Òîï ðåéòèíã www.uz
XAMSAT UL-MUTAHAYYIRIN

BISMILLOHIR-RAHMONIR-RAHIM

Ul olimi allomg`a yuz hamdu sano —
Kim, Odam ila tuzdi chu bu dayri fano.
Ilmig`a milk surmodi bir harf yano,
Juz nukta «subhonaka lo ilma lano»1.

Yuz na`t angakim, xulqi karim o`ldi fani,
Ya`niki, karam koni rasuli madani,
Mundoq dedi ilm ahlini aylarga g`ani,
«Man akroma oliman faqad akramani»2.

             (Sallallohu alayhi va  alo olihi va ashobihi va atboihi va sallama va ba`du)3.
             Bani odam ashrof va havossi xilvatlarida, xususan, va ahli olam soyir avomi anjumanlarida, umuman, tasavvur va anoniyat umuriniig xudroyi va ujbu nafsoniyat olamining dashtpaymoyi Alisher al mutaxallis bin-Navoiy (g`affara zunubahu, sattara ubba-hu)4 andoq arz qilur va bu nav` sharhg`a yetkururkim, Oliy hazrati valoyat manqibati koshifi asrori rabboniy va olimi rumuz va asrori samadoniy al-ulamo varsah al-anbiyo5 qismat koxida ilmi o`n olamcha erkanlardin iztiror ortuqroq taraka olg`on va ulamo ummatiga k-anbiyoyi isroil komida yuz yigirma to`rt ming harif arosida o`zini tariqat elining muqtado va imomi, sharif xaylining mujtahid va shayx ul-islomi, ya`ni Nur ul-haq vad-din, kahf ul-islom va muslimiyna shayxuno6 va Mavlono Abdurahmon ul-Jomiy (quddisa ollohu sirrahu va navvara ollohu marqadahu)7.

R u b o i y:

Kim gunbazi gardandai oliy bunyod,
To davrida ta`jilg`a bo`lg`ay mo``tod,
Odamki bo`lub xalifa yoydi avlod,
Avlodida bir uyla xalaf bermas yod.

             Bu nav` sohib davlati buzurgvor va bu yanglig` sohib kamoli nubuvvat kirdor bu xoksori parishon ro`zgorni azim iltifotlari bila sarbaland va g`arib navozishlari bila arjumand qilib, abnoyi jinsim aro sarfaroz, balki jinsi bashardin mumtoz qilur erdilar. Chun pokiza ruhlarining qudsiy oshyon toiri badan qafasidin ravzai firdavs sori parvoz tuzdi va muborak jismlarining oliy makon paykari dor ul-fano mahbasidin dor ul-baqo anjumanig`a mayl ko`rguzdi, agarchi ahli olamg`a motam yuzlandi, ammo sohib motam bu nomurodi so`gvor erdim va soyir avlodi odamg`a azo voqe` bo`ldi va lekin sohib azo bu noshodi ta`ziyat shior erdim.
             Chun bu motamda majruh ko`ngul ozori va mahzun xotir iztirobu iztirori haddin oshti. Bu ranj taskini va bu oshub itmiynoni uchun xayolg`a andoq keldikim, ul sipehri izzu iqbol bila bu xokiyvashi furumoya va ul mehri avji kamol bila bu zarrai kamsarmoya orasida o`tgan holotdin bir necha varaq nigorish qilg`aymen va maqolotdin bir necha muqaddima guzorish berg`aymenki, ul umur zohiru botinimg`a mujibi mubohot va quvonmoq va dunyoyu oxiratimg`a boisi iftixor va o`kunmoqdur. Va agar ul nav` iltifotlarni mahbubdin muhibg`a xaloyiq bovar qilmasalar—ul hazratning musannafotida mazkurdur va ul tariyq xususiyatlarni muroddin muridg`a juz maholot bilmasalar — kulliyotlarida masturkim, bu da`vog`a ikki dalili muvofiq, balki ikki guvohi sodiqdur, chun bu risola xayolg`a keldi, binosin bir muqaddima va uch maqola va bir xotimag`a qo`yuldi va bu besh daf`a so`zgakim, o`qug`uvchilarg`a ko`p mujibi tahayyur erdi — «Xamsat ul-mutahayynrin»8 tasmiya qilildi.
             Muqaddima — alarning nasablariyu valodatlari va soyir avqotlarining sulukiyu bu faqir alar xizmatlarig`a qachon musharraf bo`lg`onim.
             Avvalg`i maqolat — alar bila bu faqir orasida o`tgan   ittifoqiy   umuru   g`arobatliq   so`zlarkim,   andin alarning bu faqirg`a xususiyat va iltifotlari ma`lum bo`lur.
             Ikkinchi maqolat — alar bila bu faqir orasida bitilgan ruq`alar bobidakim, holo alarning kulliyotida mazkurdurur va munshaotlarida masturkim, faqir javob bitibmen yo aks.
             Uchunchi maqolat — kutub va rasoil bobidakim, alarning musannafotidur va bu faqir alarning ta`lifig`a boisu tasnifig`a sabab bo`lubmen va bu ma`ni hamul kutubning ko`prog`ida zohirdur.
             Xotima — ul kutubu rasoil bobidakim, bu faqir alar xizmatida ta`lim va istifoda yuzidin o`qubmen va alarning hayotlarining oxirining tarixi va ul holot kayfiyati.

M U Q A D D I M A

             Alarning sharif valodatlari o`zlarining muborak nazmlari mazmunidin andoq ma`lum bo`lurkim, sekiz yuz o`n yettida erkandurkim, o`z valodatlari zamonidin sekiz yuz to`qson uch10 yil o`tgan ta`rixda jame` holotkim, alarga o`tgandur — nazm qilibturlar va ul g`arib qasidadur va anga «Rashh ul-bol»11 ot qo`yubturlar va matlai budurkim:

Manam chu go`y ba maydoni fushati mahu sol,

Ba savaljoni qazo munqalib zi hol ba hol,

Ba soli hashtsadu haftdah zi hijrati  nabaviy
Ki zad zi Makka ba Yasrib surodiqoti jalol,

Zi avji qullai parvozgohi izzu qidam,
Bad-in hazizi havoi sust kardaam paru bol.

Ba hashtsadu navadu se kashidaam imro`z
Zimomi umr dar in tangnoi hissu xayol12.

             Va bu qasidani aytqon ta`rixdin so`ngra yana besh yil umr gulzoridin bahrayob va hayot chashmasidin serob erdilar. Sekiz yuz to`qson sekiz13dakim, yoshlari   zamonidin sekson ikki yil o`tmish bo`lg`aykim, pok ruhlarining qudsiy oshyon bulbuli rihlat navosin og`oz qilib, gulshani firdavs havosig`a parvoz qildikim, aning kayfiyati sharh bila o`z yerida, insholloh, sabt bo`lg`ay.    
             Alarning oliy nasablari imom ul-mujtahidin14 Muhammad binni Hasan binni Abdulloh binni Tovus binni Hurmuz Shayboniy15g`a borurkim, Hurmuz bani Shaybon qabilasining maliki ermishkim, Bag`dodda saltanat qilibdur va johiliyat zamonida amir ul-mo``minin Umar (Razi ollohu alayha-l unhu)16 ilgida islom sharafiga musharraf bo`lubtur va bani Shaybon qabilasi nasab sharafida arabning ko`proq qaboyilig`a mujibi mubohot va tafoxurdur va o`z otalari va ulug` otalari zuhdu taqvo bila mashhur va qazou fatvo bila doim mashg`ul ermishlar va Jom viloyatida sokin va shayx ul-islom Ahmadn Jom17 vatanida mutavattin va alarning bu qit`asi bu ma`nig`a dalildur:

Mavlidam Jomu rashhai qalamam,
Jur`ai jomi shayx ul-islomist.
Lojaram dar jaridai ash`or
Ba du ma`ni taxallusam Jomiyst18.

             Alar kichik yoshlig` ekanda ham alardin mufrit fahmu tab` osori zohir bo`lur ermish. Ul jumladin budurkim, orifi komil va murshidi mukammal mavlono Faxriddin Luristoniy19ki, o`z zamonining yagonasi va haqiqat bahrining gavhari yakdonasi erkandur — Jom viloyatida alarning otalari uyiga tushgandur, alar to`rt yo besh yoshlarida emdi maktabg`a borur vaqtlari emish, hazrati Mavlono alarni o`z qoshlarida o`lturtub, barmoq ishorati bila havog`a mashhur otlarni: «Umar» yo «Ali»dek bitir ermish va alar taammul bila o`qur ermishlar va hazrati Mavlono alarning tufuliyatda bu nav` zehnu zakosidin mutabassim, balki mutaajjib bo`lur ermishlar. Andoqkim, bu so`z «Nafahot ul-uns»20da dag`i mazkur   bor.   Tufuliyatlari ayyomidag`i bu nav` osoru alomot ko`p manquldur. Sabt etarg`a mashg`ul bo`lunsa, so`z uzalur.
             Bori kichik yoshidin shabob ahdinnng avoyilig`achakim, Jom viloyatida ermishlar — alarg`a foyda yetkurur kishi oz topilg`on jihatidin:

Quyosh ul nav`ki mag`rib sori,
Yo Nabi uylaki Yasrib21 sori.

shahrga azimat qilibdurlar va Iroq darvozasida «Nizomiya» madrasasidaki, mavlono Zaynuddin Abubakr Toyobodiy22 va mavlono Sa`duddin Taftazoniy23 va ba`zi Amir Xusrav Dehlaviy24ni ham derlarkim, anda sokin bo`lg`ondurlar, maskan qilib, tahsilg`a mashg`ul bo`lubturlar va oz fursatda abnoyi jinsdin ishni o`tkarib, balki shahrning mutabahhir ulamosidin ilmu fazlni oshurub, alarg`a ulumu funun hech qaysida zamon ahlidin kishiga ehtiyoj qolmaydur.

R u b o i y:

Har kimga yetar mavhibati subhoniy
Kim, aylagay oni olimi rabboniy.
Bilmoqqa ulum istilohin joniy,
Oz vaqt falak mushtag`il anlar oni.

             Agarchi bir necha vaqt bizzarurat ulum kasbig`a ishtig`ol ko`rguzubdurlar, ammo hech vaqt nazm oyinidin xoli emas erkandurlar. Chun alarg`a bizzot mashrabi tavhid voqe` bo`lg`ondur, haqiqat jamolin majoz muzohiri mushohadasida muoyana ko`rub, beixtiyorlig`lar dast berur ekandur. Ul ma`ninn nazm libosida ado qilmoqdin guzirlari yo`q erkandurkim, bu vosita bila o`tqa taskin va o`tluq ko`ngulga orom bo`lur erkandur. Bu jihatdin nazmdin hargiz forig` bo`lmaydurlar va bu boisdin nazmg`a tadvinu devong`a tazyin bo`lubtur va mururi ayyom o`tub, alarning nazmi har sinf she`rdin olamning zolining quloq bila bilagin samin durrlar bila muzayyan  va jayb bilan etagin otashin la`l bila mamlu va mulavvan qilibturlar va g`aribdurkim, zohir ulumining takmili vaqtida necha ish alarg`a muyassar bo`lubturkim, bu ummatda o`tgan akobir va sohib kamollardin hech qaysig`a voqe` bo`lg`oni zohir emas.
             Ul jumladin biri she`rdurkim borcha asnofin ul nav`kim, har sinfidakim birov saromad va musallam bo`lg`ondur, alar ul kishidek, balki ortug`roq o`z haq va mulki qildilar.
             Yana bir: tasavvuf masoili istilohotin andoq takmil qildilarkim, o`tgan mashoyix va avliyoulloh (quddisa ollohu asrorhum)25ning rasoil va kutubidinkim, g`oyati iyhomdin ul sharif ilmining idrokidin ko`proq tolibi nomurodlar mahrum, balki oriy erdilar — ul ilmini o`z risola va kitoblarida xo`broq alfozu ado bila ul nav` tasniflar qildilarkim, ko`proq faqirlar aning mutolaasidin hazz topib, bahramand bo`lurlar.
             Yana bir: tariqat odobi sulukida andoq daqiq ravish bila tariyqlarini tuzdilarkim, hech kishi alarning zohir ulumi va she`r va muammo va insho va bu nav` nimalardin sharifroq nihoniy amrg`a mashg`ul erkonlarin bilmadilar va fahm ham qilmadilar va bu ishta chun hech mutanaffisqa murshidi komil mulozamati va irodatidin guzir yo`qdur, hazrati qutbi tariqat va g`avsi haqiqat mavlono Sa`duddin Koshg`ariy26kim, «Naqshbandiya27 xojalari silsilasining ul zamonda komil va mukammil murshid va xalifasi erdi — suhbatin va mulozamatin ixtiyor qilib, zamonining soyir murshidlari va komillari xizmatlarng`a — shayx Baxovuddin Umardek va mavlono Boyazid Puroniy va mavlono Muhammad Asad28dek buzurglar suhbati sharafig`a dog`i musharraf bo`lur erdilar.
             Ammo tolibi ilmliq va shoirliq suratidakim, bu sharif ilm satr va kitmonig`a bu ikki ishdek parda mumkin ermas topilmoq, nevchunkim darveshliq fano kasbidur, balki fanoyi mahzdur va bu ikki ish mahz da`voyu jadal va anoniyatu xudpisandliqdur.
             Alarning kamoloti ovozasin eshitib, yiroq yo`llar qat` qilib muborak suhbatlarig`a musharraf bo`lurg`a kelganlar alarni ashob orasida g`oyati betaayyunliqdin mutlaqo tanimaslar edikim, o`lturur qo`parda va aytmoqu eshitmoq va yemoqu kiymoqda o`zlari bila soyir mulozimlari orasida tafovut yo`q erdi.
             Kishi ulumi zohiriydin va ma`naviydin bir mas`ala ilqo qilg`uncha hargiz alar oqdin qaroni ma`lum qilg`onlari ma`lum bo`lmadi. Ammo mas`ala ilqosidin so`ngra dog`i bori ulumg`a mahoratu istihzor ul martabada erdikim, hargiz hech kitobg`a boqmoqqa ehtiyoj bo`lmadi.   
             Muncha ishning zimnida ishqi zohir tariqikim, «Al-majozu qantarat ul-haqiqat»29 iborat andin bo`lg`ay— alarg`a andoq mustavli erdikim, har muloyim mazharining husnu malohatikim, haq jamoliyati tajallisi bila zuhur qilmish bo`lg`ay yo javru bedodi ofatikim, jaloliyat sifati bila jilva ko`rguzmish bo`lg`ay, ul sifotidin zoti ayniyat mushohada qilib, sababni mutlaqo oradin murtafe` ko`rub, ko`zlarig`a musabbibdin o`zga nima kelmagan jihatidin betoqat bo`lib, harne ul iztirobda alarg`a ishq shiddatidin va shavq suubatidin yuzlansa erdi jon so`z she`rlar va dilfuro`z g`azallar ishtig`oli bila ul tahammulsizliqqa itmiynon berurlar erdi.
             Va bu hol dog`i alarg`a odobi tariqatdakim, tasavvufda boisi fano bo`lg`ay, ko`p madad berur erdi. Chun fanoyi vujudi mavhum hosil bo`ldi va ishqu shavq o`ti zabona torta kirishti, har oyinakim, beixtiyorlig`lardin qalandarvashlig` va saru po barahnalig` va tog`u vodiy tutmoq va maqsudi asliydin o`zga barchani unutmoqlik dast berur, alarning bu shevasin zohir ahli ishqi zohiri mahzg`a haml qilib, asliy maqsudlaridin g`ofilu otil qolurlar erdi. Ammo, alar g`ayru maqsudi asliy har nav` suratdakim, o`zlarin ko`rguzur erdilar — barcha o`z hollarining pardasi va ro`ypo`shi erdi.
             Bir necha yilkim, bu holg`a o`tti — zohir ulum fazoilida davrning ulamoyu fuzalosig`a foiq bo`lub, botin holida dag`i biyik marotib hosil qilib, g`arib kutub va rasoil tasavvuf ilmida alardin ro`zgor avroqin muzayyan qilib davron ahlig`a bu sharif ilmning istilohoti bila daqiq masoilin ravshan va mubarhan qildilar, andoqkim, musannafot te`dodida, inshoolloh, bitib bo`lg`ay.
             Shohruh30 sulton zamoni avositidin sulton Abusaid31 zamonining avoilig`icha shahrda sokin erdilar. Andin so`ngro Xiyobon boshida hazrati pir maxdum Sa`duddin Koshg`ariy mazori boshida iqomat rasmin zohir qildilar va shahrning jame` ulamo va akobiriyu ashrofi alarg`a mulozamat va taraddud bunyod qildilar, to ul podshohi zamonning32 arkoni davlat va a`yon hazrati va oliyshon umaro va raf`e makon sudur va vuzaro, balki asr podshohi alarning ostonig`akim, maqsud Qiblasi va murod Ka`basi erdi — tashrif keltururlar erdi, balki o`zlarni musharraf qilurlar erdi. Andoqki, davrning arjumandlari va ahdning sarbalandlari ul hazratning oliyshon ostonig`a yuz yetkururlar erdi va iltijo keltururlar erdi. Soyir niyozmandlar va ommai bexesh va panvandlar ham ko`zlarin ul eshik tufrog`idin yoruturlar erdi.
             Bu faqiri haqir bu so`nggi jamoat zumrasida Xiyobon boshida ko`rgan zamonida muxtasar bitilgan risola sabaqig`a mumtoz bo`ldum (alhamdu lillahi ala attafiq)33.

AVVALGI   MAQOLAT

             Ul hazrat bila bu faqir orasida o`tgan ittifoqiy umur va g`arobatliq so`zlarkim, andin alarning bu faqirg`a iltifot va xususiyatlari zohir bo`lur.
*    *    *
             Bir kun mavlono shayx Abdulloh kotib muqarrabi hazrati boriy1 Xoja Abdulloh Ansoriy2ning «Ilohiynoma»g`a mavsum munojot risolasin   faqir   qoshig`a kelturub erdi va mavlonoyi mazkurning kutub bay` va shirosig`a ham munosabati, ham hazrati xojag`a avlodlig` nisbati bor. Faqir ul risolaning avval sahifasin ochib, xutbasin o`qumoq bunyod qildim, bu xayol bilakim, bir sahifa yo g`oyatash bir varaq o`qulg`ay, andoqki el ma`hudidur, so`zning xo`blug` va ravonlig`idin hech yerda bas qila olmadim, to risolakim, ikki juzvdin ortug`roq edi — itmomg`a yetti. Majlis huzzori voqif bo`lub, taajjub qildilarkim, bir risolakim, ikki juzvg`a yaqin, balki ortug`roq bo`lg`ay, bir tavajjuh bila boshtin-oyoqqacha o`qumoq xoli az g`arobat emas.
             Tonglasi hazrati Maxdum bandaxonag`a tashrif kelturdirlar. Ul risola hozir erdi, olib ochib, muborak nazarlarin soldilar. Tuno kungi ashob andoqki ro`zgor ahlining oyinu da`bi bo`lur, taajjub izhori yuzidin tuno o`tgan voqeani ul hazrat xizmatlarida arz qildilar. Alar tabassum qilib,  dedilarkim: «Ajab amri ittifoqiy bizning va sizning oraliqda voqe` bo`lg`on ermish: ikki yo uch kun burunroq mavlono shayx Abdulloh ushbu risolani bizning qoshimizga kelturub erdi, biz dog`i avvaldin bunyod qilduk, oxirig`a degincha hech yerda turmoq bo`lmay tugandi».
             Tonglasi mavlono shayx Abdulloh keldi, to kitobin yo bahosin olg`an. Ba`zi anga ayttilarkim: «Falon (ya`ni banda) bu kitobni avvaldinkim o`qumoq bunyod qildi, tugaguncha ilikdin qo`ymadi».
             Ul taajjub yuzidin dedikim: «Hazrati Maxdumiy xizmatlarig`a ham elti berdim, alarg`a ham ushbu hol voqe` bo`ldi».

