Топ рейтинг www.uz
MUNDARIJA

Alif harfining ofatlarining ibtidosi "Favoyid"din

Ey yetti manzar tarhig`a me`mori sun`ungdin bino
Ravshandururki, mehr yuzungdin olur safo
Ey nachunkim, durnn maxfiy asrabon Ummon aro
Xudoyo, zalol ahlig`a rahnamoyo
Ey ko`ngul ichra mayi vasling uchun kom tamanno
Zihi tojinga gavhari kibriyo
Zihi hiloling o`lub oy boshig`a tig`i balo
Kishiki istasakim, yetmagay malolat anga
Necha ko`nglum pora bo`lsa, rahm qilmas yor anga
La`ling ul o`tki, ko`ngul mijmar anga
Vah, ne hol o`lg`ayki, kelgach ul buti zebo manga
Qachon otsa ul g`amza novak manga
Agarchi yo`q talabingdin dame qaror manga
Chog`irg`a tushkali yo`qtur qaroru xob manga
Ul oy kularga erur, yuz ajab, tarona manga
Tori zulf o`lg`ali dilband sanga
Zihi ahli din qatli oyin sanga
Telba ko`nglum yorasi hadsiz tani ul yon aro
Soqiyo, naqdi hayotim javharidur jom aro
Mir`oti husnung tiyradur bu ohi dardolud aro
Savodi xoli aning la`li ruhparvar aro
Yor labi aksi tushub jom aro
Bir oy o`tti meni mahzung`a bir oy intizorinda
Gul kerakmastur menga, majlisda sahbo bo`lmasa
Yuzi ollida gul nazzora qildim, xo`b emas ancha
Sohiredur ul ko`z, ammo xoli hindu ostida
Fig`onki, hajridin o`ldi o`kush alam bizga
Yorlardin qilibon ram go`yo
Chiqmoq usruk dog`i ul kofiri bebok balo
Do`st bo`lmas gar jamol ahlig`a jon qilsang fido
Yor dardim so`rmayin ko`nglumni mahzun qildilo
Vahki, bo`ldum ishq aro bir bevafog`a mubtalo
Falak nilufaridin chashmae mehr o`ldi gar paydo
Manga ne manzilu ma`vo ayon, ne xonumon paydo
Ul oy bu telba bila yormu ekin, oyo
Orazu xolingni bir dam ko`rmasam, ey dilrabo
Sarig` og`riq bo`ldum, ey soqiy, xazoni hajr aro
Kimsa hargiz ko`rmadi chun ahli davrondin vafo
Zihi anda makon topib, ki yo`q mumkin makon anda

Be harfining balolarining bidoyati "Favoyid"din

Sochsa anjumdin falak boshingg`a yuz ming durri nob
Uyg`otur subhi bahor elni fig`on birla sahob
Bu ko`han dayrda xushtur necha kun bodai nob
Iki ruxsoring erur xo`bu xatting ham marg`ub
O`rtasa ishq meni, so`rma sabab
Qilg`ali may bila gulgun yuzin ul no`shin lab
Qachon maktabda ul mohi muaddab
Bog`inga yetmasun oshub xazondin, yo rab
Ulki boshtin to qadam bor onchakim, imkoni xo`b
Gar bo`lmadi bir lahza manga yor musohib
Qani sening kebi olamda dilrabo mahbub
Vah, netib ishqin nihon asrarg`a bo`lg`ay murtakib
Buzdi ko`nglum kishvarin hijron g`ami tug`yon qilib
Sahvdur to`bi demak, ra`no niholingni ko`rub
Ul qo`nub, otlang`ali markab surub, sarxush borib
Chun bag`ir zaxmlari butmadi, payvand qilib
Husn kebi jismimg`a hijron shu`lasin urdung borib
Kotibi sunь chu har kimga bir ishni raqam aylab
Xushturur bir tiyra shomi hajr iki yor uchrashib
Tun aqshom keldi kulbam sari ul gulruh shitob aylab
Bir oy firoqida har tun boshimg`a o`t tutashib
Chobukim tez surar tundi samand uzra chiqib
Borur ul mast yana noz aylab
Bizni zor etti bu ra`no mutrib
Bordi ko`nglum hushi ishqing o`tidin axgar topib
Toshlarkim, ul pariy paykar bu Majnung`a otib
Kulub chu la`lingu el ilgidin piyola olib

Pe harfining pariyvashlarining parvozi "Favoyid"din

Bu aqshom holima sham` o`rtanib parvona andin ko`p
Nukta ko`p surdung, zamone la`li jonparvarni yop

Te harfining torojgarlarining tomoshosi "Favoyid"din

Yigitligingda qarilarg`a qilmading xidmat
Ey ko`ngul, yor firoqida labolab may tut
Soqiyo, hijron tunidur, boda tut
G`am yukidin changdek qaddim xam etting oqibat
Demon ul oy o`qin, ey do`st, suvur, yo`qsa ushat
Gulga farxunda jamolingdin uyat
Qaydi zulfini chu yor ayladi zanjiri irodat
Ishq tarkiga qilg`urmen tunu kun ko`nglima tuhmat
Firoqing aro, ey guli sarv qomat
Bo`lmisham oshiq yana, ey aqli nofarjom, ket
Kelmagil mayxonag`a, ey shayxi oliy joh, qayt
Ko`nglumni qildi shifta bir mahjabin yigit
Ey ko`ngul, ko`yida ahvolimni jononimg`a ayt
Ul malaksiymoki solmish husnidin olamg`a o`t
Ko`ngulda naqsh andoq bog`lamish bir nozanin surat
Zihi la`li labing jonimg`a ofat
Jon fig`on aylar g`ami hajringda, jonim, eshit
Za`f, ko`rgilkim, tanimni eltibon aylarga qut
Jahon arusi birla suhbat aylama rag`bat
Ey musallam, sanga har yaxshi sifot

