Топ рейтинг www.uz
MUNDARIJA

G`azallar

1-100
Zihi zuhuri jamoling quyosh kebi paydo
Ilohiy amringa ma`mur yetti torami a`lo
Yuzung ko`zgusidin olamda yuz nuru safo paydo.
Zihi el nihoni sanga oshkoro
Yo rab, ul soatki tushkay hajr jismu jon aro
Zihi buroqing izi mehru sayri barqoso
Bediling xayli rusul, sensen, sen alarg`a dilrabo
Kimki yetkay ishqi dardu dog`idin ofat anga.
Ul pariy paykarki hayron bo`lmish insu jon anga
Chin kiyigi desam ko`zin, vah, nedurur itob anga
Vahki, hol oshufta qildi anbarin xoli manga
Bukim qolibdur ul oy hajrida hayot manga
Kelmay ul qotili zamona manga
Nechakim kuyar hajr aro jon manga
Bordi rahm aylamay ul kofiri xudroy manga
Ey ko`ngul, telbarading emdi ne tadbir sanga
Iydi ruxsoring ko`rub, bo`ldi ulus hayron sanga
Tushgali qadding havosi boshima avbosh aro
Kirsa ul gul xirmani ag`yor ila gulzor aro
Jonda qo`ydum chirmag`on maktubini hijron aro
Nuqtai mushkdur bu yo xoli aning jabin aro
Ey, g`aming gavhari jonu tan aro
Qosidekim yordin bir so`z rivoyat aylasa
Yashil to`n birla oltun tugmalardin zebu far anda
Jamoling jilva qildi, bor edi og`zing nihon anda
Yor tutqali ul kofiri xudkom ko`ngulda
Budu nobudum agar teng bo`ldi jonon ollida
Yigitligimda edim mubtalo yigitlarga
Xatti zulfu qoshlaring, ey dilbari chobuk, balo
Tifllar toshiki jismim qildi sartosar qora
Ko`zungga tani notavonim fido.
Chu ishq dardu baloni jahong`a urdi salo
Har jafo qilsang to`zarmen, qilmasang dog`i vafo
Ko`zumdin ashk tugandiyu bo`ldi qon paydo
Sharora xatlari sog`inma dudi ohim aro
Labingg`a aylamish ul xoli anbarin g`avg`o
Ko`z yuzidin olg`animg`a ashkdin qondur sazo
Sen kebi bir gul topilmas kezsa yuz gulshan aro
Bas ajabdur gar manga ul dilrabo qilg`ay vafo
Dahr bog`i aro ko`p istamagil ayshu tarab
Topmish ul yuz qatra-qatra xo`ydin o`zga obu tob
Etti hajr ayyomi, qatlimg`a nedur har dam itob
El pariyu hurni degay gumon qilg`ancha xo`b
Ajab yo`q o`lsa qora zulf orazingg`a niqob
Yor og`iz ochmasqa dardim so`rg`ali toptim sabab
Soching qorong`u tun, ey sarvqaddi shirin lab
Ul oyning gulshani husnin xazondin asrag`il, yo rab
Xating ham xo`bdur, asruyu xoling ham bag`oyat xo`b
Qaysi bir tuhmatki bizga qilmadi nisbat raqib
Nabotdin gazak etsang icharda bodai nob.
Og`zi ramzin bilmasam, ey xurdadon, ko`p qilma ayb
Gul chog`i har gulga bir bulbul tarannum ko`rguzub
Shomi g`am yog`dirdimu ohim shafaqni su qilib
Rahm etar kofur ko`zung ul zulfu yuzda chirmalib
Gulruhi ra`no qadim chun bog` tavf aylar borib
Chun kular yoni so`kulgan jismi zorimni ko`rub
Dudi ohim kecha-kunduz chu falak sari borib
Tig` ila xoki tanimni har taraf yording kelib
Tuganmas mehri yo`q, hajrim tuni sharhin savod aylab
Ey ko`ngul, mast o`loli azmi xarobot aylab
Bahor elga ayshu manga iztirob
Ko`zungdin ham ko`ngul, ham jonda oshub
Ko`zum yoshimu oqib, ul quyosh sari chu boqib
Bu kecha bazmim aro turfalar ifsho aylab
G`ozavu surmag`a chun ko`ngli borib
Yor ul vaqt jafo rasmi tutub
Ul parining chu bu majnundin erur vahshati ko`p
Avval ista manzili amnu harifi soda top
Chun qo`yub ketkung jahon mulkin musaxxar bo`ldi, tut
Bir maqomi amn top, anda burun orom tut
Navbahor o`ldiyu men hajrida, soqiy, may tut
Yoshurun dardimni zohir qildi afg`on oqibat
La`lidin chunki takallumda tomar obi hayot
La`l emas shirin labingkim jon topar andin hayot
Sho`x ikki g`izolingni noz uyqusidin uyg`ot.
Menga begonadurur ul butu men ishqida mast
Bodai ishqing ko`rub topti buzug` ko`nglum shikast
Ey ko`ngul, dedimki aylab azm jononimg`a yet
Tiyravu afsurda biz, ey ishq tarqotqon bulut
Kim ekin maydonda, yo rab, ul to`ni gulgun yigit
Ohkim, oldi qarig`on chog`da ko`nglum bir yigit
Habib g`ayr ila may ichti, ey ko`ngul, qon yut
Chobukekim qatl uchun surdi yana maydong`a ot
Etilmish, olloh-olloh, ne qomat, ul qomat
Ey sabo, holim borib sarvi xiromonimg`a ayt
Ishq soldi xonumonim ichra o`t
Qildi dushman rahm baskim, qildi javr izhor do`st
Eyki, fayz istarsen, o`zni savrdek ozoda et
Zamona erur chun mahalli havodis
Falak havodisidin bo`lsa har balo hodis
Mening rasvolig`img`a bodai gulgun erur bois
Zihi boshing uza vash-shams zevaridin toj
Ey gadoying ollida muxtoj ahli taxtu toj
Mayi la`lingg`a go`yokim hayoti jon erur mamzuj
Ko`nglumga ayla la`li shakarxand ila iloj
Nargis ul ko`zdek emas, ey bog`bon, boqib ko`z och
Qo`ydi yuz shomi ajal zulfin parishon aylagach
Girih-girih chu tugarsen yetar oyog`inga soch
Ko`rub dardim tarahhum qilmading hech
Ul turki xitoning erur andoqki ko`zi qiymoch

