www.uz
MUNDARIJA

1-100
En navbahori orazing subhig`a jonparvar havo
Ne sun`ungdin ajab yuz ming jahon bo`lmoq yana paydo
Ey, qilib lutfu ato birla ulus komi ravo
Ey, jamoling jilvasi mir`ot insu jon aro
Yo rab, o`lg`on chog`da jonim jismi vayrondin judo
Ey gulshani ruxsoring o`lub dahrg`a oro
Ey, sanga muqtadoliq iki kavn aro
Ulki ishq ahlini o`lturmak erur odat anga
Kilk erur jismimki, til bo`lmish demakdin lol anga
La`li labingki, jonim erur mubtalo anga
Hajridin  har  nechakim  bo`ldi  ko`ngul zor  manga   
Lablaringdin garchi qon yutmoq damo-damdur manga
To seningdek qotili xunxorae bordur manga   
Labing sari tokim nazardur manga
Javru  zulmung  garchi  o`lmaklik  nishonidur  manga
Qildi yuz pora ko`ngul bo`lg`ali afgor sanga    
Bahona  qatlimadur  ishqdin  fasona  sanga
Mehnat o`qidin qabaqdek qolmisham  afg`on aro
Vahki, rasvomen yana devonavu oqil aro   
Ey alifdek rost qadding hasrati jonlar aro
Demaki, kirdi o`qi qatl vaqti qonim aro
Seningdek bute yo`qturur Chin aro
Bag`ir xunobidin za`f o`ldi g`olib xasta jonimg`a
O`tg`a solg`il sarvni, ul qaddi mavzun bo`lmasa
Xotirim vayronlig`in bilgay birov hijronida
Dahrkim, yor yo`q mango anda       
Tushta ko`rdum yorni xandon raqibin o`truda    
Behi rangidek o`lmish dardi hajringdin manga siymo
Jismi bemorimg`a bor ul nargisi shahlo balo
Tig`i  zahr  oludidin  jnsmimda  sar-tosar  yaro
Gulu gulzor sening bog`i jamolingg`a fido
Majnun boshini sajdadin olmas edi aslo
Dardi hajrimg`a ul ikki la`li xandondur davo
Gulbarg uza qilmishsen to sabzai   tar paydo
Qilur ishq yuz ming balo oshkoro
Ey, sanga qomati diljo` ra`no   
Zihi la`ling mayidin jong`a yag`mo
Yor javlongahidin keldi sabo    
Ey, yuzung gulbargiga oshuftavu hayron sabo
Haq o`zin qildi muhib, sen oyni mahbub, ey habib
Yor  gulgun  to`n  yenginmu yuzga   aylabtur  hijob
Vahki, ul mug`bacha har damki chekar bodai nob
Pariydek ulki erur xo`blar aro  mahjub
Labingdin xasta jonkim bo`ldi betob
Shahd aro og`ushta  gulbargedurur  ul ikki lab
Bo`lmayin husn ko`ngul topmadi ishq ichra tarab
Jamolin ayla ulus ko`zidin nihon, yo rab
Ey, jamoling gulshani xo`bu visoling bog`i xo`b
Ey, firoqingdin manga g`am ro`ziyu mehnat nasib
Yuzungda  qironing erur  bas ajoyib
Ishqnng ixfosig`a ne yanglig` bo`layii murtakib
Kuydi ko`nglum, shu`la  o`tlug` dostonidin tushub
Ishq nobud etti bizni  volayu  shaydo qilib   
Vah, ne balo ekinkim, ul chiqti samandin o`ynatib
Ul meni surmakka har dam xanjari hijron chekib
Ishq o`ti ichra har dam kul bo`lurmen o`rtanib
Ul pariy ko`nglum qushin sayd etti, zulfin dom etib
Ichsangiz  may  suyidin,  ishrat uyin obod etib
Vafoni qildi ko`p ozurda ul oy, chun jafo aylab
Un chekarmen ishq aro, bir nargisi jodu ko`rub
O`rtanurmen,   ko`ngliga   andin  asar  bo`lg`aymu deb
Ul pariy ishqida yo`qkim  meni devona kuyub
Xorlar  bir  gul g`amidinkim ko`ngulga  butrashib
Kuysalar Farhodu Majnun ishqdin afsona deb
May quyoshimu ichimda uyoqib       
Qotil ko`zungki o`lturur elni boqib turub
Nechakim ko`nglumda bor ul dilraboning yodi ko`p
Javr o`qin xoki tanimg`a urma ko`p     
Taxtu johing  kishvari  mulki  Skandar  bo`ldi, tut
Tutti ko`k feruzagun jomini shigarfi bulut
Jon farah topti, labing javhari bo`lg`ach anga qut
Vahki, la`ling qildi bag`rim tah-batah qon oqibat
Ko`zdin uchti ul pariy, vahkim, anga yetmakka bot
Boshim chu gardu ko`zum ko`r sensiz o`lmadi bot
G`aming qattig`lig`in qilsam hikoyat   
Tanimni qilsa g`amzang yuz jarohat   
Boshig`a may chiqibon, bo`ldi ul sitamgar mast
Yo rab, ul oy husnining idrokin elga mubham et
Harfi ishq o`ldi azaldin safhai jonimda sabt
Vahki chiqdi otlanib bir mast loyaqil yigit
Vah qayon bordi buzuq ko`nglumni zor etgan yigit
Olami ishq ichra darding o`tdurur, hajring ham o`t
Yor bo`lmoq tong emas men zor rasvo birla do`st
Chu qildi jilvagar ul sho`xi no`shlab suvrat
Ko`yi gardidin ko`zumni avval, ey hamdam, yorut   
Bahor el gulga moyil, bag`rima yuz xor har soat
Tanimg`a berdi jon ul naxli qomat  
Ey qoshing fitnavu ul nargisi shahlo ofat    
Agar jahong`a falakdin g`ame bo`lur hodis
Mening majnunlug`umg`a  ishqu savdo gar erur  bois
Va`dai visolidin etsa ul so`zi shirin    hadis
Ey jahon mulki xiroji sanga bir gavhari toj   
Telba ko`nglum po`yasig`a anbarin banding iloj
Ey, soching oshuftasi yuz hayli savdoiy mizoj
Emas la`ling qatili jong`a muhtoj
Ko`zi qatl etti, ko`nglum ichra zulfi mubtalo bo`lg`ach
Turra marg`ulin ochib ruxsori mah siymog`a soch
To`lg`adi sabrim, qo`lin zohir qilib dildor kuch    
Chiqti bog`lab yana ul kofiri xunrez qilich
Chiqti jon, qoshima jonon kirgach       

