www.uz
TARIXII,   ADABIY  VA  MIFIK  SHAXSLAR  NOMI KO`RSATKICHI

Ayozg`azal 200, 6.
Anas g`azal 51, 6; 223, 3; 234, 1
Anqo tarji`band 65.
Aflotun g`azal 128, 3.
Afridun g`azgl 69, 5.
Ahmad tarkibband 4, 4.
Ahmadi Mursal g`azal 364, 9.
Bahrom g`azal 532, 2.
Bishrg`azal 365, 6.
Bu Ali tarji`band 38.
Buzar g`azal 223, 3; 234, 7.
Vomiq g`azal 341, 7;  456, 3; 541, 3; 586, 7.
Gadoiy g`azal 400, 8.
Dovud g`azal 287, 6; 560, 9.
Yofas g`azal 89, 3.
Jamshid   (Jam) g`azal  8, 3;  69. 5:  89, 4;   123, 6;   127, 5;   131, 7; 134, 7;   168, 6;  225, 1; 238, 7;  336, 4;  337, 5;  394, 1; 2; 3; 4; 426, 8;   605. 8;   630, 5;  642, 7;   650, 9.
Jibril g`azal 242, 6; 284, 5; 379, 5.
Jo`ki qit`a 33.
Zol g`azal 275, 6.
Zulayxo g`azal 303, 4.
Iblis g`azal 262, 6.
Iskandar   (Skandar) g`azal   30,6;   62,2;   89,4;   178,3;   tarji`band 42, 69, 2.
Iso   (Masix,   Ruxullox) g`azal  3,2;  6,4;  33,9;    78,4;     141,3; 150, 4;   176, 3;   183, 1;   191, 5;   193, 6;   197, 6;  215, 2;  224, 2; 225, 2;  228, 3;   242, 4;  245, 2;   246, 7;   262, 4;  284, 1;  287, 6; 301, 9;  302, 4;   304, 4;  331, 9;   373, 1;  377, 3;  403, 1;  440, 3; 520, 1; 522, 1;  523, 6; 533, 6;  580, 3;  597, 7;  634, 3.
Karx g`azal 111, 6.
Layli   (Laylo) g`azal   2,7;   3,5;   43,6:   59,5;    238,3;     326,3; ZPZ, 1;   373, 5;   408, 3;  409, 3;   419, 8;   439, 1;   478, 7;  531, 5; 532, 9;  542, 5;  547, 3;  564, 6;  622, 4.
Lutfiy muxammas 1, 5.
Majnun g`azal 2, 7;  3, 5; 23, 5;  38, 7;  43, 6;  45, 5:  56, 2;  59, 5; 75, 5; 91, 2; 124, 1; 127, 6; 128, 4; 138, 5; 192, 4; 197, 5; 238, 5; 254, 6; 304, 4; 308, 1; 3; 325, 6; 326, 3; 341, 7; 363, 1; 373, 5; 408, 3;  409, 3;   419, 8;   439, 1;   442, 5;  456, 3; 458, 4;   478, 7;   485, 4;   498, 3;   526, 2;   531, 5;   532, 9;   541, 3; 542, 5;  561, 1;  564, 6;  586, 7;  602, 2;  603, 3;   612, 4;  613, 7; 619, 3; 622, 4; 623, 2; 639, 4; 648, 6; muxammas 5, 8.
Mansur tarkibband 1, 6.
Muso g`azal 6, 4; 51, 5.
Muxtor tarkibband 4, 4.
Maryam g`azal 19, 4; 522, 1.
Muhammad qit`a 2, 1.
Mahmud g`azal 200, 6.
Mahmud Sayyod qit`a 48, 1.
Nuh g`azal 5, 7; 8; 89, 3; 106, 6; 563, 5.
Odam g`azal 89, 3; 339, 1; 393, 1.
Parvez g`azal 193, 8; 204, 6; 209, 5.
Rustam g`azal 275, 6; tarkibband 41.
Riyoziy qit`a 25, 2.
Sayyid Hasan tarkibband 1, 8.
Salmon g`azal 51, 6.
Sakkokiy g`azal 584, 9.
Som g`azal 89, 3.
Sulaymon g`azal 426, 3.
Sulton  Husayn  Boyqaro   (Abdulg`oziy,    Sohibqiron  Abulg`oziy) g`azal 35, 7; 238, 7; 650, 8.
Suxayb g`azal 51, 6.
Suxayl g`azal 383, 5.
Surush g`azal 262, 6.
Uzro g`azal 38, 7.
Faridun g`azal 69, 5; 238, 7; 606, 8.
Farhod g`azal 3, 5;  43, 6;  45, 3;  5;  56, 2;  75, 5;   127, 6;   138, 5; 193, 5;   8;   197, 5;  204, 6; 209, 5; 228, 5; 230, 2; 247, 3; 264, 6; 296, 5; 299, 6;   301, 4;  308, 3;  341, 7;  408, 3;  439, 1; 456, 3;   457, 4;  472, 3;  485, 4;  532, 9; 541, 3; 547, 3; 564, 6; 586, 7;  599, 1;   602, 2;   614, 4;   619, 3;  622, 4;   637, 1;  639, 4; 648, 6; muammo 35.
Fuzayl g`azal 365, 6.
Xallux g`azal 111, 4.
Xizr g`azal   10, 2;  82, 3;   178, 3;  225, 1;  245, 2;    373, 10;  388, 7: 398, 5;  403, 1;   427, 5;   461, 6;   533, 2;  636, 5;   643, 5;   650, 2. Xusrav g`azal 593, 7.
Shirin g`azal  3, 5;   38, 7;  43, 6; 45, 3; 103, 4; 203, 5; 238 3; 408, 3; 439,  1; 472, 3; 489, 3; 532, 9; 547, 3;  564, 6; 580, 2; 622, 4.
Shuayb g`azal 51, 1.
Yusuf g`azal 43, 5;   103, 5;   115, 5;   190, 5;  209, 5;  273, 4;  305  4 323, 4; 359, 5; 457, 6; 569, 3; 580, 3; qit`a 38, 2.
Yazdiy tarji`band 73.
Ya`kub g`azal 175, 3; 178, 3; 569, 3.
Qodir tarji`band 4, 5.
Qorun g`azal 570, 9; tarji`band 40.
G`affor tarkibband 4.
Havvo g`azal 393, 1.
Hakim qit`a 49, 4.
Hamza qit`a 38, 2.
Hasson tarji`band 39.

