Qo`ydi yuz shomi ajal zulfin parishon aylagach
Etishsa ishq aro yuz mehnatu balo, qadah ich
Ko`rub dardim tarahhum qilmading hech
Bu chamankim, to`kulur shom gul ochilsa saboh
Subh dayr ichra mug`anniy  uyla tuzdi shaddi ruh
Jonima yetkurdi ul la`li ravon oso farah
Bo`lsa bo`lg`ay sarvqadlar ichra bir gulro` malih.
Fano tariqida har  kimki hosil etti rusux.
Firoq  o`tiki  balo  og`zidur  anga  manfax.
Xating sipohi chu chiqti nechukki mo`ru malax
Xujasta tongki ochib ul buti gulruh.
Sadqang bo`lubon urmoq bu gunbazi axzar charx
 Meni havosida devona ayladi ul sho`x
Sochingki yuvur chog`ida bordi bir taraf har shox
Ey jamoling mehridin ravshan azaldin to abad
Chu solik aylar esa azmi vodiyi tavhid
Sitam ermas edikim, aylading ko`nglumni  yuz parkand
Gar ko`ngulni aylasa ul qotili xunxora sayd
Mendin el har so`z desa bovar qilur ul sarv qad
Qayda qilgay soyadek men telbai xokini band
Ey  yuzung sham`iyu zulfung dudidin tarki xirad
Bo`ldi ko`nglum shod topqach tig`idin ko`ksum kushod
Buki har yondin ko`kartibdur yuzumni koji dard
Yor vaslidin uzub erdim meni shaydo umid
Io`q menga yuz yilda ul mahvashqa bir so`z derga had
Vahki, ham xushumni afzun qilmadi afsunu pand
Vahki, har soat bo`lurmen vaslidin yetgach navid
Nolonmen ochar bo`lsa yuz ul huri parizod
Chekar un ko`nglum ursang tig`i bedod
Ko`ngul haroratin anglatti ohi dardolud
Qading deb sarvni jon bo`lsa xursand.
To`sh-to`shumdin dushmanu yo`q do`stdin qat`o umid
Garchi yor etmadi hargiz meni noshodni yod
Unutmag`ilki to hajr etti bedod.
Yo`lida jon berdim, o`tti ko`rmayin jonon, ne sud
Ey soching zanjirining savdosig`a majnun xirad
Uyla hijron toshlari yog`durdi charxi tez gard
Qazo ne hukmki aylar jahong`a dur nofiz
Ko`nglum zrur ul g`unchai sarob ila multaz
Zihi mazohir aro mehri orazingdin nur
Sarig` kog`azmudurkim so`zi hajrim ayladim tahrir
Tiyra shomim ichrakim barqi balolar choqilur
Kechakim zulfung xayoli ko`nglum ichra  aylanur.
Vaslidin chun multafit ko`prak bo`lur furqatda yor
Za`fliq jismim qachon nozik taningga chirmanur
To buzug` ko`nglum aro zulfung xayoli aylanur
Ey ko`ngul, dushmanlar ancha makr ila fan qildilar
To`rt rangi muxtalifdin xullakim jonon kiyar
Kimki oning bir malak siymo parivash yori bor
Xolu xattidinki  har birning bir o`zga holi bor
Ikki gul vaqti dog`i ikki quyosh davronidur
Kofirekim,  sen kibi ruxsori otashnoki bor
 Ichgali gulrang may nargis masallik jomi bor
Sarvdin gul butmasa, qad uzra ruxsori nedur?
Har gadoekim jahonda bir muvofiq yori bor
Har kishikim bir so`z ul badmehrdin tahriri bor
Qaysi bir ko`kning yuzungdek mehri olam tobi bor?!
Xasta ko`nglumningki zulfung shomida oromi bor
Bukim ko`ngulning ul oysiz ne sa`b holati bor
Kufrdin zunnorlar gar turrasi tobinda bor
Rangsiz xoling jamoling xonida, ey siymbar
Oshkoro yuz tugon garchi tani zorimda bor
Gul yuzung hajrinda chiqsa o`tluk ohim gohlar
Ko`k binafshazorini anjum chu nargiszor etar
Ikki zulfung xasta ko`nglumga qorong`u kechalar
Ne ajab, har yon meni Majnun boshida yoralar
Xattu yuzung hajrida ko`zkim bulut monandidur
Osilmamish qulog`ingdin yuz uzra gavharlar.
Boshimg`a ko`yida har dam g`uluv qilur itlar
Kecha badmast o`lg`animdin infi`olim bordur
Qatlima tig` o`lg`alikim charx ishi ozordur
Tovushekim uy toshidin kelsa dermen bag`ri toshimdur
Kimki olam bog`ida bir sarvigulruxsori bor.
Suda yuzungmu aksi yo chashma aro pariymudur
Turrangki tobi yuzda o`tumg`a vasiladur
Qaysi to`bi jilvasi sarvi xiromoningcha bor
Yana sensiz ohim o`ti sho``lazandur
To turrasi torida har sori tuganlardur
Ko`z qonidin dema etagim lolavordur
Harorat jonima ul otashin la`l axgarindindur
Bu tiyrai qotilki, oti hajr tunidur
Qilg`ali azmi safar ulkim menga dilxohdur
Lojuvardi qoshing uzra zarvaraq tobonmudur