*   *    *

             Bir kun ul hazrat xizmatlarida ashob hozir erdilar va har nav` so`z o`tadur erdi. Burunroq faqir alarning shayba qasidalarig`akim, matlai budur:

Safed shud chu daraxti shukufador saram
V-az in shukufa hamin mevai g`am ast baram3.

             Izhori bu nav` aqida erdikim, bu nav` g`arib manoyiqliq va ko`p choshniliq va nozuk xayolliq, salis iboratliq, latif adoliq she`r faqir ko`rmaydurmen, bovujudi ulkim, qasidago`ylarkim muqaddamdurlar, qasoyidlarin ko`p mutolaa qilibmen va ashobdin ba`zi musallam tutsa, ba`zi musallam tutmoqg`a korih ko`rinur erdilar va ul hazrat majlislarida so`z qasoyid uslubisori tortti, chun har nav` o`tti, faqir shaybaning vasfin orag`a soldim va ta`rifida beixtiyor bo`ldum, to so`z hamul yerga yettikim, arz qildimkim: «Faqir muqaddimin malik ul-kalomlardin hech qay-sidin andoq qasida eshitmaydurmen»4.
             Ul hazrat tabassum qilib ayttilarkim: «Mutaaxxirlardin biz  ham andoq she`r eshitmaydurbiz»5.
             Jam`i sokit bo`lub, faqir bir necha ul bobda bast qilib, ab`yot o`qur erdim. Alar munbasit bo`lub, tasdiq bila talaqqi qilur erdilar, to ul jam`g`a faqirning so`zining sidqi tamom zohir bo`lub, o`z aqidalaridin aylanib, faqirning aqidasig`a keldilar.

*    *    *


             «Fanoiyya» bog`chasin yasardakim, ul hazrat havlilarining ichinda yer inoyat qilib berib erdilarkim, faqir o`ziga muxtasar manzil yasabmen.
             Podshoh Marv qishlog`ig`a azimat qilg`onda faqir Darvesh Hoji Irqbandnikim, zamonning chobukdast bog`bonlaridindur — ta`yin qildimki, bahor o`lg`och, ul bog`chaga rayohin va ashjor ekkay. Bahor bo`lg`onda Darveshi mazkur kelib, ul bog`chaning buyrulg`oi ishig`a qiyom ko`rguzurda ul hazrat dag`i gohi kelib, muborak xotirlari tashxizi uchun bir oz zamon anda bo`lur ermishlar va ba`zi yig`ochlarg`a dag`i iltifot qilib, yer ko`rguzur ermishlarki, qayda ekkay.
             Darvesh Hoji tund mizojliq devona kishidur. Ba`zida munoqasha qilur ermish va ul hazratg`a xush kelib, munbasit bo`lur ermishlar. Bir kun yig`ochqa alar yer ta`yin qilibturlar. Devona bog`bon inod yuzidin debturkim: «Munda ekmasmen». Alar inbisot bila debturlarkim «Nevchun ekmassen?» Ul debturkim: «Rajadin tashqaridur, tongla cherik kelsa, Mir Shayxim6 bog`bonliqda voqif kishidur, ko`rub e`tiroz qilg`usidur». Alar debdurlarkim: «Bog`cha Shayximning emas, Alisherningdur, ul e`tiroz qilmag`usidir».
             Cherik shahrga kelgandin so`ngra Darvesh Hojining tundliqlaridin ashob naqllar qilurlar erdi. Ul hazrat dag`i zavqu nishot yuzidin ul yig`ochni ko`rguzub, o`tgan hikoyatnikim, alar bila Darvesh Hoji orasida voqe` bo`lg`ondur, naql qilur erdilar.

*    *    *


             Bir kechasi bir ulug` kishi mahallida jamoati azizlar xizmatida tushtum. Mutahhari Udiy7kim, xushovozliqda Zuhra8ning otasi va xushxonlikda aning farzandi ruhafzosi bo`la olur erdi, Tag`anniy mahallida Xoja Hasan Dehlaviy9ning bu she`rin o`quydurerdikim:
             Zihi darunai dilro zamon-zamon ba tu mayle10 to bu baytg`a yettikim:

Misoli qatrai boron sirishki man hama durr shud,
Chunin    asar dihad, alhaq, tului chun tu suhayle11.

             Majlis ahli mutaayyin xush tab` el erdilar va miri majlis ham xushtab` va podshohnishon. Mug`anniyg`a ba`zi e`tiroz yuzidin va ba`zi tanbeh yuzidin dedilarkim: «Sirishki man hama durr shud» o`quma, «durr shud» o`rnig`a «xun shud»12 o`quki, «durr shud»ning ma`nosi yo`qtur. Miri majlis dag`i ahli majlisg`a muttafiq bo`ldi. Bu faqir hech nima demadim. Majlis huzzori faqirg`a dag`i mashg`ulluq bunyod qildilarkim: «Sen dag`i nevchun bu so`zda ashob bila muvofiq emassen?» deb, faqir dedim: «Men ul jonibmenkim qoil ado qildi, ya`ni:
             Misoli qatrai boron sirishki man hama durr shud rostdur, balki mundoq kerak».
             Barcha hujum qilib, faqirg`a g`ulu qildilar. Faqir ayttimkim: «Chun siz barcha bir jonib bo`ldungiz, men yalg`uz. Sizga o`z muddaomni sobit qila olmon, ammo bir kishini hakamliqg`a musallam tutsangiz, garav bog`larmen».
Barcha ittifoq qilib ayttilarkim, Hazrati maxdum olam afozilining hakami, balki hokimidur, alarni musallam tutmas kishi yo`qtur. Chun so`z mung`a qaror topti. Faqir alar bila garav bog`lab, majlisning kayfiyatin va ul bahsning sababin va ul baytda «xun» lafzi munosibroq yo «durr» lafzi muvofiqroqdur deb, maqsudning isnodin hamul zamon bitib, ul Hazrat xizmatlarig`a yiborildi. Bir yaxshi zamondin so`ngra borg`on kishi javob kelturdi va ul Hazrat bu misrani bitib erdilarkim:

«Suxan «durr» astu taalluq ba go`shi shah dorad13

             Ul jamoat mulzam bo`lub, faqirg`a alarning tarbiyat va madadlari bu nav` yetti. Ma`lum emaski, hargiz kishi bu nav` muxtasar javob hech savolda aytmish bo`lg`ay. Tonglasi bu so`z shuhrat tutti. El yod tutub majolisda naql qilurlar erdi.   

*    *   *


             Podshoh ul yilki Xuroson taxtin olg`ondakim, «Jahonoro» bog`i tarhin soldilar. Bir panjshanba kuni ul hazrat xizmatlarida Gozurgohi14din Dasht yuzi bila Xiyobon15 sori boriladur erdi. Sayyid G`iyoskim, ul bog`ning ta`miri va bog`bonlig`i ang`a mutaayyin erdi, yo`lda yo`luqtikim, arobalarg`a ulug`roq sarv yig`ochlarin bog`lardin sotun olib, qo`ngarib yuklab, «Jahonoro» bog`iga eltadur erdi: Ul Hazratg`a salom berib, iltifot qilib, mutoyaba bila dedilar:
             —    Yana hech sarv yig`ochi qoldimu? Ne, buyla sarv yig`ochi yuklabsen, oyo necha yig`och bo`lg`ay?
Ul dedikim:
             —    Sanabbiz, yuz to`rt adaddur.
Alar dedilarkim:
             —    Ajab adaddur.
Faqir dedikim:    
             —    Munosib adaddur, nevchunkim, «qad»16 adadi bila munosibdur.    Alar dedilarkim:
             —    Rostdur, — dag`i  faqirni  tahsin qildilar.

*    *    *


             Bir kun alar yo`l bila boradur ermishlar. Mahmud Habib otlig` devonai xumoriyi abtariy bor erdi, mast va oshufta, alarg`a yo`luqub, beadabona so`zlar aytib, balki safohatlar qilibtur, ammo alar mutlaq iltifot qilmaydurlar, dag`i aning sori boqmaydurlar. Yana bir kun faqir alar xizmatida boradur erdim. Hamul devona faqirni alar bilan ko`rdikim, boradurmen. Ul yerdinkim, junun ahli va abtar xaloyiq fosid xayoloti bo`lg`ay, sog`inmish bo`lg`ankim, alar aning tuno kungi beadabliqlaridin faqirg`a shammai izhor qilg`aylar yo qilmish bo`lg`aylar. Alarga betaqrib so`z qotib, uzrxohliqlar boshladi. Faqir taajjub qilib, alardin istifsor qildimkim: «Bu devonaning parishon uzrxohliqlari, oyo, ne jihatdin erkin?».
             Alar so`zni o`zga sori yutkab, tuno kun o`tgan holatdin hech nima izhor qilmadilar. Ammo ashobdin tuno kun o`tgan so`z ma`lum bo`ldi. Ul devona bee`tidolliqlar qilsa erdi, anga ta`zir va adab qililur erdi. Faqir tiladimkim, anga adab buyurg`ayman.
             —    Sen hech nima demagilkim, anga adab   yetgusidur. Bir necha kun o`tmadikim, yana bir devona ani   urub o`lturdi.

*    *   *


             Qurrat ul-ayni saltanat Muzaffar Husayn mirzo17ning Ahmad Husayn otlig` farzandi tengri rahmatig`a borganda alar azo so`rar dastur bila «Bog`i Safed»g`a kelib erdilar. Faqir ul aziz farzand marsiyasi bila ul aziz ota duosi bobida bu baytni aytib erdimkim:

Gar sham` murd, mehri falakro mador bod,
Gar qatra rext, obi baqoro qaror bod18.

             Ul Hazrat xizmatlarida astag`ina o`qudum. Sultonzoda majlislarida alar davot va qalam va qog`oz tiladilar, dag`i bu baytni bitidilarkim:

Farzand mevaest zi shoxi daraxti umr,
Gar z-on ki meva rext, shajar poydor bod19.

             Va sultonzoda niyozmandlig`lar qilib, bu baytning musavvadasin olib, azim ta`zimlar qilib uzottilar.

*    *    *


             Alar Makka safaridin20 qaytib shaharg`a kelganda, podshoh ro`zgor havodisi iqtizosidin Balx yurushig`a borib erdilar. Chun humoyun royotkim, Balxdin qaytib, taxtg`a ozim bo`ldilar, istiqbol rasmi bila Murg`ob viloyatig`acha kelib erdilar. Podshoh bila muloqotdin so`ngra bandaxonag`a tashrif kelturub, kecha anda bo`ldilar. Kecha alar istirohat qilur uchun bir yangi takallufliq oq uy bor erdi, ani tikturuldi, to ul Hazrat anda osoyishg`a mashg`ul bo`ldilar.
             Ittifoqo ul kecha bir g`arib tund yel estikim, o`rduning ko`proq oq uy chodirlarin yiqib, ajab oshub el orasig`a soldi. Alar uchun tikkan oq uyni dag`i yiqib, ushotibdur.

Alar xizmatidag`i ashob degandurlarkim:
             —    Hayf bu uydinki, yaxshi uy erdi, ajab pora-pora bo`ldi. Muni tikkan farroshlar, oyo, ne degaylar?
Alar debturlarkim:
             —    Ne degaylar, aytg`aylarkim, koshki bu shum
qadamliq mullolar bizning uyga kelmasalar erdi.

*    *   *


             Ham ushbu tarixda erdikim, faqir sipohliqdin mutanaffir bo`lub, manosibni tark qilib, mulozimatni o`ksutub erdim. Alar tanbeh va nasihat yuzidin so`rdilarkim:      
             —    Bu nav` amre masmu` bo`ldi, bu jihat na erdi erkin?
Faqir dedimkim:   
             —    Inson jinsi suhbat va ixtilotidin malul bo`lub erdim, bu ishga ul bois bo`ldi.
Alar dedilarkim:
             —    Inson kimni xayol qilib erding, bizga dag`i ko`rguz?
             Qo`rqub erdimkim, man` qilg`aylar. Bu javobdin bildimkim, muborak xotirlarig`a bu ish xeyli noxush kelmagan ermish. Xotirim jam` bo`ldi.
             Alar Mavlono Sog`ariy21 bila ko`p mutoyaba qilurlar erdi. Bir kun alar xizmatida Mavlono Sog`ariy hozir erdi. Alar aning she`rin ta`rif qilur rangda aning bila mutoyaba qilur erdilar. Va Mavlono Sog`ariy o`z she`rin bag`oyat ehtimom yuzidin karru far bila o`qug`uvchi erdi. Andoqki, bir oz nima bevuqufroq kishi qoshida o`qusa erdi, ko`p yaxshiliqg`a o`tkarur erdi. Faqir o`qumog`in ham ta`rif qildimkim, bovujudi xo`b aytmoq xo`b ham o`qur. Alar tabassum bila ayttilarkim: «Bizga mundoq boziy berur». Alar bu qit`ani aytib erdilarkim,

Qit`a:

Sog`ariy  meguft: duzdoni maoniy    burdaand —
Har kujo dar she`ri man yak ma`nii xush didaand.
Didam aksar she`rhoyashro yake ma`niy nadosht,
Rost guftast iy ki ma`niyhoshro duzdidaand22.

             Ul vaqtkim, faqir «Xamsa»g`a tatabbu` qildim, bir dostonda Hazrati Shayx Nizomiy va Amir Xusrav Dehlaviy va ul Hazrat maddohliqlaridakim, o`zumni ixlos va niyozmandlik yuzidin alarg`a tobe`   va   payrav tutub, suxanguzorliq voqe` bo`lub erdikim:

Kahfi fano ichra alar bo`lsa gum,
Men ham o`lay robiuhum kalbuhum23.

             Ul uchurda Mavlono Sog`ariy dog`i bu masnaviyg`a bir necha bayt tatabbu` qilib erdi va faqrni muxotab qilib, bir maqsud orasida bu nav` bir bayt aytib erdikim:

Mirki guft : «robiuhum kalbuhum»
Yofta fayzi suxan az qalbuhum24.

Faqirg`a o`qug`onda bu baytg`akim yetti — faqir mutoyaba yuzidin ayttimkim:
             —    «Az kalbuhum» tarkibida «az»— «min» ma`nosi biladur, «min» hurufi jorradindur va madxulin majrur qilur va bu tarkibda o`z amalin qilsa, qofiya g`alat bo`lur?25.

Mavlono Sog`ariy mundoq javob berdikim:
             —    Bok yo`qtur, Hazrati Maxdum ham bu e`tirozni qildilar.
             Bu so`z taqriridin faqirg`a necha g`arazdur. Biri: Mavlononing bir baytda burunqi misraida nomavzunlug`i va ikkinchida: aytg`onikim, bir masnaviy baytida mundoq fohish g`alatlar qilsa, andoq ulug` yerlarg`a ne nav` ilik urg`ay, yana biri: faqirning e`tirozig`a javob berganining g`arobati, kulliyrog`i va mutoyabaomiz e`tirozda ul Hazrat bila faqir orasida tavorud voqe` bo`lg`oni.

*    *    *


             Bir kun Podshoh hazratlari bandaxonada erdilar: «Tortiladurg`on at`imadin, ayttilar, ul Hazratg`a dog`i nishona bermak munosibdur».
             Qaror anga tuttikim, Xoja Dehdor26 eltgay. Eltgan nimalar orasida hamonokim bir e`tidoldin tashqari semiz qo`y uchasi dag`i bor ermish. Xoja Dehdor andinkim, farti ishtihodur, ul ucha ta`rifida mubolag`a andoq qilmish bo`lg`aykim, alarg`a andin Xojaning rag`bati, balki ortug`roq tamai ma`lum bo`lmish bo`lg`ay. Demish bo`lg`aylarkim: «O`ltur va mashg`ul bo`l». Xoja andoq peshakorlar ul taomni yemoqda ko`rgizmish bo`lg`aykim, alarg`a bu ruboiyni ayturg`a bois bo`lmish bo`lg`ay.

R ubo i y:


Ey Xoja, maro zi lutfi parvardi,
Z-ovardani pushti dunba farbeh kardi,
Binshasti-yu dunbaro ba rag`bat xo`rdi,
Burdi ba shikam on chi ba pusht ovardi27

             Yana bir qatla Xoja Dehdordin mutanavvi` atüimalar bila alar xizmatig`a yiborilib erdi. Anda dog`i bir qo`y-qo`zi uchasi bor erdi. Anga o`xsharki, Xoja o`ziga ul hadoyoni isnod qilib, mubohotguna qilmish bo`lg`ay —alar bu bobda bu qit`ani aytib erdilarkim:

Xoja ovard bahri sufrai mo
Pushti on yak-du go`sfand ki kusht,
Lekin az dasti naxvati judash
Nashud oludaam bad-on angusht,
Hast az on bo xudash tasavvuri on,
Ki ba Hotam hamerasad ba du pusht28.

             Faqir ko`proq avqot niyozmandliq yuzidin naqd yo jinsdan tuhfa va tabarruk alar xizmatig`a yiborsa, Xoja Dehdordin yiborilur erdi. Anga o`xsharki, ba`zi vujuhni sanamoqda bobil-xilofguna voqe` bo`lg`ondur. Alar bu qit`ani aytib erdilarkim:

Xoja Dehdor az atiyyai Mir
Har chi orad zi dirhamu dinor,
Muzdi po bargirifta, meguyad

Noshumurda ki ponsad astu hazor.
Hech dar xotirash namegardad
Fikri sharmandagii ro`zi shumor29.

Yana bir qatla ushbu nav` moddada ham bu qit`ani aytib erdilar:

Ba Dehdor guftam ki bardor baxsh,
Az on sufra ki zi vay sar afroshtam,
Zi insof dam zad, k-azon baxshi xud:
Hamon bas ki dar roh bardoshtam30.