101-200
Zihi taqaddumung odamg`a bas hadisi sahih    
Bu ko`han dayrda ich shomu saboh       
Ey, xatu jonbaxsh la`lingdin nishon Xizru Masih
Boda keltur, chun quyoshtin chekti maxfiy jom subh
Istamon may bo`lsa xurshidi jahonoro qadah
Ey, sening ko`yung harimi tufrog`i yuz pok ruh
Jafo tariqida andin erur jahong`a rusux
Qotilekim, anga ermas kishi aslo    gustox
Dilrabolar  gar ko`ngul  olmoqda durlar   asru sho`x
Garchi ul shirinlab ichgan may erur bisyor talx
Meni havosida devona ayladi ul sho`x
Har nechakim sanga jafoda rusux
Sochingki, yur chog`ida bordi har taraf bir shox
Qani sening kebi mahbubi oqibat mahmud
Xo`blar  bazmida jam` o`lmoqqa  bor  ul oy  mujid
O`zin shakkar desa la`lingg`a   monand
Ko`ngulning  xonumonin  berdi  barbod
Yor vaslidin uzub erdim meni shaydo umid
Domi zulfu donai xolidin etsa yor sayd
Buki har yondin ko`kartibdur yuzumni koji dard
Ey jamoling qoshida lol xirad
Uyla hijron toshlarin yog`durdn charxi tezgard
Qading deb sarvni jon bo`lsa xursand
Ishq o`zluk nafyi aylar, zuhd ila taqvo ne sud
Garchi yor etmadi hargiz meni noshodni yod
Ruxsorn jonibida ul xoli anbarolud
To`sh-to`shumdin  dushmanu   yo`q  do`stdin   qat`o   umid
Ham ayog`ida o`tuk, ham boshida dastori tund    
Junun daf`ig`a qildim yuzda qon yoshtin ayon ta`viz
Labing hukmi erur qonimg`a nofiz    
Ey, labing bodasig`a ruxu ravon ichra nufuz    
Sipehr osebidin  solim  qutulmog`liq  ne  imkondur
Menki hijron dashtig`a  kirdim  quyundek    beqaror
Har  kishikim, yer yuzinda bir seningdek    mohi bor
Bukim, ko`ngulning ul oysiz ne sa`b holati bor
Bu tiyrai qotilki, oti hajr tunidur
Ul  quyoshkim,  ko`nglum  ichra  hajrining  ozoridur
Ishqidin, vahkim, manga har lahza hole yuzlanur   
Za`fliq jismim qachon nozuk belinga chirmanur,    
Yordin hijron  chekar  ushshoqi zor,  ey  do`stlar
Vasldin,  vahkim,  damo-dam  elga  jomi  no`shi   bahr
Vahki, zolim ishq jonimg`a yana bedod etar
Labki xandon qilibon qoshu ko`zin o`ynatadur
Chiqib ishq o`ti-ko`ksum chokidin, boshimdin oshibdur
Kimki olam  bog`ida  bir sarvi gulruxsori bor
Turrangki,  tobi  yuzda  o`tumg`a    vasiladur
Binafsha atri bila el tarabni yod etadur
G`amzang  ul  sayyodkim,  gulshan  aro  oromi bor
Ulki solg`ay shu`la a`zosig`a o`tlug` ohlar
Xatti to bosh chekti, ko`nglin may bila xushhol etar
Shomi hijronim aro jismi chu nolim chirmashur   
O`lmasam  bu kecha, ranju dardi  g`avg`osi nedur
Har qachonkim xotirimg`a ul ko`zu qosh evrulur
Shikanji  turrasidinkim   girih  yozilmaydur
Bu kecha sham`u subh yoqo chok qildilar    
O`n  sakiz  ming olam  oshubi  agar  boshindadur
Necha tortay vasl uchun men zori mahzun intizor    
Do`stlar,  men  telba  ahvolig`a  yig`lang zor-zor
Ul  ne ra`no qomatu ruxsori farruxfoldur    
Yana bu oqshom buzug` ko`nglum, base, badholdur
Tushumga kirdi jannat ichra  xuru to`biyu kavsar   
Vahki,  men bedilg`a  ne ul nomusulmondin xabar   
Ey falak, hijron g`amidin xotirim noshod erur   
Ohim g`amingda gunbadi axzarni kuydurur
Ko`nglum o`tin zohir etsam, barcha olam o`rtanur
Zulfung ochilib, orazi diljo` bila o`ynar
Tilab  yuzungni   ko`ngul   hajrdin   farog`   istar
Ne tong, agar o`qi vayron ko`ngulga rog`ibdur    
Forig`u ozoda   bilmas mubtalolardin xabar     
Shomi hijron  subhidek  bag`rimnn chok etti sipehr
Kecha  kuymak rasmini parvona mendin o`rganur
Ko`zda su ko`ngul aro o`t, ne ko`rarsen oxir?!
Qasrning har kunguri uzra  balo toshimudur?
Kecha har kavkab ko`rungach, yodima oyim kelur
Muztarib ko`nglum aro ul yuz xayoli aylanur     
May  labingg`a   yetsa,  jonimg`a  harorat  yetkurur
Ne ajab, har yon meni majnun boshida yoralar
Turfa   ko`rkim,   furqatidin  yuz   malol  ollimdadur
Menu g`ariblig`u hajru  benavolig`lar
Osilmamish  qulog`ingdin yuz uzra  gavharlar    
Xolu xattidinki, har  birining bir o`zga holi  bor
Kofirekim, sen kebi ruxsori otashnoki bor
Har gadoekim, jahonda bir muvofiq yori  bor
Ikki gul vaqtiduru ikki quyosh davronidur
Lo`livashimdin ayruki, qabrimda loladur,       
Sarv uza gul  butmasa, qad uzra ruxsori nedur?   
Men kebi parvona ishq o`tida    beoromdur
Parivashe,  dedilar,   pardai    hijobdado`r
Kulbamg`a,  baski, gardun  g`am toshi  yog`durubtur
Yo`lida kosh meni pora-pora qilg`aylar    
Xoli  hijronida ko`nglum  dardi    beandozadur
Lolagun to`n ichra, yo rab, ul g`azoli Chin erur
Bordi ulkim, sendin ayrilg`ay ko`ngul to joni bor
Otashin gul bargidin xil`atki jononimdadur
Hayot bog`ida to sarvu lola bo`lg`usidur
Yuzi gulchehra soqiynnng tarab hukmig`a tug`rodur
Ko`ngul uyiga g`amu g`ussa saylidin ne qusur    
Visol  ahli,  sizu jomi  murodu  komronlig`lar
Zamona   bog`iki,   gulbargidur     nishotangez
Istaganlar bizni, sahroi baloda istangiz