GEOGRAFIK NOMLAR  KO`RSATKICHI
Adan g`azal 606, 10.
Badaxshon g`azal 370, 3.
Buxoro g`azal 124, 6.
Bag`dod g`azal 124, 6; 283, 5.
Dajla g`azal 124, 8; 333, 7.
Jayhun g`azal 124, 8; 308, 4; 333, 7.
Iroq g`azal 608, 7.
Kan`on g`azal 158, 6; 175, 3.
Kashmir g`azal 80, 7.
Ka`ba g`azal   12,6;  59,7;   114,4;   184,7;  200,4;  32,2;  347,4; 384, 2; 396, 6; 398, 9; 501, 9; 577, 6; 606, 4.
Misr g`azal 158, 6; 428, 2.
Rum qit`a 12.
Ummon g`azal 399, 4; 511, 4.
Xavarnaq g`azal 313, 1.
Xayrobod it`a 19, 1.
Xito g`azal 515, 5; 7; qit`a 39, 2.
Xuroson g`azal 174, 7; 503, 8; 608, 7.
Xo`tan g`azal 515, 1.
Shat g`azal 283, 5.
Sheroz g`azal 650, 9.
Chingazal 428, 2; 429, 5; 629, 2.
Eram g`azal 214, 4.
Qof g`azal  140, 5; 303, 1; tarji`band 65.
Hijoz g`azal 608, 7; 616, 7.
Hirot g`azal 12, 7.

ETNIK NOMLAR KO`RSATKICHI


Armani g`azal 515, 5.
Lo`li g`azal 73, 6; 111, 4.
Mo`g`ul g`azal 100, 4.
Tojik g`azal 368, 5.
Turk g`azal 368, 5; 395, 5; 598, 7; 623, 4, Uhudng`azal 643, 2.
Charkasg`azal 623, 4.
Qiyot g`azal 73, 6.
O`zbakg`azal 100, 4; 180, 2; 323, 8.
Qo`ng`irot g`azal 73, 6.
Hindu g`azal 100, 4; 111, 4; 319, 2; 323, 8; 365, 5; 501, 8; 507, 5; 510, 4; 515, 1; 2, 3; 4; 5; 6; 7; 560, 2; 629, 2.