Топ рейтинг www.uz
TARJI`BAND

Jahon qasrig`adur su uzra bunyod

Chu yo`q bunyodi andin bo`lmog`il shod.

Ne shod o`lg`ay kishi bir qasrdinkim,
Ani tengri yaratmish mehnatobod.

Emastur qasr balkim qosiredur
Ki, taqsir aylamas aylarga bedod.

Tiriklik qushlarig`a yoyibon dom,
Tengiz amvojidin andoqki sayyod.

Kiyib qatl aylamakka loladin to`n,
Qiyodin tig` tortib misli jallod.

Emas qotil parivash dilbaredur
Ki, javridin qutilmas odamizod.

Fununu lobasi andoq muassir
Ki, mum aylar ko`ngul gar bo`lsa po`lod.

Vale ne ishvasig`a e`timode,
Ne aning va`dai vaslig`a bunyod.

Visoli ko`z yumub ochquncha oxir,
Firoqi ko`z ochib yumg`uncha barbod.

Ko`ngul qo`yma angakim boqi ermas,
Inonmas bo`lsalar aylay qasamyod.

Baqosizdur jahon ra`nosi valloh,
Jahon ra`nosi yo`qkim mosivalloh.

Jahon sho`xidin olmish haq vafoni,
Ne olmaqkim anga bermaydur oni.

Bukim yo`qtur vafosi bas emastur
Ki, dardu mehnatidur jovidoni.

Bu mehnatlar bila istar ani xalq,
Faho`m loya`rifu xozal-maoniy.

Tikondin gulga har dam yetkurub nesh
Ki, aylar la`lgun jismini qoni.

Sabo kojin urub savsang`a andoq
Ki, qolib ko`klugi andin nishoni.

Choqin tig`idin aylab pora-pora,
Chamanda g`unchaning ko`nglin nihoni.

Yog`inning yig`labon andin nafiri,
Bulutning titrabon andin fig`oni.

G`alat qildim bu tuhmatdin baridur,
Jahon ra`no arusi dilsitoni.

Ki, haq taqdiridindur olam ichra,
Yomonu yaxshining yaxshi yomoni.

Jahon fonindurur, ey xoja, zinhor
Ki, sen boqiy tasavvur qilma ani.

Ko`ngul berma o`shul ra`nog`akim, haq
Erur boqiyu, boqiy barcha foniy.

Baqosizdur jahon ra`nosi valloh,
Jahon ra`nosi yo`qkim mosivalloh.

Jahonkim zohir aylar lolavu bog`,
Erur ul bog` zindon lolasi dog`.

Arusidur fusunsoz ul diloshub,
Ishi ko`rguzmak elga lobavu log`.

Kishikim sandi domi bo`ldi, bordur
Aning ollida ming bulbulcha bir zog`.

Yoqibon otashin gul jonig`a o`t,
Quyar yomg`irdin ul o`t ustiga yog`.

Ko`rub nargisni savsan g`unchasidin,
Chekar aning ko`zi qasdig`a bormog`,

Xazon bedodidin yel sa`yi birla
Sochar shamshodu gul boshig`a tufrog`.

Taaddi birla nasrin yafrog`idin
Yasar gulchehrasin yirtarg`a tirnog`.

Jafosi yosidin yog`durdi paykon,
Gumon qilma shajar jismida yafrog`.

Nachukkim bo`stonning yo`q vafosi,
Xususankim xazon yeli esar chog`.

Aning ham nisbatin gar istar ersang,
Aningdekkim xazon ayyomida bog`.


Baqosizdur jahon ra`nosi valloh,
Jahon ra`nosi yo`qkim mosivalloh.

Jahon ra`nosidin bo`lg`il mujarrad
Ki, qilmishlar qabul ahli ani rad.

Nachuk maqbulung o`lg`ay ulki, bo`lg`ay
Anga mardudlug` asbobi behad.

Agar hikmatda ul, miqdor bulkim
O`qusin Bu Ali ollingda abjad.

Vagar bo`lsang fasohat ichra nav`e
Ki, nazming aylagay Hassonni bexud.

Tamavvul kasratidin bo`lsang andog`
Ki, Qorun dargahingda aylagay kad.

Shijoat dashtida raxshingg`a bo`lsa,
Rikob o`pmak uchun Rustam nigun qad.

Skandar yanglig` olib bahru barni,
Balo ya`juji uchun bog`lasang sad.

Aningdek bo`lsa taxting rif`atikim,
Guharliq aylasa tojingg`a farqad.

Jahong`a chun baqo yo`qtur bu barcha
Necha kundur vale ermas muhallad.

Tamanno aylasang bir nav` iqbol
Ki, bo`lg`ay ham muxallad, ham muabbad.

Demon yolg`uz jahondin ayla tajrid,
Nekim haq g`ayridur bo`lg`il mujarrad.