201-300
Jonima qasd aylaru bor uylakim jonim aziz
Gar o`lmasam edi ul oyg`a oshno hargiz
O`ting, ishrat ahliki, biz zorlarbiz
Maozalloh siz, ey ishqu  muhabbat, ne  balodursiz
Ne ayb, ishqqa bu mo`ri mubtalo ojiz
To`kti qonimni mening sari chu ochti yor ko`z
Ishq  jurmig`a   meni,   ey  do`stlar,   yozg`urmangiz
Ko`ksumni tig`i mehnat ila yara  aylangiz
Kishi ko`rmaydurur ishq ichra zore men kebi hargiz
Vasl umididin  boshimg`a  yorni  kelturdunguz
Yo`q hadim qo`ymoqqa aning raxshi tuynog`ig`a yuz    
Ko`zu ko`nglumga to bo`ldi ayon ul zulf birlan yuz
Qachon  bo`lg`ay   manga   vaslida  imkoni tarab  hargiz
Emdi g`ami yo`q, soldi chu ko`nglum  aro ming so`z   
Ey yuzung bog`i nasimida havoyi navro`z    
Do`stlar,  mahram deb  elga  roz  ifsho  qilmangiz   
Nozaninlar, benavolarg`a tarahhum  aylangiz    
Meni bir noma birla dilbarim  yod etmadi hargiz
Bor aningdekkim kerak ul ko`zu qoshu qaddu yuz   
Ey mug`anniy, chun nihon rozim bilursensoz tuz
Bormakim, bir dam  o`zumni bila olmon sensiz
Yigitliginda qilur qadni benavolar ko`j
Davron guliyu gulshani xorig`a  arzimas    
Ey, quyoshdek olamoro husnuga hayron ulus
Har niyoz etsam ayon, juz noz oyin aylamas    
Yo`q, damekim, furqati jonimg`a bedod aylamas
Yo`q  manga  had  aylamak  boshingg`a  evrulmak havas
Menga, sog`inmakim,  ul dilrabo  erur  munis    
Bir oyni tilab, xasta ko`ngul zormu ermas
Aylagan qaddu yuzung borinda sarvu gul havas
Kimgakim  bo`lsa nasib ul  ofati jondek anis
Qilsa bo`lg`ay mehrni nurinda yoshurg`an qiyos    
Men kimu mehru vafo zulmu itob aylasa bas
Uyla  bo`lmish notavon ko`nglumga jonon birla uns
Gar manga bor ersa ul dildori zebo birla uns
Yo`q tama` ag`yordin, gar dushman ermas yor, bas
G`amingdin ey pariy, devona bo`lmas
Meni men istagan o`z suhbatig`a arjumand etmas
Labingdin  ayru  bag`ir  laxt-laxt   qonmu  emas
Olam ichra manga ul huri malak siymo bas    
Birov aning labi jonbaxshidin nishon bermas
Zihi  oting  bila  xayli maloyik    ichra  xurush
Kelki, hijroning  meni  mahzunni  badhol aylamish
Qaysi ishrat mevasi naxli hayotim qildi fosh
Avji husn uzra yuzung xurshidi farruhbol emish
Sham` uchini olmog` uchun, ey mahvashi farrosh
Men gadog`a har necha ko`yi sari bormoqdur ish
Ohkim, ul sho`x erur ham mohvash, ham shohvash
Bazmi vasl ichra manga tutti qadah ul mahvash
Qading nnholiki bog`i hayot tarfini tutmish   
Nekim qilur, ko`runur ul  buti sitamgar xush
Yuzu engida  muncha latofat  bo`lur ermish
Ey musavvir, lutf etib sizg`il meni jonong`a to`sh
Chekib  jon  rishtasin   chobuksuvorimkim,   kamand  etmish
Nechakim qatl bila noz erur yorg`a nsh
Ul oy  gar ayni usrukliktin uyqu maylig`a yotmish
Ey jamolingning xayoli xotiri vayronda naqsh
Shafaq jinsin  quyosh zarrishtasidin chorqab qilmish
Menga nomehribon yor o`zgalarga mehribon ermish   
Labing bu xastag`a nevchun takallum etmadi ish
Manga bor ul sanami ra`no xush       
Nevchun yuzida qahr ila chin zohir aylamish   
Ne  xam  qoshlardururkim,  hasrati  qaddimni  yo qilmish
Latofatda yuzung ham gul emish,  ham guliston ermish
Ishq ko`nglungga solib dard, ani qon etmish    
Septi tun mushkiga siymi sudadin kofur qish
Xushi yo`q ko`nglum junun dashtida bir shaydo emish
Javzo kunidin dog`i  ul chehra jamil    ermish
Suvratingdur  uyla  ko`nglum   baitulehsonida  naqsh
Sarvi ra`no qaddidin ra`no qading cholok emish   
Bir kishi o`zni qilur  ahli fano bazmida xos
Ey ko`ngul, zohir etib ishqing o`ti dog`ig`a hirs
Gar etti ishqini ahli jahon uchun taxsis
Ey dog`i mehnatingg`a meni mubtalo hirs   
Erur ishqing meni mahzung`a maxsus   
Fayz taqvida chu yo`q bil kim erur, ey murtoz
Vaslig`a  jon istar  ul huri malaksiymo evaz
Qilg`an  ermish  notavon  sarviravonimni  maraz
Ey, quyosh vasfin demaktin, mohi ruxsoring g`araz
Dayr piri xidmatida qilsa har xammor shart
Gul uza anbar yoyildi, zohir etkach yor xat
Xat chiqardnng, qilma husnu noz aro emdi g`alat   
Yuzu la`lingdin topar har lahza  ko`nglum inbisot
Ey, o`lukni tirgizur chog`da surub durbor lafz
Ey, o`ylukni tirguzur chog`da surub durbor lafz
Tong emastur, tobi ishqingdin ko`ngul gar topsa haz
Ko`ngulki ishqini jon  ichra  ayladi mahfuz   
Haqdin  azizliq tilasang, eldin uz tama`
Ulki,  aylarmen g`ami hajrinda jon  birlan vido`
Qilur qayg`u ko`nglumga  ul nozani jam`
Ming javr ila biravki qilur ishqdin ruju`
Ul pariy har dam qilur majnunlarin shod o`zga nav`
Ul  quyoshtin topti bu aqshom  bizing koshona sham`
Istamassen xotiri ushshoqi hayroningni jam`
Ul oy ravshan qilur ko`zlarni mehri xovari yanglig`
Keldi yoru bo`lmas ollinda muyassar foshlig`    
Yaraqondin manga gar bor esa ruxsor sarig`
Oncha yor altofidin har kun yetar sharmandalig`
Bil  ani dayrda masti mudom men yanglig`
Sho`xi charog`chi yoqibon husnidin charog`