201-300

Ikki ko`zumki, dardu balo jo`yboridur
Jong`a yo`q ko`nglumdinu ko`nglumda yo`q jondin xabar
Quyosh yuzida xating sabzasig`a maskandur
Shikanj turrasidinkim girih yozilmaydur
Birov g`ami yana ko`nglumga qo`zg`olon soladur
Qasrining har kunguri uzra balo toshimudur
Sham` ul oy hajrida har tun kuymakim ogohidur
Ul o`tlug` chehrag`a zarbaft xil`at ne yaroshibdur.
La`li shavqidin ko`zu ko`nglumda ashku ohdur
Dud yanglig` dema  ko`nglum ohi dard oludidur
Ul quyoshtin ayru o`rtangan ichimda qayg`udur.
Chiqmasa jonon g`amu anduhdin jonim chiqar.
Ko`zda su, ko`ngul aro o`t, ne ko`rarsen oxir
Furqat ichra sharbati la`ling visoli kam bo`lur
Muztarib ko`nglum aro ul yuz xayoli aylanur
Netib tuz etay qadkim, jismimda shikanlardur
Yuzungdek qamar yo`qtur, qadingdek shajar yo`qtur.
Ko`zung sarfitnai olam tushubtur .
Yana hamdamim sho``lai g`am bo`lubtur
Zulfung ustida gajak qulloblar taqlididur.
Qachonkim may icharg`a bodano`shim iztirob aylar
Har gahki qadah no`shum mayli mayi nob aylar
Ey sabo, sharh ayla avval dilsitonimdin.
Qosidekim, yetkurur ko`nglumga jonondin xabar
Kuydi bag`irki qolmadi ashkda qonidin asar
Hajr aro qolmishmen, ey soqiy, labolab jom ber
Zulfung ochilib orazi diljo` bila o`ynar
Bizga jahon bog`idin ul sarvigulandom  yetar
Hush chun may bazmi ichra dilsitonimdin ketar
Tilab  yuzungni  ko`ngul hajrdin farog` istar
Bog` atri chu nasimi gulu shamshod berur
Qayu tarafki quyosh yanglig` ul nigor borur.
Xatti to bosh chekti ko`nglin may bila xushhol etar
Ohim g`amingda gunbadi axzarni kuydurur
Ko`nglum o`tin zohir etsam barcha olam o`rtanur
Kecha har kavkab ko`rungach, yodima oyim kelur
Kunduz ul xurshidi raxshondin ko`zumda yosh erur
Junun salosilidin bo`ldi jismi zori haqir
Ho`blar tig`i  yetishmasdin  burun  bu zor o`lar
Gulni naylay, xotir ul ruxsori gulgun soridur
Chun meni majnun boshin atfol toshi sindurur
Belu og`zini ko`rar ko`rmasta chun pinhon erur
Ko`ngluma hajringda jannat gulshani zindon erur
Dilbaro, sendin bu g`amkim menda bordur, kimda
Ul  savodi  xatmudur yo sabzai jannatmudur
Yana  sensizin munisim g`am bo`lubtur
Bag`rimni tig`i hajr ila pora qildilar
Fig`onki, yor vafo ahlig`a sitam qiladur
Ey jalolu rahmatingdin  gar zalilu  gar muazzaz
Sarv yanglig` jilva qilsang noz ila, ey sarvnoz
Shaxsuvorim tavsani aylarmu oyo po`ya tez
Chu noma chirmadim yozib yuzung vasfida shavq angez
Bas ettim ashkfishonlig`, chu zohir etting yuz
Sarvqadlar agar biru, gar yuz
Qilur paykonlaring qatlim o`tin tez
Ko`runur otashin la`ling dilafro`z
Ne ayb jon menga behol bo`lsa jononsiz
Qush keturdi nomangu ko`nglumni qildi sho``laxez
Onsiz o`lmoq erur o`lmoq jonsiz
Ey shikibu sabr bir kun xud menga yor erdingiz
Nozaninlar, benavolarga tarahhum aylangiz
Rozi ermasmen ko`ngul chokini payvand etsangiz
Do`stlar, ahli zamondin mehr umidi tutmangiz
 Meni bir noma birla dilbarim yod etmadi hargiz
Ko`nglum oldi yor chun yuziga boqib turdi ko`z
Do`stlar, olam eliga yoru hamdam bo`lmangiz
Menga ul ko`zi qaro dedi chuchuk chindin so`z
Bo`ldi shomu jonga ul oy hajridin qayg`u hanuz
Chun qo`yarmen, ul jahon oroyishi bazmiga yuz
Ey mug`anniy, chun nihon rozim bilursen soz tuz
Senga xo`ydin toza bo`lmish obihayvon birla yuz
Ul pari ko`yida men devonani band aylangiz
Yopilmas gar menga qonlig` sudin ko`z
Ishq yuki ayladi torami a`loni ko`j
Jud emas ko`p bazl uchun ko`p mol qilmog`lig` havas
Bog` aro ne sarv etarmen orzu ne gul havas
Jong`a la`ling mayi  jomidur  multamas
Ko`yi toshi boshima xayf aylasam uyqu havas
Ko`ngul har tun farog` istab balo toshini yostanmas
Menga bir sarvi gulruh bo`ldi  munis
Bizga davron bog`idin bir sarvi gulruhsor bas
Gulgun may ichib sunbuli chun gulga yopilmas
Jong`a la`lingdin bir o`pmakdur qiyosa iltimos
Tong emas gar chin yuzinda qahrdin mavjud emas
Gar meningdur yor lo`li bo`lsa, shoh etmon havas
Meni men istagan o`z suhbatig`a arjumand etmas.
Yo`q tama` ag`yordin gar dushman ermas yor  bas
Ishq aro eykim, firoq o`tiga kuydung, g`am emas
Zulfidur ko`nglumda har dam, oh chekmak sud emas
Chok etib ko`nglumni ochilsun demak oson emas
Ko`nglum ichra dardu g`am avvalgilarga o`xshamas
Har necha kuysam, ul oy mehrimni paydo aylamas
Labingdin ayru bag`ir laxt-laxt  qonmu emas
Gulshani iqboli xori mehnatig`a arzimas
Qilding ofat barqidin jonimg`a o`t yoqmoq havas
Xo`blar ming bo`lsalar, men xastaga bir yor bas
Olam ichra menga ul huri malaksiymo bas.
G`amzangg`a kishi nazzora qilmas
Qilmon ul bebok kesgan  na`lni  o`pmak havas
Bizga ul mahvash tiliyu ko`ngli birla yor emas