Se harfining samin gavharlarining samarasi "Favoyid"din

Ko`ngulda zulm bila qilma yuz bino ihdos
Bo`ldi behudlug`uma bodai gulgun bois
Borib Yusuf jamoli naqdig`a jonon erur voris

Je harfining jamilalarining jilvasi "Favoyid"din

Zihi ko`k boshig`a gardun xiromingning izidin toj
Biravki, dahr moziqidin aylagay maxraj
Ishq bemorig`a yo`q eldin davog`a ehtiyoj
Siym agar jon naqdidur aylarda har miqdor xarj

Chim harfining chobuklarining chehra kushoylig`i "Favoyid"din

Qovmag`il ko`nglumni, zulfung ichra orom aylagach
Manga agar degasiz, jon bila jahondin kech
Tushkali ul dilbarning turrasi torida pech
Ko`zung qonimg`a serob etti o`zni, naqdi jon olg`ach
Qayd aylarga junun ahlini bor ul ikki soch

He harfining haromilarining husnoroylig`i "Favoyid"din

Azalda chunki raqam topti tolihu solih
Zormen zulfu yuzi furqatidin shomu saboh
Ey, xatu la`ling qoshida munfail Xizru Masih
Ey, soching shomi aro ruxsori farruxfol subh
Zihi shahdi no`shung bag`oyat malih
Boshima yetkurdi tig` ul sho`hi mah paykar saboh

Xe harfining xo`blarining xiromi "Favoyid"din

Sadqang bo`lubon urmoq bu gunbadi axzar charx
Qon to`kub ul buti zebo gustox
Chu qildi ishqig`a ko`nglumni mubtalo ul sho`x
Ul pariyvash hurning men telbadek shaydosi cho`x
Dema, bir o`pmak ne erkin la`lidin jononga narx
Qaddu ruxsoriga yo`q gulshanda bir monand shox
Xujasta tongki, ochib oraz ul buti gulrux

Dol harfining diloromlarining davroni "Favoyid"din

Chu solik aylar esa azm vodiyi tavhid
Kotibi sun`ki, mushk ayladi xattingg`a midod
Ishq aro nofi` emas oqilu farzonag`a pand
Ne murodu ne umid aylar ul oydin bizni shod
Ko`ngluma tig` urg`ach, ohimdin huvaydo bo`ldi dud
Ey, qilib zulfung kamandi vahshiyi sahroni sayd
Yo`q manga yuz yilda ul mahvashqa bir so`z derga had
Ishq aro kuymak ishim, qayda menu qayda xirad
Olib el ko`nglinki, chekting sarvdek ozod qad
Jafoda bor ul oy gardung`a monand
Labing la`lu xating, ey jon, zumurrad
Ey, soching zanjirida oshuftayu shaydo xirad
Vahki, ham hushumni afzun qilmadi afsunu pand
Yo`lida jon berdim, o`tti ko`rmayin jonon, ne sud
Ey yuzung sham`iyu zulfung dudidin tarki xirad

Zol harfining zavil hayotlarining zufunlig`i "Favoyid"din

Ishq amrig`a erur kavnu makon ichra nafoz
Tikibtur boshig`a jonona ta`viz
Bo`la olsa labing ollida Masiho tilmiz

Re harfining ra`nolarining rustoxezi "Favoyid"din

Qarida garchi sabuk ruxlug` farovondur
Erur hamisha xazon bargidek boshimda sharor
Qonima har dam ko`zgungning o`zgacha angizi bor
G`ariblig`da demankim, g`amu malolati bor
Go`yiyo ko`nglum taxayyul mulkiniig sultonidur
Vaslidin chun multafit ko`proq bo`lur furqatda yor
Parvona qanoti arokim, dog` ila qondur
To buzug` ko`nglum aro zulfung xayoli aylanur
Teshildi xasta ko`ngul, ishq tig`i etkach zo`r
Itlaring xayli meni o`ldi gumon ayladilar
Vahki, savdo dashtida qildi meni devona hajr
Ul malaksiymoki, husn ichra pariy monandidur
Vaslidin novmid ekan chog`da firoqi kuydurur
Safarda, vahki, mendin ayru bir g`oyib musofirdur
Voyki, bag`rim yana hajr o`qidin yoradur
Ishq dog`idin nishon qilg`andin, el jonim olur
Birov tig`i firoqi, vah yana ko`ksumni chok aylar
Ey ko`ngul, dushmanlar oncha makr ila fan qildilar
Qayu tarafki, quyosh yanglig` ul nigor borur
Menu furqat ayyomiyu zorlig`lar
Oncha ko`nglumni jununu ishq yag`mo qildilar
G`am tuni ikki ko`zumgakim, quyoshe evrulur
Birov g`ami yana ko`nglumga qo`zg`olon soladur
Ne pariydurkim, xirad asxobini majnun etar
Ne naxl qomat ekinkim, ko`ngul xarobi erur
Har necha yetkursa ul sho`xi sitamgar intizor
Ko`zumga o`qi gardidin ziyodur
Rux gulzorida, yo rab, ul ne sarvi nozdur
Yuzung ravshan, enging ham ravshan, ey hur
So`zi hajring ichra jismim zori g`amnok o`rtanur
Qayda topqay telba ko`nglum ul qora ko`zdin xabar
Aytmon ko`zu ko`ngul matlubi ko`yung bog`idur
Nazarg`a qaysi tarafdinki, bir g`ubor kelur
Beliyu og`zi ko`rar-ko`rmasda chun pinhon erur
Xush chun may bazmi ichra dilsitonimdin ketar
Bog` atri chu nasimi gulu shamshod berur
Shu`lai ruxsoriga ko`nglum qushi aylanadur
Ishq har dam ko`ngluma bir o`zga mehnat keltirur
Tiyra hajr ayyomida bilmonki, jonon qaydadur
Xating ichra labi xandon ko`rinur
Hajr aro qolmishmen, soqiy, labolab jom ber
Xo`blar tig`i yetishmastin burun bu zor o`lar
Ikki zulfung telba ko`nglumga qorong`u kechalar
Kecha badmast o`lg`onimdin infiolim bordur
La`li shavqidin ko`zu ko`nglumda ashku ohdur
Boshimg`a ko`yida har dam g`ulu qilur itlar
Zulfung ustida gajak qulloblar taqlididur
Tovushkim, uy toshidin kelsa, dermen bag`ri toshimdur
Qatlima tig` o`lg`alikim, charx ishi ozordur
Hureki, mening jonima ofat yetilibtur
Ichkali gulrang may nargis masallik jomi bor
Har kishikim, bir so`z ul badmehrdin taqriri bor
Gulni naylay, xotir ul ruxsori gulgun saridur
Ko`ngul hadiqasida bir niholi navrasdur
Yana sensiz ohim o`ti shu`lazandur
Xasta ko`nglum azm etar ul sarikim, jonon borur
Ko`nglumni figor ettingu jonimda balodur
Ko`zum yoshiki, yurak qonig`a tutosh ko`rinur
Bag`rimni tig`i hajr ila yuz pora qildilar
Har niyozu ajzkim, bu joni noshodimda bor
Qoshing avji malohatning yangi tug`qan hilolidur
Xasta ko`nglum o`rtanur, go`yo sevar jonim borur
Savsani to`n birla ul qad savsani ozod erur
Bargi nay to`n ichida nol kebi beli nihondur
Sochbog`ingdin chiqqan, oyo, sunbuli purchinmudur
Boshtin ayog` yalang tanim uzraki, toza dog` erur
Ko`nglum aro bir ajab muhol havastur

