www.uz
KO`RSATKICHLAR

TARIXIY,  ADABIY   VA  MIFIK  SHAXSLAR   KO`RSATKICHI
Abdulmuhsin soqiynoma VI, 6.
Ayyub g`azal 452, 3.
Atoyi soqiynoma XXXI, 5.
Ashkoniysoqiynoma I, 21.
Afridun (Faridun)g`azal  383, 6; soqiynoma I, 20;     XIV, 1.
Bahrom g`azal 140, 6; soqiynoma I, 22.
Bahmon soqiynoma XVII, 10.
Binoiy soqiynoma XXXI, 9.
Boyqaro ibn Mansur soqiynoma XV, 6.
Vomiq g`azal 234, 5.
Dovud g`azal 63, 2; 304, 7.
Jabrail (Jibril) g`azal 33, 8.
Jamshid (Jam) g`azal 27, 6; 57, 8; 82, 8; 140, 6, 568, 7, 581, 8; 630, 6, 8; soqiynoma I, 5, 6, 20;   XVI, 2;   XXXII, 13;   qit`a 14, 1.
Zardusht g`azal 230, 4.
Zol soqiynoma VIII, 6.
Zulqarnayn g`azal 120, 5.
Iskandar (Skandar)gazal    88, 4;    236, 6;    628, 3;    soqiynoma I   21   29 XVI   2
Iso g`azal 28, 5; 76, 3; 81, 7; 108, 3; 304, 6; 313, 6, 321, 4; 459, 6; 575, 6;  tarji`band VI, 4; soqiynoma II,  3; qit`a   13, 3.
Kayon soqiynoma 1, 21; XX, 1.
Kayvon g`azal 575, 4 Kamol soqiynoma XXII, 18. Kayumars soqiynoma I, 19.
Layli   (Laylo) gazal 45, 4;  83, 3;   119, 2, 231, 6;  245, 4; 295, 7; 302, 3: 316, 7; 358, 2; 605, 6; 611, 4.
Lutfiymusaddas 7 band.
Majnun g`azal   15, 7; 25, 6; 59, 7; 65, I; 74, 5; 83, 3; 90, 2; 91,2; 119,1,2; 120,8; 130,4; 131,2,6;  168,9; 178,4; 179, 7; 184, 3; 187, 5; 191, 2, 3; 212, 4; 217, 4; 233, 3; 234, 6; 245. 4; 273, 5; 288, 5; 316, 7; 318, 5; 324, 1; 325,4; 341, 5; 348, 4; 351, 8; 358, 2; 364, 7; 366, 2; 369, 5; 378, 7; 379, 7; 392, 7; 398, 5: 403, 2; 426, 2; 448, 6; 459, 4; 463, 3; 466, 3; 482, 4; 490, 6; 491, 3; 509, 5; 516, 5; 537, 2; 545, 6; 549, 1; 558, 2; 581, 5; 590, 3; 591, 2;  605, 3, 6;  619 3;625, 7;  634, 1;  musaddas 3;  fard 40.
Mazid sokiynoma XXI, 7.
Maryam g`azal 28. 5; 321, 4; 421, 6, 447, 5
Mir Sadr soqiynoma XXX, 6.
Mir Darvesh soqiynoma XXI, 17.
Mironshoh soqiynomaXVII, 3.
Mirzobek soqiynoma XXI, 16.
Muammoyi soqiynoma XXX, 4.
Muhammad qit`a 2, 1.
Namrud g`azal 31, 6.
Nur Said soqiynoma XXI, 27.
Nuh g`azal 326, 6; 462, 2; 463, 5.
Orif qit`a 18, 4.
Parvez g`azal   134, 7;   167, 2;  203, 4, 6;   392, 7;   467, 6.
Pahlavon Ne`matqit`a 43, 1.
Rasul g`azal 293, 6, 338, 6.
Rustam g`azal 61, 6: soqiynoma I, 22; VII, 6.
Ruxulloh (Masix, Iso) g`azal 6, 4;    11, 4;   33, 8;   57, 6;   63, 2; 94, 2;   103, I, 2,  3, 4,  5, 6, 7;   108, 6;   131, 1;     135, 2;   159, 4; 176, 1;  178, 6. 192, 4; 198, 4;  211, 4;  219, 2, 4:  224, 2; 235, 1;   243. 3;   249, 2;   278, 2;   286, 5:   323, 2;  324, 7;  334, 5; 370, 3, 6;  371, 4; 387, 7; 421, 6;  439, 5;  447, 5; 455, 5; 469, 7;   483, 1;  493, 5;  503, 5;  520, 5, 8; 542, 5; 546, 3; 1 558, 3;  575, 6;  581, 4;  589, 2;  592, 5;  612, 12;  631, 4;  632, 6; 637, 6;   641, 4;   tarji`band  VI, 8;   soqiynoma   XII, 4;   qit`a 20. 1; 25, 2: 42, 1; fard 37.
Salmon soqiynoma XXII, 18.
Sa`diy soqiynoma XXII, 18.
Som soqiynoma I, 22.
Somir g`azal 352, 2.
Soson soqiynoma 1,21.
Sulaymon soqiynoma XXXI, 8.
Sulton Ahmad qit`a  17, 1.
Sulton Vays ibn Boyqorosoqiynoma XV, 3.
Sulton Husayn g`azal 444, 7.
Temur soqiynoma I, 24.
Fanoyi soqiynoma XXXI, 5.
Farhod g`azal    15, 7;    31, 5;    90, 3; 119, 1, 2; 120, 8; 122, 3; 13), 2;   167, 2;   168, 9;   178, 4;   179, 7;   191, 4;   196, 6; 203, 6 212, 4;   233, 3;   243, 6;   316, 7;   341, 5;   351, 8;   352, 3; 364, 6 369, 5;   391, 4;   398, 5;   403, 2;   426, 2;   448, 6;   467, 6;   481, 5 490, 6;   491, 3;   516, 5;   558, 2;   581, 5;   599, 7;   605, 3;   606, 2 611, 4; 622, 4.
Foryobiy soqiynoma XXIII, 7.
Xizr g`azal   74. 4:   103.  1. 2,   3, 4,  5, 6,  7;   108, 6;   118, 8;   120, 5; 171, 1;  176, 1;  192, 6; 249,  1; 264, 2; 275, 5; 278, 2; 312, 3; 323, 2;  370, 3;   447, 3;   462, 3;  539, 5;  542, 5;   589, 2,   641, 4; 646, 4 soqiynoma   I, 29;  XXV, 2;  qit`a   12, 1.
Xusrav g`azal 385, 7. soqiynoma XXII, 18.
Xoji Kamol soqiynoma XXX, 5.
Hotam qit`a 14, 2.
Xusayn Ibrohim soqiynoma IX, 5.
Husayniy soqiynoma III, 5; XI, 5.
Xushang soqiynoma I, 19.
Chingizxon soqiynoma I, 23.
Shayx San`on tarji`band VI, 6.
Shirin-g`azal  45, 4:   105. 5;   119, 2;   196, 6:  231. 6;  295. 7; 316, 7; 352. 3; 383. 5; 563, 6.
Shoh G`oziy g`azal  155, 7;  301, 7;  444, 7;  505, 7;  622, 9;  soqiynoma XIX, II; XXXII. 8.
Yusuf-g`azal  65. 3:  91.  I;   111. 5;  368, 7;  539, 6:  560, 6. Ya`juj g`azal  120, 5.
Qambar Ali soqiynoma XXI, 27.
Qorun g`azal 31. 6; 184, 6.
Qosim Anvar soqiynoma XII, 4.
Habibulo gazal 280. 5.
Xaydar (Mir Haydar) soqiynoma  V, 5;  qit`a  37, I. Hasan   (Sayid)soqiynoma   V, 5;   XXVI, 13.