301-400

Nigorim dardima nazzora qilmas.
Birov aning labi jonbaxshidin nishon bermas
Dahrdin mehru vafo qilma havas
Zihi oting bila maloyik ichra xurush.
Qo`ymadi shomi humorim tiyralikdin aqlu xush
Shomkim tun pardasidin istadi ixfo quyosh
Husn bog`i ichra qadding sarv bo`lmog`liqqa tush
Ul parivash odamivashlig`lar aylab qildi xash
Yorkim yog`lig` bila ko`ksum yarosin bog`lamish
Mehr emas, gardun yuzung hijronidin dog` o`rtamish
Ishq ichinda juz o`lum mushkilki bo`lg`ay bizga ish
Zulfig`a har  yon girih tushgan erur bas turfa ish
Qo`ngluma kelmas  xazoni  bog` aro noranj  xash
Sabzai xat orazing bog`ini xazro aylamish
Orazin ko`rdum nihon, ashk ayladi, sirrimni fosh
Husn devoni  uza  matla`dur  ul payvasta  qosh.
Donai xoli labing ko`nglum qushin rom aylamish
Labing bu xastag`a nevchun takallum etmadi ish.
Yozuqsiz, jurmsiz bedod etar fosh
Ul gulekim, bazmida zog`u zag`on qilgay xurush
Surohi to mayi la`ling visoli orzu qilmish
Ne  ham qoshlardururkim, hasrati qaddimni yo qilmish
Hil`atinmu qilmish ul gulro`yi siyminbar binafsh
Shabistonimda jon  ichra  yuzung aksi charog`  o`lmish
Latofatda yuzung ham gul emish, ham guliston ermish.
Qilg`ali kiygan libosin ul buti zebo binafsh..
Dedim ul paykonni la`l etgan yurak qoni emish
Necha oh ursam, o`lur ko`zdin bag`ri xunobi fosh
Menga emdi sarv ila gul muddaosi qolmamish.
Orazing hijronida kelmas menga gulzor xush.
Xushi yo`q ko`nglum junun dashtida bir shaydo emish
Mayki la`lidin tomizdi ul nigori  bodano`sh
Meni ishq ichra degan oqilu farzona emish
Tuzmagay erdi qazo bu jismi vayronimni kosh
La`li ishq ahlidin oncha g`orati jon aylamish
Oshiq o`ldum bilmadim, yor o`zgalarga yor emish
Javza ko`yidin dog`i ul chehra jamil ermish
Bizning shaydo ko`ngul bechora bo`lmish.
Har kun aqshomga hajringda menga zorlig` ish.
Do`stlar, ko`nglumni vasl ummidi behol aylamish.
Birovki dahr sori zohir ayladi ixlos
Husn oyatiki keldi yuzung qissasida nas
May meni qildi riyoyi porsolig`din xalos
Qatl uchun elga chu ta`mim ila berding tanqis
Qila olg`ancha riyo ahlidin etgil e`roz
Istasam bo`se labidin jon tilar jonon evaz
Orazingdur oftobi olam orodin g`araz
Ey, tilab la`ling mayidin ruhuma osor fayz
Gar budur qomati ra`no bila zebo oraz
Desangki faqr tariqini aylayin mazbut
Qildi botil mehrdin har necha qildi yor shart
Ruxsor ila labingdin etar ko`nglum inbisot
Xollaring nuqtasidin tobti zeb ul turfa xat
Yuzung oyidakim, bosh chekti har yondin muanbar xat
Qilsa bo`lmas ohu afg`ondin meni shaydoni zabt
Ne nutqi dilkash erur, vah, ne dilrabo alfoz
Labingdin bo`ldi bu mahjur mahzuz
Mehr ila gar keldi charx ayvoni rif`atdin mane`
Izzat tama` kim aylasa tark etmayin tama`.
Qizil ko`nglak yengin orazg`a yopsang vajhi yo`q voqe`
Qildi uqor o`tog`asin ul qotili shijo`

Lablaringdin har nafas jonni tilarmen muntafi`
Ko`rub orazing yig`lasam yo`q badi`
Hajr o`tidin shom agar mendek emas behob sham`
Ul quyoshtin topti bu oqshom bizing koshona sham`
Torttim ranji xumor aylab mayi ahmar tama`
Istamassen xotiri ushshoq hayroningni jam`
Zihi buroqing izidin qamar uzorida dog`
Garchi yo`qtur lolazori ashkima paydo qarog`
Oh o`ti birla yuzung hajrida qilsam gashti bog`
Zaif jismim aro bir-birining ustiga dog`
Baski qo`ydung ko`ksuma ko`nglumni olg`an chog` dog`
Zahri hijroning chu ayshim jomini qildi achig`
Onchakim ul g`amza surdi ko`rguzub bedod tig`
Ko`zungki kufr ila yuz dinga soldi vayronlig`
Parini kim desa ul mehri xovari yanglig`
Tog` oshiqliq yukidin xam bo`lurga  yo`q xilof
G`amzadin ko`p tiyg` urdung aylabon ko`ksum shigof
Orazing xurshidi keldi axtari burji sharaf
Boda xushtur gar harifim bo`lsa bir yori zarif
Novaking tokim erur kuygan ko`ngulga mo``takif
Qotil ko`zung atrofida mujgon chekibdur o`yla saf
Chok ko`nglumni olib dardini qilding taz`if
Bazm aro gar yo`q may bila daf
Tong yo`q urmoq yuz bu sargardoni maxzun har taraf
Gar tanimda zohir o`lmish dog`i hijron har taraf
Jonim ichra za`fdur yuzlangali jonimg`a za`f
Jahon zoli ham akr etar, ham nifoq
Sipehr bog`in nujum vardi qildi ul nav`kim havarnaq
Meni aylabturur bir qotili paymonshikan oshiq
Bir qatla bo`lsa erdi ul gul`uzor oshiq
Ashkdin jismim binosin qo`ymadi obod ishq
Senga ne g`am men kibi majnuni shaydodin yiroq
Chehra gulgun safhasig`a qilding afshon zarvaraq
To meni mehnat tuniga mubtalo qildi firoq
Hajr aro zaxming kibi bo`lmas menga kam ishtiyoq
Solsa partav tom uza chiqqanda ruxsori ochuq
Ey, kalomi jonfizoing la`li jondin yaxshiroq
Ashkdin bo`ldi qarorg`an kulbayi vayronim oq
Mushkil ishtur uyda bir g`oyibni har dam yo`qlamoq