Baqosizdur jahon ra`nosi valloh,
Jahon ra`nosi yo`qkim mosivalloh.

Jahon ra`nosi birla qilma payvand,
Er o`lsang bo`l aning hajrig`a xursand.

Erur olam uyi rahravg`a zindon,
Aning har qaydi yo`l man`ig`a bir band.

Ushotmoq istasang bu bandlarni,
Muqayyad bo`lma anda ushbudur pand.

Jahon no`shi aro qilmish nihon zahr,
Sen ani no`sh etarsen, uylakim qand.

Topib lazzatkim aylarsen tabassum,
Erur ul zahrxand, ermas shakarxand.

G`araz irfon ekindurkim adamdin,
Seni mavjud aylabtur xudovand.

Qo`yub ko`ngling aro naqdi amonat,
Malak bo`lmay sanga bu ishda monand.

Seni g`ofil qilib asli ishingdin,
Sarovu bog`u rog`u zavju farzand.

O`zungga kelsang ozdur, gar o`zungni
Bu g`amdin aylasang parkand-parkand.

Jahon johilg`a mahbub o`ldi, lekin
Aning ollinda kim bo`lg`an xiradmand?

Baqosizdur jahon ra`nosi valloh
Jahon ra`nosi yo`qkim mosivalloh.

Jahon jomi to`ladur zahri qotil,
Anga mayl aylamas kim bo`lsa oqil.

Ajab ishdurki mundoq zahr icharga,
Jahon ahli erur jon birla moyil.

Ajabroq buki ichkan soyu bo`lmas,
Bu zahr ichkanga ichmak hirsi zoyil.

G`arobat ko`rki, gar yuz mingni har kun,
Qilur ul zahr o`lgan elga doxil.


Yana yuz ming durur ichmakka mashg`ul,
Yana yuz ming ani istarga shog`il.

Magar bu zahrdin qutqarg`ay elni
Fano taryoki birla piri komil.

Vale Qof ustida ul kimyogar,
Ani ko`rmakka Anqo parri hoyil.

Jihatsiz, ey ko`ngul, sevdung jahonni,
Mening pandimdin aylab o`zni otil.

Chu berding barcha sarmoyangni barbod,
Pushaymon bo`lmog`ing emdi ne hosil.


Magar yodingda yo`qturkim, sanga men
Dedim yuz qatla k-ey majnuni g`ofil.

Baqosizdur jahon ra`nosi valloh,
Jahon ra`nosi yo`qkim mosivalloh.

Jahon ayyorasidin tut kanora
Ki, makru fannig`a yo`qtur shumora.

Ayog` ilgidagi zarrinasi o`t,
To`ni zar basmasi andin sharora.

Bo`lubon ruh to`tisig`a sayyod,
Ishi qilmoq ani qasdig`a chora.

Bu ishga gurdi Yazdiy me`jari dom,
Ichinda dona inju go`shvora.

Nazar maqsud ruxsorig`a solmoq
Tilar bo`lsang anga qilma nazora.

Chekibon kun shioidin sinonlar,
Qilayin deb ulus bag`rini yora.

Anga xino shafaq rangidin aylab,
Kecha nushodiridin ani qora.

Yiroq bo`l, ey ko`ngul, bu dilrabodin
Ki, sensen shisha, aning ko`ngli xora.

Borib xush-xush anga sayd o`lg`aningdin,
Qilay dermen yoqamni pora-pora.

Deding kechmoq nachuk bo`lg`ay jahondin,
Ne hojat xayr ishiga istixora.

Demon yolg`uz jahondin tut kanore
Ki, tutqil mosivallohdin kanora.

Baqosizdur jahon ra`nosi valloh,
Jahon ra`nosi yo`qkim mosivalloh.

Jahon sho`xin aruse qilg`il ixsos
Ki, kiymish tun bila kundin kishu os.

Bu rangomezlig`din ganji Qorun,
Kishida bo`lsa tutqay ganj iflos.

Tiriklik mazrai qasdig`a har oy,
Ayon aylab yangi oy shaklidin dos.

Falak birla shafaq ermaski, qilmish
Muhayyo dam-badam qon to`kkali tos.


Emas qon bodadurkim bexud aylab,
Yiqarg`a elni qilmish charxdin kos.


Sog`inma bodai la`l anikim, bor
Ulus qonig`a rangin bo`lg`an olmos.

Bu qon to`kmak bila kimdurki yo`qtur,
Aning savdosidin ko`nglida vasvos.


Bu pandimni eshit sen dog`i, ey do`st,
Irodat yuzidin tut posi anfos.


Jafolarkim men onglabmen jahondin,
Vafo sendin manga g`olibdurur yos.


Valavhozal maoniy anta qultum,
Taqulu i`lamu yo ayyuhannos.

Baqosizdur jahon ra`nosi valloh,
Jahon ra`nosi yo`qkim mosivalloh.