Топ рейтинг www.uz
ҚАСОИД  (ҚАСИДАЛАР)
СИТТАИ ЗАРУРИЯ1
 ДЕБОЧА
Байт-ул-қасидаи ҳама хайли суханварон,
Шаҳбайти ҷинси назми ҳама мадҳгустарон.
Ҳамду санои подшаҳе дон, ки аз раҳаш,
Як пора санг шуд гуҳари олиафсарон.

        Тақаддасат кибриёуҳу ан идрок- ул-мутааммиқин ва таназ-заҳат олоуҳу ан эҳсор-ул-мутакаллимин ало-лаҳуд халқу вал-амри таборакаллоҳу рабб-ул-оламин.

Н а з м :
Ҳусни каломи қофиясанҷони сеҳри фан,
Лутфи адои нуктаварони шакаршикан,
Наъти шаҳе сазад, ки батаъйиди зулминан,  
Бинмуда моҳи мӯъҷизаш аз матлаи сухан.

        Саллаллоҳу алайҳи ва ало олиҳи савюҳиби девон-ун-нубувват ва навозими аркон-ул-мурувват.
      Аммо баъд: маърузи табъи соиб ва марфуъи фикри соқиби арбоби хирад ва ҳибрат ва асҳоби зако ва фатнат, ки шукуфаи риёзи олам, балки самараи шаҷараи банӣ Одаманд. Он ки чун риштаи хулуси иродат ва каман-ди русухи итоати ин каминаи бебизоати ва ҳабл-ул-матин тасарруф ва иқтидори ҳазрати ҳидоятманзалати валоятманқабат.

Б а й т :
Дурри яктои баҳри некнюмӣ,  
Имоми зумраи ақтоб Ҷомӣ2.

         Қаддасаллоҳу таоло руҳаҳу муттасил буд ва хотири шикаста ба имтисоли авомиру навоҳии он ҷаноб мутавассил. Ҳамвора фармони лозим-ул-ишоъа ва амри воҷиб-ул-итоъаи он ҳазрат ин камтаринро бад-он маъмур медошт, ки гоҳе инони суханро аз водии туркй ба савби форсӣ мунсариф гардонад ва зимоми назмро аз адои тур-кона ба ҷониби луғоти фурс мунъатиф созад. Ва агарчи инқиёди амри эшон бар сару чашм лозим буд ва итти-боъи он ба ҷону дил мутаҳаттам. Аммо бар ҳасби «Ал-умури марҳунатун би авқотиҳо» дар айёми ҳаёти бо ба-ракоти он ҳазрат ба ҳасаби тақдир бар он амр маҷолн мубодарат набуд. Ва айёми нофарҷом ба ҳеҷ ҳол му-соадат нанамуд, то ин ки аз лисони карим-ул-баёни ҳаз-рати Султони султоннишони малоз-ул-сақалайн, каҳф-ул-хофиқайн.

Н а з м :
Сояи Ҳақ, меҳри Сикандарҷаноб,
К-омада ҳам сояву ҳам офтоб.
Бозуи миллат қавӣ аз ҷаҳди ӯ,
Дин алам афрохта дар аҳди ӯ.