*    *    *

             Bir qatla faqir alarning qadimiy devonin Mavlono Abdussamadg`akim, zamonning xushnavislaridindur va xush tab` ham bor, buyurub erdim va ulcha maqdur takallufdur qililib erdi. Devon tugangandin so`ngra alar xizmatig`a eltib, muqobala istid`osi qi-lildi. Alar ayttilar: «Bir-ikki kun munda turdik. Biz miqdore mulohaza qilali. Kotibin xushtab` kishi derlar. Shoyadki, ehtiyot qilib erkinkim, muqobala qilurg`a ehtiyoj bo`lmag`ay».
             Tonglasi faqir alar xizmatig`a yettim, ayttilarkim: «Bu kitobni g`arib nav` bitibdur, anga o`xsharkim, iltizom qilmish bo`lg`aykim, g`alatsiz misra` bitmagay, ba`zi yerda biror-ikkiror, balki ortuq ab`yot ham tark qilibtur, o`zi-o`q munda bo`lsa, chun xushnavis kishidur, ko`p ehtiyot jihatidin shoyad xeyli ro`zgori zoe` bo`lg`ay».
             Guftu shunid ko`p o`tti, oxir faqir dedimkim: «Agar sizning muborak qalamingiz bila isloh topsa mujibi mubohot va zebu ziynat bo`lur». Oqibat qaror anga tuttikim, o`z muborak qalamlari bila isloh qilg`aylar. Had va nihoyatda ortuq g`alatlar erdikim, ham hak va ham isloh qildilar, to itmomg`a yetti, devonning oxirida bu qit`ani bitib erdilarkim:

Xushnavise chu orazi xubon,
Suxanamro ba xatti xub orost.
Lek har jo dar o` zi sahvi qalam
Goh chize fuzudu gohe kost.
Kardam islohi on bo xati xesh,
Garchi n-omad chunonchi dil mexost.
Har chi u karda bud bo suxanam
Ba xati u qusur kardam rost31

             Sulton Ya`qub32 faqirdin kitob tilaganda andin nafisroq kitobim yo`q erdikim, har misraida ul hazratning muborak qalami kirib erdi va alarning— o`q qudsiy osor anfosi erdi — yibordim va bu bitilgan kayfiyatni sharh bila bitidim. O`qub, xushvaqtlig`lar qilib, qit`ani yod tutub, maktubda minnatdorlik izhor qilib erdilar.

*   *    *


             Bir saboh ul Hazrat bandaxonag`a tashrif kelturub erdilar. Ul uyda bir-ikki juft tovus bor erdi. So`z asnosida andoqki, tovug` ne dastur bila katakdin chiqormoq ma`huddur, tovuslarni asrag`uchi ham uylaridin surub chiqordi, hamul zamon jilva qila boshlab, quyrug`larin chatr qila boshladilar. Alar sun` naqqoshining naqshbandlig`i g`arobatida mutaajjib bo`lub, tovus bobida har nav` so`z o`tar erdi, to so`z anga yetishtikim, ba`zi el qoshida bu so`z borkim, tovus juft bo`lmay bayza qo`yar, ba`zi qoshida budurkim, mastliq vaqtida erkagining ko`zidin bir qatra suv modasining ko`ziga tomib, ul tuhum modasi bo`lur. Alar faqir sori boqib, ayttilarkim: «Bu so`z yiroq ermaskim, e`tibori bo`lg`ay, nevchunkim, — mashhurdurkim, Mir Xusrav ba`zi rasoilida bu ma`nini izhor qilmish bo`lg`ay, ul Hindustonda bo`lg`on kishidur, to anga tahqiq bo`lmag`ay, bitimamish bo`lg`ay».
             Faqir  agarchi  bu    so`zning  mahzn  kizb ekanin bilur erdim, ammo alar yuzida Amir Xusrav   so`zin   na tasdiq qildim, na takzib va hech javob bermadim. Alar javob bermaganning sababin so`rdilar. Zaruratdin faqir ayttimkim: «Shoyad Hindustonda tovusg`a bu hol voqe` erkin». Alar mutaajjib bo`ldilar: na Mir Xusrav so`zi isbotida mubolag`a qildilar, na faqirning so`zining nafyida. Nevchunki, hech jonib alarg`a yaqin ermas erdi. Ammo faqirg`a ajab hol voqe bo`ldikim, Mir Xusravdek kishining so`zikim, alardek buzurgvor aytqaylar va men tasdiq qilmag`aymen. Bu fikrga tushtumkim, o`z muddaom isbotini ne nav` qilg`aymenkim, bu holatda mast nar tovus yugurdi, dag`i modasin bosib juft bo`ldi. Alar kulub dedilarkim: «Mundoq ittifoqiy ish-oz voqe` bo`lmish bo`lg`ay, shubha raf` bo`lub, muddao isboti zohir bo`ldi».

*    *   *


             Alarning Safiuddin Muhammad otlig` farzandlari tengri rahmatig`a bordi. Azo so`rar oyinin  bajo keltururga otlanib, alar xizmatig`a boradurg`onda yori azizim Shayxim Suhayliy yo`lda yo`luqti, qayon boradurg`onim bilgach, hamroh bo`ldi. Andin so`ngra Mavlono Soniiy yo`luqti, ul dog`i qo`shuldi. Alar xizmatig`a borg`och, akobiru ashrofdin jam`i kasir xizmatida erdilar. Majlisda o`lturg`och, faqirlarning rutbasi shavkatidin va majlis savlatidin hasr bo`lub hech nav` so`zkim, dalolat azo so`rmoqg`a qilgay — ayta olmadim. Hamrohlarim hud o`zlarin menga tobe` tutub erdilar. Bir lamha o`tgandin so`ngra xud so`z ayturning vaqti o`tti. Bu faqir bag`oyat xijolatzada bo`lub, ta`rixg`a munosib alfoz xayolig`a tushtum. Ittifoqi hasanadin «baqoi hayoti shumo bodo»33 alfozin avval qat-lakim, hisob qildim, rost keldi. Ehtiyot uchun yana bir qatla hisob qilildi. Shubha raf` bo`lg`ondin so`ngra davotu qalam tilab, bu alfozni bitib, raqamin ustita sabt qilib, alarg`a e`tiroz tuta berdim. Alar tahsinlar qilib dedilarkim: «Bu ta`rixni biz nazm silkiga tortali».

Bu nav` qildilarkim:
Guli bo`stoni latofat Safi
Chu shud so`i jannat zi bog`i fano,
Azize pai pursi ta`rih guft,
Qi «bodo baqon hayoti shumo»34.

*    *    *

             Bir kun faqir alar xizmatida erdim va yana kishi yo`q erdi. Anvariy35 qasoyidi bobida so`z o`tadur erdi. Alar bu nav` ta`rif qiladur erdikim: «Biz aning ash`orin, bataxsis qasoyidin oz ko`rub erdik, bu yaqinda bir-ikki devoni bizning iligimizga tushubtur, gohi anga mashg`ul bo`ladurbiz, ba`zi yerda aytsa bo`lg`aykim, bashar kalomidin o`tub, e`joz haddig`a yetmish bo`lg`ay, g`arib tarkiblar va ajib adolar nazarg`a keladur».
             Chun faqir ashob orasida muttaham munga bormenkim, Anvariyg`a mu`taqiddurur va aning she`rin ko`p o`qur. Filvoqe` mundoqdur. Bag`oyat xushvaqt bo`lub ayttim:  «Iltimosim borkim, ul  qasidasinkim budur:

Gar dilu dast baxtu kon boshad,
Dilu dasti xudoyagon boshad36

bir qatla o`qub mulohaza qililsa».
             Alar mutabassim bo`lub ayttilarkim: «Ajab so`z aytting, biz bu uch-to`rt kunda bu qasidasin o`qub, xushhol bo`lub, g`oyat xush kelgandin javob ham aytibmiz, — deb musavvadani bir xudrang varaqda chiqarib, faqirning ilgiga berdilarkim: «O`qub ko`r». Matlai bu erdikim:

Har kiro dar dahon zabon boshad,
Dar sanon shahi jahon boshad37.

             Biz faqirlar ne istihqoq bila ta`rif qila olg`aybiz. Muncha gustohliq qilildikim, ul qasidani sihr xayol qilur erduk, bu she`r ani past qilg`ondek ko`runadur, hamonoki mo``jiza desa bo`lg`ay.

*   *   *


             «Nafahot ul-uns» mutolaasida bir kun bu mahalg`a yetib erdikim, Shayx Abulhasan Durroj38 (quddisa sirrihu) yiroq yo`l qat` qilib, Imom Yusuf bin Abulhusayn Roziy39 (Quddisillohi sirrihu laziz)40 ziyoratig`a Rayg`a bordi. Va imom Mullo Mutannabihdin erdi. Shayx muddate ul diyorda imomni tilab, har kishidin so`rog` qilsa erdi, aytur erdilarkim, ul kofirni istarsan, ul zindiqni istarsen. To bir kun ani bir buzuqda toptikim, Qur`on o`quydur erdi. Oncha turdikim, ul Qur`on o`qumoqdin forig` bo`ldi. Shayx yurub salom qildi. Imom javob berib ayttikim: «Xush kelding, Abulhusayn, bir bayt o`qi!» Shayx bir bayt o`qug`ach Imomg`a vaqt xush bo`lub, vajd41 yuzlanib, samo`42 tuzdi. Bu samo`da aytur erdikim: «Sen bu muddatdakim, meni sevar erding ul kofirni, ul zindiqni sevarsen deb chin ayturlar erdikim, muddatekim, Qur`on tilovat qilur erdim, menga vajdu hol yuzlanmadi. Holo sen bir bayt o`qug`on uchun muncha vajd dast berubdur. Bu so`zni Muqarrabi hazrati boriy Xoja Abdulloh Ansoriy (Quddisillohi sirrihu) debturlarkim: «Oyo, Yusuf bin Al-Husang`a Abulhasanning muddate kirib, oni so`rg`ani, ul so`zni eldin eshitgani hamul vajd holatida makshuf bo`ldi. Yo ul muddatdakim, ul so`rar erdi, bu voqif erdi. Agar hamul zamon makshuf bo`lg`on bo`lsa, muning martabasi biyikroqdur. Va hol ulki, zohir ahli qoshida shon budurkim, birining martabasi biyikroq bo`lg`ay». Doyim bu so`z faqirning xotirig`a uyrulur erdi va o`z xayol va fikrim bila bu shubha raf` bo`lmas erdi, to bir kun hazrati irshodpanoh va valoyati dastgoh halloli mushkiloti majoniy Mavlono Muhammad Tobadgoniy43 (quddisa sirrihu) xizmatlarida arz qilib, bu shubham raf`ini istid`o qildym. Alar ayttilarkim: «Bu toyifatning kamolig`a hazrat haq subhona taoloning mutolaa jamolida bir shuhudu istig`roq doyimiy bo`lurkim, andin o`zga nima sori iltifot qilmas, har qachon vojib zoti mushohadasi   imkon olamig`a tazalzul va iltifot voqe` bo`lmasa, bu jonibg`a shuur voqif bo`la olmag`ay. Bas hamul zamonkim, ul tavajjuhdin bu sori tazolzul qildi, agar aning mazkur bo`lg`on holatig`a matla` bo`ldi. Ersa har oyina muning martabasi andin kam, muning ahvolig`a matla` bo`lg`on bo`lg`ay biyikroq bo`lg`ay. Nevchunkim, doyim aning ahvolig`a matla` bo`lg`ondin tavajjuh shuhud asli nuqsoni lozim kelur. Har qachon ul holg`akim, hayot va zindagonlig`din maqsud uldurkim, futur yuzlansa muqarrardurkim, bu rutbadin ul martaba biyikroq bo`lg`ay. Bu faqirg`a Hazrat Mavlononing bu faraxafzo va ruhoso takallumidin nihoyatsiz xushholliq dast berib, xayolg`a keldikim, bu mas`alani Hazrati Maxdumdin ilqo qilg`ay. Hamul zamon andin chiqib, ul hazrat mulozamatig`a musharraf bo`lub, o`tgan dastur bila so`zni arz qilib, ul Hazratdin ham istid`oi javob qilildi. Alar dag`i biaynih Hazrati Mavlonai mazkur ado qilg`ondek foyda buyurdilar. Faqirg`a avvalg`i nishot va farax birga o`n, balki yuz bo`ldi.
             Xushe ul zamonkim, zamon mundog` buzurgvorlar sharif vujudlari bila orosta va davron mundoq rafe` miqdorlar xilqatlari bilan piyrosta erdi. Hayf va yuz ming darig`kim, ul quyoshlar uyoqib, bir necha tiyra ro`zgor xuffoshlar paru bol ochib, nazarbozliq va baland parvozliq havosida jilva qilurlar.
             Va ul tengizlar sug`olib, bir necha kuduratosor xaydek mulavvasliqqa foshlar naxvat yelidin zulolosor taxarruk va bahrkirdor tamavvuj nuqushi ko`rguzurlar (nauzu billah min shururi nafsino va min siyosati a`molino)44.


IKKINCHI  MAQOLAT

             Ul hazrat bila bu faqir orasida o`tgan ruq`alar bobidakim, ul ruq`alar holo alarning kulliyotida mazkurdur va munshaotlar orasida masturkim, bu faqir javob bitibmen yo aksi.
             Bu ruq`ani bu faqir Marvdin arzadosht qilib erdimkim, ixtisor jihatidin anda bitilgan ruboiy bila ixtisor qililur.

R u b o i y:

To dur fitoda saram az xoki darat,
Har ro`z diham ba nomae dardi sarat,
Bexud gardam chu noma oyad zi barat
Man bexabar az noma, chi donam xabarat1.

Alar bu ruq`ani bitib erdilarkim:

 Z-on dam ki fitod ittifoqi safarat,
 To bu ki kunam gahe ba xotir guzarat,
 Gar murg` parad ba so`i tu yo bod vazad,
 Xoham ki diham ba nomae dardi sarat2.

             Chun qalam bardoshtam va andesha gumoshtam, juz e`tizori ruq`ahoi mutatobe` ki dar chand ro`z voqe` shuda, ma`nie dar dil nagasht vasurate ba xotir naguzasht. Agar chi in niz xoli az dag`dag`ai tasdei nest va avqoti sharifro beshoibai taz`ei ne.

Gar binolam peshi tu on nola dardi sar buvad,
V-ar bixoham uzr, on dardi sari digar buvad3.

Necha kundin so`ngra ham Marvda bu ruq`a alar Hazratidin keldikim:

Tahiyyote ki chun az dil baroyad
Hama ruhoniyonro jon fizoyad
Shamimi on dar in firuza manzar
Dimog`i qudsiyon dorad muattar4.
Ruq`aning oxirida bu ikki bayt erdikim:
Juz in kore mabodat gohu begoh,
Ki dar zilli zalili, davlati shoh,
Xati hazzi xudaz dil bartaroshi,
Baron haq panohi xalq boshi5.

Faqirning javobida va alarning ruq`asi ta`rifida bu ruq`ani arz qilib erdimkim, masnaviy:

Salome, k-ash chu murg`i jon saroyad
Chu Ruhullah6 ravonbaxshi namoyad,
Hama alfozash az ayni muvoso
Chu nutqi Ahmadi7 mursal diloso9.   

So`ngg`i ikki bayt javobida bu ikki bayt   bitilib erdikim:

Umedam on ki az irshodi Maxdum,
Ba ro`i noma gardad har chi marqum.
Zi amrash chun qalam sar barnatobam,
Ba tavfiqi vuquash bahra yobam10.

             Podshoh Marv qishlog`ida erkanda Ustod Hasan Noyining favtining xabari Iroqdin keldi, Faqir Hazrati Mavlaviy11 masnaviysining avvalg`i bayti munosabat jihatidin tazmin12 qilib erdim.. Bu nav`kim,

t a z m i n:

Sharhi hajri shohi ustodon Hasan,
«Bishnav az nay chun hikoyat mekunad».
Band-bandi u judo gashta zi ham,.
«Az judoiho shikoyat mekunad»13.

bitib, shahrda hazrati Maxdum xizmatlarig`a yiborilib erdi. Alar kelur kishidin ham bu baytni, tazmin qilib, bu ruq`ani yiborib erdilarkim,

t a z m i n:

Shud nai xoma dilamro tarjumon,
«Bishnav az nay chun hikoyat mekunad».
Bo zaboni tezu chashmi ashkrez
«Az judoiho shikoyat mekunad»14.

             Hikoyati tamodin ayyomi firoq va shikoyati tavolii layolii ishtiyoq besh az on ast ki ba madargorii davoti  dahonbasta va ba dastyorii xomai zabonshikasta dar tuli in noma arzi on maqdur boshad   va   dar tayyi in sahifa nashri on manshur, lojaram saddi on bob karda iltimos meravad ki:

Dar on soat, ki betashvishi ag``yor
Dar on farhunda majlis boshadat yor,
Zaminbo`yi ba ta`zime ki doni
Zaminbo`si duogo`yon rasoni.
Davlate az intiho masun va saodate az inqito` ma`mun bod.

*   *    *


Hamul yurushda faqir bu ruk`ani   bitib   yiborib erdimkim:

Nai kilkat shakari ma`niro
Karda chun nayshakar az javf burun.
Xati o`ro xati mushkinsurat
Dar tahi xat ruxi zebo mazmun,
Balki har donae az nuqtai u
Toji ma`niro durri maknun16.

             «Ruq`ae ki az ro`i iltifot firistoda budand, bal gavhare ki az bahri tab`i Ummon simot berun ovarda — rasid. Bar har taqdir bar toji torak do`xta shud va honai chashmu dil bad on afro`xta gasht. Oftobi irshod bar sari toliboni rub`i maskun va bar sarvaqti qobiloni javfi gardun tobanda bod, vassalom»17.

Ul Hazrat bu ruq`ani javob bitib, yiborib erdilarkim,

q i t ` a:

Nai kilki tu tifli ma`niyro
Ba naboti husn biparvarda,
G`urrai subhro zi turrai shom
Rashki ruxsori navxaton karda.
Qissa ko`tah, shabi darozi maro
Pora-pora ba ro`z ovarda18.

             Sahifai sharifai mashhun va maoni va iboroti latifai mamlu az nukot va xurdadoni nazdikoni dur va duroni nazdik ba huzurro musharraf soxt. Dar surati har xatte hazze ro`y namud va az aksi har harfe faraxe partav andoxt. Az shavkatn shikva g`unchahoi shukru sano damonid va az xori gila gulhoi mahmidatu duo shukufonid.

Sh ye ` r:

Gar lutfi tu bigzarad ba xoristonho,
Xoristonho shavad bahoristonho.

             Hikoyati gila va shikoyat binobar on voqe` shud, ki eshon az ruq`ai in faqir tasavvur kardaand va dar taxti taqrir va tahrir ovardaand va illo masnaviy:

N-oyad az tu chunon muomilae,
Ki kasero rasad az on gilae,
Nest az tu ba juz gila gila chand
Z-on ki lutfi tuash zi beh bikand.

Haqqi subhona hamvora dar nazari ofati xudashon dorad, va ba ofati nazari bexudashon nigah dorad. Vassalom19.

