www.uz
ZE HARFINING ZARIFLARINING ZUHURI FAVOYIDDIN

284
Gar yorning ahvolig`adur yor mulohiz,
Oz ham xush erur, bo`lmasa bisyor mulohiz.

Bu davrda yor uyladurur yorg`a dushman,
Kim tutmas o`zin onchaki ag`yor mulohiz.

Davr ahlig`a soqiy ne mulohiz bo`la olg`ay,
Nevchunki emas gunbadi davvor mulohiz.

Ne yori vafodor mulohiz ekan oxir
Kim, bo`lmadi ul sho`xi jafokor mulohiz.

Faryodki, ishqim marazi bo`ldi fuzunroq,
Har nechaki, bo`ldum meni bemor mulohiz.

May berki, qazo topmog`usi aql ila tag``yir,
Har nechaki bo`lsa xirad osor mulohiz.

Ko`ngliga Navoiyning urar ishq nihon o`q,
Naylab bo`la olg`ay bu dilafkor mulohiz.

285
Ey, labing zohir etib shirin lafz,
Xoh yolg`on desun ar xud chin lafz.

Chinu yolg`onn aning shirindur,
Gar desa bir dam aro chandin lafz.

Otashin la`ling erur bas rangin,
Ne ajab, qilsa ayon rangin lafz!

La`li alfozi meni tirguzdi,
Qaysi bir deb, ne qilay ta`in lafz.

Qahru lutfung bori jonbaxshdurur,
Buyla kim ko`rdi hayotoyin lafz.

Anglamon g`oyati ma`ni so`zinga,
G`oyatash aylagamen tahsin lafz.

Qil, Navoiy, so`z aro ma`ni qasd,
Istama uylaki suratbin lafz.

286
Ul pariy tarkida aqlim dedi yolg`on alfoz,
Ne ajab, aytsa devona parishon alfoz.

Ahli ishq ollida ne lafz degay mustahsan,
Ne degay ahli xirad ollida nodon alfoz.

Hur husnini qiziqroq dedi ul yuzdin shayx,
Surmagay buyla sovug`luq bila inson alfoz.

Sirri ishqimdin el ollida biror lafz dedim,
Bu emish qilg`uchi qoyilni pushaymon alfoz.

Lafzi jonbaxsh ila ul umr magar bo`ldi Masih,
Yo`q esa buyla asar birla ne imkon alfoz.

Bir-iki lafz dedim ishqidin o`lturdi meni,
Magar emdi degamen hashrda qolg`an alfoz.

Ul pariy kulmak uchun, ko`rki, Navoiy g`amidin,
Fosh etar ahli junundek chekib afg`on, alfoz.

287
So`z adosindadur ul koni malohat laffoz,
Uylakim vasfi aro ahli balog`at laffoz.

Nomasin qush keturub, sayrasa avsofida ko`p,
Yo`q ajab, chunki bo`lur ahli risolat laffoz.

Yaxshi alfoz ila til gar desa ul oy qavlin,
Tong emastur, kim erur ahli maqolat laffoz.

Vasfi har lafzida yig`latdi ko`ngul dard ahlin,
Qayda topti bu qadar dard ila holat laffoz.

Ko`ngul ollida  g`amin qilma talaffuz, tilkim,
Etkurur ahli maoniyga malolat laffoz.

So`zda ma`ni bila ko`p lafzg`a mayl aylamakim,
Zohir oroyishini ayladi odat laffoz.

Lafz zebida Navoiyga berur ma`ni yuz,
Qayda ma`nida topar muncha mahorat laffoz.