Ze harfining zebolarining ziynati "Favoyid"din

Ey ko`ngul, ummid torin gulshani davrondin uz
Bizni, ey ishqu junun, rasvoi olam qildingiz
Bizga jonon vasli uldurkim, jamolin ko`rgabiz
Qading tuz, naxli gulzori eram tuz
Ey sanga xunrez mujgonu baloangez ko`z
Chun anga noxush kelur, bazmida otim tutmangiz
Ey malohat shevalik, shirin dudog`ing so`zga uz
Do`stlar, may bila jonimg`a jafo aylamangiz
Bir kun, ey xushu xirad, men telbaga yor erdingiz
Yor etti mehri tarkiyu men yormen hanuz
Nozaninlig` bog`ida qadding niholi sarvnoz
Ne labidin istimo` etdim quloq bir qatla so`z
Boshimg`a zahmlarning qoni turmasdin bo`lub ojiz
Bir pariyvash volihi bo`ldum, meni majnun dengiz
Ul yuz atrofi malihu la`li xandonida tuz
Ey visol ahli, mening holim ko`rub, rahm aylangiz
Ishq sirrig`a amin kimsa xayol aylamangiz
Sarv kim ko`rdi aning ustida mohi dilnavoz
Rozi ermasmen, ko`ngul chokini payvand etsangiz
Ko`nglum oldi yor, chun yuziga boqib turdi ko`z
Tengri bermish ul pariy paykarga andoq tor og`iz
Anga xo`ydin toza bo`lmish obi hayvon birla yuz
Manga o`lmaklik erur hajrda oson sensiz
Ey sanga qadi rost, lekin turrai tarror ko`j

Sin harfining siyminbarlarining savdosi "Favoyid"din

Gulshani iqbol xori mehnatig`a arzimas
Ne hadki, aylagaymen yor dastbo`si havas
Holima yor tarahhum qilmas
Ko`z yorutmoqqa demon mehri jamoling bog`i bas
Shomi hijronimg`a, ey gardun, sahar paydo emas
Ko`rmak ani chun hadim yo`q, meni jonon tanimas
Bizga ishq anduhidin ish zorlig`larmu emas
Base bu dayri ko`han mahbasida qilma julus
Har kishiga dast bersa ul pariy yanglig` anis
Dayr aro bizga vatan sarmanzili xammor bas
Mehr go`yokim, tulu` etmish, mening mohim emas
Tutmayin olamda ko`nglum nasli odam birla uns
Qo`p, ey bodi sabo, jonon sari es
Manga ishrat yeri kunji fano bas
Ey ko`ngul, holimg`a ul oy rahm qilg`udek emas
Zulfidur ko`nglumda har dam, oh chekmak sud emas
Qilding ofat barqidin jonimg`a o`t yoqmoq havas
G`amzangni kishi nazzora qilmas
Ul oy bo`lmay manga mahbubu ma`nus

Shin harfining sho`xlarining shamoyili "Favoyid"din

Oqara boshladi boshu to`kula boshladi tish
Ulki, bizni zoru ani asru zebo aylamish
Yuz balo boshimg`a yog`durg`an dedim aflok emish
Qomatu raftoring ul mundin, bu andin xo`b emish
Kirpiking neshduru, g`amzangu hajring ham nesh
Ey, ko`ngul gulzori vasling subhida nolanda qush
Har nechakim, javru istig`no erur jonong`a ish
Ham xatti xazrosi xushtur, ham labi go`yosi xush
Ul oydin ham vafo xush, ham jafo xush
Muhabbat shevasining lozimi ajzu niyoz ermish
Feruza tugma birla nigorim bo`ynida kish
To``makim, topmas iting ursa tani zorimg`a tish
Garchi atfol otti bir-bir jismi uryonimg`a tosh
Ey, gulshani husn ichra xating sabzai dilkash
Shukrkim, sochtim esa g`am tuni anjum kebi yosh
Bizga yo`qtur olam ahlidin jafodin o`zga ish
Olur jonimni ishqu manga dam urmoq mahol o`lmish
Husni devona uza matla`dur ul payvasta qosh
Yozuqsiz, jurmsiz bedod etar fosh
Pariyzodeki, mushkin zulfi jonim mustamand etmish
Sahob ermaski, kukrab tog` uza har sari aylanmish
Dardi ko`p uryon tanimg`a yuz tuman dog` o`lmamish
Demagil mujgonkim, ul ko`z qasdi ahbob aylamish
Dardi ishqing uyla zor etmish meni, ey bag`ri tosh
Xil`atinmu qildi ul gulro`i siyminbar binafsh
Meni ishq ichra degan qoilu farzona emish
Bizing shaydo ko`ngul bechora bo`lmish
Ul qadar ul kofir islom ahlini qatl aylamish
Har pariy paykarga bir devonaekim zor emish