101-200
Bu chamankim to`kilur shom, gul ochilsa saboh
Jonima yetkurdi ul la`li ravonoso farah
Bo`lsa bo`lg`ay sarvi qadlar ichra har gulro` malih
Axtarin ashk ettiyu sovug` nafasni oh subh
Hajrdin asru xazinmen, soqiyo, tutqil qadah
Subh dayr ichra mug`anniy uyla tuzdi shaddi ruh
Fano tariqida har kimki hosil etti rusux
Firoq o`tiki, balo og`zidur anga manfax
Sho`x ko`p yo`q birisi uylaki ayyor ul sho`x.
Ey ko`ngul, chunki erur yor mayi furqati talx
Erur barot ila bayram ul oyg`a zulf ila rux
Meni ishqdin man` etar soda shayx.
Xating sipohi chu chiqti nachukki mo`ru malax
Ey jamoling mehridin ravshan azaldin to abad
Sitam ermas edikim, aylading ko`nglumni yuz parkand
Qayda qilg`ay soyadek men telbai xokini band
Nolonmen ochar bo`lsa yuz ul huri parizod
Bo`ldi ko`nglum shod topqach tig`din ko`ksum kushod
Gar ko`ngulni aylasa ul qotili xunxora sayd
Dudi oh ermas ko`ngul uyin qora qilg`anda dard
Ey, yuzung ollida behol xirad
Qo`ngul haroratin anglatdi ohi dardolud
Zihi hajringda aylab bizni g`am shod
Ishq aro rasvolig`im elga berur Majnunni yod
Ko`ngulda yuz bila xatting gar o`t solur, gar dud
Zikring aylarda chekarmen har dam oh, ey sarv qad
Seni firdavs ichida kavsaru hur, ey zohid
Ey, soching zanjirining savdosida majnun xirad
Qazo ne hukmki aylar jahongadur nofiz
Qo`nglum erur ul g`unchai serob ila multaz
Ey lablaring halovatidin jong`a iltizoz
Zihi mazohir aro mehri orazingdin nur
Sarig` kog`azmudurkim so`zi hajrim ayladim tahrir
Ko`ngul ichra g`am kamligi asru g`amdur
Rangsiz xoling jamoling xonida, ey siymbar
Sening husnung meni ishqim ajoyib uns tutmishlar
Ham ko`zum tortar, ham ul mezon bila ko`nglum solur
Tiyra shomim ichrakim barqi balolar choqilur
Kechakim zulfung xayoli ko`nglum ichra aylanur
Firoq isitmasi andoq tanimdin o`t chiqarur
Ko`ngul uyida yuzung naqshin aylamon tasvir
Etti jon og`zimakim, chiqmas uyidin ul hur
Junun salosilida bo`ldi jismi zor haqir
Chun meni majnun boshin atfol toshi sindurur
Qaysi to`bi jilvasi sarvi xiromoningcha bor
Suda yuzungmu aksi yo chashma aro parimudur
La`ling ayo ne ajab rangindur
Dilbaro, sendin bu g`amkim menda bordur, kimda bor
Gul yuzung hajrida chiqsa o`tluq ohim gohlar
Kufrdin zunnorlar gar turrasi tobinda bor
Oshkoro yuz tugon garchi tani zorimda bor
Xattu yuzung hajrida ko`zkim bulut monandidur
Ko`ksumki chunki qildi labing hajri yoralar
Quyosh yuzinda xating sabzasig`a maskandur
Qilg`ali azmi safar ulkim manga dilxohdur
Sarv uza gul ochtikim, qad uzra ruxsorim budur
Chiqmasa jonon g`amu anduhdin, jonim chiqar
Sham` ul oy hajrida tun kuymakim ogohidur
Toza sarve bog` aro derlarki, noz og`oz etar
Ul o`tlug` chehrag`a zarbaft xil`at ne yaroshibdur
Lojuvardiy qoshing uzra zarvaraq tobonmudur
Ul quyoshtin ayru o`rtangan ichimda qayg`udur
Dud yanglig` dema, ko`nglum ohi dardoludidur
Ko`k binafshazorini anjum chu nargiszor etar
Netib tuz etay qadkim, jismimda shikanlardur
Yuzungdek qamar yo`qtur, qadingdek shajar yo`qtur
Ul savodi xatmudur yo sabzai jannatmudur
Ko`zung sarfitnai olam tushubtur
Yana xamdamim shu`lai g`am bo`lubtur
Furqat ichra sharbati la`ling visoli kam bo`lur
O`tlug` yuzidin ul oykim burqain olibtur
Qachonkim bodano`shum may icharga iztirob aylar
Har gahki qadahno`shim mayli maynob aylar
Jong`a yo`q ko`nglumdinu ko`nglumga yo`q jondin xabar
Qosidekim yetkurur ko`nglumga jonondin xabar
Kuydi ko`ngulki, qolmadi ashkda qonidin asar
Bizga jahon bog`idin ul sarvi gulandom yetar
Yori birla boda ichkan no`shi jondur, kim ichar
Ko`ngluma hajringda jannat gulshani zindon erur
To`rt rangi muxtalifdin xullakim jonon kiyar
Kimki aning bir malaksiymo parivash yori bor
Yuz olmon yo`lidin qatlimg`a chun tashrif yor eltur
Sarig` libos aro ul no`shi labki xandondur
Xasta ko`nglumningki, zulfung shomida oromi bor
Ko`ngul ko`zlar yo`lin tutmoqqa hajringda shitob aylar
To dayr ichinda mug`bachalardin nishonadur
To turrasi torinda har sari tugunlardur
Ko`z qonidin dema, etagim lolavordur
Harorat jonimg`a ul otashin la`li axgarindindur
Ikki ko`zumki dardu balo jo`nboridur
Jonda ishqing bo`lg`usi, to tanda jon bo`lg`usidur
Donai ashkimki yog`mog`lig` bila afsonadur
Markab ermaskim sabo maydonda gardangiz erur
Ne lo`livashdur ul qotilki qon to`kmakkadur yaksar
Menda bir o`tdurki, gar dam ursam aflok o`rtanur
Bu toza tugonkim g`amidin ko`nglum arodur
Orazing husnin fuzun qilg`an hiloli qosh erur
Telba ko`nglumga xirad ahli maoshi qaydadur
Ey jalolu rahmatingdin gar zalilu, gar muazzaz
Sarv yanglig` jilva qilsang noz ila, ey sarvi noz