401-500

Ul parivash muddaiyg`a mehribondur, bizga yo`q
Demangiz ahbobkim, qilmasmusen bas yig`lamoq
Ko`nglum bo`lur g`aming tuni har lahza qayg`uluq
Birov jismiga otsa ul siymtan o`q
Kimki vasli ichra yoqsang sham` ulfat, ey rafiq
Sanoyi zoting ichra topib ajz ahli idrok
Qolibmen za`fdin baskim, ul oy otti menga novak
Hajrkim har dam meni bevahmu bok aylar halok
Tig`i ishqingdin ko`ngul har yon og`izdek bo`ldi chok
Yor bo`lmish o`rtada hijron tariqin solg`udek
Og`zikim so`zda Masihodek qilur elni tirik
Buki ko`ksum choki tikkan ignadin bo`ldi to`shuk
Ey tani xoki xadanggingga nishon bo`lg`on kesak
Xoni vaslingdin agar bo`lmas muyassar bar yemak
To yelak savsani aylabsenu gulgun terlik
Sud qilmas etagingni iligimdin chekmak
Oshiq o`ldum pand bermang, choram asbobin tuzung
O`t urdi jonima chun ochti la`li otashnok
Labing xayolidakim, chok erur menga ko`nglak
Gulshan ichra yo`qtur oromim, diloromim kerak
Kimga bir majlisda ohu dard ila so`ze kerak
Qoching ul ko`zdin angakim, ul labi xandon kerak
Xastadur jonim mening, to bordi jononim mening
Ichmading may, to burunroq bizni rasvo qilmading
Necha bo`lg`ay zaxmliq ko`nglumni mahzun aylamak
Aytmonkim, la`li jonbaxshing erur jondin chuchuk
Ne osig` ohim  o`ti ravshan zuloling kunidek
Tili gavharkashdurur har yon sahobi  pilrang
Ayladi mug`bacha dayr ichra meni masti malang
Ul sarig` to`nlug` erur turganda ta`zimga tik
Xarob qilmadi oncha meni mayi gulrang
Ishq keltursa ishim dayri fano azmida o`ng
Chun latofat ko`zgusi bo`lmish safo ichra ul eng
Ul pari bu telba birla oshno bo`lsa ne tong
Subhi iqbolu saodat keldi ul farxunda eng
Hajri tobi ichra kim ko`rdi bu jismi zordek
Quyundek vasli dashtidin gar, ey Layli, meni surdung
Zihi quti hayotim hajri muhlik dardida yoding
Jon olurda jismi zor erkanni bilmasmu eding?
Bog` ichra chu garm bo`ldi bozoring
Xizr xatting sabzasi, hayvon suvi yo`shi labing
Tang`a toshu qo`lga tish zahmiki soldi telbalik.
Rahm etib, ey do`stlar, majruh ko`nglumni yorin
Qaysi anduh o`tikim kuygan tanimg`a urmading
Ne xayol edi yanakim ko`ngul qushi saydini havas aylading
Hajrdin ko`zumga olamni qarong`u aylading
Sarvga ra`no xiroming birla bedod aylading
Yo qoshingg`a qatl uchun ziynat farovon aylading
Yorab, ul oyniki el ko`ngliga marg`ub aylading
Nil tortib orazing oroyishin fan aylading
Tiyra qilmish tun kibi ofoqni ohim mening
Ayril, ey za`f, emdi mohi notavonimdin mening
Necha ul ko`y itlariga yetgay ozorim mening
Qilsa ko`nglum chok tig`i zahriparvardi aning
Ko`ngulki hajr tuni qo`ymadi qarorin aning
Ne ajab sarvi sihiga inmasa boshing sening
Qilmadi vaslingda bedod uzra bedoding sening
Yor kelsa, do`stlar, ohangi raftor aylamang
Shomi hajrin ko`rdung, ammo zulm tarkin tutmading
Yana ishq o`tin xasta jonimg`a urdung
Ey ko`zu ko`nglum, sirishku ohdin to`fon qiling
Orazing guldur, gul uzra sabzai tar kokulung
May bila mayxonaning xishtin tosh uzra hal qiling
Ishq o`tidin qismatim dardu balomu qilmading
Bir o`t esaki manga jurmsiz vafoni kam etting
Dudi ohimning quyundek pech ila tobin ko`rung
Samandi noz uza ul kofiri balog`a boqing
Vahki, o`tluq chehra ochib xonumonim o`rtading
Otashin ruxsora ochib xonumonim o`rtading
Zihi nnhoyating oxir kelib abad, avval
Yor hijronida sarvaqtimga yetting, ey ajal.
Yana firoqida har kun menga erur bir yil.
Gar labnig ollida da`vi qilmadi izhor la`l
Ul zaqanni upau gulgunadin nazzora qil.
Bu ne qomat, ne raftoru ne shaklu ne shamoyil
Hil`atin to aylamish jonon qizil, sorig`, yashil.
O`yla to`lmish gul-yuzung yodi bila qonlig` ko`ngul.
Qilsa jonon ollida jonim tufayl o`lmoqqa mayl
 Qoshlaringdinkim erur qonlig` ko`ngul ichra xayol
Do`stlar, naxli qadin hajrida chun bo`ldum qatil
Ey ko`ngul, ul otashin orazg`a ko`p o`rganmag`il
Demonkim meni yod etib shod qil
Azm o`lsa xayolingg`a ko`nguldur anga mahmil
Ul shayxki minbar uza afsung`a berur tul
Ikki ko`z manzilining, ey mohi mahmil
Ul quyosh og`zi uza mushkin xol
Gulshaningdin yeldek, ey zebo nihol
Yoqing o`t bergali, ey ishq, hayotimga halal
Ul pari chehra chu ko`rguzsa jamol maqbul
Beling solur dimog`img`a tahayyul.
Yuziga anglamadim(kim) niqob erur hoyil
Yuzini ko`rdi, badan chokidin xarob ko`ngul
Ey musavvir, dilbarimg`a surate monand qil
Yo`qturur olamda ahli ishqdek bechora el
Damo-dam otashin la`lig`a olur boda jononim .
Sahar ko`rdum yuzin oqshomg`acha kuydi hazin jonim
Noma yozdim yor uchun, lekin javobe topmadim
Bahoru bog` sayridin ne guldur ne sarv komim
Suda ko`rmak yuzung dushvor edi, ey husn oromim
Toqibon jon rishtasin ruq`angni tumor ayladim