Sod harfining sanamlarining sayti "Favoyid"din

Ishqing eliga ranju ano birla ixtisos
Istaram furqat aro jonu jahondin maxlas
Raqib ul nav` erur jonong`a maxsus
Qilmadi jonimni hijron bandidin davron xalos
Ey, sening dardu g`aming jonima xos

Zol harfining zamiron bo`ylarining ziyosi "Favoyid"din

Vah, nelar bo`ldi menga ishq g`amidin oriz
Holim kim ekin aylaguchi yorg`a ma`ruz
Ey, yetib la`ling mayidin ruhuma osori fayz
Ey, latofatda sanga lolayu nasrin oraz

Te harfining tannozlarining tarovati "Favoyid"din

Gar fano rasmini qilmoq tilar ersang mazbut
Qilg`ay ul orazni ko`rmakdin meni hayronni zabt
Ey xayolingdin manga har dam nishot
Yuzung yonidakim, bosh chekti har yondin muanbar xat

Ze harfining zariflarining zuhuri "Favoyid"din

Gar yorning ahvolig`adur yor mulohiz
Ey, labing zohir etib shirin lafz
Ul pariy tarkida aqlim dedi yolg`on alfoz
So`z adosindadur ul koni malohat laffoz

Ayn harfining ayyorlarining alomati "Favoyid"din

Menga bu nukta xarobot aro bo`ldi masmu`
Qilgali begonalarga oshno jonona tab`
Masti bebokim qachon holimg`a bo`lg`ay muttale`
Dilbar yuzin ko`rarga bo`ldi niqob mone`
Chun shabiston ichra qildi orazin jonona sham`
Ko`zum yoshardi, ayon bo`lg`ach ul jamoli bade`
Qizil ko`nglak yengin orazg`a yopsang, vajhi yo`q voqe`

G`ayn harfining g`azallarining g`avg`osi "Favoyid"din

Oncha mahzun ko`nglum o`lmush ishqdin ozorlig`
Otashin la`ling o`ti ayladi ko`nglumni isig`
Etmay ikki labing mayidin ko`ngluma osig`
Yuzung hajrida kim chekti fig`onu zor men yanglig`
Agar kelmasa, intizorim qo`yar dog`
Zahri hijroning chu ayshim komini qildi ochig`
Pariyni kim desa ul mehri xovari yanglig`
Muddai, chun daming ermastur issig`

Fe harfining fitnalarining fusuni "Favoyid"din

Ulki, qilg`ay o`zi kashshof ramuzin makshuf
Qilmadim ul sarvi gulrux manzili bo`stonni tavf
Garchi tog`din og`ir etti dardu ozorimni za`f
Birovga musallam tariqi tasavvuf
Chok ko`nglumni olib dardini qilding taz`if
Jonim ichra za`fdur yuzlangali jonong`a za`f

Qof harfining qiyomatlarining qironi "Favoyid"din

Bu nukta so`rdi fano dayri ichra piri tarqi
Ey, jamoling sham`ig`a jon birla ko`nglum muhtariq
Choqin o`ti qila olmas g`amim tunini yoruq
Ey aql, qilmag`il ko`p tavsanlig`u harunluq
Ne haddim orzu qilmoq ul oy bazmida mahramliq
Ne haddim bor itingning poybo`sin muddao qilmoq
Bir qatla bo`lsa erdi ul gul uzor oshiq
Ashkdin jismim binosin qo`ymadi obod ishq
To meni mehnat tuniga mubtalo qildi firoq
Ey, kalomi jon fizoying naqdi jondin yaxshiroq
Ul pariyvash muddaig`a mehribondur, bizga yo`q
Birov jismig`a ossa ul siymtan o`q
Seningdek pariy xayli odamda yo`q

Kof harfining kofirlarining kamoli "Favoyid"din

Vafo tariqida ulkim, tilarki, qilsa suluk
Vasli iqbolin manga tegmas tamanno aylamak
Ko`zda yoshim evrulur sargashta Majnun yoshidek
O`z tilim chun istamas rozimni ixfo aylamak
Har dam istar telba ko`nglum ishq kitmon aylamak
Ko`zungnung ollida nargis kelib qatiq ko`zluk
O`zga oylardin hayotim nash`asi bermas ilik
To yelak savsani aylabsenu gulgun terlik
Labing xayolidakim, chok erur manga ko`nglak
Ul sarig` to`nluq erur turg`anda ta`zimimg`a tik
Mayda bo`lsa manga ul la`li shakarxand gazak
Ne osig` ohim o`ti ravshan zuloling kunidek
Dayr aro mug`bachadin sog`ari mastona kerak
Xarob qilmadi oncha meni mayi gulrang
Boshig`a chunki alif keskay ul buti bebok
Tarki ishqi ettim, meni ishq ahli xaylidin surung
Zihi sekribon charx uzra rahnavarding
Bo`lur gahiki, g`amim shu`lasin ayon qilsang
Qora-qora muja xanjarlarin ititmak ishing
Ishva aylab elga, ohimdin tavahhum qilmading
Bu ne husnu noz erurkim, intihosi yo`q aning
Toza dog` atrofida jismimda tim-tim qon ko`rung
Gar jafo qil, gar vafokim, dilsitonim sen mening
Bog` ichra chu garm bo`ldi bozoring
Qaysi anduh o`tikim, kuygan tanimg`a urmading
Yo qoshingg`a qatl uchun ziynat farovon aylading
Xastadur jonim mening, to bordi jononim mening
Eyki, husn ahlig`a nozu sheva ta`lim aylading
Ishq sirrin hajr asiri notavonlardin so`rung
Do`stlar, gulshan aro sarvi ravonimni tilang
Qilmadi vasl ichra bedod uzra bedoding sening
Shomi hajrim ko`rdung, ammo zulm tarkin tutmading
Yana ishq o`tin xasta jonimg`a urdung
Jon olurda jism zor erkanni bilmasmu eding
Nigor erkin bukim, barmog`laringdin oshkor etting
Dudi ohimning quyundek pech ila tobin ko`rung
Bo`ldi qotil ko`z bila zulfi siyahkori aning
Yana, ey ishq, guli ruxsorin oshubi chaman qilding
Latofat oyi ul yuz shomi savdo sunbuli tobing
Gulruxekim, jon arodur xor uza xori aning
Do`stlar, gar do`st qatlim istar o`lsa, o`lturung
Qat` qilg`uncha riyo dashti aro yuz ming olong