301-400
Ko`zungki, kufr ila yuz ding`a soldi vayronlig`
Ey, labing hosiyati chashmai hayvon yanglig`
Dashti fanoki mo`rcha yo`q sherlarga saf    
Hajrdin har dam qilur bu xotiri afgor xavf
Ohkim,  ko`nglum buzuldi topmayin jonon vuquf
Ishq tobidin o`lubmen meni bemor zaif    
Qotil ko`zung atrofida mujgon chekibdur uyla saf
Gar tanimda zohir o`lmish dog`i hijron har taraf
Charx dard ahlig`a har dam yog`durur gardi firoq   
Yor kelsa bas mahaldurkim, ichim qon etti shavq    
Har kun o`tkan kechadin oshufta ko`nglum zorroq
El dardi yordin kam o`lur, menda yor yo`q
O`qlarnngdinkim ko`zum ham ravshan o`lmish, ham ochuq
Ey,  jamolu  nozu  ishvang  bir-biridan  xo`broq
Meni aylabturur bir qotili paymonshikan oshiq    
Solur dinim uyiga kofire har lahza vayronliq   
Bog` ichra sanga sochti gul oqu qizil yafroq
Binafshaning nega bo`lmish dimog`i muncha uluq
Solsa partav tom  uza chiqqanda ruxsori ochuq
Ko`nglum  bo`lur g`aming tuni har lahza qayg`uluq   
Har kishikim g`ayri ishqing harfi yozg`ay bir varaq
Desangki, dashti fano ahlig`a bo`lay hamtak    
Bu kecha  ohim  erur davronni, barham  urg`udek
Falak zarfi to`la  may  bo`lsayu topsam  ani xumdek
Tig`i  ishqingdin ko`ngul  har  yon  og`izdek  bo`ldi chok
Og`zikim so`zda Masihodek qilur elni tirik   
Xoni vaslingdin agar bo`lmas muyassar bar yemak
Baski, ko`ksum choki tikkan ignadin bo`ldi teshuk   
Ey tani xoki xadangingga nishon bo`lg`an kesak
O`t urdi jonima, chun ochti la`li otashnok
Meniki mug`bacha dayr ichra aylagay usruk
Gulshan ichra  yo`qtur oromimdiloromim kerak    
Aytmonkim, la`li jonbaxshing erur jondin chuchuk
Sarvning  soyasida  bodai  gulfom  kerak    
Pili  gavharkashdurur  har  yon  sahobi  pilrang
Aylasa mug`bacha dayr ichra meni masti malang
Rahmsiz  bo`lg`ay ko`ngul  kuffori Xaybar ko`nglidek
Dardu mehnat toshin, ey mahzun ko`ngul, jonimg`a o`q
Subhi iqbolu saodat keldi ul farxunda eng   
Ey, jafo peshangu  bedod ishing, javr faning
Birovki, qo`ndi kecha o`zga yerga yori aning
Oshiq o`ldum, pand bermang choram asbobin tuzung
Chun latofat ko`zgusi bo`lmish safo ichra ul eng
Quyundek  vasl dashtidin gar, ey Layli, meni surdung
Zihi quti hayotim hajr muhlik dardida yoding
Rahm etib, ey do`stlar, majruh ko`ksumni yoring
Hajrdin ko`zumga olamni qorong`u  aylading    
Nnl  tortib,   oraznng  oroyishin  fan  aylading
Ayril, ey za`f, emdi mohi notavonimdin mening    
Ne  biymi  hajrdururkim,  nihoyati  yo`q  aning
Qilsa ko`ksum chok tig`i zahrparvardi aning
Ne ajab, sarvi sihiga  inmasa  boshing sening
Yuzung oq, ey g`amki, ashkim rangini ol aylading   
Ichmading mayto burunroq bizni rasvo qilmading
Orazing guldur, gul uzra sunbuli tar kokulung
Ishq  o`tidin  qismatim  dardu balomu  qilmading   
Ne bo`ldi dardima, ey bevafo, davo qilsang    
Otashnn ruxsora ochib, xonumonim o`rtading
Elga ishqidin g`araz mehru vafosidur aning    
Zulfikim, bog`liqdurur har jong`a bir tori aning
Ohimni sarsar aylabon, ashkimni to`fon aylading
Ko`rgan el bedodi hijrondin meni    yer birla teng
Mening firoqimu  aning  visoli tun bila tong
Ey ko`ngul,  bir nav` o`lubmen ahli davrondin malul
Ey ko`ngul, men tarki ishq ettim vale fosh etmagil
Qosido, ollinda  ahvoli  xarobimni degil
Eyki,  ishq oshubida holim  so`rarsen, so`rmag`il
Ne atovu ne o`g`il, sen shah yigit, men qori qul
Gah-gah, ey  sho`x, meni  boshing uchun yod etgil
Qoshlaringdinkim erur qonlig` ko`ngul ichra xayol
Do`stlar, ul sarvqad hajrinda chun bo`ldum qatil
Hajring  kunin  bir  yilchavu har soatin  bir oycha  bil
Ul guli ra`nog`a nomam xo`b emas yakson qizil
Yor hijronida sarvaqtimg`a yetting, ey  ajal    
Jong`a zulmungni nechakim ko`nglung istar, oncha qil
Bu ne qomat, bu ne raftoru na shaklu na shamoyil
Ey musavvir,  orazin  ko`r,  mehri  raxshon chekmagil
Nechukqi dard  qirog`i ayog`ing ostida dol
Iki ko`z  manziling, ey  mohi mahmil
Yoqing o`t bergali, ey ishq, hayotimg`a xalal
Go`yo labu xattingni tarh etkanda naqqoshi azal
Ishqing o`tidin tanim kul  bo`ldi, ey  badmehr, bil
Kim dedi mehringni ul  mahvashqa ravshan  aylagil
Ey pariy, yuz yoraliq ko`nglum  sari nazzora  qil
Ey ko`ngul, hijron kunidur, tortib afg`on yig`lag`il
Hajr o`qidin, ey ko`ngul, har yon qanotlar soz qil
Tig`i hijroning bila ko`nglumni yuz parkand bil
Hullasin ul sarv qildi naxli ra`nodek yashil
Yuziga, anglamadimkim, niqob erur hoyil
Orazingni bog` aro chun ko`rdi, hayron bo`ldi gul
Otashin gul g`unchasidur o`tlug`u qonliq ko`ngul
Yuzini ko`rdi badan chokidin xarob ko`ngul
Bormu ul ikki o`rulgon gesuyi anbar shamim
Necha hijrondin buzug` ko`nglumda bo`lg`ay dam-badam  
Subhidam gul yoqti sham`u lola zohir  qildi jom
Xoli xatting uza, ey turfa sanam       
Yorg`a yetkach alam, tutti ko`ngul xaylini g`am
Er uzra tim-tim qon yoshim go`yoki tommas dam-badam
Tutqali bodai gulgun qadi savsan mohim
Qachon ko`rsam ul oyni, kuydurur jonimni afg`onim

