Топ рейтинг www.uz
MUSADDAS

Dahr aro chun qayg`usiz yo`q hech ishrat, ey rafiq,
Aysh subhin istama beshomi ofat, ey rafiq,
Kim emas bir-birdin ayru nuru zulmat, ey rafiq,
Shu`lai ishrat qani bedudi mehnat, ey rafiq,
Kimki vasli ichra yoqsang sham`i ulfat, ey rafiq,
Ko`z tut ul sham` o`tidin-o`q dog`i furqat, ey rafiq.

Bevafodur bu qadimiy davr uza bu eski toq,
Ko`rsang anda no`shi ishrat neshi g`am zimnida boq,
Kim icharga vasli jomin zohir etti ishtiyoq
Kim, anga talx etmadi dardi firoq oxir mazoq,
Vasl sofiy mumkin ermas, chunki bedardi firoq,
Zinhor ul boda sari qilma rag`bat, ey rafiq.

Ofiyat sarmanzilidin o`zni mahjur etmagil,
Xo`blar ko`yi sari mayl ulcha maqdur etmagil,
Aylasang ul oy g`amidin o`zni ranjur etmagil,
Vasli ummidi bila ko`nglungni masrur etmagil,
Vasl yo`qkim, ishq lafzin tilga mazkur etmagil,
Har nafas ko`rmay desang yuz nav` shiddat, ey rafiq.

Gar salomat ko`yining asbobin istarsen to`kuz,
Xonaqah sahni ichinda zikr ohangini tuz,
Masjid aylarga imorat dayr devorini buz,
Ishq ko`yi tufrog`ig`a har zamon yetkurma yuz,
Sho`xi chobuklar g`ubori tavsanig`a solma ko`z,
Yuzda istar bo`lmasang gardi mazallat, ey rafiq.

Bir quyosh ishqig`a gardun aylabon mahram seni,
Zarra yanglig` aylasa sargashtai olam seni,
Qochma ul o`tdin necha kul qilsa ham har dam seni,
Ofiyat fikriga solsa zuhdu taqvo ham seni,
Kuyma har bemehr o`tig`a, gar desang har dam seni,
Qilmag`ay kul shu`lai anduhu furqat, ey rafiq.

Tori ishqingni desangkim charx davri uzmasun,
Xasta ko`ngling juz navoiy dardu mehnat tuzmasun,
Jon uyida g`ayri jonon ishq o`lturg`uzmasun,
Charx umrung qasrig`a desang halal ko`rguzmasun,
Boqma guldek yuz uza xay shabnaminkim buzmasun,
Aql ila sabring binosin sayli ofat, ey rafiq.

Ofiyat bazmida garchi jomi vasling to`lmasa,
Zuhd bedodi boshingdin bir nafas o`ksulmasa,
Shayx aylab yuz jafo, bir qatla uzrung qo`lmasa,
Buyla o`tlardin kerak bargi umiding so`lmasa,
Gar solib yuz ming balog`a mendek o`zni, bo`lmasa
Ishqsiz bir dam sanga ham sabru toqat, ey rafiq.

Aytmon bir sarv qaddu mohi ruxsor istagil,
Aysh sozi, qotili sho`xi sitamkor istagil,
Tosh bag`irliq rahmsiz xunrezi ayyor istagil,
Lek dermen, dahr aro yori vafodor istagil,
Toki mumkindur kezib bir mehribon yor istagil,
Bag`ri toshlarni sevarga qilma jur`at, ey rafiq.

Arzimas fikr aylamakka dahri behosil g`ami,
Xulladek xil`at so`zi yo ravzadek manzil g`ami,
Boda ich desangki ketkay davri musta`jil g`ami,
Istabon qatlingni nogah ishqning mushkil g`ami,
Gar Navoiydek boshingg`a tushsa bir qotil g`ami,
Anda dog`i ko`rgasen ne bo`lsa qismat, ey rafiq.