501-600

Xilvate topib seni jismim aro jon aylasam
Jafo ham qilmading har necha ko`z husnungg`a oldurdu
Junundin o`yla tufrog` o`ldi jismi ranjparvardim
Necha hijrondin buzug` ko`nglumda bo`lg`ay dam-badam
Bo`ldi ravzan-ravzan ul qotil xadangidin tanim
Ishq o`tidin tanda andoq sa`b o`lubtur kuymagim
Qayg`udin ko`nglum toriqmishtur, ko`nguldin qayg`u ham
Charxdin gar har dam ermas bir azog`a kuymagim
Vasling istab o`qdek etgay erdi sur`at paykarim
Menki, davron zulmidur ko`nglumga, balkim jong`a ham
Furqati za`fida qon yosh ichra yotmish paykarim
Etgach ul qotil, erur bo`g`zumda ikki barmog`im
Sendin ayru to asiri dardi hijron qolmisham
Yor tig`i qatl urub, men hajri mayli qilmadim
Emas junundin agar tog`larda bo`lsa qarorim
Qaysi taqviy xirmanin ishq o`tidin kuydurmadim
Itingki bordi qilib to``ma bag`rimu yuragim.
Firoq o`tidin aningdek qizibdurur badanim
Oncha yig`latti jafodin do`stdur deb sevganim
Firoq tig`i halokidin oncha emgandim.
Hajri mundoqki uzar bir-biridin payvandim.
Har kishi yor ollida der chinni ham, yolg`onni ham.
No`shi labini har necha so`rdum o`sonmadim.
O`tub sanamlar aro har biriga ko`z soldim.
Zihi bihishti jamoling kelib mening chamanim
Ey xush ulkim ofiyat kunji menga erdi maqom
Io`q dema gar og`zingni dedim nuqtayi mavhum
Kuyar hajringda jismi notavonim.
Ul quyosh vaslida o`zni rashkdin gum aylaram
Ne kun kelg`ayki, kelgay nozaninim
Ne tong gar muhlik o`lsa dudi ohim imtidodi ham.
Chu berdim jonni qilma zulm rasmu qatl oyin ham.
Tutqali shirin labin shohi shakardur barmog`im.
Ey pari, rahm etki ko`nglum zor erur, bechora ham
Yana ishq aro men asiru hazin ham.
Hajr arokim, o`zni may birla fasona aylaram
Yog`lig`ing ilgimda ashkimin ravona aylaram
Hirqayi zuhd o`rtamak ko`nglum shiori ayladim.
Ko`nglum ichra ishq o`ti yoqmoqni angez ayladim.
Sensiz ashkim yomg`uri saylini to`fon ayladim
Sodavash yorim bag`oyat purfan ermish angladim
Husnunga hayratdin o`ldi barcha besomonlig`im
Jonima dog`e qo`yubtur la`ling uzra xolkim
Yor ma`lum ayladi oshiqlig`u shaydolig`im
To o`yuldi xanjari hajring bila giryon ko`zum.
Nega qon yoshim oqizdi dilsitonim bilmadim.
Ul quyosh yuzlukni har tun yod qilmoqdur ishim.
Yuzung g`amidin erur abri navbahor ko`zum
Qon yutub umri jahon ahlida bir yor istadim
Javhari paykonlaringning mahzani jon istadim
Soching savodig`a hargiz nazora aylamadim
Lolaro`yum bordiyu ishqin nihoni asradim
Ne uchun tarki muhabbat qildi mohim bilmadim
Ko`ngulni bag`ir qonidin lola qildim.
Labing hayot suyidin zilol emish bildim
Ne ul quloqqa yetar arzi hol ado qilsam
Chun o`larmen bir nafas ul dilraboni ko`rmasam
Ey ko`ngul, aylama dahr eski rabotin maskan.
Visolingdin ko`ngul navmid esa darding chekarmu
Yuzung ko`rgach ilik ko`ksumga urmon ishq tobidin
Ohu vovayloki, olam ahlining badholimen
Vafo yo`linda, eykim, topmading istab asar mendin
 Yuz o`tida yuz qatra su ne tong xo`yi g`altonidin.
Ko`yida itlar meni goh tirnabon, goh tishlabon
Aqlu jonu ko`nglum ul oy furqati ozoridin
Gar meni yod etmas ul oy zulm ila bedodidin
Qildi ayshim subhini ul sho`xi la`li tiyra tun
Menki har soat chekarmen yuz jafo ag`yordin
Ko`zgu har dam sudur ul ruxsori olam so`zdin
Qatra terlardin yuzinda dur nishoninmu deyin?
Yorab, ulkim vasl shomi kom olur zebosidin.
Mehr emas mash`al yorutqan qal`ai aflokdin
Qoshi yosinmu deyin, ko`zi qarosinmu deyin
Ey musulmonlar, fig`on ul kofiri xudkomdin
Dema gulgundur libosim ashkining xunobidin
O`lturur ko`yida ishq ahlin alolosi uchun.
Ey  musulmonlar, fig`on ishqi balo angezdin
Bir parivashkim ko`ngul devonadur savdosidin
Vasl etti va`da yor labi jonfizosidin
Buki vahshu tayr uyutmaslar, g`amim bedodidin
Dameki ishq o`tida qolmag`ay asar mendin
Shahru kishvardin ilik yub, xonumondin kechgamen
Sebki davri orazim rangi birov hijronidin
Qadni ul xurshid ayog`inda agar dol etgamen
Yor ila ag`yor ozoridin andoq zormen
G`am tuni la`ling so`rar hajr darsin zor uchun
Har tarafkim borur ag`yor ila jonon taloshurmen
Bilgasen chekmas kishi dardu balo andoqki me
Benavomen ayru xaylu hamdamu hamrozdin
Tufrog`imdin ahli ishq etsa tanure shodmen
Orazing naqshin ko`zum lavhida tasvir etgamen
Ishq dashtin hech g`urbatkash musofir ko`rmasun
Yorab, anglabmu ekin ul oyki oning yorimen
Tushta la`lin ko`rdum uyg`onmay debon qayg`udamen.
Ulcha ko`nglum ko`rdi ojizmen ani izhoridin
Bazm ichinda andoq ul mahvash xayoli birlamen
Yuz jafo tong yo`qki ul nomehribondin ko`rgamen
Ikki gul bir necha ko`nglumni guliston aylabon
Ul oy firoq ila jismim g`am etsa naylagamen.
Telba ko`nglum javridin andoq parishon holmen