GEOGRAFIK  NOMLAR  KO`RSATKICHI

Adam gazzl 99. 9: 435, 3; 46?, 4.
Ajam g`azal 45. 4.
Arab g`azal 45, 4.
Aras gazal  198. 5; mudammas 6 band.
Afranj gazal 230, 6.
Batho g`azal 650. 5.
Bag`dod g`azal 406. 7.
Dajla g`azal 90, 6: 198. 5.
Jayhun gazal 90. 6; 635, 4, iusaddas 7.
Jom g`azal 630, 6; qit`a  18, 4.
Jurjonqita 28. I
Isfahon  (Spaxon) g`azal 251.9; soqiynoma  XXIII.  7.
Iroq-   g`azaq 228, 7:  462. 9;  soqiynoma  III, 3.
Kan`on g`azal 91, 1; III, 5.
Kashmir fard 74.
Ka`ba g`azal   5, 7;   92, 8;   93, 2;   149, 7;   216, 3;     329, 7, 7;402, 9; 435, 4.
Madina g`alal 650. 4.
Marv soqiynoma VI, 3.
Mashhad soqiynoma XXXI, 11.
Musallo g`azal 456, 6.
Nemruz soqiynoma VIII, 4.
Omu - muxammas 2, 6.
Sabzavor g`azal 572, 1.
Tabriz g`azal 251, 9.
Torum g`azal 406, 7.
Ummon g`azal 510, I.
Utorud soqiynoma XVII, 14.
Firot (Efrot) g`azal 635, 4.
Xallux g`azal 113, 4.
Xijoz g`azal 209, 7; 228, 7; 251, 9.
Xitoy g`azal 224, 6.
Xuroson g`azal 209, 7; 228, 7; 462, 9.
Xo`tan gazal 604, 10.
Chin fard 74.
Chim g`azal 143, 1.
Sheroz qit`a 18, 3.
Yazd soqiynoma I, 22.
Yaman g`azal 604, 3.
Yasrib g`azal 650, 5.
Qof g`azal 492, 1, 2.
Qulzum g`azal 406, 6.
Hiri  (Hirot)g`azal 301, 7; 520, 9; 572, 1.
Hindiston soqiynoma IX, 6.

ETNIK NOMLAR KO`RSATKICHI

arabg`azal 93, 7; qit`a 2, 1.
arman g`azal 110, 4.
barlosgazal 406,7; 466, 7.
gabr g`azal 236, 6; qit`a 26, 2.
juhud g`azal 263, 6.
jo`ji g`azal 594, 7.
lo`li g`azal 73, 9; 86, 7; 234, 8; 406, 7.
tarso mustazod 5.
tarxon g`azal 144, 7; 466, 7.
tibat g`azal 131, 4.
totor g`azal 113, 4.
turkman g`azal 93, 7.
turk g`azal   100, 2;   110, 4; 243, 9;  594, 7;  qit`a  22, 1. xitoy g`azal 536, 4.
charkas g`azal 224, 6.
chig`atoy g`azal 93, 7; 594, 7.
qiyot g`azal 73, 9.
qo`ng`irot g`azal 73, 9.
hindu g`azal   101, 5;   108, 4;   183, 4; 357, 3;  517, 1; 536, 4; 623, 6 ; qit`a 18, 2; 22, 1; fard 11.