401-500
Ne g`am  ko`rguzsa ko`ksum  yorasin choki giribonim     
Sahar ko`rdum yuzin aqshomg`acha kuydi hazin jonim
Suda ko`rmak yuzung dushvor edi, ey husn aro mohim
Junundin uyla tufrog` o`ldi jismi ranjparvardim
Ey, yuzu qadding oshiqi gulu sarvi ravon ham
Ishq  o`tidin tanda  andoq  sa`b  o`lubtur kuymakim
Hajringda  qonu g`ussadur  ichmak-emaklarim    
Yig`larimni, eyki, ko`p man` aylading, yo`qtur shakim
Xishi ham ermas emish ishq sirrig`a mahram   
Furqati za`fida qon yosh ichra yotmish paykarim
Ko`nglumu jonim fido og`zig`a, guftorig`a ham
Emas junundnn, agar tog`larda bo`lsa qarorim
Ne rafiqekim, davosiz dardi holimni    desam
Firoq  o`tidin  aningdek  qizibturur   badanim
Ishq tarkin qildimu chiqti ko`nguldin yodi ham
Keldi tirguzgali za`fim ko`rub ul Iso dam
Hajr   qonim  to`kkudekdur,   buylakim  zor   o`lmisham
Qarig`on chog`da bir mahvash yigitga mubtalo bo`ldum
Ko`ngul jarohatig`a vaslidin davo ko`rsam
Jong`a   ko`ksum   chokidin   jononni   mehmon  ayladim
Bodadin jon isi kasb etti mashom     
Lahza-lahza kunduz aning zulmini yod aylaram
Darkori, lahza-lahza fuzundur malolatim
Bo`lg`onda  hajr tunlarn bexushlug` ishim
Kuyar hajringda jismi notavonim    
Firoq dashtida tufroq bo`lub edi boshim
Qorig`on  vaqtda  bir tiflg`a  shaydo  bo`ldum    
Ey pariy, rahm etki, ko`nglum zor erur, bechora ham
Xajr arokim, o`zni may birla fasona aylaram
Xirqai zuhd  o`rtamak ko`nglum  shiori ayladim
Ey,  hilolingg`a  nigun qad  bila  payvastalig`im
Noma yozdim yor uchun, lekin javobe topmadim
Xilvate topib, seni jismim aro jon aylasam
Kimga qildim bir vafokim, yuz jafosin ko`rmadim?!
Soching savodig`a hargiz nazora aylamadim
Orzu tuxmig`a  bar  hirmon ekanni bilmadim    
Shomi vaslingni ko`rub, subhi dilafro`z dedim
Ey, kelib minbaring uch poya  bila sidrag`a sen
Bizga ul oy hajridin bir yilchadur har tiyra tun
Ishq dashtin hech g`urbatkash musofir ko`rmasun
Subh chun borg`ung, kelib kulbamg`a pinhon kechqurun
Bog`ladim   afg`ong`a   bel   naydek,  seni  ko`rgan   zamon
Mahvashekim  chehra davrinda qiron etmish  ayon
G`unchai xandon uza xolingmudur, ey  mahjabin
Dog`i  ko`p  tanniki  xirqam  yopmish, ey  siyminbadan
Labingda nilgun xolingdur, ey jon
Xizrvash xat birla chun husnung samandin surgasen
Vah, necha tortay ul oy dardu g`amin
G`amnngda  buzdi ko`ngul xonumonini hijron    
Qani ulkim, ko`zum ko`rgay jamoli olamoroyin
Qizil yoxud qora yo ko`k to`nung har bir erur mavzun
Erur sargashta xoki tan aro majnun ko`ngul har yon
Ishqing o`tig`a quruq jismim o`tun    
Ko`yida itlar meni gah tirmabon, gah tishlabon   
Jilvai qadding qo`rub, sarvi ravondin kim desun?
Buki zulfung domig`a ko`nglum qushi urmish o`zin    
Manga har nechakim yo`q zahra dam  urmoq visolingdin
Ko`ngulki,  har  sari chok  o`ldi tig`i  hijrondin
Hajr shomi baski sayli ashk oqizdim qayg`udin
Charxdin jonimg`adur yuz tig`i qotil har zamon
Dema  gulgundur  libosim   ashkning  xunobidin
Har  qatra qonki tomdi ko`ngul    toza dog`idin
Sirishkim la`li otashnoku xatti mushkboridin
Vafo yo`linda, eykim, topmading istab asar mendin
Yo`qturur   majlisda  ayshe  furqating  bedodidin     
Ko`zgu har dam  sudur ul ruxsori    olamso`zdin
Ey  musulmonlar, fig`on ul kofiri xudkomdin
Vasl etti yor va`da labi jonfizosidin    
Yana ne chehrag`a o`t soldi mayki, hayronmen
Shahru  kishvardin  ilik  yub,  xonumondin  kechkamen
Har  tarafkim   borur  ag`yor   ila  jonon  talashurmen
Orazing naqshin ko`ngul lavhida tasvir etkamen    
Bazm ichinda andoq ul mahvash xayoli birlamen
Bir yuzi  o`tluq sharori ishqidin mahrurmen    
Azimat  aylama,  ey sho`hi  bexabar, har yon
Soqiyo, ochting chu may tutmaqqa jomi Jam yuzin   
Ming o`tum bor, aylay olmasmen ayon mingdin birin
Labing  mayi havasidin mudom  yig`larmen
Gar desa  ko`z  birla  ruxsorin tamosho qilmayin
Qil bu yon javlonki, jonni xoksoring aylayin
Ohu vovayloki, olam ahlining badholimen
Jong`a har dam ishqidin yuz ming balo kam istamon
O`lturur  ko`yida  ishq ahlin alolosi  uchun
Maskanim  hijronda  bo`lsa  erdi Marvi shohjon    
Yo`q  damekim,  ul  quyosh  yodida  faryod  aylamon
Ko`z bila qoshing aro ul xoli mushki    nobdin
Necha g`amim o`tin ahli zamong`a yetkurayin
Ishq ichra qani men kebi zeru zabar o`lg`an
Oy  botti  munfail  bo`lubon ul jamoldin
Raxshingki, xirom ichra  o`tar kabki daridin    
Kuydum  g`ami  ishqimni  ayon  aylamakimdin
Kishi  oyirsa   bir   bedilnn   yori   dilpaziridin
Kelsa bir kun, necha kun kelmasligidin lolmen
Ul pariy mahjub bo`lg`ay deb meni devonadin
Necha ko`rgan soyi ajzim javr og`oz etkasen    
Qorig`an   chog`da   bir  mahvash   yigit  shaydosi   bo`lmishmen
Kecha  asru muztar erdim, vahki, shaydomen bukun   
Tugun bir-bir demon, yuz-yuz musalsal zulfi toridin
Ko`rsa ne fikri tanim zaxmiyu ko`nglum kuyganin   
Kirpikimdur ashk qoni birla shohi arg`uvon    

