Топ рейтинг www.uz

                                                  КЎРСАТКИЧЛАР

КЎРСАТКИЧЛАР
ТАРИХИЙ, АДАБИЙ ВА МИФИК ШАХСЛАР
      ИСМИ КУРСАТКИЧИ
Абдураҳмон Жомий—дебоча 7.
Абобакр— қитъа 38, 1.
Аёз — ғазал 255, 6.
Азиз — ғазал 552, 4.
Али — ғазал 301, 5.
Амир Хусрав Деҳлавий — дебоча 7.
Афридун — ғазал 19, 7;  105, 9; 256, 7; 422, 6,
Аҳмад — муаммо 2.
Баҳо — муаммо 4.
Баҳром   (Гўр) — ғазал  162,6;  таржиъбанд 2,   11.
Баҳром Чўбин — Луғз 9, 2.
Билқис — ғазал 257, 9.
Боқибек — қитъа 48, 1, 2,
Боқий — муаммо 3.
Боқир — муаммо 3.
Бу Али  (Абу Али ибн Сино) — таржиъбанд 2, V,
Бул-Ало — ғазал 68, 8.
Бу Лаҳаб —ғазал 68, 8.
Вали — муаммо 47.
Варқа — муаммо 48.
Вомиқ —ғазал 2, 6;  29, 3;   137, 5; 451, 3;  481, 6;  564, 7;  710, 6.
Дарвеш — муаммо 16.
Довуд — ғазал 259, 6; 642, 4.
Довуд — муаммо 15.
Доро —ғазал 707, 7.
Жабраил   (Жибрил) — ғазал   10, 8;  272, 6;  295, 7;    431, 5;   мустазод 1, 5.
Жамшид   (Жам) — ғазал    1, 3;  26, 6;  55, 9;  99, 7;   105, 8;   117  7;  169, 6;   188, 5;  256, 7  297, 7;    337, 8;  369, 6;  401, 5;    422, 6;  488, 3; 506, 8; 670, 5; 692, 7; 769, 4.
Жаъфар — муаммо 10.
Жунайд — муаммо 9.
Зайд — муаммо 19.
Зайни — муаммо 19.
Заҳир — муаммо 30.
Зиё — муаммо 27.
Зол — ғазал 54, 3.
Зоҳид — муаммо 20.
Зуннун — муаммо 17.
Идрис — мустазод 1, 6.
Искандар (Сикандар) — дебоча ғазал  19;   122, 8; 295, 7;    таржиъ  банд 2, II; 2, V.
Исо (Масиҳ, Руҳуллоҳ) — ғазал  14, 3;  31, 2;  49, 6;  65, 5;  71;  5; 75,   1; 83, 4;  90,  2;  92,  1;   101, 3:   117, 5;   123, 2;   129, 4; 338, 5;144, 5;   152, 4;   154, 3;    164, 3;   176, 1; 197, 5;  200, 4;    203, 6; 505, 4;    223,  2;  227, 6;    249, 5;  259,  2;  260,  3;    256,  5;  272, 7 295, 3;  308, 2;  310, 2;    314, 5; 332, 4;  354, 2; 366, 4; 369, 4;70; 416, 3;  419, 5; 439, 3; 406, 6; 424, 3; 448, 2; 457, 7; 469, 1; 535, 13;  536, 2;    538, 4; 544, 6; 548, 1; 558, 1; 563, 1; 565, 1; 577, 9;  591, 5;  607, 6;  611, 5; 622, 4; 675, 4; 681, 6; 686, 3;689, 4;   722, 3;   729, 3;  мустазод 1, 2, 6; мухаммас 1, 3; 3, 7; фард 37.
Кайхусрав  (Кай)—ғазал 619, 5; 692, 7; 711, 5; таржиъбанд 2, 11.
Калимуллоҳ (Мусо) — ғазал 682, 4.
Камол— муаммо 39.
Коко — муаммо 40.
Кўрагон (Абусаид Мирзо)—дебоча 4.
Лайли (Лайло)—ғазал 2,4; 18,4; 68,6; 76,5; 177,5; 230,5; 232, 5; 250, 7; 262, 1; 358, 1; 363, 3; 384, 5; 385, 5; 410, 4; 444, 4; 513, 4; 566, 3; 599, 2; 672, 6;  677, 6; 696, 3: мустазод   1, 2.
Латиф — муаммо 42.
Лоло — муаммо 41.
Лутфий — дебоча  8;  ғазал  530, 6;  мухаммас  1, 5;  2, 5;  3, 7;  мусаддас 1, 7; 2, 7.