601-700

Jilvai qadding ko`rub sarvi ravondin kim desun
Ko`rub zulfung aro o`tluq ko`ngullardin asar har yon
Hajr shomidin qarong`uroq tun o`lg`aymu ekin.
Zarvaraqtin yo kibi qoshingda zevarmu ekin?
Bu kecha hajr kuni shomi qiyrgunimu erkin?
Garchi ul mahvash jafo aylar taammul qilmayin
Chok-chok etting ko`ngul komini hosil qilmayin
Gar desam ko`z birla ruxsorin tamosho qilmayin.
O`rtama ko`nglumni komin hosil etmasdin burun
Oshiq o`ldum necha javr ahli zamondin tortayin.
Qil bu yon javlonki jonni xoksoring aylayin
Yorumas sham`i visoling rishtayi jon o`rtabon
Chehra yopting xasta jonimni anga zor aylabon
El g`amimdin kuymasun deb nolayi zor aylamon
Shomi hijron zulmatida obi hayvon istamon
Jong`a har dam ishqidin yuz ming balo kam istamon.
Necha ashkimdin menga, ey ishq, bedod etgasen
Yo`q damekim ul quyosh yodida faryod aylamon
Ko`rguzur ag`yor yuz tuhmat nihoni naylayin
Yor holidin menga, vahkim, xabar yo`qtur bukun.
Lablaring sharbatini chashmai hayvonmu deyin?.
Ko`z bila qoshing aro ul xoli mushkinobdin.
Necha ul chehrani ko`z lavhida tasvir etayin
Necha g`amim o`tin ahli jahong`a yetkurayin.
Ishq aro men kibi yo`q besaru somon bo`lg`an.
Ishq ichra qani men kibi zeru zabar o`lg`an
Qomatingdek bog`i husn ichra yo`q sarvi ravon.
Oy yuzung ustida ko`z andoqki, oraz uzra ayn
Yorutmas quyosh tiyra shomim qarosin.
Musavvireki qilur go`yi gardining raqamin
Netib tama` qilayin bo`ynuma soching rasanin
Xating kim mehr uza chekti savodin.
Ishqing o`tig`a quruq jismim o`tun.
Etishti bayramu daf` etti ro`za qayg`usin
Yuz o`tida yuz qatra su ne tong yo`q xayi g`altonidin.
Tirik qolsam gar o`zni bazmi vasling ichra solg`aymen
Tariqi ishq aro elni fard qilsa birov
Falakdin gar senga har lahza yuz qayg`u kelur o`tru
Qayon qilsa havo ul turfa qush uyqu olur qayg`u
O`t yolindek sen qachon chopsang samandi barqrav.
Yuzungga shiftai qoshlar bo`lmasa oshiq nag`u
Yordin ayru may ichmak qondurur, balkim og`u
Ko`nglumu bag`rimni g`amzang tig`i aylar kov-kov
Ro`zada labtashnaliqdin qildi za`f ul mohro`
Ey sabo, ovora ko`nglum istayu har yon boru
Sipehri oyinagun gar damimdin erdi qorong`u
Ne ajab gar qilmasam gul rangu bo`yin orzu.
Xating ermas gul uzra, sabzai bog`i eramdur bu
Yig`lamoq kam qilmadi bu diydai giryonda su
Ohu ashkimdin shikoyat aylamish ul tund xo`
Sayli ashkim birla tutmish jumlai olamni su.
Ko`p qochar yor oni ko`p qilsam meni zor orzu
Kofurgun libos aro-ul sarvinoz ekinmu?
Gul sochar yel bog` aro sarvi ravonim keldimu?
La`lini desam chashmai hayvon erur ushbu.
Oldi chun ilgiga ul huri sumanbar ko`zgu
To tushta yuzin ko`rdum bo`lmish menga kom uyqu
Yuzung bayozida ul xoli mushkso hindu.
Tig` tortib chu kelur qatlima jonon o`tru
Kamandi zulfung aro solma pechu tob asru
Agar oshiq etsa visol orzu
Soching rangi anbarmudur mushki chinmu
Nash`a yetmas boda gulgun bazmgoh gulzor esa
Yuzin ko`r, qilmag`il mujgonu xattu xolidin nola
Chiqti paykoning ko`nguldin ohi dud olud ila
Yusuf ermas chun malohatda jamoling shabih.
Bu nav` o`ldi jamoling mashafining sirridin ogah.
Chamanda sarv yo gul sabodin tebranur nogah.
Ingali g`am xayli ko`ktin zinadur qilsang nigoh.
Sen qaro par boshing uzra ko`rguzub men dudi oh
Yana sho``laliq ko`ngulni g`aming etti pora-pora
Gulgun yeng ichra ilgin ul mushkbu g`azola.
Menmudurmen ko`z yoshim rangin bag`ir qoni bila
Ko`nglakim qon ila har dog`ki bo`lmish toza
Orazing xoli nedin qildi meni devona.
To qulog`ingg`a zirih soldingu qoshingg`a girih
Zulfi yanglig` paykarimni chekti pechu ham bila.
Istaram yetsam quyundek guluzorim qoshig`a.
Men netib ishqida oqil qolayu farzona.
But ollig`a chu sajda aylagum ichib boda.
Bir kichik yoshlig` nigore topmisham nozukkina
Uzdi mendin do`stlug` ul sho`xi siymintan yana
Dayr ichra yana kirdim bir jur`a uchun, vah
Sipehr sahfig`a oltun sutun bo`lur, ey moh
Xalq mehrig`a yana, yo rab, meni zor aylama.
Sarvu gul husn ichra yo`q ul sarvi gul ruxsorcha
Xating savodig`a sun` ilki yo`ndi chun xoma
Ko`ngulni qildi ming qotilcha yora
O`tg`a solg`il sarvni ul qaddi mavzun bo`lmasa.
Bo`lur shom ul mahi nahshab ravona
Yor ishqim anglamay la`li susabtur qonima
Dayr aro to aylading ko`nglumni zor, ey mug`bacha.
Rangsiz xoling erur ul tal`ati diljo` uza.
Ey sabo, holimni arz et gulruxi tannozima
Yor aksi chunki aylar jilva may ko`zgusida
Men o`lar holatdayu ko`yida itlar qoshima
Ko`zlarimda ishqdin su erdi uyqu o`rnida
 Bas yomon holi tushubtur, yorlar men zorg`a.
Uyquni ohim yeli ko`zdin uchurdi bu kecha
Har gulki ochibdur may ul orazi diljo`da