501-650
Yozarda ishqing o`tin sekrir ohimdin sharar har yon
Ichimdagi yoshurun g`amki, ayta olmasmen          
Ko`ngul toshlar qorasin dog`larkim, qo`ydi g`am  har  yon
Ahd qildim, ishq lafzin tilga mazkur etmayin
Muzayyan qilma  marmar toshi birla tufrog`im  boshin
Sujud etar quyosh ollinda uylakim hindu
Ne ajab, gar qilmasam gul rangu bo`yin orzu
Yuzunga oshufta qoshlar bo`lmasa oshiq nag`u    
Ro`zada lab tashnalig`din qildi za`f ul mohro`
Xating ermas, gul uzra sabzai bog`i Eramdur bu   
Ko`p qochar yor, ani ko`p qilsam meni zor orzu
Gul sochar yel bog` aro, sarvi ravonim keldimu
Vah, bu ne husnu, jamolu ne latofatdur bu   
To tushta yuzin ko`rdumu bo`lmish manga kom uyqu    
Tig` tortib chu kelur qatlima jonon o`tru
Soching rangi anbarmudur,    mushki Chinmu
Ne bilgay  ulki qilur xudi uzra jilva yalov
Jonona tushubtur meni bemordin ayru
Pok ishq ahli nechuk vasl aylagaylar orzu
Dema yuzkim, Xo`tan gulzoridur bu
Bu nav` o`ldum jamoling mushafining    sirridin ogah
Yuzun ko`r,  qilmag`il mujgonu xattu  xolidin  nola
Yana   shu`laliq  ko`ngulnn  g`aming  etti  pora-pora
Ko`nglakim  qon ila har dog`kn bo`lmish toza     
Orazing xoli nedin qildn meni devona     
But ollida chu sujud aylagum  ichib boda
Baski qon bordi alamlar yuzlanib har dog`ima
Xating savodig`a sun` ilgi yo`ndi chun xoma
Ko`ngulnn qildi ming qotilcha yora    
Choklik ko`nglum nishoni g`unchai xandonida
Sen  qora par boshing uzra, ko`rguzub men dudi oh
Tig`idin zaxm yedim, yetkach ul oy qoshinda
Rangsiz xoling erur ul  orazi diljo` uza
O`zgalar   bog`indadur   navras  niholim   bu  kecha
Yoqodek qurb agar topmon sening siymin saqoqingg`a
Tushda yetkondek dururmen sarvi hurizodima
Xalq mehriga yana, yo rab, meni zor aylama
Tomnda ermas kabutar xayli bu jur`at bila
Isitqon, nozanin jismingki, terdin tushti tob ichra
Uzdi mendin do`stliq ul sho`xi siymin tan yana
Menki g`am dashtida ittim ohi dard olud ila
G`uncha  gul  ichra gahe paydo bo`lur gulzorda    
Za`fdin ingrong`onim elning fig`oni zoricha
Sarv  qad   gulruxlar  o`tmas  xotiri  noshodima
Bas yomon hole tushubtur, yorlar, men zorg`a
Har gulki ochibdur may ul orazi diljo`da
Tiyralik xatting savodidin labi xandon uza
Ne ajab, ushshoq aro bo`lsam  meni zor o`zgacha
Tanimdur halqai zulfida ne yanglig` dard qofinda
Ko`yida toshe tilarmen qo`yg`ali bosh ostig`a    
Yor agar bazmi aro g`amginlarin shod aylasa
Kishi  visol tuni yori  birla  yotquncha
Manga bo`lmag`ay yor begona nogah
Ne sud gulshan aro ichmaking nihon boda
Tongg`a solma va`dai vaslingni bore bu kecha
Sunbuli shomida yuz ayladi gulrez yana
Boda tobidin qizil raglar uzoring bog`ida
Dardlar ko`nglumga yuzlansun, balolar jonima
Xasta ko`nglum qushini boshing uchun shod ayla
Xo`nglum itti zor husni onining tug`yonida
Ne haddim yozmoq bitik ul mehri olamtobg`a    
Halokingmen, chekib tig`i jafo o`lganni o`lturma
Kecha el osudadur, ko`nglum birav qayg`usida    
Ey xush ulkim, gohi-gohi yetsa yori qoshig`a
Yor  hajridin  agar za`f  erdi jismu jonima
Bir qadah may ichmadim sarvi gulandomim bila
Ko`ngulni  xayli  g`aming  qildi  yo`l  ubur   bila
Biravkim, rashk elturmen  kechurmakka xayol ichra
Ne bir yoreki, vaslim sa`yig`a pomardlig` qilsa
Bas tiyra erdi subhidamim shomi g`amgacha
Boshimg`a   shu`lai   hijron   tutashqandin   emas  ogah
Yo`l erur yuz manzil ortuq mendin ul qotilg`acha
Ko`nglum olg`och ul pariy  majnunu shaydo qildilo
Munisi jon deganim ofati jon bo`ldilo
Zulmu   bedod  aylab  andoq   buzmamish  davron  meni