Мажнун —ғазал 2, 4;  18, 4; 29, 3; 33, 9; 50, 5; 51, 8; 68, 6; 74, 3 76,5;  81, 7;  91, 2;  91, 5; 105, 6; 137, 5; 177, 5; 180, 5; 185, 5: 691, 4;  696, 3: 761, 4; 764, 1192, 3;   193, 6;  197, 4;  207, 7; 227, 5;  230, 5: 250, 7; 256, 1; 12,   3;   261.  6;  262, 1;  266,; 5:  267, 7;  295,  5310,  4; 327,  5; 334, 5; 335,  7:  342, 2; 347, 5; 358, 1; 363, 3;379, 2; 384, 5; 386, 5;  403, 7;    410, 4;   432, 7;    444, 4;   451, 3: 458, 7; 481, 6; 482, 3;   484, 7; 501, 4;  505, 5; 512, 2; 513, 4; 522, 6; 526, 4; 528, 7;  531, 7; 554, 2;  557, 6; 564, 7; 566, 3; 570, 6; 593, 6;599, 2;  619, 3; 656, 7;   662, 5; 672, 6;  677, 6: 712, 2;  719, 6; 741, 7;   742, 2; 751, 7; 756, 2; 761,4;764, 1; мустазод  1, 2; мухаммас 4, 5;  мусаддас 2, 3;   таржиъбанд 1, VII.
Марям — ғазал 406, 6.
Маҳмуд (Ғазнавий) — ғазал 255, 6.
Маҳмуд Ҳабиб— таржиъбанд 1, IX.
Мирзо Чучук — ғазал 677, 1.
Моний — ғазал 732, 4.
Мурод — муаммо 44.
Муҳаммад (пайғамбар) —дебоча; қитъа 2,1
Муҳаммад Султон— дебоча 6.
Муҳсин — муаммо 43.               
Намруд — ғазал 47, 6.
Некий — муаммо 45.
Низомул-мулк — қитъа 41, 3.
Носир — муаммо 46.
Нуҳ —ғазал 102, 5; 122, 7; 220, 7.
Нуён барлос — қитъа 39, 1.
Одам —ғазал 6, 1; 33, 4;   167, 6;  649, 7;  677, 4;  733, 4;  770, 6.
Одам — муаммо 1.
Одил — муаммо 32.
Омир — муаммо 31.
Рустам — таржиъбанд 1, IX; 2, V; луғз 7, 4.
Рустам — муаммо 18.
Садр котиб — қитъа 46, 1.
Саккокий — дебоча 8.
Салмон — муаммо 22.
Самуд — муаммо 7.
Сафий — муаммо 26.
Сафо — муаммо 26.
Саъд — муаммо 21.
Сиддиқ — муаммо 25.
Сулаймон — ғазал 7, 7;  145, 8; 220, 7; 291, 7; 506, 3; 711, 5.
Суҳайлий — дебоча 8.
Тақий — муаммо 5.
Тож — муаммо 6.
Толиб — муаммо 29.
Тоҳир — муаммо 28.
Узро — ғазал 2, 6.
Фаррух — муаммо 36.
Фарход — ғазал 2, 7; 29, 3; 47, 5; 51, 8; 72, 4; 91, 2; 114, 5; 137, 5; 180, 5;   192, 4;  203, 5;  203, 8;  207, 7;  213, 7;  225, 6;  227, 5; 256  1   2-342, 2; 347, 5; 372, 3;  451, 3;  481, 6;    484, 7;  505, 5; 512, 2;   531, 7; 558, 2;  566, 4; 570, 6;  575, 1; 593, 6;  645, 4; 668, 3;  705, 3;    710, 6;   717, 2;    738, 1;  741, 7;    760, 4;  764, I; мусаддас 2, 3.
Фарҳод — муаммо 35.
Фағфур— таржиъбанд 2, 11.
Фузайл Аёз — ғазал 301, 3.
Фузайл Бармакий — ғазал 301, 3.
Халил — дебоча  19; ғазал  1, 8;  450, 7;  545, 5;  мусаддас 1, I
Хизр-ғазал 23, 6; 25, 2; 26, 6; 71, 5; 74, 3; 84   1; 101   36, 154, 6; 164, 3; 200, 6; 259, 3;  285, 6;    303, 1;  346, 3;    386, 3;  391, 6; 398, 5; 412, 6; 439  5;  446, 6;   449, 7; 459, 5;  468, 5;  469, 1; 509, 1; 565, 8; 613, 2; 756, 7; 767, 6, 8;  мухаммас 1, 3.
Хожа Ҳофиз Шерозий — дебоча 7.
Холид—муаммо 13.
Хусрав  (Парвез) — ғазал 144, 9; 203, 8; 372, 3; 645, 4.