*    *    *


             Bir kun ul Hazrat xizmatida erdim va har nav` nazmdin so`z o`tar erdi. So`z asnosida Mir Husrav (alayhar-rahma)20ning «Dar`yoi abror» otlig` qasidasi mazkur bo`ldi. Bu faqir go`yo aning ta`rifida mubolag`a qildim va muhiq erdim. Nevchunkim, Mir Xusravdek kishidin mundoq mashhurdurkim, demish bo`lg`aykim: «Agar aflok havodisi va ro`zgor navoibidin mening borcha nazmim zamona sahifasidin mahv bo`lsa va bu qasidam qolsa menga basdur, nevchunkim, har kishi ani o`qusa bilurkim, nazm mulkida mening tasarruf va iqtidorim ne martabada erkandur». Ammo necha dog`i mundoq bo`lsa, bu faqirdin ul Hazrat majlislarida ta`rifda ifrot munosib ermas erdi. Ul Hazrat hech nima demadilar, to  majlis tarqadi.
             Hamul uchurda podshoh Marv qishlog`ig`a ozim bo`ldilar. Ittifoqo, necha kundin so`ngra azimat bo`ldi: Faqir ul Hazratdin ijozat tilay xizmatlarig`a bordim. Istijozadin so`ngra fotiha o`qub, ruxsat berdilar. Dag`i qo`yunlaridin bir juz chiqorib, faqirg`a inoyat qildilar. Olib ochtim, ersa «Dar`yoi abror»21 javobi «Lujjat ul-asror»22 erdiki, hamul kunlarda aytib erdilar. Har kishi o`qusa bilurki, «Dar`yoi abror»din yakdastroq va ranginroq. Niyozmandliq qilib, quloq tutub, otlanib, manzilg`a tavajjuh qildim va manzil to`qquz rabot erdi. Ot ustida qasidani o`qub, xushholliq bila borurda xayolg`a «Tuhfat ul-afkor»23 qasidasining matlai keldi. Manzilg`a tushgandin so`ngra bitib bir bekdin ul Hazrat xizmatlarig`a yiborildikim, agar tugaturga loyiq bo`lsa va ishorat bo`lsa, mashg`ulluq qilayin, yo`q ersa xayr.
             Ul Hizrat ruq`alarida ta`riflar qilib,  mubolag`alar aytib erdilarkim, «albatta tugatsun», deb.
             Faqir Marvg`a borguncha ani ul Hazrat otig`a tugattim va Marvdin ul Hazrat xizmatlarig`a bitib yiborildi. «Dar`yoi abror» matlai budurkim:

Ko`si shah xolivu bongi g`ulg`ulash dardi sar ast,
Har ki qone` shud ba xushku tar shahi bahru bar ast24
    
«Lujjat ul-asror» matlai budurkim:

Kunguri ayvoni shah k-az koxi Kanvon bartar ast,
Raxnaho don k-ash ba devori hisori din dar ast25.

«Tuhfat ul-afkor» matlai budurkim:

Otashin la`le ki toji xusravonro zevar ast,
Axgare bahri xayoli xom puxtan dar sar ast

Bud yavmi jome` shahri  rajab ta`rixi on,
Turfatar k-in ro`zu moh itmomi onro mazhar ast26.

Bu ta`rixda g`arobat borkim, ta`rixning oy va kunining zikridin yili hisobi «jumal qoidasi» bila hosil bo`lur.

*    *    *


             Ul Hazrat bu ruq`ani bitib yiborib erdilarkim: «Ba`d az adoi vazoifi duo maqrun ba ijobati samiallohu liman duo marfu` on ki ba tozagi qoside rasid va qasidai tozav rasonid.

Sh ye ` r:

Chu harfe chand xondam z-on qasida
Dili xosonash andar qayd didam.
Dar on asno chu shud chashmi basirat
Kushoda jumla dilho sayd didam.


             Harchand az matla` to maqta` dar har bayt va misra` xotir ba sur`ati nuqudi mubohi ba har harfe furu shud, chun siyohi hech nuqsone chuz on ki daf`i aynul-kamolro dar husni kalom va lutfi maqol ko`shida budand va az hech chize soxtai in noqisro libosi avsofi kamol po`shida ba nazari andesha darnayomad, ore.

N a z m:

Mashshota chu chehrai butun oroyad,
Az nil xate kashad pai daf`i gazand.

             Az fahvoi on chunon ma`lum shud ki xizmati eshonro irodati iqbol bar qiblai maqsud va e`roz az namudhoi bebud mutaakkad shuda (Alhamdu lilloh alalummat). Ammo agar chunonchi dar tag`yiri umuri suvariy va tarki ishtig`oli g`ayri zaruriy, chui muloimi mizoji azizon nest, mubolag`a naravad va dur namenamoyad, hech jo nest, ki maqsud zohir nest va jamoli zuhurashro juz kamoli zuhur sotir ne.
             Haqi subhonaha hamkunonro az haqiqati qurb ba maqsud ogoh gardonad va dasti himmat az nabudhoi bebud ko`toh, vassalom27.
             Va ruq`a hoshiyasida qasida silasi bir bo`rk bila sarafroz qilib, bir ro`ymol mujibi obro`y qilib erdilar. Mundoq bitib erdilarkim: «Toqiyai farqi toji takallufro va porai karbosi nashfi rutubati dasti az jahon shustaro firistoda shud»28.
             Chun «Tuhfat ul-afkor» qasidasi shuhrat tutti, podshoh hazratlarig`a yetishti Chun Amir Xusrav va alar, balki har kishikim aytibtur — saltanat tariqining nafyi voqe` bo`lubtur, faqir chun azizlarg`a tatabbu` qilib erdim — hamul tariq mar`iy bo`lub erdi. Podshoh chun o`qub tahsin qildilar. Podshohning kamoli vus`ati mashrab va nihoyati husni xulqlaridin bu faqir mahjub bo`lub, xayolg`a keldikim, bu qasida va yana bir tatabbu` qilib, darvishlar maddohlig`ini qilib, ammo hukumat tavrini ta`yin qililmay, podshohning muborak otig`a tugatilgay. Bu matla` xotirimg`a kelib erdikim,

n a z m:

Xirkai pur bax`ya k-ahli faqrro k-on dar bar ast,
Bar firozi olami ma`ni   sipehru axtar ast29.

Chun burung`i matla` aytilg`onda alar hazratig`a yiborib, niyoz yuzidin arz qilib, tatabbu` qilurg`a istijoza qilib erdim va ishorat bo`lg`ondin so`ngra aytilib erdi. Bu matla`ni dag`i Marvdin bitib, shahrga alar xizmatig`a yiborildi. Muning dag`i ta`rifida rangin ruq`a bntib, istihsonlar ko`rguzub yiborib erdilar. Bu ikki bayt bul ruq`adindurkim,

b a y t:

Zihi karda az shavqi shahbozi tab`at
Humoyoni qudsiy havoi nazarvi     
Zi mardum firistoda yak matlai xush,
K-az ahli suxan misli o` nest marvy30.

*    *    *

             Faqir ul vaqtdakim, mulozamatg`a mashg`ul erdim — doim ul Hazratg`a maxlasim bobida iltimoslar qilur erdim. Alar har nav` so`z bila faqirg`a taskin berur erdilar.
             Bir kun Murg`ob navohisida erkonda mulozimat mashaqqati va ashg`ol kasratidin iztiror yuzlanganda alar xizmatig`a bir kishi yiborib, ul ruboiyni ruqüada arz qildimkim,

r u b o i y:
   
To kay chu sabo har tarafam jilvagari,
Xoham sui sarvi xud kunam paysipari,

Far`yodkunonu xok bar sar figanon
Go`yam ki xalosam kun az in darbadari31.

Alar nasihat yuzidin mav`izaomiz ruq`a bitib, bu ruboiyni aytib erdilarkim,

r u b o i y :


Az didai jon agar ba jonon nigary,
Az tafriqai jahon kucho g`ussa xo`ri,
In tafriqa hargiz chun nagardad sipari,
Bo tafriqa jam bosh, to bahra bari32.

*   *   *

             Alar Makka safarig`a borg`onda Bag`doddin bag`oyat rangin noma bitib erdilar. Ul noma avvalida bir g`azal bitib erdilar. Matlai budurkim:

Bar kanori Dajla dur az yoru mahjur az diyor,
Doram az ashki shafaqgun dajlai xun bar kanor33.

Borur kishidin ul g`azalg`a  tatabbu`   qilib,  noma yiborib erdim.  Matlai budurkim:

Shomi hijron k-u mag`rib shud nihon xurshedvor
yo rabash subhi visol az jonibi mashriq baror34.

Ammo ruq`aning oxirida bu ruboiyni ham  bitib erdim,

ruboiy:

In noma, na noma, dofei dardi man ast,
Oromi daruni ranjparvardi man ast,
Taskini dili garmu dami sardi man ast,
Ya`ne xabar az mohi jahongardi man ast35.

Alar   Makkadin qaytg`onda Halabdin bu ruq`ag`a javob bitib erdilar va bu ruboiy anda erdikim;

In ruq`a, na ruq`a, moyai har tarab ast,
Tahsili nishotu ayshro xush sabab ast,
Z-in son ki buvad muxtasaru purma`ni
Go`yo zi «Javomi ul-kalim» muntaxab ast36.

Alar Makka safaridin kelganda podshoh Balxda erdilar va faqir bir qosidni alarni ko`rub, salomatlig` xabarlarin keltursin deb shahrg`a yibordim. Tahniyatomiz ruq`a ham bitib erdim. Anda bu ruboiy mastur erdikim,

r u b o i y:

Insof bideh, ey falaki minofom,
To z-in du kadom xubtar kard xirom,
Xurshedi jahontobi tu az matlai subh,
Yomohi jahongardn man az jonibi Shom37.

Alar bu ruq`aning muqobalasida  bag`oyat   rangni ruq`a bitib yibordilarkim,

r u b o i y:


Bo kilki tu guft noma, k-ey gohi xirom,
Sad tuhfai xush ba Rum ovard zi Shom.
Gar poi tu dar miyon naboshad — narasad
Mahjuronro az jonibi do`st payom38.

             Ul vaqtdakim, shahzodai behamto Kichik mirzo39 toba sarohu zolli muzillii xatoko`sh, devonai sinh ro`i siyahpo`shqa yo`luqmaydur erdi, bid`atlar tariqig`a nosih va ahli sunnat va jamoat qoidasig`a rosix erdi, tavozu` va niyoz nahajig`a xursand va faqru fano ahlig`a muxlis va niyozmand erdi, faqirning «Tuhfat ul-afkor» qasidamdinkim, alarning otig`a aytilibtur va yuqori mazkur bo`ldi — ul mahallidinkim, alardin nazari qabul istid`osi qilib, arzi niyoz izhori bo`lur erdi, bu baytnikim:

Yak nazar farmo, ki mustasno shavam z-abnoi jins,
Sag chu shud manzuri Najmiddin sagonro sarvar ast40.

bitib, hamul istid`o bila Samarqandg`a hazrati malozu-panoh ahlulloh Xoja Nosiruddin Ubaydulloh41 (quddisa sirrihu) xizmatig`a yiborib erdi. El Kichik mirzodin bu tariyqni mustahsan tutub, ani duo qilurlar erdi. Ul toifadin ba`zi bu baytni ham ta`-rif qilurlar erdikim, bu mazmunda yaxshi voqe` bo`lubtur.
             Mirsarbarahna42kim, zamon ahlining mutaayyin xushtab` va zarifi erdi, faqirni muxotab qilib, bu baytg`a e`tiroz qildikim: «Agarchi sen bu baytda izhori kasri nafs qilibsen va o`zungni itga nisbat beribsen, ammo abnoyi jinsg`a dag`i ushbu nisbat voqe` bo`lubtur. Shoyadki abnoyi jins bu nisbatdin or qilib, qabul qilmag`aylar. Tashbihekim, kishining o`z kasri nafsi jihatidin bir jamoatg`a ihonat yetgay — yaxshi bo`lmag`ay».
             Faqir ayttimkim: «O`zumni itga tashbih qilibmen — kasri nafs jihatidin emas, balki nafsoniyat tug`yonidin bayoni voqe`dur. Abnoyi jinski debmen, sizni demaymen, soyir itlarni debmenkim, ko`y-ko`chada yururlar».
             Miri mazkur bu so`zimdin mutaassir bo`lib, ko`z yoshi bila duo va tahsin qildi. Va Mirning bu savoli va faqirning javobi shuhrat tutti. Alarning dag`i muborak sam`ig`a yetishganda istehson qilib debdurlarkim: «ul bayti xud yaxshi baytdur, ammo javobi ham ul baytidin yaxshiroq voqe` bo`lubtur», — deb, bu faqirni g`oyibona fotiha bila bahramand va arjumand qilibturlar. Faqir eshitgach, mujibi nishotu xushholliq va boisi inbisotu forig`ulbolliq bo`ldi.

*    *    *

Faqir Astrobod yo`lida Taxti  Sulaymon   dahanasidin alar xizmatig`a bu ruboiyni bitib erdimkim,

 r u b o i y:

Ey bod, dilam bishud digar jonibi yor,
Jon ham bibaru ba poi u soz nisor
V-on gah qadre zi xoki poyash bardor,
Bahri evazi joni mani dilshuda or43.

Alar javobida bu ruboiyni bitib erdilarkim, ruboiy:

Ey bod, chu omadi zi sarmanzili yor,
Omad ba dilam z-omadanat sabru qaror.
N-omad ba qaror az in qadar jon zinhor
Uro bibaru ba on ki doni bisupor44.

Chechaktu haddida alardin    bu ruq`a    kelib   erdikim:

«Salome karda az «sin» tezdandon,
Kushoda uqdaho az rishtai jon.
Salome az kamandi turrai «lom».
Dili sohibdilon ovarda dar dom,
Salome xushtar az firdavsi a`lo,
«Alif» dar vay kashida qad chu to`bo.
Ba zeri on «alif» az chashmai «mim»
Ayon dar poi to`bo ayni Tasnim.

             Tuhfai suhbati sharif va had`yai majlisi munif gardonida ma`ruz on ki chun xizmati mavlaviro shavqi rikobbo`si inongir shuda bud, xudro ba fitroki u bastan vojib namud, lojaram in ruq`ai mashub bar risolae ki ba tajdid va tahrir payvasta ba huzur faristoda shud, agar maslahat donand ba arzi humoyun rasonand va illo — bayt:

Har chi na maqbuli dili poki tust,
Boyadash az safhai avroq shust.

Davlati o`jili mufizi ba saodati o`oil barvajhi akmal muyassar bod va muhassal, vassalom»45.
Bu ruq`alari kelgan vaqtda alarning muborak mizojlarig`a oriza voqe` bo`lub, necha kun behuzur bo`lub, yana sihatlari xabari keldi. Faqir bu ruq`ani bitib yiborib erdikim:

«Niyoze ki az sajdai az had afzun
Shuda jabhaash dog` az nuqtai «nun»,
Pas on goh zi «yo» az pai shavqi didor,
Zi ro`i raqam ohi dil karda izhor.
Va gar az «alif» dar vafo buda yakto
Chu sarvi chaman omadi poi bar jo,
Zi «zo» kunad shomi g`amro munavvar,
Ayon soxta mohi boloyash axtar.

             Ba`d az arzi chunin niyoze, ki marqum gasht va raf`i ixlose ki bar zaboni xoma guzasht, ma`ruzi royi bandagoni ostoni qudsiy osh`yon on ki chunin istimo` aftod, ki dah-ponzdah ro`z orizae dast doda buda va mohl tamomi sipehri ma`ni ru ba za`f nihoda, muxlisonro az in xabar sipehrosor sargardoni va zarrakirdor pareshoni dast dod.
             Alhamdu lilloh val-minna, ki ba`d az du hafta hamon paykari ulvi-xirom ro` ba burji sihhat va jamol ovarda va mayl ba avji quvvatu kamol karda, samadoti shukr bajo ovarda, falonro bajihati tahqiqi in hol va tasdiqi in maqol firistoda shud. Multamas in, ki ba zudi bozash gardonand va faqironro az xushii on xabar ba xushholii tamom rasonand va kayfiyati risolai az nukot mamlu va mashhun va guzashtani on dar majlisi humoyun ba zudi ma`ruzi majlisi oli xohad shud.
             Soyai irshod bar sari bandavu ozod muabbad va muxallad bod, vassalom»46.

*     *     *


             Podshoh Qunduz viloyati azimatig`a cherik otlang`onda alarning va hech kimning ul yurush dilxohi emas erdi. Faqirg`a deb erdilarkim: «ulcha mumkin bor, bu yurushning man`ig`a sa`y qilg`aysen va ul matlub surat bog`lamag`ay, azimat jazm bo`lsa, bizga bitib yiborgaysen».
             Ulcha mumkin va maqdur erdi — sa`y qilildi. Chun haq subhonahu va taolo taqdiri borurg`a erkondur, Taxti xotun degan yerdin azimat musammam bo`ldi. Faqir alar xizmatig`a bu kayfiyatni bitib, ruq`a yibordim. Bu ruboiy ul ruq`aning avvalida erdikim,

r u b o i y:

Guftam falakam ba har taraf ronandast,
Sargashtagi orandavu gir`yonandast,
Ne, ne, donad har on ki u donandast,
K-u niz asnri dasti gardonandast47.

Alar ruq`ag`a bu nav` javob iltifot qilib erdilarkim,

r u b o i y:

Ezid, ki ba harfi mo qalamronandast,
Bar movu tu asrori qidam xonandast.
Bo u dili mo bo on pare monandast,
K-ash bod ba push-tu ro`y gardonandast48.

Shibirg`on navohisida alardin bu  ruq`a keldikim,

r u b o i y:

«Xonda ba sariri kilki tu duronro,
Dar doda saloi vasl mahjuronro,
Qonuni shifo navishta ranjuronro,
Binshonda ba on otashi mahruronro.

             Chun vurudi ruq`ai sharif az hududi on buq`ai munif bar muxlisoni sidk-antimo ba zuhur anjomid, har yak az didai ramadrasida va sinai kamad kashida az qalaqi hiddati marorati firoqu iztirob va shiddati harorati ishtiyoq ba mavtini ulfat va nishimani zo`lfat biyoromid.

B a y t:

Ba rohat qarin bod on dastu panja
Ki xudro bad-in makrumat soxt ranja»49.
Faqir bu ruq`a javobida arzadosht qilib erdimkim,

r u b o i y:

«Nazdik shud az davlati didori tu dur,
K-az ham gusiland jonu jismi ranjur,
K-u az g`aybat birasad ba-din har du futur,
To man shavam az huzuri vaslat masrur.

             Ruq`ae ki nazmash jonu dili pareshonro dar silki intizom kashid va nasrash gavharu durri didai ashkafshonro bar ro`y kahrabofom poshid, dar in vilo ba muhinsoni duru duroni az davlati visol mahjur rasid. Pai taskini iztirobi jonu dili g`amanduz bar sinaash nihodam va ba jihati oromi gir`yahoi jonso`z boloi chashmi gir`yonash jo dodam. Umedvori on ki so`xtagoni fyroqro gohe ba hamin siyoq ba yod orand va dili afro`xtagoni otashi ishtiyoqro ba navozishi ruq`a shod dorand»50.