Lom harfining lu`batlarining latoyifi "Favoyid"din

Ishqini tark et deding, xurshidi raxshondurmu ul
Yor qutlug` yuzidin qoldi chu mahrum ko`ngul
Tunu kun ul oy xayoli birla men oshuftahol
Kuymagim ko`r, ishq o`tining ishtiolin so`rmag`il
Sen eding ko`nglum aro, har necha chok ettim ko`ngul
Tarki ishqin qilg`ali jon bo`ldi jonondin xijil
Ham jahon aro jamolidin guli ra`no xijil
Kirdi tufroqqa hilol, ochti to`lun oyg`a jamol
Yor hajri xohi bir kun, xoh yuz yil, ey ko`ngul
Yog`lig`in, eykim, tikarsen, igna mujgonimni qil
Yana firoqida har kun erur manga yuz yil
Ey, qading sham`u yuzung sham` uza gul
Azm o`lsa xayolingga, ko`nguldur anga mahmil
Ul shayxki, minbar uza afsung`a berur tul
Qon yoshim ichra tanim to`lg`ang`anin nazzora qil
Ul quyosh og`zi uza mushkin xol
Ul pariy chehra chu ko`rguzsa jamol maqbul
Nolani har nechakim, eldin nihon aylar ko`ngul
Yuzi oyina qildi ko`zguni ul siymbar hoyil
Ey musavvir, dilbarimg`a surate monand qil
Zaxmliq ko`ksumni g`ayrat tig`i birla chok qil
La`li jonbaxshiki, elga jon berur, jonimdur ul
Aytaolmonkim, meni ovora birla yor bo`l
Vahki, bu bedil g`amingdin o`ldi, ey dilxoh, kel
Xil`atin to aylamish jonon qizil, sarig`, yashil
Jonu ko`nglum baski ko`rdi ahli davrondin malol
Olg`ali ko`nglum minib bir barqi raftor ot kel
Tig`i hajringdin erur yuz yara noshod ko`ngul
Bog` aro erdingmukim, bu kecha gulbez esti yel

Mim harfining mahbuslarining malohati "Favoyid"din

To yigit erdim, qarilarg`a ko`p erdi xidmatim
Ne ajab, qon yig`lasam ahli zamondin dam-badam
Urarmen ko`ksuma toshlar, g`am etkach qasdi jon har dam
Ulki ko`si unidin shomu sahar afg`onim
Ayladim azmi safar, bo`lg`ay debon ishq o`ti kam
Tutqali shirin labing shoxi shakardur barmog`im
Qora dastor to chirmadi mohim
Firoqing do`zaxi ichra vujudum
Damo-dam otashin la`lig`a olur boda jononim
Bahoru bog` sayridin ne gul, ne sarvdur komim
Jafo ham qilmading - ko`z har necha husnungg`a oldurdum
Bahori vaslda o`rtandi rashkdin jonim
Bo`ldi ravzan-ravzan ul qotil xadangidin tanim
Shabiston ichra kirgach, sham`larning nurin etting gum
Charxdin gar hamdam ermas bir azog`a kuymakim
Qaysi taqvo xirmanin fisq o`tidin kuydurmadim
Vasling istab o`qdek etkay erdi sur`at paykarim
Etkach ul qotil, erur bo`g`zumda ikki barmog`im
Yor tig`i qatl urub, men hajr mayli qilmadim-
Harir ko`nglagu ko`ksin nazzora aylamadim
Itingki, bordi qilib tu`ma bag`rimu yuragim
Firoq tig`i halokidin oncha emgandim
Charx ayirdi tez etib nolamni ham, ohimni ham
Bahoru bog`din ortar malolatu dardim
Xo`blar oshiqlarin noshod etarlar, shod ham
Yor kelgach manga dushman bo`lurin bilmas edim
Sharhi dardim yorga yozdim - javobe topmadim
Muvofiq kiydilar, bo`lmish magar navro`z ila bayram
Shomi g`am hajr o`tig`a kuymakni ko`p fan ayladim
Agarchi asru ko`p zolimdurur nomehribon mohim
Ul quyoshqa, vah, ne had birla bitik aylay raqam
Ey xush ulkim, ofiyat kunji manga erdi maqom
Ne kun kelgayki, kelgay nozaninim
Har qizil gulkim, yuzung shavqida olib isladim
Ne tong gar muhlik o`lsa dudi ohim imtidodi ham
Qayg`udin ko`nglum toriqmishtur ko`nguldin qayg`u ham
Yog`lig`ing ilgimda ashkimni ravona aylaram
Ko`nglum ichra ishq o`ti yoqmog`ni angiz ayladim
Har kishi yor ollida der chinni ham, yolg`onni ham
Ey musulmonlar, kelur holim ko`rub, kofirg`a rahm
To o`yuldi xanjari hijron bila giryon ko`zum
Javhari paykonlaringning mahzani jon istadim
Labing hayot suyidin zulol emish, bildim
Ne uchun tarki muhabbat qildi mohim, bilmadim
Ey ko`ngulga yuz tuman bedod sendin, jong`a ham