201-300
Shahsuvorim tavsani aylarmu oyo po`ya tez
Qush keturdi nomangu, ko`nglumni qildi shu`laxez
Sovug` ohimdin o`lsang betahammul ko`zga keltur yuz
Chu noma chirmadim yozib yuzung shavqida sho`rangez
Bas ettim ashk fishonlig` chu zohir etting yuz
Chun qo`yarmen ul jahon oroyishi bazmig`a yuz
Motam o`z holimg`adurkim, o`lturur ul rahmsiz.
Sarv qadlar agar biru gar yuz
Qilur paykonlaring ko`nglum o`tin tez
Ko`runur otashin la`ling dilafro`z
Demon, ey xo`blar, vafo qilingiz
Do`stlar, ahli zamondin mehr umidi tutmangiz
Do`stlar, olam eliga yoru hamdam bo`lmangiz
G`am shomi gar o`tumg`a bo`lur sham`i ashkrez
Ne ayb jon manga behol bo`lsa jononsiz.
Onsiz o`lmoq, erur o`lmoq jonsiz
Ey shikibu sabr, bir kun xud manga yor erdingiz
Dedi, ko`zum qichishur, aytdimki, boda tomuz
Bo`ldi shomu jong`a ul oy hajridin qayg`u hanuz
Bo`lmas qora ko`z eldin tutmoq kishi vafo ko`z
Yopilmas gar menga qonlig` sudin ko`z
Ishq yuki ayladi torami a`loni kuj
Jud emas ko`p bazl uchun ko`p mol qilmog`lig` havas
Bog` aro ne sarv etarmen orzu, ne gul havas
Jong`a la`ling mayi jomidur multamas
Ko`ngul har tun farog` istab balo tog`ini yostanmas
Menga bir sarvi gulruh bo`ldi munis
Gulgun may ichib sunbuli chun gulga yopilmas
Bizga ul mahvash tiliyu ko`ngli birla yor emas
Jong`a la`lingdin bir o`pmakdur qiyosan iltimos
Gar meningdur yor lo`li bo`lsa, shoh etmon havas
Ko`yi toshi boshima hayf aylasam uyqu havas
Manga manzil ko`han dayri fano bas
Qilmon ul bebok keskan na`lni o`pmak havas
Tong emas gar chin yuzinda qahrdin mavjud emas
Ey, firoqingda hayotimdin menga ozoru bas
Dahrdin mehru vafo qilma havas
Ko`nglum ichra dardu g`am avvalgilarg`a o`xshamas
Har necha kuysam ul oy ko`nglumni paydo aylamas.
Xo`blar ming bo`lsalar men xastag`a bir yor bas
Nigorim dardima nazzora qilmas
Jamoli nurini chekkan tarozu oyu quyosh.
Qo`ymadi shomi xumorim tiyralikdin aqlu hush
Do`stlar, ko`nglumni vasl ummidi behol aylamish
Sabzai xat orazing bog`ini xazro aylamish
Shomkim tun pardasinda ayladi ixfo quyosh
Husn bog`i ichra qadding sarvi bo`lmog`liqqa tush
Ul parivash odamivashlig`lar aylab qildi xash
Mehr emas, gardun yuzung hijronidin dog` o`rtamish
Yuz sihr qilsa kimgaki ellikdin o`tti yosh
Tun ham kechu yo`l dog`i yiroq, sen dog`i sarxash
Donai xoli labing ko`nglum qushin rom aylamish
Go`yiyo bir-biriga oshiq erur ul ikki qosh
So`z demay ikki shakardek labikim band o`lmish.
Vafodin cheksa bosh ul sarvi mahvash
Necha oh ursam bo`lur ko`zdin bag`ir xunobi fosh
Ishq ichinda juz o`lum mushkilki, bo`lg`ay bizga ish
Zulfig`a har yon girih tushkan erur bas turfa ish
Kuydumu toptim ko`ngulni o`tg`a solg`andin bu ish
Menmudurmenkim quyosh kulbamni ravshan aylamish
Labingni so`rg`ali muhri sukut og`zima tushmish
Mayki la`lidin tomizdi ul nigori bodano`sh
Surohi to mayi la`ling visolin orzu qilmish
Shabistonimda jom ichra yuzung aksi charog` o`lmish
Qaysi vodiykim tanimni ashk sayli surmamish
Telbalik sensiz, ey pari, menga ish
Orazing hijronidin kelmas manga gulzor xush
Oshiq o`ldum, bilmadim, yor o`zgalarga yor emish
Menga emdi sarv ila gul muddaosi qolmamish
Ko`ngulni bu kecha bir oy xayoli mubtalo qilmish
Birovki dayr sori zohir ayladi ixlos
Husn oyatiki keldi yuzung qissasida nas
Qatl uchun elga chu ta`mim ila berding tanqis
May meni qildi riyoyi porsoliqdin xalos
Kishiga bersa g`amu mehnati davron tanqis
Qila olg`oncha riyo ahlidin etkil e`roz
Istasam bo`se labidin, jon tilar jonon evaz
Orazingdur oftobi olamorodin g`araz
Gar budur qomati ra`no bila zebo oraz
Desangki, faqr tariqini aylayin mazbut
Qildi botil mehrdin har necha qildi yor shart
Oy yuzung ko`zguvu atrofini tutqon zang xat
Hollarining nuqtasidin topti zeb ul turfa xat
Ne nutqi dilkash erur, vah, ne dilrabo alfoz
Labingdin bo`ldi bu mahjur mahzuz
Necha yolg`on so`zu muzhik harakat, ey voiz
Chekti bulbul kebi ming lahn ila doston hofiz
Izzat tama` kim aylasa tark etmayin tama`
Mehr ila gar keldi charx ayvoni rif`atdin man`
Qildi uqor o`tog`asin ul qotili shijo`
Lablaringdin har zamon jonni tilarmen muntafi`
Ko`rub orazing yig`lasam yo`q bade`
Hajr o`tidin shom agar mendek emas bexob sham`
Torttim ranji xumor aylab mayi ahmar tama`
Zihi buroqing izidin qamar uzorida dog`
Garchi yo`qtur lolazori ashkima paydo qirog`
Xazon faslida ul oy jismu ruxsorimni ko`rgan chog`
Oh o`ti birla yuzung hajrida qilsam gashti bog`
Baski qo`ndung ko`ksuma ko`nglumni olg`an chog` dog`
Zaif jismim aro bir-birining ustiga dog`

