Òîï ðåéòèíã www.uz
KO`RSATKICHLAR

TARIXIY, ADABIY  VA MIFIK SHAXSLAR  NOMI
KO`RSATKICHI

Abobakir — qit`a 39, 1.
Abulg`oziy Sulton Husayn Bahodirxon— debocha,  10.
Ayoz —g`azal 213, 6; 276, 3.
Aliy — g`azal 276, 5; qit`a— 47, 1.
Amir Xusrav Dexlaviy — debocha, 11.
Afridun — g`azal 97, 7; 105, 9; 22, 7.
Axraman — g`azal 266, 2.
Bahrom — g`azal 172, 6.
Bilol — g`azal 51, 4.
Bilqis —g`azal 223, 9; 253, 7.
Bulahab— g`azal 45, 8.
Bul`alo — g`azal 45, 8.
Vomiq —g`azal  2, 6;   111, 3;   149, 5;  337, 8;  393, 3; 412, 6; 487, T; 593, 6.
Dovud — g`azal 225, 6; 287, 5; 538, 4. Doro — g`azal 5, 3; 591, 7, debocha, 9.
Jamshid (Jam)— g`azal   1,3;   16,6;   41,9;  97,7;   105,8,9;   120, 7; 178, 6; 222, 7; 257, 7; 315, 7; 347, 7; 353, 6;  415, 3; 511, 3; 556, 5; 573, 6; 581, 7; 650, 7.
Imron —328, 4.
Iskandar (Skandar) —5, 3; 257, 7; 591, 7.
Iso —g`azal 90, 1; 114, 3; 133, 2; 207, 5; 225, 2; 257, 3; 264, 9; 293, 5; 347, 2; 364, 6; 429, 4; 450, 7; 462, 3; 475, 1; 486, 2; 522,4;  542,2;
muxammas—1,7  bandi 
musaddas — 3  baid.

Kay — g`azal 581, 7.
Kayoniy — debocha 19.
Kalim — g`azal 51, 6.
Kayxusrav — g`azal 511, 3; 516, 5.
Laylo —g`azal  2,4;  20,4;  45,6;    72,6;    184,5;    198,5;  221,7; 228, 1;  359, 6;  368, 4;   386, 4;    440, 4;   489, 2;    505, 2;   559, 6; mustazod 1, 4.
Lutfiy — g`azal 457, 6.
Mavlaviy — g`azal 650, 6.
Majnun —g`azal  2, 4;   20, 4;  35, 4;    45, 6;    60, 3;    68, 5;    72, 6; 105,6;   113,3; 114,6;   126,5;     135,4;   138,5;    149,5;   184,5; 187, 5;  221, 7;  222, 1, 2, 3;  227, 6;  228, 1;  257, 5;  289, 4;  305, 5;  320, 2;  335, 4;  336, 1, 7;    337, 8;    345, 3;    359, 6;    361, 7; 368, 4; 386, 4; 393, 3; 398, 7; 412, 6; 413, 7; 426, 5; 429, 3; 435, 5; 439, 2;   440, 4;   449, 6;  453, 4;     455, 7;   458, 7;     480, 2;   482, 6; 487, 7;  489, 2;   493, 6;  505, 2;    528, 7;   548, 7; 552, 5;  559, 6; 590, 573, 2; 598, 6; 612, 2; 627, 1;
muxammas
—2, 5  band, 7 band;
tarji`band
—7 band,  1  misra; 
ruboiy
—39, 3.
Malik shox Alp Arslon — debocha, 11.
Maryam —g`azal 146, 5; 364, 6.
Mirak — g`azal 331, 6.
Mirzo Chuchuk —g`azal 559, 1.
Moniy — g`azal 650, 3.
Muxammad — debocha 1.
Muxammad Umar — g`azal 528, 6.
Namrud — g`azal 5, 2.
Nizomiy — masnaviy VII, 5.
Nux —g`azal 102, 5; 196, 7; 334, 7.
Odam—g`azal 6, 1; debocha 5.
Rustam — tarji`band  IX,  band 9; masnaviy VII, 8.
Rasul — g`azal 5, 7; 89, 7.
Ruxulloh  (Masih, Muso) — g`azal  18, 3; 23, 6; 49, 5; 57, 5; 59, 1; 65, 2; 73, 4; 89, 2;  101, 3;  120, 6;  139, 4;  146, 6;  150, 5;  156, 5; 164, 4;   165, 3;   219, 5;   226, 3;    231, 5;   285, 2;     287, 5;  289, 2; 293, 5;  311, 4;  328, 4;  351, 4;  353, 4, 7; 374, 3;  384, 3;  388, 2; 462, 1;   463, 2;   465, 4;   471, 6;   483, 1;    486, 1;    488, 1;   501, 9; 508, 6;  558, 4;  600, 3; 605, 3;  639, 4;  masnaviy VI, 6.
Saynid Hasan — masnaviy III, 6.
San`on — g`azal 565, 3.
Somiriy — g`azal 388, 2.
Sulaymon —g`azal 7, 7;  157, 8;  196, 7; 253, 7; 266, 2.
Suxayb — g`azal 51, 4.
Suxayl —g`azal 21, 4; 291, 1.
Uzro (Azro) — g`azal 2, 6.
Farhod —g`azal  2, 7;  35, 4;   111, 3;   118, 5,   126, 5;   149, 5;   187, 5; 205, 6;  222, 1,  2, 3;  320, 2;  335, 4;  336, 7;  335, 3;  393, 3;  412, 6;  413, 7;  426, 5;   429, 3;  435, 5;  439, 2;  458, 7;  483, 2;  489, 4; 493, 6;  499, 1;   540, 4;  555, 3;  593, 6;  597, 2;  627, 1.
Firdavsiy — masnaviy VII, 8.
Fuzayl Bormoqiy— g`azal 376, 3.
Xalil — g`azal — 2, 8; 389, 7; 472, 5.
Xizr —g`azal   16,6;   24,6;   57,5;    74,1;   101,3;    225,3;   249,6; 278,  1;  334, 5;  359, 3; 370, 6; 384, 5;  387, 6;  403, 5;  488, 8; 512, 2; 529, 1; 542, 7; 577, 4; 629, 6, 8.
Xotam — debocha 5.
Xusrav —g`azal   156, 9;  282, 7;  355, 3;  540, 4;  650, 7.
Shirin —g`azal 2, 7;  483, 2; 489, 4;  540, 4.
Shuayb — g`azal 51, 6.
Yusuf —g`azal 272, 1; 358, 1; 374, 3; 436, 3; 441, 8; 461, 9; 462, 3; 479, 4;  502, 2;  523, 1;  538, 4;  558, 4;  639, 5;  musaddas 3 band.
Ya`juj— g`azal 209, 7.
Ya`qub —g`azal 462, 2; 538, 4.
Qorun —g`azal 56,6; 97, 7;  336, 8;  476, 2;  496, 8;  573, 6.
Qubod —g`azal 120, 7; 353, 6.
Xomun — g`azal 336, 4.
Hofiz Sheroziy — g`azal 287, 7.