Nun harfining nozaninlarining namudori "Favoyid"din

Tilab jannatni, o`tmon do`st ko`yida gadolig`din
Etkurub erdim firoqing tunlari gardunga un
Yuzungkim, tozaroqdur bargi guldin
Ishq chun berdi tanim shu`lasig`a ko`kta o`run
Rishtai jonim senga bog`lig`dur, o`ltur bir zamon
Ul koni malohatda demon bor edi bir on
Ey, yuzung ustida ko`z andoqki, oraz uzra ayn
Ishq aro kuysam, kulumni lutf etib yo zulminan
Musavvireki, qilur ko`yi gardining raqamin
Netib tama` qilayin bo`ynuma soching rasanin
Necha kundirki xabar topmamisham siymbarimdin
Yo`q furqat aro bahram ne tandinu ne jondin
Muzahhab aylagan paykonlaring jismim aro har yon
Furqatingdin sudurur ko`nglum, xayoling ul sudin
Yorutmas quyosh tiyra shomim qorasin
Netib o`pkaymen ul chobuk ayog`in
Ikki gul bir kecha kulbamni guliston aylabon
Ey ko`ngul, gar quti jon qilmoq tilar bo`lsang labin
Etishti bayramu raf` etti ro`za qayg`usin
Sebaki davri orazim rangi birav hijronidin
Yuzung ko`rgach, ilik ko`ksumga urmon, ishq tobidin
Malolat bumi uchmas men gado vayroni tomidin
Dema gulgundur libosimkim, sirishkim qonidin
Tilab maqsad harimi tavfini yeldek xiromimdin
Shioiy xatlar ayrilg`an kebi xurshidi raxshondin
Lolalar ochilsa vayron marqadim har yonidin
Yuz o`tida yuz qatra su, tong yo`q, xo`yi g`altonidin
Gar meni yod etmas ul on zulm ila bedodin
Yorab, ulkim vasl shomi kom olur zebosidin
Ey musulmonlar, fig`on ishqi baloangizdin
Demaki, ishq o`tida qolmag`ay asar mendin
Har kishi bayram sabohi shodu men g`amnokmen
Qadni ul xurshid ayog`inda agar dol etkamen
Bilgasen, chekmas kishi dardu balo andoqki, men
Yorab, anglabmu ekin ul oykim, aning zorimen
Yuz jafo, tong yo`q, gar ul nomehribondin ko`rgamen
Telba ko`nglum javridin andoq parishonholmen
Hajr shomidin qorong`uroq tun o`lg`aymu ekin
Bu kecha hajr kuni shomi qiyrgunimu erkin
Demangiz kelmish alam sihhat ketib, yor ilgidin
Garchi ul mahvash jafo aylar, taammul qilmayin
O`rtama ko`nglumni komin hosil etmastin burun
Yorumas sham`i jamoling, rishtai jon o`rtabon
El g`amimdin kuymasun deb, nolai zor aylamon
Qatra terlardin yuzinda dur nishoninmu deyin
G`am tuni la`ling surudi hajr dermen zor uchun
Necha ashkimdin manga, ey ishq, bedod etkasen
Yor holidin manga, vahkim, xabar yo`qtur bu kun
Ko`zlarim ko`r et, ko`ngulga dog`i hijrondin burun
Yuzung subhida xoling nuqtaedur, subh aro bo`lg`an
Buki ko`nglum yarasidin oqadur, qonmu ekin?
Ko`z bog`ida gul ekmisham ul yuz xayolidin
Bir musofirda ko`rub timsolini, bechoramen
Uyga deb kelmish xabarlar aytibon jononadin
Ishq aynidin ko`zumni qilmadi yoruq jahon
Ko`ngul, qayg`urmakim, dashti fanog`a borg`udekturmen
Bo`ldi shomu qildi jonimg`a jafo bunyodi tun
Bahor andoqki, bulbul gulzori toza istarmen
Voykim, dushvorroqdur mehnati ayyomdin
Ne bahor o`lg`ayki, nolam ra`d erur, ashkim yog`in
Chu yor ko`nglaki chokin nazzora aylarmen
Biravdurur manga matlab dilrabolardin
Xarob erdim agar yori sitamkorim jafosidin
Zulm tig`i qolmadi gardun boshimg`a urmag`an
Kosh ko`nglumdin chiqarg`ay erdim ul oy ulfatin
Ishq ahli, sotqun, olsa izing to`tiyosidin
Kul o`lsa raxshi na`li barqidin ishq ichra bir xirman
Borsang ol jonimni, to sensiz menga jon qolmasun

Vov harfining vilohatafzolarining vaqoe`i "Favoyid"din

Tariqi ishq aro gar o`zni fard qilsa birov
O`t yolindek sen qachon chopsang samandi barqrav
Yordin ayru may ichmak qindurur balkim og`u
Ey sabo, ovvora ko`nglum istayu har yon boru
Yig`lamoq kam qilmadi bu diydai giryonda su
Soqiyo men yutmag`an xunobi hijron qoldimu?
Garchi ko`p sarkashlik etti bog` aro bunyod sarv
La`lini desam chashmai hayvon erur ushbu
Hajrida oshiqning afg`ondin qarori bormu?
Kamandi zulfung aro solma pechu tob asru
Bulbuli ruhum qilur bog`i visolin orzu
O`tluq uzoring, uzra ul turfa xoli jodu
Oyati vashshams xurshidi uzoridin o`qu
Yuziga tushub erdi uyquda gesu
Ul oyni ko`rgan el derlarki, mehri xovaridur bu