701-800

Tiyralik xatting savodidin labi xandon uza
Eyki yuz ming dog` qo`ydung jismi g`amparvardima
Novakingning tusidin ermas nishone bo`ynig`a
Vahki, umrum borcha zoe` bo`ldi el komi bila
Menki g`am dashtida ittim ohi dard olud ila
Budu nobudum agar teng bo`ldi jonon ollida
Qayu qushkim qo`nar bu paykari majnun misol uzra
Solib qon ancha qo`ydung dog` bu jismi figor ichra
Suvrati devordek hayronmen ul ruxsorg`a.
Ko`yida toshe tilarmen qo`yg`ali bosh ostig`a
Hajr o`ti dog`i bila ko`nglumni, ey jon, o`rtama.
Hargiz ermas mehri ul husni jahon oroyicha
Tikmagaymen tig`i zaxmin o`lsam ul ozor ila
Va`da aylab vasl jismi notavonim o`rtama.
Vahki, kelturdung firoqingdin balolar boshima
G`uncha gul ichra gahi paydo bo`lur gulzorda.
Kishi visol tuni yori birla yotquncha
Yordin yaxshi emas aylamagi yor gila
Za`fda ingranmog`im elning fig`oni zoricha
Ul yaxshi to`nluq parivash la`lishakkar bor ila
Qoshining yoyi chekilmish zulfi chavgonig`acha
Ne ajab ushshoq aro bo`lsam meni zor o`zgacha
Tongg`a solma va`dai vaslingni bori bu kecha
Har oyki g`ayrima zarra mehri fosh o`lsa
Baski qon bog`ladi alamlar yuzlanib har dog`ima .
Guli ruxsoring aro bo`lg`ali pinhon g`uncha
Sunbuli shomida yuz ayladi gulrez yana
Choklig` ko`nglum nishoni g`unchai xandonida.
Dahr elidin naf` agar yo`qtur, zarar ham bo`lmasa
Ul jigar pargolasi ashkim jigargun qildilo
Labing fikri bag`rimni qon qildilo
Zihi tajalliyi husnung kelib jahon oroy
Gar yana bir qatla o`z vaslingga yetkursang meni
Topmadim ahli zamon ichra bir andoq hamdame
Bog`din keldi nasimu gul isin kelturmadi
Ne may xushtur menga, ne gul keraklikdur, ne gulzori
Ne bir subh ul quyosh bazmi aro ichtim to`la jome
Ne ajab giryon ko`zum gar bo`lmas uyqu manzili
Necha ko`yidin chiqarg`a yo`l sari boqib turay.
Boshimg`a kosh gohi yetsa raxshin sekretib mohi
Nogah o`ldum bir ko`zi sohir giriftori, netay
Chehra ko`rsatgilki jon bermak tariqin  ko`rsatay
Ul pari savdosi men sargashtadin ayrilmadi
Yor tandin jonim ayrulg`uncha zulmin qilmog`i
Halqai zulfung ko`ngul chekmasmu erdi, ey pari.
Istadim yoriki ko`nglum dam-badam shod aylagay
Vahki, dinim kishvarin toroj qildi kofire
Yuzi davrinda qironmu zohir etmish ul pari.
Ey sabo, ko`zdin uchur Mozandronning vardini
Bo`lsa ko`yung tufrog`i za`f ichra jismim bistari
Ul quyosh oq uydayu men muztaribmen har sari
Ne deb aylay jonni zulfi mushki bo`yung sadqasi
Xasta jonim rishtasi ko`rganda hajr ozorini
Qon aylading ko`ngulni nihoni
Vahki, hajring o`ti jismi notavonim o`rtadi
Borg`il, ey hamdam, har yoni
Meni o`lturgay edi mug`bachalarning alami
Ko`ngulki etgali andin topilmadi xabare
Siyosat etti soching mushk chun xato qildi.
Necha davron ahlining bedodidin shiddat chekay
Muxandise topayu egnima qanot yasatay
It kibi necha samanding so`ngicha po`ya uray
Necha men mehnat chekib, ul oy tana`um aylagay
Bu shaxsuvorki go`y o`ynamoqqa ichmish may
Xunfishon ko`zni yubon oq etti ashkim kasrati
Nasli odam bo`lmamish hargiz muhabbat mazhari
Ko`z bila ko`nglumga bo`lmish go`yiyo vasling chog`i
Ishq orzusini qilur ul navjuvon sari
Intizorida ul oyning ko`zki soldim har sori
Bo`lmasam oshiq fig`onim zor bo`lg`aymu edi
Jong`a chun dermen ne erdi o`lmagim kayfiyati
So`z vafodin demakim, ul ermas ahli husn ishi
Ne ishq ediki, adam ayladi vujudumni
Gulshani ko`yungdin ayru bog`i rizvonni netay
Turfa gulzor aylamish may gullari ruxsorini
Kim ekin ul ko`y aro deb kelsa andin it uni
Tog` aro Farhod har yon surma qilg`an toshini
Bukun oqshomg`a tegru menki ko`rmaymen quyoshimni
Xayol o`lg`an kishi ishq ichra fahm aylar xayolimni
Kimki bir ko`ngli buzug`ning xotirin shod aylagay
Tushta sarvu guldin islab birin quchtum birini
Moviy yog`lig`din qoshing, ey jong`a bedod etkuchi
Ishq aro tish bag`rima ursam icharmen qon dog`i
Necha tig` urdung ko`ngulga tiyra ohi itmadi
Ko`ksumda na`l bo`ldi xadanging nishonasi
Chun so`z aytursen labing titrar g`azab qilg`an chog`i
Bir bag`ir pargolasi g`am dashtining har lolasi
Sarsari ohimdin ul oy furqatida g`am tuni
Jismi ul gulning qizil to`ndinmudur gul xirmani
Sahar kuyar g`ami hajringda xasta jism xasi
Lab uza xat anbar oludi
Demangiz har kimni kim bir yor ila bor ulfati
Necha yilda qilmadi ko`nglumga ishqi shiddati
Og`iz ichra tilingdek g`unchada gulbargi tar bo`lg`ay
Har o`q ul qoshi yo ko`ksumga otsa bexato yetgay
Kecha hajringda tiriklikdin malolim bor edi
Ko`ngul, o`t berki, bir oy hajrida ko`ksumga dog` o`rtay
Mening baxtim yuzi g`am kojidin ul kun qaro bo`ldi
O`yla hijron tiyradurkim, zulm ekach ul oy fani.
Menmudurmenkim ko`nguldin ayrumen jondin dog`i.