301-400
Onchakim ul g`amza surdi ko`rguzub bedod tig`
Sarg`oribtur lolaro`yim ranji to bo`lmish qotig`
Tog` oshiqliq yukidin ham bo`lurga no`q xilof
G`amzadin ko`p tig` urdung aylabon ko`ksum shikof
Orazing xurshidi keldi axtari burji sharaf
Ne nav` ko`nglum o`lur ishq xayli birla harif
Novaking tokim erur kuygan ko`ngulga mu`takif
Tong yo`q urmoq yuz bu sargardonu mahzun har taraf
Jahon zoli ham makr etar, ham nifoq
Chehra gulgun safhasig`a qilding afshon zarvaraq
Mushkil ishdur uyda bir g`oyibni har dam yo`qlamoq
Vaslinga kechrak yetishsam, lutf etib uzrumg`a boq
Sipehr bog`in nujum vardi chu qildi ul nav`kim Xavarnaq
Gar quyosh orazig`a saьbdurur ko`z solmoq
Ul pari paykarki bo`lmish insu jondin xo`broq
Ulki kofur bo`lub mushki qilur ra`noliq
Sanga ne g`am men kebi majnuni shaydodin yiroq
Hajr aro jisming kebi bo`lmas manga kam ishtiyoq
Ashkdin bo`ldi qorarg`an kulbai vayronim oq
Yuzung quyoshig`a bu nav` esa ayon bo`lmoq
Ochibon ko`ksumni yorg`il qilmasam dog`i yozuq
Sanovu zotnig ichra topib ajz, ahli idrok
Qolibmen za`fin baskim ul oy otti manga novak
Hajrkim har dam meni bevahmu bok aylar halok
Telba kim ko`rdi meni shaydodek
Ko`kragimdur subhning pirohanidin chokrok
Ne xush ummidekim uryon nigun qad birla ursam tak
Yuzung ochib ne ajab yuz xonumonni o`rtamak
Xalq ko`ngli bo`lmag`ay ul sho`xi kofir ko`nglidek
Shikof emas buki ko`ksumga soldi tig`i halok
Tang`a toshu qo`lg`a tish zaxmiki soldi telbalik
Qoching o`l ko`zdin angakim ul labi xandon kerak
Necha bo`lg`ay zaxmliq ko`nglumni mahzun aylamak
Ul parivash erur andoq nozuk
Chamanda sarvinozim jilva qilmoq aylama ohang
Chamanda sabza manga xanjar o`ldi sarvixadang
Yo`q dahrda garchi yor sendek
Qo`yung, tig`i ko`ksum shikofini yirdeg
Ne xasl edi yanakim ko`ngul qushi saydini havas aylading
Ko`rdum og`zingni manga qahr ila chun so`z qatding
Ey ko`ngullar zulfi zanjirida qayd etmak faning
Tararda tob urar, turrai parishoning
Manga bir lahza vafo aylamading
Xizr xatting sabzasi, hayvon suyi no`shi labing
Chekib ko`nglumni uzdung andakim ko`nglum uyin buzdung
Jismimg`a varam hay`ati har toshki urdung
Sarvg`a ra`no xiroming birla bedod aylading
Yorab, ul oyniki el ko`nglig`a marg`ub aylading
Tiyra qilmish tun kebi ofoqni ohim mening
Necha ul ko`y itlariga yetkay ozorim mening
Sing`ali ko`nglum oqar har lahza xunobi aning
Ko`ngulki, hajr tuni qo`ymadi qarorin aning
Yor kelsa, do`stlar, oxangi raftor aylamang
Vahki, o`tluq chehra ochib xonumonim o`rtading
Ey, ko`zu ko`nglum, sirishku ohdin to`fon qiling
May bila mayxonaning xishtin tosh uzra hal qiling
Bir o`t esaki, manga jurmsiz vafoni kam etting
Samandi noz uza ul chobuki balog`a boqing
Ko`ngulkim har yonig`a na`l kestim bo`lg`ali zorang
Donai holing bila ko`nglum qushin rom aylading
Ey mug`anniy, yor bazmida navo soz aylasang
Vah, ne ruhafzo qadu dilkash xirom bor aning
Ul pari bu telba birla oshno bo`lsa ne tong
Zihi nihoyating oxir kelib abad avval
Qilsa jonon ollida jonim tufayl, o`lmoqqa mayl
Uyla bo`lmish gul yuzung yodi bila qonlig` ko`ngul
 Mening ko`nglumni ishq, ul gul yuzin mul
Orazing shavqi damikim aylanur qonlig` ko`ngul
Demonkim, meni yod etib shod qil
Gar labing ollida da`vi qilmadi izhor la`l
Uylakim gulgul qilur husn ahli ruxsorini mul
Ey ko`ngul, ul otashin orazg`a ko`p o`rganmagil.
Ko`ngul ichraki har dam qon to`kar ul kofiri qotil
Ey ko`ngul, har makr ila qochsang ulustin shukr qil
Ul zaqanni upayu gulgunadin nazzora qil
Qurudi chekkali qondin ko`zum niqob qizil
Qasdi jonim qildi hajr, ey qotili xunxor, kel
Sarvdek xazro libosing birla, ey nozik nihol
Ey jamoling ravzasi firdavs bog`idek jamil
Gulshaningdin yeldek, ey ra`no nihol
Beling solur dimog`img`a taxayyul
La`li jonbaxshingda bir gavhar agar topmish halal
Qasdi jon aylar damodamkim, anga yuz jon tufayl
Gar yetar ag`yordin yuz ming jarohat, ey ko`ngul
Anglading yo yo`qmukim aylar safar yor, ey ko`ngul
Ey latofat kasbida husnungga hojatmand gul
Ey manga sansiz bahoru bog`u bo`stondin malol
Kecha ul oy birla erdim, vah, bu tushdur yo xayol.
Demakim, mastlig`din, qaddi bo`lmish har qayon moyil
Oncha bo`ldi tan o`qungdin ichkari, tashqori yo`l
Ayladi ko`nglum qushi ul shom gisu sari mayl
Ne ajab mayl aylasam yo`qluqqa har dam, ey ko`ngul
Zihi mulkungnung o`n sakkiz mingdin biri kelib olam
Men gado maxmuru piri dayr elinda jomi Jam.
Ham subhi orazingdur vardiyatun nasotim