Ne may  xushtur  manga,  ne gul kerakliktur, ne gulzore
Necha ko`yidin chiqarg`a  yo`l sari    boqib turay
O`lukka jon berur chun nukta  aytur la`li go`yosi
Har necha javr qilsa noz ahli    
Bog`din keldi nasimu gul isin kelturmadi
Demaki,  qatlima  ushshoqi  notavon yaxshi
Yana hijron o`ti jonimg`a tushti
Qirqib erdi qoshin ul bodaparast xudroy
Muddailar betarahhum, yor beparvo base   
Emas firoq tuni, ey  ko`ngul, naqora uni
Olacha hoshiyaliq to`n kiyib ul rashki pari
Oncha ko`nglumdadur gulshani hijron tikani
Kosh bo`lsa har tugan jismimda javshan yafrog`i
Ko`z bila ko`nglumga bo`lmish go`yiyo vasling chog`i
Uyqu hamsoyalarimdin ketarur hajr tuni
Ul quyosh oquydayu men  muztaribmen har sari
Xasta jonim rishtasi ko`rganda hajr ozorini
Zihi naxli qaddingdin xijil sarv bo`stoni    
Siyosat etti soching mushk chun xato qildi
Sayllarkim  to`kar  ko`zum yoshi    
Jon mazraida bo`lsa, ne tong, dard xirmani   
Intizoridin ul oyning ko`zki soldim har sari
Ne ishq ediki, adam ayladi vujudimni    
Tilarmen islab-islab g`abg`abingni     
Tushta sarvu guldin islab birni, quchtum birini
Ko`ksumda na`l bo`ldi xadanging nishonasi
Sahar kuyar g`ami hajringda xasta jism xasi
Vahki hajring o`ti jismi notavonim    o`rtadi
Gul ne  bo`lg`aykim, yuzung hajrida ko`rgaymen ani
Yo`qki,  yomg`urdin meni  holimg`a  davron  yig`lag`ay
Gar bahor el topsa bo`stondin gulu rayhon isi
Tan  qora tufrog` o`lub, oh o`ti  oxir    bo`lmadi
Kecha kelgumdur debon ul sarvi gulro` kelmadi
Nozuk harir agar taningga hoyil o`lmag`ay
Chehra  o`ti  birla  ko`nglum    xonumonin  o`rtadi
Ohkim,  nomehribonim  azmi  bedod  ayladi
Gar yana bir qatla o`z vaslingg`a yetkursang meni
Chu ul huri parivash jilva aylar vaqti, noz etkay
Mening baxtim yuzi g`am kochidin ul kun qora bo`ldi
Bir  kuni  meni  ul   qotili  majnunshior  o`lturgusi
Gar  alamimg`a  chora  yo`q,  bo`lmasa    bo`lmasun  netay
Vahsh xaylin dasht aro men telbai mahzun sari
Ashk  xunobidin   o`lmish   ko`zlarim   ummon  kebi
Bir pariy paykar  g`ami oshuftahol etmish meni    
Hijron  kuni har xastaki jonong`a yo`luqti     
Kimki bir ko`ngli  buzug`ning xotirin shod aylagay
Tig`i hijroning  kirib  ko`nglumni    g`amnok  ayladi
Chun ilik bermaski o`psam, ul sitamgor ilgini
Biravki  ishq  bila  qildi muttaham bizni
Vahki,  savdodur  dimog`imda,  parishonlig` dog`i
Komi  la`lingning   xayolidin   ko`ngul  qozg`onmadi
Ne chog`lig` toshkim Farhod ushotti   
Barcha   bazm   ahlig`a  lu`batboz  ishining  hayrati
Ey xush ulkim, bag`rima bir lolaruxdin dog` edi
Dasht aro dermenki Majnunni o`zumga uchratay
O`qungkim jismi uryonimg`a    yetti
Havo xushdurur, tut qadah, yor, axi     
Kelsa  yoru bo`lmasa  hamrah raqibi tiyra roy
So`ra  kelmadi  yor  bemorini        
Poklar ko`nglidur ul orazi mahvash sari
Bizga yetmas erdi bir nomehribon dardu g`ami
Yor borg`an chog`da bormish bedilin o`lturgali    
Ulus qo`zg`alur, go`yo yorim  yetishti        
Ohki, ishq ayladi shaydo meni        
Gulshan  ichra  jilvai noz etsa jonon qomati        
Vahki,  bir  g`oyib  xayolidin  parishonmen,  base
Ne kun o`lg`ayki, nigorim kelgay        
Yuzi xurshididin ko`zlar  qamashti        
Bog` aro go`yo sabo solmish    edi jonon isi       
Boshni gar yerga qo`ya olmon, boqib mohim sori       
Bu sababdin yorumish go`yo Xuroson kishvari       
Istamon ko`nglumni aylarda xayol ul mohni   
Za`fliqdur, dedilar, ul buti mah siymoni    
Ne  diloromeki, so`rg`ay  dardi holimdin    gahe        
Yoyib orazda mushkin xollarni sunbulung domi       