*    *    *


             Alar xizmatidin Andxud navohisida bu ruq`a kelib erdikim: «Duoe bidoyati on mazmum maash-shavqi val-g`irom va nihoyati on mamdud ilo yavmil-qiyom valayni maftuhatun ilal-ijobati minallahi-malikilallom ba surati niyoz nisori bisoti jur`at va inbisot megardad. Va maylu shaaf ba naylu sharafi muloqot besh az on ast, ki ba sarfi ashiyyot va g`adavot dar e`moli adavoti qalam va davot adoi shammae az on tavon kard, lojaram inoni qasdu niyat az savbi on umniyat ma`tuf doshta ba in du bayt masruf megardad.

Q i t ` a:

Zirak on kas, ki dar xarobai dahr
Dari ganjinahoi roz zanad.
Johi ko`toh zeri poy nihad
Dast dar davlati daroz zanad.

             Loyazol ravzai umed barumand bod va shoxi davhai saodati jovid ba on payvand, vassalom»51.
             Faqir javobida bu ruq`ani arz qildimkim:
              «Nomae, ki az harfi avval ro`i niyoz zohir karda boshad va az duvvo`m shu`lai otashi shavq az dil barovarda va az ro`i digar g`ami dil namuda va az pechi safhai navardash hamon tariq paymuda ba mavqifi arz rasonida ma`ruf megardonad, ki dar in vilo, ki ruq`ai sharif omad.

M a s n a v i y:

Bo`sida ba chashmi xud nihodam,
Boloi sarash maqom dodam.
Ham boisi nuri chashmi man gasht,
Ham farqi saram zi charx bizasht.

Qosid, ki ba suxanhon zaboni navoxt, ba irsoli kitobi «Muhabbatnoma» va sharobi sandal musharraf soxt, har duro ba xizmatash doda shud va o`ro ba sharafi xizmat firistoda shud. Umed on ki surati mehnati firoq az mutolaai on tasavvur namoyand va dardu ranji ishtiyoqro az sharbati visol muolaja farmoyand. Zilli oli bar maforiqi ahli irodat loyazoli bod, vassalom»52.

*     *     *


Faqirni podshoh ba`zi maslahatlar uchun Murg`obdin ta`jil bila Mashhadg`a yiborib erdilar va hukm andoq erdikim, shahrg`a yetmay o`tgaymen. Ittifoqo shahr navohisig`a yetgan mahalda tavochi53 nishon kelturub, o`rdu sori qaytardi. Bu sababdin alar xizmati musharraf bo`lmoq muyassar bo`lmadi. Alar bu ruq`ani bitib yiborib erdilarkim,

r u b o i y:

«Binmud  abre zi jonibi dashtu biraft,
Az tashnalabon zi dur bigzashtu biraft,
Bargasht umedi mo jigarso`xtagon,
Norexta nam zi roh bargashtu biraft.

             Harchi umedi noumedon ba husul narasid va murodi nomurodon ba vusul nayanjomid.
             Umed ast, ki har chi maslahati diniy va dun`yaviy xodimoni on oston ba on manut boshad va saodati suvariy va ma`naviy mulozimoni on davlatxona ba on marbut bir vajhi ahsan va tariqi akmal muyassar gardad, ba minnati vujuda val-islom, vassalom»54.
Faqir javoblarida bu ruq`ani yiborib erdimkim,

r u b o i y:

«Dil chun alami davlati vaslat afrosht,
Jon niz xayoli xud bad-on azm gumosht,
Har yak chu bad-in murod nazdik rasid.
Gardun ba murodi nomurodon nagzosht.

             Arzadosht on ki axtari tole` agarchi az matlai iqbol lome` shud, ammo chi sud, ki az gardishi falaki hasud baburji sharaf norasida roje` gasht.
             Yorone ki po ba roh nihoda, ehromi davlati mulozamat bastand va ba silki davlatmandone ki dar mulozamat hastand payvastand, didai mahrumiy bar kafk poyashoi molida ba jonibi o`rdu muovadat namud (Zalika fazlullahi yutiyahu man yash`a).

Garchi xurshed buvad tolei ro`zafzunam,
Narasonid ba Isonafase gardunam.

Agar xotiri anvar ba on orand va himmati olii bad-on gumorand, ki royoti humoyun mayli shahr namoyand va arkoni davlati ro`zafzun ba hamrohi azimat farmoyand, shoyad ki ba tufayli azizon in xori ashkre-zon niz bad-on saodat va iqbol, ya`ne ba sharafi davlati visol musharraf va musta`sid tavonad shud, vassalom»55.

UCHINCHI  MAQOLAT

Kutub va rasoil bobidakim, alarning musannafotidur va mazkur bo`lg`on musannafotning te`dodi budurkim:
«Shavohid un-nubuvvat»1;
«Nafahot ul-uns»;
«Naqd un-nusus»2;
Naqshbandiya xojalari tariqida bitilgan    risola;
«Ashi`at ul-lamoat»3;    
yana: «Fusus»4 sharhida bitilgan risola;
yana: Hazrati Mavlonoyi Rumiy «Masnaviy» sidin ikki baytig`a sharh bitilgan risola;
yana: «Lavome`»5;
yana: «Lavoeh»6;
yana: Ibn Forizning «Toiya»7 ab`yotidin ba`ziga sharh bitilgan risola;
yana: Ruboniyot sharhi8;
yana: Amir Xusrav Dehlaviy baytig`a sharh bitilgan risola;
yana: Ibn Zarrin ul-Uqayliy9  hadisig`a sharh bitilgan risola;
yana: Hazrati Xoja Muhammad Porso10 so`zlarin jam` qilg`on risola;
yana: «Arba`in hadis»11 tarjimasi;
yana: so`fi va mutakkallim va hakim mazhablari tahqiqining risolasi;    
yana: risola vujud12 bobida;
yana: «Manosiki haj»13 risolasi14;
yana: «Haft avrang»15ki mushtamildur yetti kitobg`a; avval:
«Silsilat uz-zahhab»16ki, uch daftardur;
ikkinchi: «Salomon va Absol»;
uchunchi: «Tuhfat ul-ahror»17;
to`rtunchi: «Subhat ul-abror»18;
beshinchi:   «Yusuf  va  Zulayho»kim  «Oshiq  va ma`shuq»g`a mavsumdur;
oltinchi: «Layli va Majnun»;
ettinchi: «Xiradnomai Iskandariy»;
yana: «Bahoriston» kitobi;
yana: Muammo fanida bitilgan risolalar, te`dodi: avval: «Huliyat ul-hulal19g`a mavsum bo`lg`on risola;
yana:   risolaki,  «Mutavassit»g`a   mashhurdur;
yana: risolaki, «Sag`ir»g`a ma`rufdur;
yana: manzumi asg`ardur;
yana: aruzda bitilgan risola;
yana: bir risola   qofiya bobida bitilgan;
yana: bir musiqiy ilmida bitilgan risola;
yana: «Munshaot»20 risolasidur;
Devonlarning te`dodi;
avval: «Fotihat ush-shabob»21;
ikkinchi: «Vasitat ul-iqd»22;
uchunchisi: «Xotimat ul-hayot»23.
             Va bu faqir alar tasnifig`a sabab va ta`lifiga bois bo`lubmen va bu ma`ni ko`prak kutub va rasoilda mazkurdur. Ul jumladin biri «Nafahot ul-uns min hazarot ul-quds» durkim, andoq kitobni hargiz hech kishi ne bitibdur, ne bitmakning imkoni ham bor va aning sharhi budurkim, doim bu faqirning xayolig`a evrulur erdikim, hazrati muqarrabi boriy Xoja Abdulloh Ansoriy (quddisa sirrahu) ashobi tariqat va arbobi haqiqat zikridakim, iborat sufiya mashoyixidin bo`lg`ay — kitobe bitibdurlar va ani besh tabaqa qilibturlar: har yigirmini bir tabaqa qilibturlarkim, ani «Tabaqoti mashoyixi sufiya»  derlarkim, borchasi yuz kishining zikri bo`lg`ay va alardin so`ngra Shayx Farididdin Attor24 (quddisa sirrihu) dag`i bir nav` kitob bitibdurlarkim, «Tazkiratul-avliyo»g`a mashhurdur va hazrati Shayx Abu Abdurahmon Sullamiy25 (quddisa sirrixu) dag`i bu azizlar zikrida bitibdurlarkim, «Tabaqoti Sullamiy» derlar, ammo ulcha o`zlaridin burung`i zamondag`i mashoyixdur, borchasining zikrin qilmaydurlar va o`z muosirlarining ko`pini ham va o`zlarin ham bitmaydurlar. Va o`zlaridin to`rt-besh yuz yil mobaynida zuhur qilg`on mashoyixi izom va avliyoi kirom zikri xud ul kutubda yo`qtur. Agarchi ba`zining maqomotin tilasa, topsa bo`lg`ay, ammo oz va hech kim bu mazkur bo`lg`on buzurgvorlarni bir kitobda jam` qilmaydurkim, zamon ahlig`a naf`i kulliy andin yetishgay va mumkindurkim, falak sayri iztirobidin va zamon havodisi inqilobidin bu avroq ham nobud bo`lg`ay va hayfdurkim, bu buzurgvor toifaning muborak otlari va farxunda ahvol va sifotlarikim, maqsud ofarinishdin alarning sharif vujudlaridur — oradin chiqqay. Oyo, zamon akobiridin kam bo`lg`aykim, bu sharif amrg`a murtakib bo`la olg`ay? — deb ko`nglumg`a kechurur erdim va sabr va taqsim bila o`z qoshimda hazrati Maxdumg`a qaror berur erdim, ammo gustohliq qila olmas erdim. Bir kun hayolg`a keldikim, umrg`a e`timod yo`qtur, bo`lmag`aykim, bu orzuni go`rga eltgaysen, avlo uldurkim, alarg`a arz qilg`aysen. Emdikim, mahal topib, bu mazkur bo`lg`on muddaoni arz qildim — g`arib hol dast berdikim, alarning ham muborak xotiralarig`a biaynihi ushbu nav` o`tar ermish, ammo ba`zi mavone` sababidin tavqif va ta`viqqa qolur ermish. Andoqkim, «Nafahot ul-uns» fehrastida bitibdurlar, har kishi o`qusa, alarning bu holni bayon qilg`onin sharh bila ma`lum qilur.
             Bu kitob ta`lifning taqribini alar bu nav` bitibdurlarkim:
             «Dar ta`rixi sanai ehdo va samonina   va   samona mia muhibbi darveshon va mo``taqidi eshon, az himai shug`l ser va bar faqr daler Amir Nizomiddin, Alisherki ba tav` va ixtiyor az a`lo marotibi joh va e`tibor e`roz namuda va ba qadami taslim va rizo suluki joddai faqru fano iqbol farmuda az in fa-qir misli on surate ki, bar dil guzashta bud va dar xotir mutamakkin gashta, istid`o qard va doiyai qadim surati tajdid yoft va dag`dag`ai sobiq samti taqviyat va ta`kid paziruft. Lojaram ba sidqi himmat va xulusi taviyat dar imzoi on niyat va istiqsoi on umniyat shuru` aftod.
             Ma`lum az sobiqi makorimi axloq va marosimi ashfoq mutolaa kunandagon on ki (Avliyoullahi va fayyaza arvoha muqaddasa), mutasaddi va boisi injam` va ta`lifroki; tahiyati ishtimol bar nafahot ul-anfosi tayyibi mashoyihki, az hazoyiri quds qasida va bar mashomi joni mushtoqoni muhosiri uns vazida musammo megardad bar «Nafahot ul-uns min hazarot ul-quds» az go`shai xotir furo` nagzorand va bo duoi xayr yod orand»26.
             Bore alar bu iltimosdin xushhol bo`lub, qabul qilib, mashoyix holoti sharhida akobir kutubin jam` qilib, bu xatir amr va azm shug`lg`a mashg`ul bo`ldilar va har juzvkim, bitilur erdi — iltifot qilib, faqirg`a berurlar erdi va ham o`z qoshlarida o`tkarilur erdi. Oz fursatda «Nafahot ul-uns» kitobi tugandi va ul sohib davlat sa`yidin bu buzurgvorlar ismi olam sahifasida qoldi. Umid ulkim, andoqkim, alar o`qug`uchilardin istid`o qilibdurlarkim, har kishig`a bu azizlar zikr va manoqibidin vaqt xush bo`lsa, boisu mutasaddini duoyi xayr bila yod qilsunlar, deb bu faqirg`a ham kulliy natija bergay va har kishi bu kitobni o`qurg`a tavfiq topsa bu mazkur bo`lg`on so`zlarni xutbasidin so`ngra mulohaza qilg`usidur.  
             Va bu sharif kitob tugangandin so`ngra xotirg`a andoq kelur erdikim, hazrati risolat (sallallohu alayxa vassalom)27 mu`jizoti bobida azizlar kutub va rasoil bitibturlarkim, ul hazratning nubuvvatig`a ummatlarg`a mujibi izdiyodi yaqin bo`lg`ay, andoq istiyfo voqe` bo`lmaydurkim, tab` xursand bo`lg`ay. Avvali ofarinishdi» inqirozg`a degincha ahvoleki-voqe` bo`lubtur va bo`lg`usidur, barchasida ul hazratning mu`jizotidin bor. Bitguvchilar ba`zi bila ixtisor qilibturlar.
             Bir kun, alar xizmatida bu nav` so`z mazkur bo`lur erdi. Faqir bu tamannoni zohir qildimkim: «Bag`oyat so`zning inbisoti yeridur va andoqki haqqidur — kishi bajoy keltirmaydur, sharif zamiringiz ne nima xayol qilg`aykim, mundin shoyistaroq bo`lg`ay va durbor qalamingiz ne nukta tahrir qilg`aykim, mundin boyistaroq bo`lg`ay?»
             Ittifoqo alarning xayolig`a dag`i bu nav` nima o`tar ermish. Dedilar: «Bizning dag`i xayolimizg`a bu nav` muddao bor erdi, emdikim, sen muharrik bo`lding — ul xayol toza bo`ldi, insholloh taolo, anga mashg`ul bo`lg`aybiz».    
             Faqir xushhol bo`lub, alar mulozamatidin chiqtim. Alar hamul kun-o`q bu ishga munosib kutub jam`ig`a mashg`ul bo`lubdurlar va «Shavohidun nubuvvat li taqviyati yaqini ahl ul-futuvvat»28 kitobi tahririg`a shuru` qilibturlar. Bu faqir alar xizmatig`a yana qatla musharraf bo`lg`och, zohir qildilar. Faqir xushhol bo`lib, har kun xabar tutar erdim. Oz fursatda tugaturig`a muvaffaq bo`ldilar.
             Va kitob fehrastida bu faqirni iltifot yuzidin mundoq mazkur qilibdurlarkim, chun mushohadai oyot va mo``jizoti bo iste`moi on az adl va siqot chunonki, donisti nisbat ba ba`zi digar mujibi ziyodati iyqon va iz`on megardad va lojaram ulamoi din va muqaffiyoni osor sayyid ul-mursilin (sallallohi vassalam alayha alo alayhi ajmain).
             Dar zikri «Shavohid un-nubuvvat va daloyili risolati vay» kutub soxta and. Dar bayoni judo az soyir ahvol va osor misqot pardoxta va chun in faqir ba mutolaai ba`zi az onho musharraf shud va foydai mutolaai onroki quvvati muhabbat, va doiyaa husni mutobaat ast dar xud boz yoft. Xostki, az on foida soyir musulmonon muntafe` shavand. Batahsis azizoniki, in faqirro nisbat bar ishon sidqi muhabbati va xulusi aqidati hast va beshtar azinki, istid`oi jam`i kitobi «Nafohot ul-uns min hazarot ul-quds»ki, dar bayoni siyaru ahvoli mashoyixi sufiyaist, karda budand. Lojaram onchi dar on parokanda bud (tashilan limavtihi) dar yak joy jam` karda shud va (tafhimot ul-foyda) ba iborati forsiy irod uftod. «Taliqiyadil ixtisor» harfi tariqi muxtalafa va asonidi mutannava` karda omad. Chun kamoli mutobeonro bavositai mutobaat hosil meshavad va mushohada kamoli mutannaf`ist va karomat va fazilatiki, az ummat zohir megardad az qabili mo``jizoti payg`ambari ishon ast. Zikri ba`zi ahvol va osor va ashobi onhazrat va to tabaqin sufiyaki, dar bayoni ahvoli ishon chunonchi guzasht ba on munazzim gardonida omad. Chun nubuvvati onhazrat bavositai tavoturi axbor batanavv`ui mo``jizot bajoy rasida astki hech saodatmandero dar on dag`dag`a ishtiboh namondast.
             Chun foydai azim dar in ta`lif taqviyati yaqin rohi navardoni tariqati javonmardoni ahli haqiqat tavonad bud, agar onro ba «Shavohid un-nubuvvat baqavviyati ahl ul-futuvvat» tasmiya kunashg dur namenamoyad29.
             Va «Bahoriston»da nazm ahli asomiysi zaylida bu faqirni bu nav` mazkur qilibturlarkim:
             «Sohibdavlateki, zamoni mo ba vujudi u musharraf ast harchand poyai qadri vay nazar ba marotibi joh va hashmat va qurbi podshohi sohibhashmat va qiyos ba manoqibi ma`navi az fazlu adab va fazoili mavhub va muktasab az on balandtar ast ki, vayro ba she`r ta`rif kunand va ba javdati nazm tavsif namoyand. Ammo chun xotiri sharifash ba vositai kasbi fazilati tavozu` va kasri nafs ba on furud omadast, ki xudro dar silki in toifa munxarit gardonidast, digaronro hijobi tahoshi az on ma`ni ki vayro az tabaqai eshon dorand va az zumrai eshon shumorand, murtafe` gashta, ammo insof onast, ki har jo in toifa boshand — vay sar boshad va hargoh nomi in tabaqa navisand vay sardaftar.
             Va chun gavhari nomash buzurgtar az on astki har mahalli az nazm sidqi on tavonad shud va har maqomi az she`r sharafi on tavonad yoft. Taxallusi ash`orash ba onche az in muammoi digar mafhum megardad, nomzad gashta. 

Muammo ba ismi «Navoiy»:

Kunhi nomash dar taxalpusho nayobad hech kas,
Bar labi yobandagon az vay navoe donu bas.

             Va agarchi vayro ba hasabi quvvati tabiat, vus`ati qobiliyat har du nav` she`r — turky va forsy muyassar ast, ammo mayli tab`i vay ba turky az forsy beshtar ast va g`azaliyoti vay ba on zabon az dah hazor ziyoda xohad bud va masnaviyote, ki dar muqobalai «Xamsa»i Nizomy vuqu` yofta — ba si hazor nazdik va hamono ki ba on zabon pesh az vay kase she`r naguftaast va gavhari nazm nasufta va az jumlai ash`ori forsii vay ast qasidae ki dar javobi qasidai Xusravi Dehlavy ki musammost ba «Dar`yoi abror» voqe` shuda va mushtamil bar bis`yore az maonii daqiqa va xayoloti latifa. Matlaash in ast:

Otashin la`le ki toji xusravonro zevar ast,
Axgare bahri xayoli xom puxtan dar sar ast.

Va in ruboy dar tahniyati qudumi ba`ze az oyandagon az safari Hijoz dar ruq`a navishta bud.