Ne itni ul buti begonavash itiki sog`indim.
O`rtanur el furqatingdin navha bunyod aylasam
Bu kun ahli jahondin xasta xotirmen, jahondin ham
Loladek yuzung xayolidin to`la qondur ko`zum
Qadingg`a to`bi o`lubtur mutiyu chokar ham
401-500
Chu yopsa na`shim uza mug` palosi idborim
Ko`ngluma yor istabon mehnat kelurni bilmadim
Zulmati hijron qilur qat`i hayotim dam-badam
 La`lingki, sog`indim ani jon rozig`a mahram.
Hajridin ko`ksumni dermen uyla afgor aylasam.
Bordi yoru to`zmon el bormoqqa ham, turmoqqa ham
Ul quyosh yuzlukni har tun yod qilmoqdur ishim
Gar aning vaslig`a haddim yo`q, erur xush yodi ham
Kimsani dard ahli deb sirrimg`a mahram ayladim.
Dam-badam har kun ul oy bedodini yod aylaram
Eyki avval qomating vasfini shamshod ayladim
Etti so`zi hajru chektim ohi dardolud ham.
Yana firoq o`tig`a tushti toblig` ko`nglum
Kecha kuydurdi falakni shu`lani tobu tabim
Hajri mundoqki, uzar bir-biridin payvandim
No`shi labini har necha so`rdum, o`sonmadim
Baqo dashti nechuk qat` o`lmasun aylab murur ayyom
Tishlarimdin iki dandonaki charx ayladi kam
Menki har dam, do`stlar, bedod etardin zor esam
Qayu manzilki anda hosil o`lg`ay lahzae komim.
May uchun dayrdadur oromim
Ne yanglig` dey qoshinda arzi holim
O`tub sanamlar aro bir-biriga ko`z soldim
Zihi bihishti jamoling kelib mening chamanim
Yo`q dema gar, og`zingni desam nuqtai mavhum.
Qirog` ermaski, qilmishmen ko`zum sayli yo`lin mahkam.
Sarvi ozodimni bog` ichra xiromon istaram.
Chu berdim jonni, qilma zulm rasmu qatl oyin ham.
Yana ishq aro zordurmen, hazin ham.
Toqibon jon rishtasin ruq`angni tumor ayladim
Sodavash yorim bag`oyat purfan ermish angladim
Yor ma`lum aylamish oshiqlig`u shaydolig`im.
Nega qon yoshim oqizdi dilsitonim bilmadim
Qon yutub umre jahon ahlida bir yor istadim.
Lola ro`yum bordiyu ishqing nihoniy asradim
Chun o`larmen bir nafas ul dilraboni ko`rmasam
La`licha emas og`zi qilur vaqt takallum
Ey ko`ngul, aylama dahr eski rabotin maskan.
Onchakim Shirinu Laylidin sening husnung fuzun.
Benavomen ayru xayli hamdamu hamrozdin.
Ulcha ko`nglum ko`rdi, ojizmen ani izhordin.
Garchi to`kti qon ko`zum sensiz hamon ko`nglum hamon.
La`li shavqindaki bog`landi ko`zum ustida qon
Qomatingdek bog`i husn ichra yo`q sarvi ravon
Ko`yi tufrog`ig`a dafn aylang tanim qilmay kafan
Qurug` jismim o`tundekdur balo dashtida qaqshalg`on
Qilmag`ay gardun quyoshqa mujtami` har kavkabin
Donai xoling terarga qo`yma ko`nglum bulbulin
Gul emaskim qon etib aflok baxtim axtarin
Ko`zumga hajrda birdek qorong`udur tunu kun
La`li oq uy o`g`lari qonlig` mujam bo`lmish yaqin
O`yuy olsam eshiking tufrog`ini yostanibon
Xatinkim mehr uza chekti savodin
Qildi ayshim subhini ul sho`x la`bi tiyra tun
Tamug` o`tig`a unab, hajring o`tig`a unamon
Ne tong bo`lsam siyahro`z ul quyoshdin ayru, en gardun
Gar o`lsam zarra-zarra ul quyosh tig`i jafosidin
Vahki, vahshu tayr uyumaslar g`amim bedodin
O`tda qil yanlig` tanimni hajr o`tining tobidin
Ko`ngullardin ko`rub zulfung aro o`tluq asar har yon
Vah ne hushtur, shahsuvorim kelsa maydon soridin
Mohiyon havzida yoru hajrida men qayg`udin
Yo`qturur bir damki o`lmon furqating bedodidin
Ul sababdin tiyradur ko`nglum uni hijronidin
Aqlu jonu ko`nglum ul oy furqati ozoridin
Menki har soat chekarmen yuz jafo ag`yordin
Mehr emas mash`al yorutqon qal`ai alfokdin
Bir parivashkim ko`ngul devonadur savdosidin
Men kimmenu qilmoq havas ul sho`x libosin
Tirik qolsam gar o`zni bazmi vasling ichra solg`aymen
Yor ila ag`yor ozoridin andoq zormen
Tufrog`imdin ahli ishq etsa tanure shodmen
Tushta la`lin ko`rdum, uyg`onmay debon qayg`udamen
Ul oy firoq ila qismim g`am etsa naylagamen
Orazingni tush ko`rub to subh tindim uyqudin
Zarvaraqtin yo kebi qoshinda zevarmu ekin
Ne bahor o`lg`ayki bir gul hajridin badholmen
Moviyi behol ko`nglak, vah, ne farruxfol ekin
Chok-chok etting ko`ngul komini hosil qilmayin
Oshiq o`ldum, necha javr ahli zamondin tortayin
Chehra yopting xasta jonimni anga zor aylabon
Shomi hijron zulmatida obi hayvon istamon
Qoshi yosinmu deyin, ko`zi qorasinmu deyin
Ko`z ohim o`ti sori shoyadki solmag`aysen
Kimsa mendek ishq aro besabru orom o`lmasun
Lablaring sharbatini chashmai hayvonmu deyin
Necha ul chehrani ko`z lavhida tasvir etayin
Ishq aro men kebi yo`q besaru somon bo`lg`on
Bo`ldi ayog`ing qora ziynatu piroyadin
Ko`rguzur ag`yor tuhmat nihoni naylayin
Balo dashti aro Majnun meningdek ko`rmamish davron
Nola nomaqdur tong ermas meni mahjurdin
Yorni derlarki chekmish yuz jafo men zor uchun
Hamul tog`eki toli` bo`lmish erdi ul quyosh andin
Adab siyosati chekti ko`zumga mujgondin
To muhabbat dashti bepoyonida ovoramen
Ohu vovayloki ishqingdin jahon shaydosimen
Labingkim, o`luk tirguzur jonmu erkin
Chun xayolingda ko`ngul behol edi o`z rashkidin
Ey quyosh, yoyding tuman ming zarra bu g`amnokdin