            MUSTAZOD

Ne  vo`smavu ne kesmadur  ul zulfi sumansoy
           
            MUXAMMASLAR

Sharbati  yuhyil izom  erni  mayi    nobindadur        
Necha, ey oy, mendin ayru aylagay davron seni

MUSADDASLAR

Jonim o`rtarga ul o`tluq chehra gulzori Xalil
Ishq zor  etti xaloyiq ibtilosidin meni

TARJI`BAND

Ey kirpiki neshu ko`zi xunxor

QASIDA

Chun  nihon  qildi  turunji  mehr  raxshon tal`atin       

KIT`ALAR

Haq taolo mahzanin anglabki, xoli bo`lmamish,       
Bu yo`lda kimki nabi shar`idnn chiqardi qadam       
Nukta asnosida Habibulloh        
Kirmagay jannat ichra hech baxil        
Chun g`araz so`zdin erur ma`ni anga        
Tuzlukka  moyil o`lki, ishing borg`ay ilgari    
Tah-tah yurakim qon edi bir-bir sitamidin    
Gadolig`  yaxshiroq  ahli  fanodin        
Tirik chu oxir o`lar, bas, ukush g`am muhlik       
Ajal chun muqarrardur o`lmak uchun, bas tama`din
Uch kishidin uch ish yomon ko`rinur
Ano o`rnin ato tutmas o`g`ulg`a
Gulshan aro gul xadde agar yo`q
Yahshi xotunlar safoyi zuhdidin
Bizing g`azolai mushkin tavobi`in ko`rkim
Chekilur erdi sabzai xatti
Malak atbo`idurlar ul hayl   
Biyik himmatlik elga arzi hol et   
Seni sayidi pok, donoyi zohid  
Agar Bobobek o`g`li ayladi naql
Rozni asra, chunki fosh etting    
Eyki, istarsen choqin daf`ig`a yashm   
Biravkim xiradmandning nuktasin    
Shohi G`oziy erur karam tengizi       
Agar nodon mahalsiz harzakim, aytur, dalir aytur
Chu razl havsalasizdur, ne tong, agar nogah
Sovuqda qochibon o`t shu`lasidin
Bizing shoh ul sifatkim  bori shahlardin erur mumtoz
Pokdoman zuafodin neki zoyanda bo`lur    
Er urub la`l toj ila gulbong   
Ey Navoiy, bir qori kofirni ko`rsang ishq aro
Quyoshdek shah adolat pesha qilsa
Xo`bkim,  yo`qtur shamoyil birla shirin so`z anga
Chu navkarga berding ijozat, yana
Ul bahori husnning ruxsorini  dehqonn    sun`
Gar tiyralar taqaddumi ahli safog`a bor
Shah lutfi garchi bo`lsa ko`p qobil, topar  nash`u
Toj ko`p dardisar  berur  bizga
Ey Navoiy, so`z ila oncha guhar sochtingkim
Navoiy she`ri to`qqiz baytu, o`n bir bayt, o`n uch
Ulki, iflosdin ayog`inda    
Falon masx agar chin desun, yo`qsa aks
Ey  Navoiy,  olam   ahlida  tama`siz  yo`q kishi
Ilmi din kasb qilki, sud ermas
Shahni donokim quyosh debtur,  anga  budur dalil
Dunyo ahlidin agar topti tamavvul birisi
Zamona ahli emaslar atolarig`a shabih
Har kimki ko`ngul maxzanida yoshura olmay
Mening abnoyi jinsimdin shikoyat bu edi elga
Eyki,  yuz  safhasida  xattinga  yuzlandi  tarosh
Xush ko`rarmen dahrni sovug` su birlakim,  bu yoz
Navoiy, tama` tuxmini sochma ko`p   
Riyoiy Ka`badin dayri fanog`a    
Kofur uza mushk olib ko`p harza raqam chektim
Olmavu gulob qaynaturg`a    
Harzagard o`ldi shohidi ra`no        
Qilibmen  oncha  isyonkim,  agar do`zax aro kirsam   
Nihoniy igna sanchar yorlardin        
Falonning surxun otiki gar erur berk        
Tutulmish edi Majid Barlos bekka        

CHISTON (LUG`Z)

Ne lo`lidurki, chun hangoma tutsa        
Ne sho`x erurki, ulus ko`ngli ichra savdosi       
Qaysi ayyor erkin ulkim,  naqb urar san`atda  bor       
Ne qushlar erkin alarkim, birardurur qanoti       
Ne qushdururki, uchar  uch  qanot  bila, lekin    
Ne mujmardur, to`la axgar, vale ul majmar andomi       
Ne nav` paykari konidur ul uzun tillik       
Ul huqqai  ojkim,  qilurlar  gulfom        
Ne paykardurki, aylar nojixin tez        
Ul qushki, taashshuqdurur andisha anga        

TUYUQLAR

Yo rab ul shahdu shakar, yo lab durur        
Javr o`qin jonimg`a soqiy yozmadi    
Yo qoshingdin necha bir o`q ko`z tutay        
La`lidin jonimg`a o`tlar yoqilur        
Bovujud ul yuz erur gulgunasiz        
Charx tortib xanjari hijron bu tun        
O`tkali ul sarvi gulrux soridin               
Tig`i ishqing yorasidur butmagan       
Vah, qachong`a tegru ishqing kojidin        
Ul pariy ishqida bu devonani
Yog`di javring  o`qi hajring toshidek
Naqsh tushmish ko`zda ul yoshim mening
Necha dedim ul sanamg`a bormag`in

Ko`rsatkichlar