Òîï ðåéòèíã www.uz
KO`RSATKICHLAR

TARIXIY, ADABIY  VA MIFIK SHAXSLAR  NOMI

Ayoz — g`azal 613, 6.
Afridun—g`azal 492, 5; 617, 6.
Barmak — qasida 7, 4.
Bahrom— g`azal 372, 6; qasida 1, 4; 8, 2.
Bahrom Cho`bin — chiston 9, 2.
Bobobek — qit`a 20, I.
Bulahab— g`azal 213, 6.
Bulqosim — g`azal 393, 6.
Vomiq —gazal 16, 3; 79, 4; 142, 7; 155, 2; 200, 2; 202, 6; 296, 7; 584, 4.
Doro — qasida 1, 7.
Jabrail  (Jibril)—g`azal 290, 8; 650, 4; musaddas 1, 5.
Jam (Jamshid) —g`azal 59, 5; 69, 6; 83, 7; 105, 13; 148, 9; 173, 6; 266, 8; 281, 7; 316, 6; 324, 3; 331, 6; 334, 4, 6; 361, 7; 396, 6, 7,; 397. 6; 413. 6; 419. 6; 476, 1; 492, 5; 570, 7; 624, 6; qit`a 51, 2.
Jomiy — g`azal 215, 7; 650, 9; qasida 5, II.
Zol —g`azal 141, 6; 215, 5.
Idris — musaddas 1, 6.
Iso (Masih, Raxulloh) — g`azal 1, 3; 6, 2; 10, 2. 4; 22, 2; 31—3 33, 1, 2; 59, 4; 82. 5; 83, 2; 87, 4; 93, 4; 101, 2; 103, 1, 9 105, 6; 121, 3; 135, 4; 145, 4; 156, 6; 176, 1; 178, 2; 193, 2 196, 2; 203, 3; 227, 3; 234, 5; 235, 3. 4; 250, 1; 258, 3; 276, 3 285, 1; 324, 5; 326, 1; 351, 2; 374. 5; 376. 5; 386, 4; 393, 3, 4 416, 1; 417, 2; 442. 7; 476, 2; 495, 4; 512, 5; 521, 3; 555, 4; 578, 1, 2; 602, 7; 606, 4; 623, 5; 639, 5; 645, 5; muxammzs 1, 3;  musaddas 1, 2; qasida 6,11; qit`a   12, 2; 29. 2.
Layli (Laylo) — g`azal 9,5; 32, 1; 43,4; 45.6; 67,2; 144,7; 146, 4; 157, 3; 161,9; 176, 2; 177, 5; 184. 5; 213, 5; 257, 5; 275, 1; 305, 4; 337, 5; 344, 1; 415, 4; 444. 2; 463, 8; 493, 4; 601, 3; 640, 3.
Lutfiy — muxammas I, 5; musaddas 1, 7.
Majid barlos — qit`a 60, 1.
Majnun —g`azal 8, 5, 6; 9, 5; 12, 9; 15, 3; 23, 8; 43. 4; 45, 6; 53, 6 56, 4; 64, 1; 67, 2. 11; 73, 3; 79, 4; 83, 1; 86, 10; 89, 2. 5 96, 7; 133, 3; 137, 6; 142, 7; 146, 4; 155, 2; 157, 3; 160, 5 161, 9; 166, 4; 174, 6; 176, 2; 177, 5; 184, 5; 198, 3; 200, 2 211, 6; 213, 5; 220, 3; 231, 5; 235, 4; 239, 2; 243, 7; 247, 5 254, 4; 257, 5; 258, 7; 259, 5; 267, 1; 270, 5; 272, 3; 275, 1 296, 7; 299, 7; 305, 4; 308, 2; 314, 3; 337, 5; 343, 4; 344, 1 382, 3; 415, 4; 428. 1; 440, 2; 442, 4; 444, 2; 451, 2; 452, 1 458, 3; 460, 3; 463, 2, 4, 8; 464, 6; 469, 4; 474, 4; 479, 6 481, 5;  493, 4;  496, 2;  497, 7;   515, 5;  536, 9;  558, 4;  572, 3: 584, 4; 601, 3; 610, 5; 617, 1, 4; 619, 7; 620, 4;    627, 2; 630,
1, 6; 635, 2; 639, 3; 640, 3; 641, 5; chiston 1, 5. Marüyam —g`azal  10, 4; 82, 5; 476, 2; qit`a  12, 2; 29, 2. Moniy — g`azal 600, 4. Musai Umron — g`azal 4, 4. Muhammad — g`azal 393, 1; qit`a 28, 2. Nuh — g`azal 132, 7; 452, 5. Nushirvon — g`azal 500, 7. Odam — g`azal 426, 7.
Parvez — g`azal 99, 6; 149, 3; 199, 6; 556, 6. Rustam — g`azal  141, 6; 215, 5; qasida  1, 9; chiston 7, 4. Sayid Jamoliddin — g`azal 91, 7. Skandar — g`azal 69,-1; 95, 1; 132, 8; 183, 1; 316, 6; 396, 6, 7; 447, 1; 470, 4; qitüa 51, 2. Solmon — qasida 5, 11. Sulaymon — g`azal 69, 2; 331, 6. Farhod   (Ko`hkan) — g`azal   8,5;   15,3;   23,8;  53,6;    58,4;  64,1;
67, 2; 89, 2; 91, 2; 96, 7; 99, 6; 125, 5;  133, 4;  137, 6;  142, 7; 149, 3;  198, 3;  199, 6; 200, 1, 2; 202, 6; 211, 6; 218, 3; 220, 3; 226, 3;  243, 7;  272, 3;  279, 5;  292, 2;  296, 7;  314, 3;  315, 5; 373, 4;  415, 4;  440, 2;  451, 2;  460, 3;  464, 6;  474, 4;  493, 4; 496, 2;  497, 7;   523, 4;  536, 9;  544, 4;   556, 6;  557, 4;  558, 4; 584, 4; 610, 5; 617, 4; 627, 1; 630, 6;
Xalil — musaddas 1, 1.
Xizr —g`azal 31, 3; 74, 3, 4; 83, 7;  101, 2;  103, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9;   105, 8;   108, 5;   183, 1;  250, 1;    338, 6;  421, 2;    470, 4:
509, 4; 522, 4; 527, 3; 537, 5; 547, 7; muxammas 1, 3; tuyug` 12,2. Xotam — qasida 7, 4. Xotib — qasida 7, 6. Xusrav — g`azal 215, 7; qasida 5, 11. Shirin — g`azal 67, 2;  91, 2;   125, 5;  315, 5;  415, 4; 493, 4;  544, 4; 556, 6. Yusuf —g`azal  4,3;   19,5;   149,7;   191,2;   256,2;  257,4;    521,8; 644, 9; 647, 3. Ya`qub —g`azal 79, 7; 644, 9. Qorun — g`azal 69, 3; 296, 6. G`aznaviy (Mahmud) — g`azal 79, 7; 644, 9. Husayn,   sulton   (Shoh  Abulg`oziy  Bohodirxon, Xusravi  G`oziy) —g`azal  134, 9; 205, 13; muxammas 2, 7; musaddas 2, 7; qasida 5, 4; qit`a 24, I; 28, sarlavha.