501-650
Yuzinda may gulidur yo yuzin ko`rguzdi ko`zgudin.
Choklik ko`ksum eshikdur, jism uyi baytul-hazan.
Xayoling kelsa ko`nglumga bo`lur ozurda mujgondin
Agar ishqing havosida yog`ar har jola tosh o`lsun.
Huqqai la`lingda ko`ptur xurdai ma`ni nihon.
Falakdin gar manga har lahza yuz qayg`u kelur o`tru
Qayon qilsa havo ul turfa qush uyqum olur qayg`u
Ohu ashkimdin shikoyat aylamish ul tund xo`
Ko`nglumu bag`rimni g`amzang tig`i aylar kov-kov
Sipehr oyinagun gar damimdin o`ldi qorong`u
Qad ermaski, sarvi xiromon erur bu
Kofurgun libos aro ul sarvinoz ekinmu
Labingg`a to yetibtur barmog`im hayratdin erkinmu
Oldi chun ilgiga ul huri sumanbar ko`zgu
Yuzung bayozida ul xoli mushkoso hindu
Agar oshiq etsa visol orzu
Ko`zumdin uchti yana yorsiz bu shom uyqu
Ey yo`lungda podsholarg`a gadolig` orzu
Firoqing ichra ishim iztirobdur asru
Qad ermas ravza sarvi nozidur bu
Yusuf ermas chu malohatda jamolingg`a shabih
Tikmagaymen tig`i zaxmin o`lsam ul ozor ila
Ingali ko`ktin balolar zinadur qilsang nigoh
Gulgun yeng ichra ilg`in ul mushkbo` g`azola
Gar durdii xum bo`lsun agar sof piyola
Men netib ishqida oqil bo`layu farzona
Zihi gul ichra kular chog` etib ayon g`uncha
Sipehr saqfig`a oltun sutun bo`lur, ey moh
Qilmag`il borg`ali shitob yana
Yorab, ul yuzni dame ko`zumga pinhon aylama
Ochib ko`ksum shigofin ayladim ko`nglumni nazzora
Yana zulfung buzug`liq soldi ko`nglum xonumoninda
Manga may o`lmadi ro`zi tarab ayog`inda
Hudhud eltur dardlig` payg`omim ul oy qoshig`a
Fig`onki, umrum o`tar tunu kun xayol bila
Nomai shavqum kishi arz aylay olmas yorg`a
La`li serobingdin ul yanglig` kelur jon og`zima
Chiqti paykoning ko`nguldin ohi dardolud ila
Mushkin xating ul yuz kebi gulgun varaq ichra
Istaram yetsam quyundek gul uzorim qoshig`a
Firoq soldi bir o`t jismi notavonimg`a
Hargiz ermas husn ul mehri jahonoroycha
Kunglumda dog` sham`i jamoling xayolida
Ey sabo, holimni arz et gul ruxi tannozima
Ko`zlarida ishqdin su erdi uyqu o`rnida
Yordin yaxshi emas aylamagi yor gila
Iltifot etti bukun meni qulg`a ul shoh o`zgacha
Vahki, umrum barcha zoe` bo`ldi el komi bila
Mehrida men xastaning har lahza xoli o`zgacha
Solib qon oncha qo`ydung dog` bu jismi figor ichra
Va`da aylab vasl jismi notavonim o`rtama
Vahki, kelturdung firoqingdin balolar boshima
Men o`lsam aylamang ul tiflg`a xabar nogah
Dayr aro to aylading ko`nglumni zor, ey mug`bacha
Qoshining yoni chekilmish zulfi chavgonig`acha
Guli ruxsoring aro bo`lg`ali pinhon g`uncha
Topib hayoti zuloli xating qorasinda
Gar necha chavgong`a birdur go`y el maydonida
Bo`lsam ul qotil shahidi hasratu xirmon bila
Ey niholi qomating sarsabz jon bo`stonida
Dog`i qonin ko`rguzur Majnun mazallat sholida
Savodi xoli aning xatti mushkbor ichra
Ro`zgorim chun qorardi shomi hijroni bila
Ul uchug` ermas qabarg`an la`li ruhafzosig`a
Nildin bexol xoling la`li serob ustina
Yuz balo toshi agar yog`dursa dilbar boshima
Xolin o`psam ne uchun man` qilur jonona
Buki men mahrumu el mahramdurur jononima
Yoqar o`lsang iting ilgiga hino qonim ila
Yana ishq ilgidin holim ulandi zorlig`larg`a
Mast otlandi ul oy qilmay xabar ahbobqa.
Ey ko`ngul, hajrim balosin arz qildim shohima..
Labing fikri bag`rimni qon qildilo
Oshno yorim yana begonalig` fan qildilo
Zihi tajalliy husnung kelib jahonoroy
Topmadim ahli zamon ichra bir andoq hamdame
