www.uz
SOD HARFINING SANAMLARINING SAYTI FAVOYIDDIN

271
Ishqing eliga ranju ano birla ixtisos,
Xayli g`amingg`a dardu balo birla ixtisos.

Fitna agar jahonni qora istamas, nedin
Istar ul ikki ko`zi qora birla ixtisos.

Maxsus bo`lmasam sanga yo`q ayb, bo`lmasa
Olam elida shahg`a gado birla ixtisos.

Topsa ko`ngul qadingg`a xususiyat, etma ayb,
Kim, ko`rguzar Kalim aso birla ixtisos.

Ul ko`zga qoshu kirpik ila ixtisos esa,
Ne tong qaroqchig`a o`qu yo birla ixtisos.

Ovoralarni ista jahon ichrakim, kerak
Dayri fanoda ahli fano birla ixtisos.

Ul gul firoqi ichra Navoiy fig`on bila
Bulbuldururki, topti navo birla ixtisos.

272
Istaram furqat aro jonu jahondin maxlas,
Istamasmen vale ul ofati jondin maxlas.

Hajrida jondin agar o`zni xalos istarmen,
Jong`a ne mumkin erur istamak andin maxlas.

Yaxshi ermas manga sendin tilamak o`zni xalos,
Sen muhiqsen, tilar ersang bu yomondin maxlas.

Tilamang nomu nishonimni balo dashti aro,
Berdi chun ishq manga nomu nishondin maxlas.

Kecha itlar unidin garchi xalos istar xalq,
Itining komi bu faryodu fig`ondin maxlas.

Bir zamon zulmlaridin chu xalos ermasmen,
Yo`q ajab, gar tilasam ahli zamondin maxlas.

Garchi jon mehnatidin qildi Navoiyni xalos,
Qatl ila istamak o`lg`aymu falondin maxlas.

273
Raqib ul nav` erur jonong`a maxsus
Ki, muhlik dardi aning jong`a maxsus.

Junun toshin libos ahlig`a otmang
Ki, ul bo`lmish meni uryong`a maxsus.

Buzug` jismimda turmas zor ko`nglum,
Agarchi chug`z erur vayrong`a ma.xsus.

Visol ahliyu dardu g`am, ne ya`ni
Ki, bor ul ojizi hijrong`a maxsus.

Demang Majnunni yor ollida o`lmish
Kim, ul ishdur, bu besomong`a maxsus.

Ne tong davron eliga bevafolig`,
Chu bu oyin erur davrong`a maxsus.

Surudi ayshu kom ahliki bo`lmish,
Navoiy nolayu afg`ong`a maxsus.

274
Qilmadi jonimni hijron bandidin davron xalos,
Men netib o`zni xalos istay, chu bo`lmas jon xalos.

O`qini chekkanda paykondin xalos o`ldi, vale
Bo`lmadi tutqan so`ngaklar  hibsidin paykon xalos.

Jon menga, men jong`a, o`lmak istar erdim onsizin,
Meni jondin, jonni mendin ayladi hijron xalos.

Ul pariy ishqin demang yoshurki, ul taklifdin
Telbalik uzri bila bo`ldum, meni uryon xalos.

Uyla muhlikdur g`ami hijronki, gar vasl o`lmasa,
Yo o`lum andin kishi bo`lmoq emas imkon xalos.

Jon berib, dushvorlig`lar birla davron ahlidin,
Kimki maxlas topti, bo`lg`an bil ani oson xalos.

Ul pariy shaydolaridin, ey Navoiy, istaram
Uylakim, hush ahlidin majnuni sargardon xalos.

275
Ey, sening dardu g`aming jonima xos
Kim, alardin tilamon jonni xalos.

Meni hijron evazi aylar, aning
Ishqi har kimga raqam sursa qasos.

Mehmon bo`lmaq emish jon uyida
Yorkim, ko`nglum o`lubtur raqqos.

Meni ishq etti zabunu ojiz,
Bu emish dardu muhabbatqa xavos.

Xating ul Xizriki, terlasa yuzung,
Obi hayvon aro bo`lg`ay g`avvos.

Do`st ko`yida gadolar bilgil,
Bo`lsa xarrozu gar xud xavvos.

Ey Navoiy, tilar ersang maxlas,
Ishq ko`yida shior et ixlos.