GEOGRAFIK NOMLAR

Adam —g`azal 14, 3; 23, 3; 241, 2.
Ajam — g`azal 613, 11.
Aras — g`azal 356, 7.
Astrobod — g`azal 611, 7; 621, 9.
Badaxshon — qasida 5, 1.
Batxo — g`azal 6, 7.
Bag`dod — g`azal 99, 7.
Bestun — g`azal 544, 4.
Birjis (Mushtariy) — g`azal 69, 5; 295, 2.
Bobil— g`azal 19, 5; 520, 5.
Bog`i jahon — g`azal 105, 11.
Buxoro — g`azal 6, 7.
Dajla — g`azal 141, 3; 275, 5.
Jayxun — g`azal 141, 3; 275, 5; 617, 7.
Zuhal — qasida 9, 2.
Zuhro — g`azal 251, 3.
Iroq — g`azal 364, 7.
Kayvon (Saturn) —qasida 8, 2.
Kan`on —g`azal 201, 1; 231, 1; 644, 9.
Ka`ba — g`azal  173, 4; 295, 9; 311, 8; 334, 6; 345, 9; 364, 5; 420. 7; 448, 8;  501, 8;  513, 6; 612, 7;  621, 1; 650, 6;  
Qit`a —53, 1.
Kobul — g`azal 230, 7.
Marv — g`azal 484. 1.
Mashhad — g`azal 505, 1.
Misr — g`azal 571, 5.
Omu — g`azal 356, 7.
Suhayl — g`azal 251, 3.
Tabriz — g`azal 99, 7.
Utorud — qasida 1, 6; 4, 1, 2, 6, 7; 5, 3, 9.
Xito — g`azal 204, 5; 249, 6.
Xuroson — g`azal 364, 7; 469, 7; 646, 1.
Xo`tan — g`azal 588, 3; 649, 3.
Chin —g`azal 22, 1; 516, 1; 628, 1.
Eram — g`azal 397, 5; 405, 2; 510, I; 543, 4.
Haybar —g`azal 57, 3; 204, 5; 295, 7; 337, 1.
Hijoz —g`azal 364, 7; 469, 7; 579, 3; 613, 11.
Hind   (Hindiston) — g`azal 37, 7; 230, 7; 266, 2.
Hiriy (Hirot) — g`azal 295, 9; 593, 7.

ETNIK NOMLAR

Lo`li — g`azal 166, 5; 185, 2.
Turk — g`azal 144, 9; 205, 5.
Qiyot — g`azal 73, 9.
Qo`ng`irot — g`azal 73, 9.
Habash — g`azal 249, 6.
Hindu — g`azal 166, 1; 181, 4; 308, 5; 344, 2; 506, 1; 508. 4, 5; qasida 3, 3.