Топ рейтинг www.uz
TARJI`BAND

1

To xarobot aromen durdioshom,
Mastlig` birla ishim aysh mudom.

Kim agar soqiyi mahvash tutsa
May quyoshini, to`la aylab jom.

Meni bu kufr tariqida bilib,
Keldilar boshima ahli islom.

Qildilar shayxi riyoyig`a zalil,
Beribon savmaa kunjida maqom.

Shayxdin yetmadi nofi` irshod,
Xilvat ichra dog`i yuzlanmadi kom.

Rindlar xidmatidin komim bu
Ki, fano kasbig`a qilsam iqdom.

Solsa may ko`zgusida orazi aks,
Ko`zguni aks ila qilsam oshom.

Kuch bila tavba berib maykadadin
Chekdilar, zohir etib zulm tamom.

Muddate ranju riyozat chektim,
Qilib o`zumga tana`umni harom.

Xonaqahda yoshurun boda ichib,
Ayladim dayr sari masti xirom.

Yana mug` dayrig`a kirdim sarmast,
May tut, ey mug`bachae bodaparast!


II

Kuydum ul husnn jahonorodin,
Uldum ul nuktai ruhafzodin.

Ruhuma hol tag`ayyur topti,
Ko`rub ul naxli qadi ra`nodin.

Bo`ldi oshufta dimog`img`a futur,
Har dam ul turrai anbarsodin.

Jong`a xunobi halok o`ldi nasib,
Ul iki la`li qadah paymodin.

Vaslini har nechakim, tuttum umid,
Bo`lmadi na`ravu vovaylodin.


Toatu taqvo ila bo`lmadi kam
Ishq oshubi meni shaydodin.

Hushsiz bo`ldi ko`ngul jilva chog`i
Ul iki orazi mahi siymodin.

Dinu imonima ofat yetdi
Ul buti   ishvagari tarsodin.

Zuhd tuttumki, unutqaymen ani,
Kecha-kunduz qilibon haq yodin.

Emdikim, zuhd ila ochilmadi ish,
Chiqibon savmaai taqvodin.

Yana mug` dayrig`a kirdim sarmast,
May tut, ey mug`bachai bodaparast!

III


Ishqdin ko`nglum erur dard olud,
Hajrdin jonim erur g`am farsud.

Ul buti hur sifat shavqidin
Bo`ldi nobud manga budu nobud.

Olam ahli aro maqbul o`lmoq
Ne osig`, gar sanga bo`lsam mardud.

Kofiri ishq o`lubon, dayr sari
Ayladim azmu bu erdi behbud.

Bog`labon rust belimga zunnor,
Ayladim mast but ollinda sujud.

Boda, ey mug`bachakim, dayr ichra
Budurur bazmim aro emdi surud.

Charx emasturki, ul oy ishqidin
Chiqibon evruladur boshima dud.

Vasling iqbolini taqvo yo`lidin
Tiladim, tutmadi ul chunki vujud.

Muni bilgach, yetibon mug`bacha mast,
Boda tuttiyu bu erdi maqsud.

Chun shuhud o`ldi muyassar maydin,
Yor ham shohid edi, ham mashhud.

Yana mug` dayrig`a kirdim sarmast,
May tut, ey mug`bachai bodaparast!

IV

Menki, mug` dayri aro erdim shod,
Xotirim dag`dag`alardin ozod.

Dayr piri karamidin xushnud,
Mug`bacha ishvalarig`a mu`tod.

Kim, sanga bu kelishu ketmakdin
Ayshu ishrat xud emas erdi murod.

Sayr bo`ldi bari olamda ishim,
Ayog`im ostida tay bo`ldi bilod.

Har tariq ahli sari yuz qo`ydum,
Bas, parishonvashu oshufta nihod.

Oqibat buyla parishonlig`da,
May bila mug`bachani aylab yod.

Bu tana`umlar aro xotirima
Tushti andishai mabda`yu muod.

Ma`rifat erdi g`araz xilqatinga,
Manga ko`nglum bu so`z etkach irshod.

Kimgakim, hol dedim, bor ermish
Anga ham ushbu alamdin faryod.

Har necha sa`yni ko`praq qildim,
Topmadi hech ishim oyini kushod.

Yana mug` dayrig`a kirdim sarmast,
May tut, ey mug`bachai bodaparast!

V

Oy yuzung bog`i bahori olam,
Araq ul yuzda gul uzra shabnam.

Guldek ul chehrag`a qul bog`da ko`p,
Qoshlaringdek yangi oy charxda kam.


Ul og`iz keldi chu ma`dum, ne kom,
Jong`a andin agar o`lmasa adam.

Zuhdu taqvo elidin ko`p yetti
Har dam ul telbaga bedodu sitam.

Ul haramdin dedi, men butkadadin,
Bir-biriga so`z ulandi mahkam.

Chun chiqishmay orada suhbatimiz,
Ul haramg`a qadam urdi, men ham.

Etar ul yuzga furug` ohimdin,
O`tni andoqki, yoruq aylar dam.

Chunki bu dayri fano ichra ko`ngul,
Olami ishqing aro bo`ldi alam.

Tuno kun chiqmish edim maykadadin
Ki, yo`luqti manga bir shayxi dajam.

Mustami` past ediyu nukta biyik,
Tund o`lub, urdi haram sari qadam

Yana mug` dayrig`a kirdim sarmast,
May tut, ey mug`bachai bodaparast!