801-862
 
Necha kilki taxayyul birla bir surat nigor aylay
Gul ne bo`lg`aykim yuzung hajrida ko`rgaymen, oni
Vah, necha davron jafosi aylagay mahzun meni
Bir kun meni ul qotili Majnunshior o`lturgusi
Necha ko`rguzsam niyoz ul sho`x noz aylar, netay
Gar alamimg`a chora yo`q, bo`lmasa bo`lmasun, netay?!
Yo`qki, yomg`urdin meni holimg`a davron yig`lag`ay
Menmudurmenkim ayirmish vaslidin jonon meni.
Vahsh xaylin, dasht uza bu telbai mahzun sari.
Ko`rma sarig` bargu qil nazzora ruxsorim sari.
Charx agar solsa yiroq yuz yil visolingdin meni
Tan qaro tufrog` o`lub oh o`ti oxir bo`lmadi
Ko`z yoshim g`alton borur ul orazi diljo` sari
Kel-kel, ey oromi jonimkim, tilaydur jon seni.
Xomai mushkin raqam birla meni yor istadi
Yo`q vafo ahlida bir zori parishon men kibi
Notavon nargisidek ayladi bemor meni
Bir pari paykar g`ami oshifta xol etmish meni
Necha kelgumdur debon ul sarvi gulro` kelmadi
To parishon qoshlaring oshiftaxol etmish meni
Ey quyosh, nevchun qoshingdin soyadek surdung meni
Xushtur ichmak yor yodi birla ishrat jomini
Demakim, olamda oshiq sen kibi kam bo`lmag`ay
Hijron kuni har xastaki jonong`a yo`luqti
Zaxmig`a marham yoqib g`amiga ko`ngul shod o`lmadi
Dudi ohimdinmu har sori shararlar butradi
Bor edi ulkim menga ham birta yori bor edi
Yana la`ling g`ami ashkimni jigargun qildi
Ohkim, nomehribonim azmi bedod ayladi .
O`pmak istar chog`da la`li jonfizosin tishladi.
Tig`i hijroning kirib ko`nglumni g`amnok ayladi
Ishq aro kim ko`rdi oyo notavone men kibi
Lahza-lahza chunki ortar ul pari zebolig`i
Ashk xunobidin o`lmish ko`zlarim ummon kibi
Yo`qtur anduhu malolat o`tig`a xas men kibi.
Chun ilik bermaski, o`psam ul sitamkor ilgini.
Holi shavqi oshti nosih chora yetkurgan sayi
Necha davron ahlining bedodidin shiddat chekay
Xurdabinlar fahmi idrok etmadi yor og`zini
Chok bo`lg`an ko`nglum oldi sho`xlar filxol ani
Chehra o`ti birla ko`nglum xonumonin o`rtadi
Birovki ishq bila qildi muttaham bizni
Haftaedur, ko`rmamishmen ul buti cholokin .
Asrading kuydurgali ushshoqi muztar ko`nglini
Emdi buzmaydur o`kush bedod ila davron meni
Ochmag`ay erding jamol olam aro koshki
Yordin ayrilsa qotilmog`lig`in bilmas kishi
Bas ajabdur ikki la`lin ko`rsangu, og`zin dog`i
Boda gul-gul aylamish ravshan uzoring bog`ini.
Baski, ko`nglumni falak majruhu vayron istagay
Firoq ashkidin, ey ko`z, dame ochil bori
Gul emas har yon yuzung davrida oro qilg`ali.
Ey ko`ngul, vaslidin ul oy bizni navmid etmagay
Vahki, bir g`oyib xayolidin parishonmen base
So`rmangiz ashkim suyinkim, muttasilmu kelgusi.
Ahli dil ollida dildor iltifoti kamlig`i.
Navbahor o`ldiyu ayshim gulbuni ochilmadi
Ey, uzoring ollida sharmanda mehri xovari
Muddaiylar betarahhum, yor beparvo base
Istadim yoreki ko`nglum dam-badam shod aylagay
Evrulay boshingg`ayu behushu hayroning bo`lay
Bormag`il qahr bila bag`rim etib qon emdi
Ko`rsatkichlar