R u b o i:

Insof bideh, ey falaki minofom,
To z-in du kadom xubtar kard xirom,
Xurshedi jahontobi tu az matlai subh,
Yomohi jahongardi man az jonibi Shom.
Va in ruboy digar dar ruq`ai digar:

In noma, na noma, dofei dardi man ast,
Oromi daruni ranjarvardi man ast,
Taskini dili garmu dami sardi man ast,
Ya`ne xabar az mohi jahongardi man ast.
Va in ruboi digar ba tajdid dar ruq`ai digar.

R u b o i:

V-ar dar haramam ba justujo`yat bosham,
Gar dar dayram ba tuftugo`yat bosham
Dar vaqti huzur ro`baro`yat bosham,
Dar g`aybati ro`y dil ba so`yat bosham30.

             Bu faqir «Majolis un-nafois» otlig` kitobidakim, sultoni sohibqiron zamonidag`i nazm ahli zikrida bitibmen, alarning vasfi manoqibin «uchunchi majlis»ning avvalida bu nav` bitibmenkim:
             «Quyosheki, royi olam oroyi bila bu zamon mubohiy va ahli zamong`a sharafi nomutanohiy muyassardur va daryoeki, tab`i gavharzoyi bila bu davron jaybi gavhardin to`la va davron ahli qo`yni va etagi javohirdin mamlu bo`ladur.
             Hazrati Mahdumiy Shayxul-islomiy Mavlono Nuruddin Abdurahmon Jomiy (madda zillahu)31 dururkim, to jahon bo`lg`ay alarning yoruq xotirining natoyiji jahon ahlidin kam bo`lmasun va to sipehr evrulgay, alarning ochuq ko`ngullarining favoidi davron xaloyiqidin o`ksulmasun. Chun bu muxtasarda mazkur bo`lg`on jamoatning ra`s vk raisi ul zoti nafis va bu risolada mastur bo`lg`on guruhning muqtado va peshvosi ul gavhari yaktodur, muborak ismlari bu avroqda sabt bo`lurdin guzir va yozilmasa dilpazir ermas erdi, jur`at bo`ldi: Chun alarning latoyifi nazmi andin ko`prakdurkim, hojat bo`lg`aykim, ba`zi bitilgay va andin mashhurroqkim, ehtiyoj bo`lg`aykim, bir oz sabt etilgay. Kutublarining oti bitilsa, bu avroqdin oshar va musannafotlari durrlari zikri qililsa, gardun bahri andin toshar, lojaram chun bu ma`ni bililur va duo bila xatm qililur.

R u b o i y:

Yorab, bu maoniy durrining ummoni,
Bu donishu fazl gavharining koni
Kim, aylading oni olam ahli joni,
Olam eliga bu jonni tut arzoniy».

             Ul vaqtdakim, alar «Arba`in. hadis»ni forsiy nazm bila tarjima qilib erdilar va ma`hud odat bila borcha ashobdin burunroq faqirg`a iltifot qilib, musavvadasin berdilar. Chun mutolaasig`a mashg`ul bo`ldum, alfozidin haloyiqi nomutanohi azhori va maonisidin haqoyiqi ilohiy anvori zohir bo`la kirishti.    
             Hamul «Arba`in»g`a turkicha til bila tarjima orzusi ko`ngulg`a tushti. Alardin ruxsat sharafig`a musharraf bo`lg`ondin so`ngra hamul kun ul samin javohir nazm silkig`a kirdi va ul gavharlar alarning qulog`ig`a yetti. Shafqat va marhamat yuzidin duoyi xayr bila tahsinlar qildilar va xutba32sining avvalgi bayti budurkim,

 b a y t:

Hamd angakim, kalomi xayr maol
Qildi elga rasulidin irsol.

Alarning oti bu nav` manzum bo`lubturkim:

Ul safo ahli pok farjomi,
Pok far jomu pok far Jomiy,
Ul fano sori dastgir manga,
Murshidu ustodu pir manga.

             Bu so`ngg`i baytda talammuz va irodati nisbati zohir qililibdur.
             Ul vaqtdakim, faqir alar xizmatida sufiya ramuzu ishorot va alfozu iborot istilohin o`tkarur erdim. Hazrati qutb us-solikin Shayx Faxruddin Iroqiy (quddisa sirrihu)ning «Lamaot»i orzusi xayolg`a ko`p evrulur erdi. Bir kun taqrib bila bu ma`nini izhor qildim. Alar dedilarkim: «Tariqat  mashoyixining forsiy kutub va rasoili oz mutolaa qililibdur, ammo chun havasing bor, andoq bo`lsun».
             To ulkim, ul sharif kitobni faqirg`a sabaq ayturg`a murtakib bo`ldilar, har kun sabaqda xushhol bo`lib ta`rif qilurlar erdi. Biz «Savonih»33 mutolaasida dag`i muncha xushhol bo`lmaydur erdukki, munda, deb ayturlar erdi.
             Bir necha sabaqdin so`ngra so`z mushkilroq bo`lib, shuruhg`a ehtiyoj izhori qildilar va shayx Yorali34 sharhin va yana ba`zi shuruhni muborak nazarlarig`a qo`yub, ul sabaqni ayturlar erdi, to ulkim, ko`p mavozi`da shorihlarg`a ta`n qila boshladilarkim, «bu so`zning va ul so`zning orasida ko`p farq bor. Hamonoki, ma`nisig`a yetmay sharh bitibturlar» va bu so`z takror topqondin so`ngra faqir arz qildimkim: «Mundoq nafis kitobdin faqire bahra topay desa, sharh bu sharhlar bo`lsa, oyo, ne chora qilg`ay? Magar ham hazrati Maxdum shafqat yuzidin toliblarg`a bu mushkilni oson qilg`aylar».
             Andin so`ngra alar «Ashi`at ul-lamaot»ki bu toifa kutub va rasoyush orasida ma`lum emaski, hargiz andoq sharh qalamg`a kelmish bo`lg`ay — bunyod qildilar.
             Ul sharhni bitirda «Fusus» va «Futuhot» va «Nusus» va «Fukuk» va aksar qavmning umda kutubi muborak nazarlarida erdi, agarchi hech qaysig`a boqg`ali ehtiyojlari yo`q erdi. To ulkim, bu sharh bila «Lamaot»ni alar qoshida tugattim, birovki ul kitobni o`qusa, faqir bu varaqda bitilgan so`zlardin nishonalig` so`zlar topar va mundoq davlatg`a abnoyi zamondin oz kishi, balki hech kishi musharraf bo`lmaydir (Inshaalloh alo naimillohu)35.
             Bir kun bu faqirni muammo fikri bu vodiyg`a solib erdikim andin berikim, ustodi fan Mavlono Sharafuddin Ali Yazdiy36 (rahmatullohi)  bu fanni tadvin qilib, bu fan ahlining otin tirguzdi, bu zamong`achakim, azizlar ham kutub va rasoil bitibdurlar va fan g`arib zebu ziynat topibdur va turfa qavoidu istilohot paydo bo`lubtur. Ammo istilohotni tartib bila ado qilmaydurlar. Masalan: qavoid avvalida intiqod qoidasin ado qilurda istishhodg`a muammokim kelturubturlar, agarchi intiqod ham muaddo bo`lubtur, ammo «tarkib» yo «tahlil»37 yo g`ayrihikim mubtadining alarg`a hanuz shuuri yo`q turur, bu mustashhad muammoda mundarijdur. Shart bu erdikim, bu muammoda bu qoidadin o`zga mazkur bo`lmag`ay, ammo bu qoidakim, vuquf hosil bo`ldi, yana o`zga qoida adosida agar mazkur bo`lg`on qoida o`tsa bok yo`q erdi. Faqir bu xayolda erdimkim, hazrati Maxdum tashrif kelturdilar, faqir munbasit bo`lub, istiqbol qilib, alar taskin topib, dedilarkim: «Basharangda inbisote zohir bo`lur, ne holing bor?»
             Ayttimkim: «Hazrati Maxdumning sharif maqdamlari mujibi inbisotdur, ammo bu nav` ham xayolim bor erdi», — deb o`tgan maqolatni arz qildim, alar nihoyatdin tashqari xushhol bo`lub, tahsinlar qilib, dedilar: «Haqqi va sharti budurkim, sen xayol qilibsen».
             Alarni chun mundoq xushhol ko`rdum, ayttimkim: «Himmat tutsalar bu dastur bilan bu fan qoidasida muxtasare raqam qilsam».
             Alar dedilar: «Sen bu tashvishni tortma». Hamul ikki-uch kunda manzumi muxtasarni tahrir qildilar. Ko`p ixtisorg`a ko`shish qilg`on uchun ko`p daqiq va tor voqe` bo`lubtur, andoqki, mubtadig`a idroki suhulat bila dast bermas.
             Faqir yana istid`o qildimkim, amr bo`lsa, mundin osonroq qilsa bo`lg`ay, deb ma`mur bo`lg`ondin so`ngra «Mufradot»g`a mavsum muxtasarni bitidim va alar xizmatig`a yetkurdum. Qabul nishonasi mundin o`tmaskim, bovujudi muncha rasoilkim, holo arodadur, max-dumzodag`a ul muxtasarni o`qurg`a ishorat bo`ldi va uya bu muxtasarda muammo fannig`a vuquf topti.
             Alar «Haft avrang»din — ham har lafzi yetti iqlimg`a sarmoya va har harfi yetti kavkabg`a piroyadur — «Subhat ul-ahror»kim, alarning muxtaraidurkim, ne ul bahrda masnaviy aytibdurlar va ne ul tarkib va ado bila manzum kitob tartib beribdurlar, xatmi kitob va xotimay xitobda chun ul ma`shuqai zebo va muxaddarai olamoroni jilva berib38, qabuli xotir tamannosi va nazari qabul istid`osi qilibturlar, bu abyot anda mazkurdurkim,

m a s n a v i y:

Yo rab, in g`ayrati huril-inro,
Shohidi ravzai illiyinro.

Az dilu didai har didavare,
Baxsh tavfiqi qabuli har nazare.

Xossa on dar ravishi faqr daler,
Z-on daleresh shuda nom du sher.

On yake dar rahi din sheri xudo,
V-in digar panja ba har sayd kusho39.

Bu besomoni kam bizoat va bu notavoni beistitoat bu altof muqobalasida ne dey olg`aymen. Ammo tuhfat ul-faqir ul-haqir rasmi40 bila «Xamsa»ning avvalg`i daftari «Hayrat ul-abror»da alarning vasfidaki, vasfg`a sig`mas, dostone niyozmandliq qilibmenkim, bu abyot andindururkim,

m a s n a v i y:

Ulki bukun qutbi tariqatdur ul,
Koshifi asrori haqiqatdur ul.

Ko`ksi haqoyiq duri tanjinasi,
Ko`ngli maoniy yuzi oyinasi.

Oliy anga yetti falakdin mahal,
Etti falak mushkili ollida hal.

Madrasai quds aning ma`mani,
Xonaqahi uns aning maskani.

Jilvagahi gulshani charxi barin,
Obxo`ri chashmai ayn ul-yaqin.

Qasri kalomi chiqib andoq baland
Kim, anga gardun sola olmay kamand.

Anda shayotin xasig`a yo`q sabot,
Baski urub xayli maloik qanot.

             Doston oltmish bayt bor erkin va alar majlisida «Xamsatayn» so`zi mazkur bo`lg`onning kayfiyati va alar «Tuhfat ul-ahror»ni bunyod qilib, ul taqrib bila tugatgonlari, bu faqirg`a eldin burun ko`rguzgonlarining sharhi va faqir «Hayrat ul-abror»ning nazm qilur taqribi bu dostonda mazkur bo`lubtur, o`qug`on ma`lum qilur.
             «Haft avrang» kntobidin «Yusuf va Zulayho» dostonikim, «Oshiq va Ma`shuq»g`a mavsumdur va ul kitob naziri Yusuf husni va Zulayho ishqidek ma`lum, oxirida podshoh duosi zaylida bu nav` bandanavozliq qilibturlarkim,

m a s n a v i y:

Muborak bar shahu arqoni davlat,
G`azanfar haybatoni sher savlat.

Ba taxsis oy javonmardi k-ash az der,
Nasab chun nom boshad sher bar sher,

Zi pas dar beshai mardi daler ast,
Zi mardoni jahon nomash du sher ast.

Yake dar az dizi davron kananda,
Yake sarpanja bo go`ron zananda.

Ba rasmi ta`miya z-on burdamash nom,
Ki monda dur az on andeshai om.

Va gar na kay tavon z-on fahmu idrok
Ba sad huqqa nuhuft in gavhari pok.

Kunad dar she`r tab`ash mo`shikofi,
V-az on mo` no`gi kilkash she`rbofi.

Nihad z-in she`ri mushkin domi dilho,
Dihad az she`ri shirin komi dilho.

Dili ushshoq az on yak monda dar band,
Labi xubon az in yak dar shakarxand.

Ba zikrash xatm shud in ravshan anfos,
Ba soni nuri manzil xatmi barnos.

Bale dar korgohi odamiyat,
Juz o` kam yoft rohi mahramiyat.

Hamesha to atoi davri olam
Kunad tab`i laimon shodu xurram.

Chunon dil bo xudoi olamash bod,
Ki n-oyad az atoi olamash yod.

Suxanro az duo dodi tamomy,
Ba omurzish zabon bikshoy, Jomi41.

             Alarning bu masnaviylari bahrida faqirning «Xamsa»sidin «Farhod va Shirin» voqe` bo`lubtur va alarning madhida turfa dostone guzorish topibdur. Borchasin bu muxtasarda bast qilmoq mujibi itnob bo`lur. Ammo bir necha baytdin guzir yo`qtur. So`z ta`rifida bir necha so`z deb, shayx Nizomiy bila Mir Xusrav (quddisa sirrahu) maddohliqlarin qilib, ul taqrib bila alar madhig`a kirib, bu nav` ado topibdurkim.

m a s n a v i y:

Kel, ey soqiyki, tushmish jonima jo`sh,
Ketur bu ikki yodi birla bir qo`sh.

Alar ishqida no`sh aylab iki jom,
Tutay Jomiy mayi madhin saranjom.

Iki pil o`lsa Xusrav yo Nizomiy,
Erur yuz pil chog`lig` pil Jomiy.

Muhabbat jomi durdoshomi uldur,
Hamono Zinda pili Jomiy uldur.

Ko`rub sarmast jomi vahdat oni,
Demishlar Zinda pili hazrat oni.

Chu ul may durdidin bo`lmish xuro`shi,
Safo ahlidur oning durdno`shi.

Mayi tahqiq   etar holatda oshom,
Chekib lojur`a gar gardun erur jom

Bo`lub zohir fano timsoli andin,
Tutub olamni olam xoli andin.

Fano ul nav` etib naf`y vujudi
Ki, yer topib nabud o`rnida budi.

Bo`lub andoq fano dashtida ma`lum
Ki, sayri shohrohi xatti mavhum.

Bu xatqa nuqtakim mavjud emastur,
Xirad olinda juz nobud emastur.

Fano mulkida jismi uyla foniy
Ki, fahm aylab savodi a`zam oni.

Jahonnikim qila olg`ay tavahhum
Ki, bo`lg`ay nuqtai mavhum aro gum.

O`zin xud bir jahoni begaron bil,
Kamolotin o`zidek bir jahon bil.

Jahon ichra jahonkim topti maknat,
Solib ikki jahon xalqig`a hayrat.

Jahon yo`q, olami kubro de oni,
Jahonda maqsadi aqso de oni.

Ki harne olami sug`ro42da mavjud
Bori bu olami kubro43da mavjud.

             Bu doston ham tavil uz-zayldur, muncha abyot istishhodg`a kelturuldi44.
             Alarning «Layli va Majnun» kitobida ul dostonkim, sarsuxani bu nav` bitibdurkim: «Dar zikri ba`ze berun raftagoni az doirai mohu sol va duoi ba`ze markaznishinoni nuqtai xol»45 va anda ramz va ishorat bila taxallusni zikr qilib, bu faqirni o`z yorlig`larig`a bahramand va o`z muhabbatlarig`a arjumand qilibturlar. Bu nav`durkim:

Soqi, bideh on mai kuhansol,
Equti muzobu la`li sayyol.

On may ki chu duston binushand
Bo ham ba vafovu mehr kushand.

Orom shavad ramidagonro,
Payvand dihad buridagonro.

Yore ki kunad ba yor payvand,
Naxli amalash shavad barumand.

Yor ast kalidi ganji ummed,
Yor ast navidi ayshi jovid.

Maqsudi vujud chist juz yor,
Z-in savdovu sud chist chuz yer.

To xotimati vujud az og`oz
Murg`e nakunad chu yor parvoz.

Xossa ki ba bog`i oshnoi,
Bar shoxi vafo buvad Navoi.

Ya`ne ki Navoi lutf sozad,
Dilhoi shikastagon navozad.

Kore nabuvad ba joi in kor
Yoroni jahon fidoi in yor.46.

Bu faqir ham «Xamsa»da bu daftar avvalida alar madhida dostone orosta qilibmen va bu ab`yot andindurkim,

m a s n a v i y:

So`z gulshanining, shukufta vardi,
Ilm oyatining varaqnavardi.

Qadrig`a ul avj uzra poya
Kim, mehr tutub tagida soya.

Na`laynidin aylabon malak hal,
Surtarg`a sudo` bo`lsa sandal,

Hamdinki, asosi boshida tob,
Chekmakka iki jahonni qullob.

Nugida sinoi aylagach kin,
Ko`r aylab dev ila shayotin.

Yuz donaki subhasi aro qayd,
Yuz fayz qushini aylabon sayd.

Ul torki donalar beliga,
Bil habli matin jahon eliga.

Ibriqi vuzusi bahri gardun,
Har qatraki tomsa durri maknun.

Lula anga faizi jovidoniy,
Andin oqib obi zindagoniy.

Ka`bi yeri davrai irodat,
Davr ahlig`a halqai saodat.

             Alar «Xiradnomai Iskandariy»dakim, «Haft avrang»ning yettinchi daftaridur, kitob xatmi dostonin chun surubturlar, so`z xotimasini bu yerga   yetkurubturlarkim,

m a s n a v i:

«Biyo, Jomi, ey umrho burda ranj,
Zi xotir burun doda in «Panj ganj».

Shud in «panj»at on panjai zur`yob,
K-az u dasti dar`yo kafon dida tob.

Ajab ajdahoest kilkat dusar,
Ki rezad burun ganjhoi guhar.

Kunad ajdaho bar dari ganj joy,
Vale kam buvad ajdaho ganjzoy.

Bar o` halqa zad mori angushti tu.
Bar o` halqa zad mori angushti tu.

Chu gavharfishonand in ganju mor,
Ki shud pur guhar domani ro`zgor.

Vale binam az kilki har ganjsanj,
Pur az «Panj ganj» in saroi sipanj.

Bar on panjho kay rasad panji tu?
Ki yak ganjashon beh zi sad ganji tu.

Ba taxsis panje ki sarpanja zad,
Ba shere ki sarpanja az Ganja zad.

Ba turkizabon naqshe omad ajab,
Ki jodo`damonro buvad mo`hri lab.