VI

Ey buti sarv, qadi gulruxsor,
G`unchang aytur chog`i shirin guftor,

Mayi gulgun yuzunga shu`la solib,
Ul gulungni bu gul aylab gulnor.

Orazing ko`ngluma ochti yuz gul,
Kirpiking bag`rima tikti ming xor.

Xar nafas la`li labing nukta bila
Iso e`jozini aylab izhor.

Dayr tomi uza to ko`rdum ani,
Nola noqus kebi tortib zor-zor.

Shayx San`on kebi din tarki qilib,
Zuhdu taqvodin etib istig`for.

Tobi zulfingda kamand ichra shikast,
Xoli xattingda tun ichra ayyor.

Ul ne tarsoki, Masihog`a erur
Ollida dam ura olmoq dushvor.

Gabrki, shol solib egnimga,
Bo`lubon hushu xiraddin bezor.

Butu tarso qoshida sajda qilib,
Kuydurub mushafu bog`lab zunnor.

Yana mug` dayrig`a kirdim sarmast,
May tut, ey mug`bachai bodaparast!

VII

Ulki, bor oy kebi ruxsora anga,
Bo`lmisham bedilu bechora anga.

Ko`yiga bordi ko`ngul, to, netkay
Yana ul sho`xi sitamkora anga.

Tig`i hajringdin erur yuz pora,
Yuz tuman ming yara har pora anga.

Xoraning daf`i uchun bo`ldi nasib,
G`arqaliq bahri fano ora anga.


Dardu bechoralig` o`tti haddin,
Ya`s zo`r ayladi yakbora anga.

Dudi ohim g`amidin bo`ldi sipehr,
Ashk erur kavkabi sayyora anga.

Qaysi zaxmini ko`ngulning tikayin,
Chun adaddin ko`p erur yara anga.

Bosh chiqarmon ko`zum ashki suyidin
Ki, falakdin yog`adur xora anga.

Topmadi yor sari yo`l nechakim,
Bo`ldi sargashta bu ovora anga.

Chunki fahm o`ldiki, mutlaq yo`q emish
Juz mayu dayri fano chora anga.

Yana mug` dayrig`a kirdim sarmast,
May tut, ey mug`bachai bodaparast!

VIII

Yana mug` dayrida mastu bebok
Kezaram, bosh yalangu xirqam chok.

Boda girdobi aro zor tanim,
Uyladurkim, tengiz ichra xoshok.

Vah, ne ko`lokdur ul bahrg`akim,
Mavjg`a tushsa, yuyulg`ay aflok.

Menki, ul bahr aro jon topmishmen,
Zahrdur, og`zima olsam taryok.

Topmasam jomi mayi nob dame,
Dahr aylar meni behad g`amnok.

Tunu kun ul sifat usrukmenkim,
Shomdin subhni qilmon idrok.

Qo`rqaram, tashlamag`ay tashqari, gar
Charx solsa bu tengizga ko`lok.

Buyla may bahrini indurdi ekin,
Suda shoxi uza chirmashqan tok.

Maykada bahriy dog`i mast nahang,
Xonaqah ichra ne topqay juz xok.


Yaqin erdiki, yana savmaada
Bo`lg`amen ranji xumor ichra halok.

Yana mug` dayrig`a kirdim sarmast,
May tut, ey mug`bachan bodaparast!

IX

Manga dayr o`ldi chu baytul-ma`mur,
Dayr pirig`a bo`lubmen ma`mur.


Qilma, yo rab, anikim, bo`lg`aymen
Ul makonu bu makindin mahjur.

Dayr aro men ne sabohu ne maso,
Masti mayimen ne saninu ne shuhur.

Anglamonkim, iega gardun soldi
Ayshim avzoig`a bu nav` futur.

Dam-badam tutmoq ila mug`bacha may
Etkurur erdi zamirimg`a surur.


Emdikim, har yon etib kasbi havo,
Bo`lg`udek ko`rdum o`zumni maxmur.


Chun azalda bu may erdi qasamim,
Boda ichmakda erurmen ma`zur.

Necha kun dayri fanodin chiqibon,
Ko`ngul ozurdayu jondur ranjur.


Menki, mug` dayrida erdim sokin,
Bor edi aysh manga nomaqdur.

Dayrdin mast chiqib, may tiladim,
Kimsadin yetmadi bir jomi huzur.


Yana mug` dayrig`a kirdim sarmast,
May tut, ey mug`bachai bodaparast!

X

Bu kecha ko`zlarim erdi bexob,
Jonima ranji xumor ichra azob.

Yor nargislaridek jonda xumor,
Tan aro sunbulidek pech ila tob.

Dayr eshigida edi bazmi g`arib,
Rindlar barchasi masti mayi nob.

Bazmi ma`ni bila daryoyi fano,
May tag`ori bu tengizga girdob.

Ko`zi tushkach manga ham lutf bila
Chorlob o`lturtub, etib buyla xitob.


Tutubon uylaki, garduni sog`ar,
Men bo`lub ul may ila mastu xarob.

Subhi dam jomi sabuhi tilabon,
Ayladim maykada azmig`a shitob.


Dayr piri bo`lubon xoknishin,
Lek himmat yo`lidin arshi janob.

Har kishigaki, tutub bir sog`ar,
To abad hushi bo`lubon noyob.

K-ey xumor ilgida rindi ojiz,
Seni maxmurlug` etmish betob.

Yana mug` dayrig`a kirdim sarmast,
May tut, ey mug`bachai bodaparast!