GEOGRAFIK NOMLAR KO`RSATKICHI

Adan — g`azal 475, 4.
Ajam —g`azal 199, 9; 309, 7; 317, 7; 430, 7.
Afranj — g`azal 92, 9.
Badaxshon — g`azal 407, 5; ruboiy 50, 3.
Batxo — g`azal 6, 7.
Bog`i Safid — g`azal 127, 7.
Boki Zog`on — g`azal 127, 7.
Zamzam — g`azal 6, 5.
Zuhal — g`azal 223, 9.
Jayxun —g`azal 20, 1; 2; 403, 3; 496, 3.
Imron — g`azal 328, 4.
Iroq—g`azal 91, 9;   199, 9; 309, 7;  317, 7; 430, 7; 471, 7.
Kan`on —g`azal 144, 2; 462, 2.
Ka`ba —g`azal 6,4;   117, 9;   196, 5; 294, 8; 370, 6; 440, 9; 509, 5.
Kashmir — debocha 12.
Madina — g`azal 92, 9.
Marv — g`azal 637, 1.
Mozandaron — g`azal 86, 7; 637, 1.
Nerez — g`azal 309, 7.
Ray — musaddas XI, 2.
Samarqand— muxammas XIII, 2.
Sipohon — musaddas XI, 2.
Tus — qit`a 45, 1.
Ummon —g`azal 95, 4; 407, 6; 529, 3.
Xuroson — masnaviy X, 3.
Xutan —debocha 12; g`azal 264, 1; 520, 3; 623, 5.
Qof —g`azal   133, 6;   194, 6;  465, 5;  masnavny  IX, 3.
Qulzum — g`azal 95, 4.
Chin —g`azal 231, 2;  505, 5;  650, 3;  ruboiy  129, 2.
Yaman — g`azal 21, 4.
Yasrib — g`azal 6, 8.
Hinduston — g`azal 167, 5.
Hijoz —g`azal  91,9;   199,9;   213,7;   309,7;   317,7;   430,7.
Hiriy   (Hirot) — g`azal 91,9;  masnashsh XSH, 2.

ETNIK NOMLAR KO`RSATKICHI

Arab — g`azal 45, 6; 89, 6.
Barlos — g`azal 262, 7.
Gabr — g`azal 282, 10.
Juxud — g`azal 116, 4; 282, 10.
Lo`li —g`azal 140, 8; 451, 6; 578, 5.
Tarxon — g`azal 262, 7.
Turk —g`azal   213,5;   441,6;   481,5;   499,5;   masnaviy   VII, 4.
Tarso — g`azal 282, 10.
Xito — debocha 12 bet; g`azal 641, 8.
O`zbak — g`azal 240, 4.
Hindu —g`azal  24, 1;  58, 7;   116, 3;   197, 5;  312, 3;  374, 7;  444, 4; 510, 2; 528, 2; 578, 1; 623, 5.