He harfining humoyunvashlarining halokangezlig`lari "Favoyid"din

Falakdin yaxshilik yetkay debon ko`nglungni shod etma
Chamanda sarv yo gul chun sabodin tebranur nogah
Ne po`ya urdum yo`lida, ne boshim o`ldi hoki rah
Sarvu gul husn ichra yo`q ul sarvi gul ruxsorcha
To qulog`ingg`a zirih soldingu qoshingg`a girih
Dayr ichra yana kirdim bir jur`a uchun, vah
Tun-kunkim, evrulur meni bemor boshig`a
Ey ko`ngul, tortar esang sarsari oh
Bo`lur shom ul mahi Naxshab ravona
Nash`a yetmas boda gulgun bazmgah gulzor esa
Mehri ruxsorig`a xat zohir etibtur dilxoh
Sham`dek qomatu yuz sham`i ila jonona
Firoq neshi ko`ngulning ichidayu toshida
Menmudurmen ko`z yoshim rangin bag`ir qoni bila
Zulfi qonlig` paykarimni chekti pechu xam bila
Tong sahobi uyg`atur uyqulug` elni su bila
Aningdek o`t yana ishq urdi xonumonimg`a
Uyquni ohim yeli ko`zdin uchurdi bu kecha
Ishq rahm etsa bu sargardon tani bemorg`a
Yo`lunda tufrog` o`ldum, ey sabo, o`tsang g`uborimg`a
Surati devordek hayronmen ul ruxsorg`a
Ikki yuzdin qadingg`a ikki gesu bo`ldi piroya
Yor ishqim anglamay, la`li susabtur qonima
Yor aksi chunki aylar jilva may ko`zgusida
Men o`lar holatdayu ko`yida itlar qoshima
Ko`rgali chun toqatim yo`qtur seni bir yor ila
Novakingning tusidin ermas nishone bo`ynig`a
Vahki, chamandin yana esti shamol o`zgacha
Qayu qushkim, qo`nar bu paykari Majnun misol uzra
Hajr o`ti dog`i bilan ko`nglumni, ey  jon, o`rtama
Zulfiga mayl, ey nasimi anbarafshon, aylama
To`kulgudek edi jismim quruq so`ngaklar ila
Bir kichik yoshlig` nigore topmisham nozukkina
Ul yashil to`nluq parivash la`li shakkarbor ila
Har oyki, g`ayrima bir zarra mehri fosh o`lsa
Eyki, yuz ming dog` qo`ydung jismi g`amparvardima
Qo`ydi usruk yuzni bu xoki tani bemorg`a
Soluram ruq`asini ko`ngluma urg`ach, yora
Bilgay ulkim, manzil etkay xotiri vayronima
Ishq ko`p soldi meni dardu baliyat chohig`a
Netib o`zumni tasavvur qilay visol ichra
Raqib kelmagi ul no`shi lab sanab birla
Necha qamchi tushubtur ul qadi siymin badan uzra
Hujumi xol erur ul guli jamol uzra
Ko`rung, g`am qatlgohida, balo jallodi qoshimda
Borg`ali shah oyda bir may ichmadim mohim bila
Ul so`yulg`an bargi gul chog`liq yuzung bo`stonida
Niholi qadding eldin jon olur nozuk xirom ichra
Gar quyoshtin qadrim ortug`roqdurur shoh ollida
Gulekim, yor bergay men kebi uryon gadolarg`a
Chunki moyildur ko`ngul ag`yor sari yorg`a
Hirotdin agar o`t tushsa Sabzavorg`acha