Ne bir subh ul quyoshning ilgidin ichtim to`la jome
Chehra ko`rsatgilki jon bermoq tariqin ko`rsatay
Yor tandin jonim ayrilg`uncha zulmin qilmog`i
Vahki, dinim kishvarin toroj qildi kofire
Ne ajab giryon ko`zum gar bo`lmas uyqu manzili
Bas ajabdur, ikki la`lin ko`rsangu og`zin dog`i
Jismi ul gulning qizil to`ndinmudur gul xirmani
Ko`ngulning chokidin gar bo`lsa jonning vahmiyu boki
Qosh sanchilsa iki ko`zuma ko`yung tikani.
Orazing hajrida zor erdim quyosh botqon chog`i.
Necha yilda qilmadi ko`nglumga ishqi shiddati.
Uyla hijron tiyradurkim, zulm ekoch ul oy fani
Chun so`z aytursen labing titrar g`azab qilg`on chog`i
Kim ekin ul ko`y aro deb, kelsa andin it uni
Yuzi davrinda qironmu zohir etmish ul pari.
Nasli odam bo`lmadi hargiz muhabbat mazhari.
Qon aylading ko`nglumni nihoni.
Ko`ngulga itkali andin topilmadi xabare
It kebi necha samanding so`ngicha po`ya uray
Xunfishon ko`zni yubon oq etti ashkim kasrati
Gul yopishturdingmu yuzga sho`xliqtin har sari
So`z vafodin demakim, ul ermas ahli husn ishq.
Tog` aro Farhodu har yon surma qilg`on toshni.
Xayol o`lg`an kishi ishq ichra fahm aylar xayolimni
Necha tig` urdung ko`ngulga tiyra ohi itmadi
Sarsari ohimdin ul oy furqatida g`am tuni
Menmudurmenkim, ko`nguldin ayrumen jondin dog`i
Dasht uza sargashta majnunning taku po`y urmog`i.
Necha nihoni ishorat raqiblar sari
Sahar xovar shahi charx uzrakim, xaylu xasham chekti.
Charx atar solsa yiroq yuz yil visolingdin meni
Yo`q vafo ahlida bir zori parishon men kebi
Kishi ketursa manga sarvi guluzorimni
Gulshan ichra maxfiy ichsang bodai gulfomni
Chun ayon qildi labing aksini jom, ey soqin
Lahza-lahza chunki ortar ul pari zebolig`i
Og`iz ichra tilingdek g`unchada gul bargi tar bo`lg`ay
Ko`ngul o`t berki, bir gul hajridin ko`ksumga dog` o`rtay
Necha kilki taxayyul birla bir suvrat nigor aylay
Necha ko`rguzsam niyoz, ul sho`x noz aylar, netay
Ro`za bo`ldiyu manga ichmak-emak kam bo`lmadi
Ko`z yoshim g`alton borur ul orazi diljo` sari
Notavon nargisdek ayladi bemor meni
Ey quyosh, nevchun qoshingdin soyadek surdung meni
Bor edi ul hamki bir chog` bizga yore bor edi
Yana la`ling g`ami ashkimni jigargun qildi
Yo`qtur anduxu malolat o`tig`a xas men kebi
Chok bo`lg`ach ko`nglum olda sho`xlar filhol ani
Ochmag`ay erding jamoli olam oro koshki
Yordin ayrilsa qotilmog`lig`in bilmas kishi
Baski ko`nglumni falak majruhu vayron istagay.
Firoq ashkidin, ey ko`z, dame ochil bore
Gul emas har yon yuzung davrida oro qilg`ali
Ey ko`ngul, vaslidin ul oy bizni navmid etmagay
So`rmangiz ashkim suyinkim muttasilmu kelgusi
Ahli dil ollida dildor iltifoti kamlig`i.
Bormag`il qahr bila bag`rim etib qon emdi
Necha men mehnat chekib, ul oy tana`um aylagan
Istadim yoreki ko`nglum dam-badam shod aylagay
Gulshani ko`yungdin ayru bog`i rizvonni netay
Chu qo`ydum ishq, uyat har bedilu devonadin dog`i
Charxkim oyu quyoshi boru yuz ming anjumi
Agar ishq ayladi bechora bizni
Gulbun uzra subhidam har sari gul bargi tari
Chehra yopib meni kuydurma axi
Ko`ngulning hajr aro jondin maloli
Soqiyo, yo`q g`amu dardima hadde
Ko`nglum olg`on dilbarim dildorlig` bilmas, netay
Yona nihon qilasen bizga qasdu kin bore
Ishq aro holimg`a bir hamdam tarahhum qilmadi
Sen zuloli vasl ichib, men zahri hijron ichkuchi
Yo`q manga had vasl alfozin tilima surgali
Necha hajringda chekib un yig`lay
Labing Masihu aning nutqi nuktapardozi