Zi charx ofarinho bar on kilk bod,
Ki in naqshi matbu` az on kilk zod.

Bibaxshid bar forsy gavharon,
Ba nazmi dari durri nazmovaron.

Ki gar budi on ham ba lafzi dary,
Namondi majoli suxangustary.

Ba mizoni on nazmi mo``jiznizom,
Nizomy ki budiyu Xusrav kadom?

Chu o` bar zaboni digar nukta rond,
Xiradro ba tamyizashon rah namond.

Zihi tab`i tu ustodi suxan.
Zi miftohi kilkat kushodi suxan

Suxanro, ki az ravnaq aftoda bud,
 Ba kunji havon raxt binhoda bud.

Tu dodi digar bora in obro`y,
Kashidi ba javlongahi guftugo`y.

Safoyob az nuri roi tu shud,
Navoe zi lutfi navoi tu shud.

Bad-in naxli nazme ki parvardaam,
Ba xuni dilash darbar ovardaam.

Nashud boisam juz suxandoniyat,
Ba dasturi donish suxanroniyat.

Vagarna man onro chu orostam,
Na ehson, na tahsin zi kas xostam.

Chy xezad zi mudxil, ki ehson kunad
Chy oyad zi tahsin, ki nodon kunad.

Ba lutfi suxan gar sutudam turo,
Hadi donishi xud namudamduro.

Ki in molu joh archi jonparvar ast,
Kamoli suxan az hama bartar ast.

Ravad yak sar sayr charxi kuhan,
Vale to jahon hast monad suxan.

Suxan niz harchand doim baqost,
Xamushi ajab dilkashu jonfizost.

Biyo, soqiyo, jomi dilkash biyor,
Man garmu ravshan chu otash biyor.

Ki to lab bar on jomi dilkash nihem,
Hama kilku daftar bar otash nihem.

Biyo, mutribo tez kun changro,
Balandi deh az zaxada ohangro.

Ki to punba az go`shi dil barkashem,
Hama gush gardemu dam darkashem»47.

Bu faqir ham bu kitobning avvalida alar   madhida aytqondin bir necha bayt bila ixtisor qilinur:

Birov oldi suz kishvarin yakqalam-
Ki, qildi qalamin sutuni alam.

Qo`lig`a olib nayza o`rnig`a kilk,
So`z iqlimini sadbasar qildi milk.

Bilik avjining mehri toboni ul,
Qayu mehr, so`z jismining joni ul.

Chu sur`at aro o`t sochib xomasi,
 Yana garm o`lub nuqta hangomasi.

Hamul o`tg`akim, nazm sham`in tutub,
Maoniy shabistonini yorutub.

Chu tab`idin oqib maoniy suyi,
Kelib chashmai zindagoniy suyi.

Hamul chashmadin chun su bermak tuzub,
Suxanvarlik o`lgan tanin tirguzub.

Chu istab tarab tab`i ozodasi,
 Quyub nazm jomig`a so`z bodasi.

Aning jur`asi elni mast aylabon,
Demay mastkim, mayparast aylabon.

Ne jomeki, may jur`asidin nami,
Tarashshuh qilib, mast o`lub olami.

Bu yanglig`ki jomi maoniy tutub,
Malak xaylig`a do`stgoniy tutub.

Bo`lub chun aning jomidin jur`achash,
Bo`lub charx so`fiylari jur`akash-  

Ki, mash`uf o`lub jomi mastonag`a
Garav aylabon xirqa mayxonaga.

Yangi oyni jomi hiloliy qilib,
Nechakim to`la kelsa xoli qilib,

Janohayn o`lub sukrdin xokro`b,
Gahi dastafshon, gahi poyko`b.

Bu nav` o`lsalar arshi a`zam eli,
Ne bo`lg`ay, xayol ayla olam eli?

             Bu doston dog`i ellik-oltmish bayt borkim, barchasin bitmak mujibi itnob bo`lur uchun bas qilildi.
             Bu faqir Imom Ali Muso ar-Rizo48 (Alayhit-tahiyatihi va l-sano)49 ziyoratidin hamul yilkim alar naql qildilar, shahrg`a keldim. Ma`hud tariq bila avval alar xizmatig`a tushtum, Alar uchunchi devonlarig`a tartib berib erdilar. Faqirg`a o`z muborak xatlari bila bitilgan devonni inoyat qildilar. Faqir iltimos qildimkim, Mir Xusravdin o`zga nazm ahlidin eshitilmaydurkim, mutaaddid devon tartib qilmish bo`lg`aylar. Ammo alarkim, mutaaddid bitibdurlar, har qaysig`a bir munosib ot qo`yubturlar. Siz dag`i bu devonlarg`a munosib otlar qo`ysangiz deb. Alar qabul qildilar. Ikki kundin so`ngra yana alar xizmatig`a yettim: juzv qo`yunlaridin chiqorib faqirg`a berdilar; devonlar uchun fehrist bitib erdilar va har birin mavsum bir qismg`a qilib erdilar va bu ishg`a faqir bois bo`lg`onimni dag`i zohir qilib erdilar va holo kulliyotlarida davovin ibtidosida bitirlar va ul fehristda hamd va na`tdin so`ngra mundoq ado qilidurlarkim:    
             «Namuda meoyad ki chun in kamina ba hasabi fitrati asli va qobiliyati jibilli hadafi sihomi ahkomi xujasta farjomi safvat kalom aftoda bud va sadafi javohiri asrori ismi buzurgvor «almutakallim» omada, hargiz natvonist ki avqoti xudro bilkuliya   az ibdoinazmi, yo ixtiroi nasri forig` yobad va xoli gardonad, lojaram az tavolii a`vom va shuhur va tomodii a`sor va duhur rasoil va kutubi mutaaddida az mansurot va dafotiri mutanavvia az masnaviyot va davovini mutafarriqa az qasoid va g`azaliyot jam` omada bud va dar in volo az ta`rixi hijrati nababiya to takmili miata tosia se sol besh boqi namondaast, muhib va mo``taqidi darveshon, balki mahbub va mo``taqidi eshon Nizomul-millati vad-din Amir Alisher himmati sharif bar on ovardaast, ki davovini qasoid va g`azaliyotro ki adadi on ba se rasidaast, dar yaki jild faroham ovarda va chun se mag`zi tozai pista dar yak po`st parvarda, az in faqir istid`oi on kard, ki har ba ismi xos samti ixtisos girad va az vasmati ibhom va ishtirok surati istixlos pazirad, lojaram ba mulohazai avqoti vuquashon devoni avval ki dar avoni javoni va avoili zamoni amnu amoni ba vuqu` payvasta ba «Fotihat ush-shabob» ittisom meyobad va devoni sony ki dar avositi uqudi ayyomi zindagony intizom yofta ba «Vositat ul-iqd» nomzad meshavad va devoni solis ki dar avoxiri hayot og`ozi tartibi on shudaast ba «Xotimat ul-hayot» mavsum megardad.
             Umedvori ba karami hazrati parvardigori vosiq ast ki nomi hama azizon ba savolihi a`mol va latoifi aqvol bar safahoti ro`zgor bimonad va vositai duoi xayr va vasilai saodati oxirat gardonad.

R u b o i y:


Hargiz makunod in falaki purshutulum
Nomi moro az nomai hasty gum.
Zero ki baqoi on pas az margi naxust,
Go`yand hakimon, ki hayotest duvvum»50.

             Chun faqir alar xizmatida bu fehristni o`qudum, bu faqirg`a ham amr qildilarkim: «Sening dog`i nazming turkcha alfozda chun mutaaddid bo`lubtur, sen dog`i har birisini bir ism bila mumtoz qil va har qaysini bir laqab bila jilvasoz etgil».
             Alar amrining itoati chun vojib erdi — faqir dog`i avvalg`i devong`akim, tufuliyatda rangin nazmning g`arobati bor — «G`aroib us-sig`ar»51 ot qo`ydum va ikkinchi devonkim, shabob ayyomidakim, maoniy nodiralari nazm silkiga kiribtur — «Navodir ush-shabbob»52 laqab berdim; uchunchi devonkim, umr avositida voqe` bo`lg`on bade` nukotdur — «Badoyi ul-vasat»53qa mavsum bo`ldi va to`rtunchi devonkim, shayxuxat sinnidag`i foydalardur — «Favoyid ul-kibar»54g`a ittisom topti. Umid ulkim, sag`iru kabir, shayxu shobning xotiralarig`a dilpazir va ko`ngullarig`a noguzir bo`lg`ay.

*    *   *


             Ustod Qulmuhammad55 kichik erkandakim, musiqiy o`rganur erdi, chun bot o`rganmoki bila xo`b ishlar yasamog`i shuhrat tutti. Faqirg`a doiya bo`ldikim, bu fanning ilmiysini dag`i bilgay, mavlono Bu Alishoh56 bo`kakim, bu fanda asrining bebadalidur — anga siporish qilildi. Agarchi aknun af`yun kasrati ani aql hul`yasidin oriy qilibdur, ul vaqtda bu fanda «Asl ul-vasl» otlig` kitobni tasnif qildi, dag`i Mir Murtoz va Xoja Shahobuddin Abdulloh Marvorid va mavlono Binoiy57 dag`i bu fanda risolalar bitidilar. Ammo chun barcha izhori iste`dod qilib erdilar — mubtadig`a bot bahra olmoq dushvor erdi. Ul yerdinkim, alarning bu faqir sori inoyat va iltifotlari bor erdi, musiqiy va advor58 risolasin bitidilarkim, bu fanda andoq munaqqah va mufid risola yo`qtur.
             Ul vaqtdakim, bu faqir Mir Xusravning «Dar`yoi abror»ig`a Marvda tatabbu` qilib, alar otig`a tugatib, shahrg`a yiborib erdim, andoqki yuqori mazkur bo`ldi. Ul qasidada yigirmadin ortug`roq bayt muammo tariqi va istilohi bila muaddo bo`lub erdi. Alar munung muqobalasida muammo tariqi bila bir qasida aytib, anda base daqiq va g`arib tarokib darj qilib, bitib yiborib erdilar va ul she`rning matlai budurkim:

Joh dori johiloso dar sar, ey komil, mudom,
Johilat xonam na komil chun turo joh ast kom59.

Bir qatla bu faqirning turkcha bu matlaikim:

Ochmag`ay erding jamoli olam oro koshki,
Solmag`ay erding bori olamg`a g`avg`o koshki.

el orasida shuhrat tutub erdi va podshoh hazratlarining suhbatlarida dag`i o`qilur erdi. Shuyu` va shuhrati ul yerga yettikim, hazrati Maxdumg`a dag`i masmu` bo`lub, alarg`a ham dag`dag`a ulkim, bu bahr va qofiya va radifda she`r degaylar, bu doiya paydo bo`lub, chun turkcha alfoz bila nazmg`a iltifot qilmas erdilar, bir forsiy g`azal ayttilarkim, matlai budur:

Diydame didori on dildori ra`no koshky,
Diyda ravshan kardame az xoki on po koshky60.

bitib podshoh xizmatlarig`a yiborgandin so`ngra maqbul va matbu` tushub, podshoh hazratlari ehson va tahsinlar qilib, bu faqirg`a hukm qildilarkim, alarning bu g`azalin musaddas bog`lag`aymen. Chun ma`mur va mahkum erdim — maof va ma`zur bo`lsam ajab ermas. Musaddas aytilg`ondin so`ngra podshoh hazratlari ehson va tahsinlar qilib, musavvadasin alar xizmatlarig`a yibordilar. Alar dag`i bandanavozlig` yuzidin iltifotlar qildilar. Matlai bu nav` bog`lanibdurkim:

Kardam` dar  xoki  ko`i do`st ma`vo koshki,
Sudame ruxsori xud bar xoki on po koshki,
Omadi berun zi qo`y on sarvi bolo koshki,
Burqa` afkandy zi ro`i olamoro koshki,
Didame dndori on dildori ra`no koshki.
Dida ravshan kardame az xoki on po koshki61.

XOTIMA

             Ul, rasoil va kutub te`dodikim, bu faqir alar xizmatida    ta`lim va istifoda    yuzidin o`qubmen.
             Avval alar bitigan «Qofiya»1 risolasidurkim, aningdek muxtasar bu fanda hech kim bilmaydur.
             Yana «Muammo»ning ikkinchi risolasidurkim, «Huliya ul-hulal» din so`ngraroq bitilibdur.
             Yana ham alarning «Aruz» risolasidur.
             Yana «Lavoeh» durkim, so`fiya mashoyix istilohida bitilibdurkim, andoq risola hech roqimning qalamidin va hech qalamning raqamidin tahrir topmaydur.
             Yana «Lavome`»dur, ham bu istilohdakim, har lam`asining partavi solikka hirmon qorong`u lunida hidoyat sham`ining osoridur, balki inoyat mash`alining anvori.
             Yana «Sharhi ruboyyot»dur, ham bu istilohdakim, fano tariqida mosivalloh azosig`a to`rt takbir2 urmoq aning mutolaasidin muyarsardur.
             Yana ham bu istilohda «Ashi`a»durkim, barqining taloloyidin xira ko`zlarga ochug`liq va quyoshining sha`shaasidin tiyra ko`ngullarg`a yorug`luq yetishur.
             Yana «Nafahot ul-uns» durkim, oshnolig` nasoimi uns ravzasidin jon mashomig`a kelturur va ulfat shamoili quds gulshanidin ruh dimog`ig`a yetkurur.
             Yana biri «Shavohid un-nubuvvat» muqobala qililibturkim, alfozi iymon jo`ybori ashjorin yaqin anhori bila serob va maoniysi iyqon ashjori asmorin tahqiq sahobiamtori bilan shahdi nob etar.
             Yana ba`zi mashoyih (quddisa asrorihum) rasoilidin: Xoja Muhammad Porso (quddisa sirrihu)ning «Qudsiya»sidurkim, hazrati qutbil-avliyo Bahovuddin Naqshband rahmatullohning firdavsoyin majlislarida ul hazratning mu`jiz bayon tillarig`a o`tgan haqoyiq va maoniy ba`zi xulafokim, jam` qilurlar ermish Xoja Muhammad mazkur ang`a maoniy bitibdurlar va toliblar uchun aning diqqatlari iyhomin vozih etibdurlar.
             Yana hazrati shayx ul-mashoyix Faxr ul-millati vad-din Iroqiyning «Lamaot»idurkim, Hazrati Mahdum ul kitobni bu faqirg`a sabaq ayturda aytur erdilarkim, «Bu kitobni nodon va beandom tavrlig` va noxamvor ravishliq elning ko`proq mashg`ulluq qilg`oni xavos ahlida badnom qilg`on ermishkim, ba`zi o`qumas ermishlar. Bu jihatdin bu kitobning xo`bluqlari yashurun qolg`on ermish». Asru izhor xushholliq va surur qilurlar erdi, sharh bitmagiga dag`i bu bois bo`ldi. Ushbu aning ta`rifida basdur.
             Yana Hazrati Xoja  Ubaydulloh  (toba  surohu)ning otalari ishorati bila bitilgan risolalaridur, ham faqr va fano tariqidakim, oz o`g`ulga bu davlat muyassar bo`lub erkinki, ota amri bila bu nav` shoyista xizmat qilmish bo`lg`ay va andoq pisandida amr bajo keltirmish bo`lg`ay.
             Yana muqarrabi Hazrati boriy Xoja Abdulloh Ansoriy (quddisa sirrihu)ning «Ilohiynoma»sidurkim, aning vasfida qalam tili ojizu lol va qalamzan xomasi alkanu shikast maqoldur.
             Yana «Xamsa», balki «Haft avrang»larining ko`pragin muqobala dasturi bilia alar o`qug`onda quloq tutulubtur yo quloq tutquchilar madadi uchun alar maj-lisida o`qulubtur.
             Yana dag`i ba`zi rasoil bor, agarchi sabaq dasturi bila yo muqobala qonuni, bila alar xizmatida o`qulmaydur, ammo mushkil mahallari alardin so`rulub, tahqiq qilnlibtur.

*     *     *   

             Agarchi xavoriqi odat izhorig`a haq taolo amri bila ma`mur emaslar erdi va pokiza   holatlari    «Malomatiya»3 tariqini shoirliq va mulloliq    tariqida yashurun tutarlar erdi. Ammo gohi g`arib nimalar alardin zohir bo`lur erdi.
Ul jumladin dag`i bir nechakim, aynil-yaqin bo`lubtur bitimagi munosib ko`rundi.

*     *     *


             Seyidam Iroqiy degan yigit Muzaffar4 barlosning o`bdon navkari, balkim eshik oqosi erdi, g`oyati nodonlig`idin alarg`a munkir ermish, g`oyati inkoridin alarning devonin birin-birin uzub, o`tg`a solib, kuydurubtur. Hamul uch-to`rt kunda go`yo bir uzvig`a tugan qo`pub, ul jarohat gazak bo`lub, oxir bo`ldi.

*    *    *


             Majiduddin Muhammad5ki, olam mashhuridur, ta`rifg`a ehtiyoj emas. Podshoh ani yozg`urg`onda andin itloqig`a zomin tilagandur. Ul alarg`a iltimos qilibdur va alar taahhud qilg`ondin so`ngra qochti. Oz fursatda, o`n besh kunga tortmadikim, tutuldi. Azim qiyinlar tortti va boru yo`q jihotin devoniy qildilar. Shahrdin boshin olib, ovora bo`ldi va hamul ovoraliqda fanog`a bordi.

*    *    *


             Bir panjshanba quni alar xizmatida Gozurugohdin qaytib keliladur erdi. Mahmud Habib otlig` devonai fosiqi abtariy shaharda bor erdikim, doim mast yurur erdi va yo`luqg`on elga tashne`lar va safohatlar qilur erdi. Bu faqirni chun alar xizmatida ko`rdi, alarg`a abtar va devonalig` yuzidin uzromiz hikoyatlar dey boshladi. Chun andin bu xilofi ma`hud edi. Faqir taajjub qildimkim, devonani ne nima munga tutub erkinkim, odmiyona va xushmandona so`zlar andin zohir bo`ladur. Ba`zi mulozimlardin so`zin taqrir qildilarkim, tuno kun devonai abtariyi usruk alarg`a yo`luqub, ko`p beadabona harzalar deb, og`zig`a kelgan safohat qilg`on erkandur. Bukunkim, faqirni alar xizmatida ko`rubtur, bu xayol bilakim, nogoh alar tuno kungi holni faqirg`a izhor qilsalar, faqir devonai abtarg`a izo qilg`aymen deb qo`rqunchdin muloyamat qiladur ermish. Faqir bu so`zni eshitgach, beixtiyor bar on bo`ldumkim, anga izo qilg`aymen. Alar man` qilib ayttilarkim:
             Ul o`z siyosatin topqusidur, sen hech nima dema. Hamul besh-o`n kunda abtar devonani bo`zaxonada yana bir o`zidek abtar bo`ynin chopib o`lturdi.