Lom-Alifning loloruxlarining lobasi "Favoyid"din

Nigorimg`a bedod fan bo`ldilo
Soqiyi ishq, chunki urdi salo

Yo harfining yag`molarining yuz ko`rguzmaklari "Favoyid"din

Ey yuzung ustida ter gulbargi uzra shabname
Chu har dam ul parin begona bo`lg`ay
Boshimg`a kosh gohe yetsa raxshin sekretib mohe
Ul pariy savdosi men devonadin ayrilmadi
Halqai zulfung ko`ngul chekmasmu erdi, ey pariy
Visolim shomicha yo`q hajri subhi mehnatafzoyi
Ko`ngul chun sendin uzdum, shodlig` emdi muhol o`lg`ay
Boda gul-gul aylamish ravshan uzoring bog`ini
Bu bayramda qani sho`xeki, jonim bo`lsa qurboni
Vahkim, yana bir mug`bacha dinim yo`lin urdi
Ul shohu men gadomen, ul tiflu men qari
Bo`lmish buzug` ko`ngulda qoshing turfa surati
Orazing ko`rmakka, jono, muntazir erdim har oy
Erur serob andoq otashin guldin yuzung bog`i
Yubordi yor bazmidin manga bir pistai qandi
Dudi ohimdinmu har sari shararlar butradi
Bo`lsa ko`yung tufrog`i za`f ichra jismim bistari
Gul emastur otashin, bulbullarin kuydurgali
Meni o`lturgay edi mug`bachalarning alami
Muhandise topayu egnima qanot yasatay
Bu shahsuvorki, go`y o`ynamoqqa ichmish may
Ishq orzusini qilur ul navjuvon sari
Jong`a chun dermen: ne erdi o`lmakim kayfiyati?
Turfa gulzor aylamish may gullari ruxsorini
Bukun aqshomg`a tegru menki, ko`rmaymen quyoshimni
Moviy yog`liqdin qoshing, ey jong`a bedod etkuchi
Har bag`ir pargolasi g`am dashtining bir lolasi
Lab uza xatti anbar oludi
Vah necha davron jafosi aylagay mahzun meni
O`tgan kecha men erdimu ul siymtan erdi
Menmudurmenkim, ayirmish vaslidin jonon meni
Chun ul oy har dam boqar ko`z uchidin gardun sari
Xomai mushkin raqam birla meni yor istadi
Xushtur ichmak yor yodi birla ishrat jomini
Ul oykim, shomdin to subhgah masti xarob o`lg`ay
Asrading kuydurgali ushshoqi muztar ko`nglini
O`pmak istar chog`da la`li jomfizosin tishladi
Dayr ko`yida bukun asru alolo erdi
Har o`q ul qoshi yo ko`ksumga otsa, bexato yetgay
Ne deb aylay jonni zulfi mushkbo`yung sadqasi
Ishq aro tish bag`rima ursam, icharmen qon dog`i
Nogah o`ldum bir ko`zi sohir giriftori, netay
Ko`rma sarig` bargu qil nazzora ruxsorim sari
Kelgil, ey oromi jonimkim, tilabtur jon seni
To parishon qoshlarnng oshuftahol etmish meni
Zahmima marham yoqib, g`amgin ko`ngul shod o`lmadi
Bo`lmasam oshiq, fig`onim zor bo`lg`aymu edi
Ishq aro kim ko`rdi, oyo, notavone men kebi
Xurdabinlar fahmi idrok aylamas yor og`zini
Haftaedur ko`rmamishmen ul buti cholokni
Ne o`qkim, jismi uryonimg`a otti
Menkim, itimen, bo`lsa meni yitkali ori
O`lturub el, bazmidin ul sho`x chiqmoq ne edi?
Demang andin xo`b ko`ptur, sevma ul xudroyni
Ne gulshanidin atr dimog`img`a yetishti
Ko`zumdur tiyra, ko`nglum noshikib, ey xotirim komi
Har o`qi kelsa men zori sari
Aningdek buzmamish gardun meni majnuni shaydoni
Bir yo`li bizni unutqung bori
Ne pok Majnunki, bir pariy chehra pok husniga zor bo`lg`ay
Ko`rmadim jononni o`tgan kun hayotim yo`q edi
Ey hayotim naqdi la`li xurdadoning sadqasi
Tunu kun istama ohimki, mukofot chog`i
Borg`il, ey hamdam, har yoni
Falak yetkurmasa yonimg`a ani
Labing chashmai hayvon, qading ruhi insoni
Ajab emastur, agar bo`lsa dardim ogohi
Nazar ahlig`a garav xayli keldi, surma bil bore
Zori ko`nglumda nihon, uylaki, jon deymu seni?
Jon ola kelganda, sa`yu iztirobingg`a o`lay
Shabistonlarni, tong yo`q, guliston etsa ko`zum qoni
Baski nohamvor bedod ul jafokor ayladi
Ko`nglum harimi ichra qilur jilva ul pariy
Bazmdin chun chiqdi yoru anjumang`a kirmadi
Shohning munglug` mushavvashlar bila ne nisbati
Zihi yo`lungda bir aftoda odami hokiy

MUSTAZOD

Bordim bu sahar dayri fano sari urub gom

MUXAMMASLAR

Jilva qildi dahr aro ko`p husni bexamto yigit
Ko`rguzub yuz, ko`ngluma yuz ming jafovu qilmading

MUSADDAS

Zulfu siymin jisming af`i ganji Qorun ustina

MUSAMMAN

Har taraf azm aylab ul sho`xi sitamgor, ey ko`ngul

TARJI`BAND

To xarobot aromen dardioshom
        
SOQIYNOMA

Soqiyo, tut qadahi shohona

QIT`ALAR

Xaq taolo bandasining qismatin    
Muhammad arabiy barmog`i ishorat ila 
Bizning shah birla beklar majma`i bor
Bu mulk ichinda yaxshi-yomon ta`ni toshidin
Majozdin manga maqsud erur haqiqiy ishq
Ko`rmasa husni majozi ichra juz haq sun`ini
Burdi boru malakivashqa itoatdur ish
Ey Navoiy, anglakim, xush olamedur fardliq
Har ne elga kom erur, kechti Navoiy boridin
Yaraqon bo`ldimu dehqoni qazo
Zamonda husn eliga jon fido qilib, ne nav`
Kishiki, ilgini ustun tilar, saxo qildik
Har kishikim, topsa davron ichra johu e`tibor
Sinuq tafolki, may durdin ichkali topsang
Nomai a`molim ul yanglig` qoradur jurmdin
Nomai mas`iyatim chashmai xurshid ichra
Dovari jam qadri Sulton Ahmad ulkim, mulkdin
G`azalda uch kishi tavridur ul nav`
Ko`rubmen ancha g`amu dard oshnolardin
Menki, o`ldum dahr eliga oshnolig` ranjidin
Sekkizinchi imom ravzasida
Dur anga na so`z siflai naxs deb
Erur ahli hunar qoshinda hunar
Sof chehrang ko`zgu yanglig` pok edi
Yuzungda chashmai hayvon kebi labing uzra
Xilqatimni devlar birla agar qilsam qiyos
Nazmim ichra g`arib ma`nilar
Ne deb Jurjong`a bordi ul siyahbaxt
Og`zinga kirgan takallum rishtasin chekma uzun
Xatingki, har necha ko`proq tarosh qilsa, chiqib
Mundoq muqattaotkim, men yig`misham, erur
Jolalarkim, muz o`rnida sudadur
Bir nav` mufrit o`ldi harorat havodakim
Navoiy umrin o`tkardi mashaqqat birla olamda
Mangaki, safhai toat qoradurur, nopok
Ey, Navoiy, ko`p majoziy ishq ila mash`ufsen
Erur davron urarda Mirhaydar
Pok rahravlar bila har kimki, bo`ldi muxtalit
Kishi yigitlar ila ishqibozliq qilsa   
Uyda ravnaqdurur, agar kishiga
Yuz tuman ming pora ko`nglum diqqati har necha bor
Xastaning boshig`a chu qo`ydi qadam
Qilibtur Pahlavon Ne`mat tamanno
Vujuding naf`yu mavjudingni bazl et
Menga yetsa ming zulm neshi falondin
Ikki tozi bor erdi biyiklikda
Faloni mardak ar sotti saroyin
Dedi hazrat mufhiz koinot
Poklar chinu chigil husni aro bo`lg`an ila
Yigitligimdaki, taqvoyu zuhd vaqti edi

FARDLAR
KO`RSATKICHLAR