Хусрав — муаммо 14,
Ширин —ғазал 2, 7;  72, 4;  225, 6;  240, 6; 558, 2; 566, 4; 645, 4.
Шоҳ — муаммо 23.
Шукруллоҳ — муаммо 24.
Юнус — муаммо 52.
Юсуф —ғазал  17, 5;   153, 5;   195, 2;  383, 1;  389, 5;  416, 3;  507, 3; 514, 8;  534, 9;  535, 3;  552, 4;  580, 3;  623, 1;  642 4;  675, 4.
Юсуф — муаммо 51.
Юсуф Хожа — китъа 47, 2.
Яъқуб —ғазал 535, 2; 642, 4.
Қайсар—таржиъбанд 2, 11.
Қосим — муаммо 38.
Қорун —ғазал  47, 6;  73, 7;   99, 7;   549, 2;  572, 8;    мусаддас 2, 1 таржиъбанд 2, V; 2, IX; қитъа 8, 2.
Қубод — ғазал 117, 7; 369, 6.
Қубод — муаммо 37.
Ғайбий — муаммо 34.
Ғариб — муаммо 33.
Ҳамза — муаммо 12.
Ҳасан — муаммо 11.
Ҳассон — таржиъбанд 2, V.
Ҳилол — муаммо 50.
Ҳотам — ғазал 99, 7.
Ҳумом — муаммо 49.
Ҳусайн   Бойқаро   (Абулғозий,    Ғозий)—дебоча   10;    ғазал  9, 10; 77, 7;  126, 9; 603, 7;  698, 7; мустазод  1, 7;  мухаммас 4, Р.
 
ГЕОГРАФИК НОМЛАР  КЎРСАТКИЧИ
Адан — ғазал 548, 4.
Ажам — ғазал 233, 9; 329, 7; 340, 7.
Арас — ғазал 407, 7.
Афранж — ғазал 94, 9.
Бадахшон — ғазал 474, 5; рубоий 35, 2.
Батҳо — ғазал 6, 7.
Бесутун — ғазал 47, 5; 213, 7.
Бобил—ғазал 17, 5.
Дажла — ғазал 431, 2.
Ирам —ғазал 617, 1; 662, 1.
Ирок —дебоча  8;  ғазал 233, 9;  329, 7;  340, 7;  416, 7.
Жайхун  (Ому)— ғазал  18. 1, 2;  407, 7;  46, 3;  572, 3.
Канъоя —ғазал 134, 2; 212, 6; 535, 2.
Қаъба — ғазал 6, 4;  76, 7;   113, 9;  307, 3;  316, 8;    399, 9;  412, 6; 416,    5;  440, 2;    455, 6;  459, 9;    497, 7;  501, 9;    513, 9; 578, 9; 579, 8; 708, 6; 716, 8.
Мадина — ғазал 94, 9.
Машҳад — ғазал 602, 1.
Миср —ғазал 212, 6.
Мусалло — ғазал 598, 6.
Нахшаб— ғазал 644, 1.
Неруз — ғазал 329, 7.
Нил— ғазал 431, 2.
Тун — туюқ 6, 2.
Туркистон — дебоча 8.
Уммон —ғазал 461, 4; 474, 6; 629, 3.
Хайбар — ғазал 384, 1.
Хуросон — дебоча 8; ғазал 108, 7; 416, 7; 588, 9.
Хўтан — ғазал 758, 5.
Чакар — қитъа 47, 1.
Чин —дебоча  12; ғазал 25, 1; 42, 5;  129, 2;  155, 2;  198, 1;  198, 2265, 2;  599, 5; 739, 5;  776, 2;  мустазод 2, 3;  мусаддас 2, 6.
Яман — ғазал 21, 4.
Ясриб — ғазал 6, 8.
Қоф —ғазал  33, 3;   47, 5;   123, 6;   206, 6;   272, 6;   538, 5;   таржиъ банд 2, VII.
Ҳижоз —ғазал 233, 9; 255, 7; 324, 7; 340, 7; 416, 7.
Ҳиндустон (Ҳинд) —ғазал 157, 5; 776, 2.

ЭТНИК НОМЛАР КЎРСАТКИЧИ
Араб — ғазал 68, 6; 90, 6; 568, 3; 578, 8.
Жуҳуд — ғазал 111, 4.
Лўли —ғазал 130, 7; 209, 9; луғз, 1, 1.
Турк —ғазал 255, 5; 555, 5; 717, 3.
Чаркас —ғазал 712, 4.
Хинду —ғазал 42,  5;   70,  7;   Ш,  3;  219.  4;   226,  5;  256,  5:   358,  2; 417,    7;  517, 4;    578, 8;  610, 2;    614, 5;  620, 1;    628, 2;  686, 1; 758, 5; фард 11.