*        *         *


             Tolibi ilmlar orasida Nohiqiykim, ani dev bila, shayotindin mutavallad bo`lg`on o`g`ul desa bo`lur, nohamvorliq va beandomlig`i andin ko`prak erdikim, ani sharh qilsa bo`lg`ay.
             Ul jumladin biri bukim, alarg`a munkir erdi va hazayonot ko`p aytur erdi. Bir kun Gavharshodbegim madrasasi tolibi-ilmlari bir bog`da suhbat tutub, bug`ro6 pishiradur ermishlar. Alar ta`rifida ba`zi mubolag`a qiladur ermishlar. Nohiqiy inkor yuzidin bema`ni hashvlar aytur ermish. Irodat ahli alarning devonin ochibturlarkim, ko`rali: ul hazrat Nohiqiy bobida ne nima zohir qilurlar, deb safhaning avvalida bu bayt kelibturkim.

She`r:

Pursat go`shö man az subhai malak chu Masih,
Kujo mushavvishi xotir buvad nahiqi haram7.

             O`z favtlari voqeasidin o`ttuz besh yil burunroq, ul yilkim Sulton Abusaid8 mirzo avval qatla Shohruhiya qo`rg`onin borib qabab erdi, ul yurushta Xoja Dehdor bilan erdi va Mavlono Qutbiddin Nafis mulozimi erdi. Bir kecha alarni voqeada ko`rgandurkim, aning sori boqib aytibturlarkim, «Qur`on bixon». Ul podshoh zamonikim o`tti va saltanat taxti sultoni sohibqiron Abulg`ozi Sulton Husayn Bahodirxon (xallada lillahi mulkahu va saltanahu)9ga muqarrar bo`ldi, ul voqea   tarixidin   yetti   yo sekkiz yildin so`ngra Xoja Dehdor bu faqirg`a musohib bo`ldi, ul tushni izhor qildi. Faqir soiy va bois bo`ldumkim, ul Qur`on o`qub, yod tutti va xo`b hofizi mujavvid bo`ldi.
             Alar favt bo`lur yilkim, ul voqea ko`rgan tarixdin o`ttuz-o`ttuz to`rt yil taxminan o`tub erkin, Xoja Dehdorni ba`zi muhim uchun Astrobod viloyatig`a yiborib erdim. Ul muhimni saranjom qilib, qaytib keladurganda shaharning bir manzilida ekanda ahmol va asqolni qo`yub, bejihat ilg`ab, shaharg`a keldi va alar naz` holatida va mavt sakarotida erdilar, hech hofiz hozir ermas erdikim, alar boshida Qur`on o`qug`ay. Bu mahalda Xoja Dehdor yetishti. Alarning vido` diydorlarig`a musharraf bo`lub, Qur`on o`qug`ali boshladi, xatmni tugatmak hamon erdikim, alar ruh vadiatin jon ofaring`a topshurdilar. Bu nav` karomat avliyoning kamidin voqe` bo`lmish bo`lg`aykim, o`ttuz yil ortug`roqdin so`ngra natija zohir bo`lmish bo`l g`ay.    
             Alarning bu nav` holot va kamolot va karomotlarida azizlarki, misli: Mavlono Abulvose`ki, base fazoili hamida bila orostadur va Mavlono Ahmad Pir Shamskim10, base xasoili pisandida bila pirosta kutub va rasoil bitibturlar, ma`lum qilay degan kishi ul kitoblardin ma`lum qila olur. Bu faqir o`z ko`rganlarimning yuzidin birin bitsam so`z uzar jihatdin bir necha bila ixtisor qildim.
             Ul hazratning favtlari voqeasi sharhig`a shuru` qilali: alarning valodatlari tarixi va hayotlarining zamonining tarixi yuqori mazkur bo`lubtur. Ammo fano doridin baqo gulzorig`a rihlatlari jum`a kuni muharram oyining o`n yettisida tarih sekkiz yuz to`qson sekkizida11 voqe` bo`ldi.    
             Va aning sharhi budurkim, sharif jismlarig`a havo asaridin za`f yuzlanib erdi, bir kun sohibfirosh bo`ldilar. Bu faqir dambadam xabar tutar erdim. Panjshanba kuni xotirim alarning za`fidin bag`oyat mutaraddid   erdi, jum`a kechasi bu   taraddudda   uyqum kelmas erdi. Yarim kecha iztirob yuzidin otlanib, alar xizmatig`a iyodatg`a bordim. Ba`zi azizlar va ashob alarning boshlarida jam` erdilar, goh behol, goh o`z hollarida erdilar. Faqir gustohliq yuzidin xotir itmiynoni uchun hollarin so`rdum, iltifot qildilar. Va. Hazrati qutbis-solikin Xoja Abdulaziz Jomiy dag`i boshlarida hozir erdilar. Tong otquncha bir holda erdilar, chun tong namozidin xaloyiq forig` bo`ldilar, alarning holi o`zgacharak bo`ldi. Hazrati Xoja Abdulaziz12 chun ko`rdilarkim, hol o`zga nav`dur, o`zlari madad berib, alarning boshin mashriq jonibidin shimol jonibig`a qilib, yuzlarin qibla sori qildilar. Mavlono Ziyovuddin Yusufkim, alarning arjumand farzandlaridurlar, ayog`lari sori ko`zlarig`a o`tru o`lturub erdi, alar qachon ko`z ochsalar anga iltifot yuzidin boqadurlar erdi. Bu faqir gustohliq qilib, iltimos qildimkim, maxdumzoda o`trudin qo`ptilar. Andin so`ngra alar naqshbandiya xojalari tariqi bila xafiy zikrig`a mashg`ul bo`lub, o`z tavajjuhlarig`a ishtig`ol ko`rguzdilar, to jum`a saloti chiqti, andoqki, yuqoriroq mazkur bo`ldi — Xoja Hofiz G`iyosiddin Muhammad Dehdor kelib, alarning boshida Qur`on xatmig`a mashg`ul bo`ldi, to ul zamonkim, hanuz el namozdin forig` bo`lmaydur erdilarkim, alar kasrat anjumanidin ko`z yumub, vahdat xilvatxonasig`a nuzul qildilar. Alarning mutahhar ruhi chun malail-a`log`a azimat qildi va ashobning hayoti qushi hamul toyyri qudsiydin irashti, fazai akbar malai a`log`a yetishti, chun ul pok muhib o`zin pok mahbub visolig`a soldi — olam jonsiz badandek xoli qoldi.

Sh ye ` r:

Ko`kka motamzadalar navhasi gar yovushti,
Men motamzadag`a, lek qatig` ish tushti.

             Ne o`zga bedod qilmoqdin foidae, balki ne   o`zni-o`lturmoqdin natijae. Bu faqirg`a voqe` bo`lg`on   suubat sharhi chun mumkin ermas va shuru` anga tahayyur va taazzurdin o`zga foyda bermas, shuru` maqsudg`a qilmoq avlodur.
             Alqissa, bu mudhish xabar shahrg`a mushtahir bo`lg`och, akobir va javonib va atrofdin yetishtilar. Barcha so`gvorlik libosida, balki motam va azo balosida to ulki hazrati Sulton sohibqiron (xallada mulkahu va tavvala umrahu)13 — tashrif kelturdilar, hoy-hoy yig`lab va talx-talx sho`robalar o`tkub, bir zamon o`lturub, Mavlono Ziyovuddin Yusufni shafqat yuzidin quchub, muddate boshin qo`ynida asrab yig`lab, soyir ashobg`a ko`ngul berib, bu faqirni sohib azo tutub, holimg`a dilso`zluqlar bilan ashk to`kub, nasoyih va mavoiz durbor alfozlaridin zohir qilib, chun muborak mizojlarida za`f bor erdi — xilofat taxti va saltanat masnadi azimati qildilar va sultonzodalarni va arkoni davlatni borchasin anda alarning ko`tarur ishiga qo`ydilar. Sulton Ahmad mirzo14 va Muzaffar Husayn mirzo15 boshlig` salotin va podshohzodalar bir-biriga navbat berishmay, alarning mahfuf mahofasin eginlarig`a ko`tarib, Musallog`a elttilar. Xaloyiq g`avg`osi ul martabada erdikim, necha yuz ming xalqni tasavvur qilsa bo`lg`aykim, bir jism bo`lub erdilar. Namozgohda Hazrati Xoja Azizulloh ul hazratg`a soyir ashrof bila namoz qilib, yana mutahhar ravzalarig`a olib qayttilar va xalq g`avg`osidin mihaffani kelturmak dushvor erdi. Podshohzodalar yaso-vulluq qilib, elni ko`rub, yo`l ochib, na`sh madfang`a yetti va hazrati qutb ul-avliyo Mavlono Sa`duddin Koshg`ariy yonidaki; zohiran tariqat odobida alarning piridur — dafn qildilar.
             Va hazaroti oliyot mahdi ulyo Bikabegimki16, soyir abnoyi jinsdin fazlu kamol va aqlu hamida xisol bila mumtozdurlar va alarg`a irodat va ixloslari benihoyatdur, ham so`gvorlig` va motamzadalig` tavrida kelib, azo so`rar qoidasin bajo kelturdilar va bu faqirg`a navozishlar qilib, borcha ashobni va maxdumzoda17ni iltifotlar bila musharraf qildilar.
             Soyir azizlarkim, atrofdag`i viloyatdin alarning azosi uchun keldilar, chun filhaqiqat bu faqir sohib azo erdi, hamul dastur bila faqirni-o`q sohib azo tutub, so`rmog` rasmin mar`iy tuttilar. Hattokim, hazrati saltanat shior, xilofat. disor Sulton- Badiuzzamon mirzo18 (Abbada l-lohu taolo zilol shafatihi alo naforiqi l-muhibbin ila yavmiddin)19 Mozandaron mulkidin kishi yiborib, alar azosi uchun ba`zig`a liboslar iltifot qilib erdilar ham muxotab faqir erdim va ul Hazratning Hazrati saltanat shior bila go`shai xotir va himmatlari bag`oyat ko`p erdi. Hazrati saltanat shiorning ham alarg`a irodat va ixlosi benihoyat erdi.    
             Bir yilg`acha olam ahlig`a umuman va Xurosonu Hirot ahlig`a xususan, motam erdi. Yil bo`lg`ondin so`ngra Hazrati Sultoni sohibqiron alarning yil oshin base e`zoz va ehtirom bila podshohona berib, muxlislaridin ba`zy ul hazratning mutahhar marqadi boshida oliy imorat solib, huffozu imom va muqriyu xuddom tayin qildi. Va nazm ahli ko`p ta`rixlar aytib o`kudilar. Ul jumladin huruf roqimi20 bu marsiya bila ta`rixni aytib, yil oshi tortarda sultoni sohibqiron oliy majlislarida o`tkardi va hukm bo`ldikim, Mavlono Husayn Voiz21 minbar ustida o`qudi.

Ta`rif budurkim:

Gavhari koni haqiqat, durri bahri ma`rifat,
K-o` ba haq.vosil shudu dar dil nabudash mosivoh,
Koshnfi sirri ilohiy bud beshak, z-on sabab
Gasht ta`rixi vafotash: «Koshifi sirri iloh»22.
Va marsiya budurkim,

m a r s i ya:

Har dam az anjumani charx jafoe digar ast,
Har yak anjumi u dog`i baloe digar ast.

Ro`zu shabro, ki kabudastu siyah joma dar o`,
Shab azoi digaru ro`z azoi digar ast.

Balki har lahza azoest, ki az dashti adam,
Har dam az xayli ajal gardi fanoi digar ast.

Xast motamkadae — dahr, ki az har tarafash
Dudi ohi digaru nolavu voi digar ast.

Ohi o` hast ba dil tiyragi afzoyanda,
Voi o` niz ba jon ya`sfizoi digar ast.

Guli in bog`, ki sadpora zi motamzadagist,
Har yake suxtai joma-qaboi digar ast.

Obi o` zahru havoyash mutaaffin, chi ajab,
Ki dar in marhala har lahza vaboi digar ast.

Ahli dil mail so`i gulshani quds ovardand,
Hast az on ru, ki dar u obu havoi digar ast.

Nazdi arbobi yaqin dori fano joe nest,
Vatani aslin in toifa joi digar ast.

Z-in sabab masti mai jomi azal orifi jom,
Sarxush az dori fano so`i vatan kard xirom.

*    *    *


Ey harimi karami qurbi ilohi joyat,
Tarafi jannati firdavs kujo parvoyat.

Chun shudi az harami mulk ba sayri malakut.
Bud dar anjumani xayli malak g`avg`oyat.

To`tiyoni harami quds ba dil mushtoqat,
Bulbuloni chamani uns ba jon shaydoyat.

Kimiyokori qazo  mehri digar dod tulu`
Charxro az asari ravshanii simoyat.

Nuh falak charx zanon omada bar atrofat,
 Buda go`yo ba sari har yak az on savdoyat.

Sho`r dar olami arvoh biyaftod, az on,
Ki niyushand ba jon nuktai ruhafzoyat.

Ruhi aqtob rasidand ba istiqbolat,
Joni avtod fitodand ba xoki poyat.

Dast bar dast rabudand turo to joe
Ki, dar in g`amkada    ham xosti onro royat.

Tu shudi vosili maqsudi haqiqiyu bimovd
To qiyomat ba jahon shevanu vovayloyat.

Dar firoqi tu g`amin mond dili g`amzadagon,
Tira z-in go`shoi motamkada motamzadagon.

*    *    *


Tu biraftiyu dili xalqi jahon zor bimond,
To qiyomat ba firoqi tu giriftor bimond.

Z-otashi ohi dili so`xtagon to ba abad
Dudho dar xami in gunbazi davvor bimond.

Ahli tavhid, ki be murshidi komil gashtand,
Sadashon mushkili halnoshuda dar kor bimond.

Solikonro, ki kamol az tu rasidi ba suluk,
Ajzho dar ravishu nuqs dar atvor bimond.

Ulamoro, ki shudi mash`ali dars az tu munir,
 Tira shud mash`alu to hashr shabi tor bimond.

Sad xalal roh badin yoft, ki dindoronro
Subha bishkastu ba kaf rishtai zunnor bimond.

Sirri h-aq raft pasi pardai kitmon, ki zi ashk
Ba gil anduda duri maxzani asror bimond.

Na ki sad xori alam bar dili ahror xalid,
Ki dusad bori sitam bar tani abror bimond.

Tolibonro ravishi    rohi fano raft zi dast,
Har yake dar pasi sad pardai pindor bimond.

Chi tazalzul, ki zi favti tu dar ayyom aftod,
Z-on tazalzul chy xalalho, ki dar islom aftod.

*    *   *

Z-in azo dar hama olam na gado monda, na shoh,
Ki kashidand ba so`gi tu du sad nolavu oh.
    
Abrson gir`yakunon, na`razanon soya fikand,
Bar sari na`shi tu xurshedi karam — zilli iloh.

Gar muyassar shudayash na`sh kashidi bar do`sh
Chun mani so`xtadil jonibi madfan hamroh.

Shahriyoroni jahon chok zada joma  ba tan,
Peshi tobuti tu po`yanda ba ahvoli taboh.

Sarbalandoni jahon dar tahi na`shat shuda past,
Hama gir`yonu kashon bori tu bo pushti dutoh.

Shuda har poyai na`shi tu ba do`shi yak qutb,
Lek har chor shuda nudbagaru vovayloh.

Olamero ba so`i olami digar burdan
Natavon juz ba chunin barkashoni ogoh.

Chazai akbare aftod, ki bo in hama chashm,
Charhi gardun  notavonist bad-on so`i  nigoh.

Garchi shomi tu shud az nur chu mahtob safed,
Hech kas lek nadidast chunon ro`zi siyoh.

Ba namozat, ki hazoron zi bashar payvastand,
Sad hazoron zi maloik ba havo saf bastand.

*       *         *

Hama burdand ba afg`onu dili chok turo,
Joy kardand chu ganje ba dili xok turo.

Xayli  arbobi irodat hamaro chok ba dil,
Har yake xost kashidan ba dili chok turo.

Sari pokoni jahon budi, az on ezidi pok,
Pok ovardu digar burd hamon pok turo.

G`arqai  bahri visoli, ki ba chashmi himmat,
Ravza chun gulxanu tubist chu xoshok turo.

Ruhi pokat chu ba boloi nuho`m charx shitoft,
Z-in ki tan zeri zamin raft, kujo bok turo.

Hama pokoni jahonro ba tani pok rasid,
Onchi omad ba tani pok zi aflok turo.

Sayri aflokat az on shud, ki zi ezid darxost
Bahri hamrozii xud xojai lavlok turo.

Aqli kull budi  az idroki maoni z-on ro`
Natavonad, ki taaqqul kunad idrok turo.

Qismi yoroni tu gar zoriyu g`amnoki shud,
Lek zore nabuvad chun mani g`amnok turo.

Zada saf xayli akobir, ki baroyad Maxdum,
Muxlisonro makun az didani ro`yat mahrum.

*    *     *


Do`ston, dar hama fan nodirai olam ku?
Afzalu afsahi ajnosi bani odam ku?

Dar biyoboni tamannosh xaloyiq murdand,
Ba davoi hama  on Xizri  Masihodam ku?

Dili ahbob shud az teg`i firoqash sad zaxm,
On ki budi hamaro xulqi xushash marham ku?

Xoma ro` karda siyah, sinai xudro zada chok
Ki xudovandi man on bar ulamo a`lam ku?

Xujra xoliyu pareshon shuda avroqi kutub,
Sohibi hujra kujo, noziri onho ham ku?

Dar saro nest ba juz xudkushii g`amzadagon,
On ki taskin dihad inrovu xuro`shon g`am ku?

Dar Xuroson natavon guft, ki kas xurram nest,
Kas ki dar rui zamin yoft shavad xurram ku?

Na ki dar xonaqahi zuhd fitod in motam
Dar xaroboti fano niz ba juz motam ku?

Ey ki budan ba fano ahd kuny boqii umr,
Andar-in dayri fano ahdi baqo mahkam ku?

Ishqbozon zi g`am otash ba dil afro`xtand,
Jongudozon ham az in otashi g`am so`xtand.

*    *    *


Ey, ki dar pesh girifti safari duru daroz,
Ki bad-in nav` safar har ki bishud n-omad boz.

Na ki az no`gi qalam boz bibasty rahi sehr,
Balki az bandi zabon burdy az ofoq e`joz.

Navfasi qudsiyat az kas natavon yoft digar,
Vahyro ba`da naby z-on ki nashud kas mumtoz.

Shohro mond ba jon z-otashi hijroni tu so`z,
Bandaro dar dili sad pora zi dog`i tu gudoz.

Na shahu banda, ki to ro`zi qiyomat dar dahr
Har ki boshad buvad az motami tu navhatiroz.

Garchi ro` dar tutuqi vasl nuhufty, ki shavy,
To abad jilvakunoya dar harami izzatu noz

Madad az ruhi puranvori xudat niz rason.
Ki, haroband zi hajri tu base ahli niyoz.

Ey rafiqon, hamaro oqibati kor in ast,
Fikri anjom kase beh, ki kunad az og`oz.

Har ki sad qarn bimonad yoa jahon ham ba fusun,
Biraboyad zijahonash falaki sho``badaboz.

Shohi ma`niro gar surat aftod chunin,
Bod to hashr shah suratu ma`ni omin23.