Mustazod

Din ofati bir mug`bachai mohiliqodur

Muxammaslar

Masnadi husn uzra tokim ko`rmisham ul shohni
Ohkim, volih men ul sarvi xiromondin judo
Bo`lmag`an erdi jamoling muncha zebo koshki

Musaddas

Dahr aro chun qayg`usiz yo`q hech ishrat, ey rafiq

Tarji`band

Jahon qasrig`adur su uzra bunyod

Tarkibband

Dahr bog`iki jafo shoriidur har chamani

Qit`alar

Tengri xonin ochuq aqida qilib
Muhammadni yaratti chunki haq ayni muhabbatdin
Hikmat ahli shohin daryog`a tashbih ettilar
Yo`ldin ozdi har mulozimdinki g`aflat aylading
Xo`b ekan chog`daki mustag`niy eding, kelmas eding
Chu husni vaqtida ul oyg`a zor oshiq edim
Ko`b oltun, kumush sari qo`l so`nmog`il
Ahli ma`ni guruhida zinhor
Yuz tuman nopok erdin yaxshiroq
Falak sochti xon boshig`a siymi nob
Bo`ynuma yashm osilg`ondin emas
Tuhfalarkim yubordi qaysari Rum
Ne izzmiki o`tlug` ko`nguldin chiqardim
Jon base qildim fido ul husn mir`oti uchun
Chun manga lutf shah devonda muhr
Baytul xazang`a kirsam ulustin qochib dame
Ne tong o`lsa fuzun jamolu safo
Dahr aro ani degil davlatmand
Chu Xayrobod bandin o`zlukum birla yasab erdim
Erur orifqa ganji fayz yetsa
Jahon ganjig`a shoh erur ajdaho
Ayni rifq ayla gumon, faqrni aning birdur
Uy ichra ham kitoba ham izora
Kimgakim qildim vafo, vahkim, jafo podosh edi
Riyozi bo`lsa qozi, bas, ajabdur
Har imoratkim tugandi garchi sho`xedur jamil
Bizning imorat ichinda tuzolgan ikki manor
Bashar xayli anga majbul erurlar
Falong`a ajab hol erurkim xaloyiq
Xushksol o`ldi bu yil ul nav`kim gard ichra el
Bu yoz o`rduda yel andoq esarkim
Razm maydonidakim ikki tarafdin ahli harb
Dahr jo`kiliklaridin turfa ish
Xatting yo`q erkonida qochting oncha mendinkim
Siymni sochquchi mingdin birdur
Safih zolim ila bo`lma xon uza hamdast
Muhtasib har sori may to`kmakka borsa shahr aro
Pahlavon erdi mening yorimu bir sho`x anisim
Agar oqil esang, uzgil jahon ahlidin ulfatkim
Bordilar yomg`ur duosin qilg`ali ahli riyo
Yuqori o`ltururni kim tilasa
Shayxi muqri salovati vaqtida el
Nokasu nojins avlodin kishi bo`lsun debon
Fosiq menu kofiri nihoni
Bu yil qazodin ajal dashtig`a xirom etti
Sharbati gar bo`ldi ersa oqibat
Qubur tavfi namozu niyoz boisidur
Ishida fard erur Mahmud Sayyod
Tavozu` yaxshi, ammo yaxshiroqdur
Qo`yub amoratu beboklik bihamdillah

Muammolar

Muammolar

Ko`rsatkichlar

Ko`rsatkichlar