     Ас-султону бинн-ус-султон муиз-зус-салтанати вал хилофат Абулғозӣ Султон Ҳусайн Баҳодурхон халладаллоҳу таоло фиссурайё аъломаҳу3 ва нафаза байн-ал-хофиқайни авомираҳу ва аҳкомаҳу, ки рибқаи убудийят ва робитаи чокарии ин камина борситони рафеъ-уш-шаъни он ҳазрат ирсан ва иктисобан мутаҳаққик аст ва алоқаи таламмуз ва шогирдӣ дар санъати шеър ва услуби назм ба нисбати табъи суханшинос ва зеҳни хирад иқтибоси он ҳазрат мутаяққин ҳам бад-он навъ маъмур гашт. Ва баъд аз имдоди тавфиқ ва саодати таъйид дар таърихи санаи иснайн ва тисъа миата4 тасвиди қасидае чанд, ки тасдири инчунин назм бад-он лоиқ мебуд ва тастири он дар мабодии ин услуб муносиб менамуд ва бар вафқи адади ҷиҳоти ситта иттифоқ афтод,
         Қасидаи аввал, ки сухангузории он мубтанӣ бар адои маҳомиди ҳазрати Борӣ буд, тасмияашро «Руҳ-ул-қудс» нозил гашт. Ва сонӣ, ки аз рашҳи зулоли наъти набавӣ ва файзи сарчашмаи мадҳи мустафавӣ мутарашшиҳ буд ба «Айн-ул-ҳаёт» иттисом ёфт. Ва солис, ки бар тариқаи «Баҳр-ул-аброр»и Амир Хусрави Деҳлави5 бар “Тӯҳфаи нисор”-и ҳазрати махдумии қутб-ул-аномӣ мӯҳтавӣ буд, аз лисони фикрат ба «Туҳфат-ул-афкор» мавсум шуд. Ва робеъ, ки мавоизи судманд ва насоиҳи дилписандаш аҳли дилро сармояи футӯҳ ва арбоби риёзатро ба масобаи ғизои рӯҳ буд, ба «Қут-ул-қулуб» номзад гашт. Ва хомис, ки ба шарафи мидҳатгузории ҳазрати шаҳриёрӣ, ки шукри неъматаш мусталзими саодати абадӣ ва дуои давлаташ мустатбеъи наҷоти сармадӣ аст, музайян ба «Тӯҳфат-ун-наҷот» тасмия пазируфт. Ва содис, ки ба имдоди насоими риёзи фазлу ато шарафи татаббуъи қа-сидаи «Миръот-ус-сафо» ёфта буд, ба «Насим-ул-хулд» мухотаб гашт ва маҷмӯи онҳо «Ситтаи зарурия» номвар омад.
       Раҷои восиқ ва аҳли содиқ, ки агар рӯзе чанд дасти аҷал саҳифаи амалро мунтавӣ нагардонад ва боди нестӣ чароғи кулбаи ҳастиро фурӯ нанишонад, ҳарчи дар мусаввада аст парешон аз ин услуб рақами сабт ёбад, хотири шикаста ба ҷамъ шитобад. Маъмул аз маҳосини одоти киром ва макорими ахлоқи аном, он ки агар халале бинанд, зайли ислоҳ бар он гуморанд ва онро аз қабили саҳв дошта, аз мақулаи ғабоват ва ҷаҳл нашморанд.
        Вассаллому ало манит-табаъ-ал ҳудо.


 ДЕБОЧА
        Барча сўз усталарининг қасида байтлари, жумла мадҳ этувчилар назмининг шоҳбайти (энг сара) намуналари шундай подшоҳнинг ҳамду саносига хосдурки, йўлида учраган бир парча тош шарафли тожларга гавҳар бўлди.
     Унинг улуғлиги мутафаккирлар идрокидан муқаддас ва унинг неъматлари мутакаллимлар ҳисобидан муназзаҳ (пок)дир. «Огоҳ бўл, яратиш ва амр этиш унга тегишлидир». Оламларни тарбият қилувчи Аллоҳ таборок (муборак, бенуқсон)дир.

Н а з м :
       Қофия тузувчи сеҳрли фан (шеър)нинг энг гўзал сўзлари, ширинкалом, чиройли гапирувчиларнинг лутфу ифодалари шундай шоҳ (Муҳаммад алайҳиссалом) наътига лойиқдурки, у эҳсон эгаси (Аллоҳ)нинг кўмагида сўзининг матлаъи (порлаши) билан мўъжизали ой кўрсатди.
        У нубувват (пайғамбарлик) девонининг эгаси ва мурувват арконининг тартибга солувчиси (расул алаиҳис-салом) ва унинг хонадон аҳлига салоту саломлар бўлсин.
     Аммо (ҳамду санодан) сўнг: тўғриликка йўналтирилган фикрининг арз зтилиши, хирад (ақл) арбоблари, донишманд, оқил ва зукколар ёруғ фикрининг қадр топганлиги (шу боисданки), улар олам боғининг очилган гуллари, балки одам фарзандлари дарахтининг самарасидир.
          Бу камина фақир иродатининг холис ипи ва итоаткорлигининг мустаҳкам сиртмоғи ҳаблул матин (жон томири) билан ҳазрат ҳидоятмартаба ва валоятхислатнинг тасарруф ва иқтидоридадурким,

Б а й т:
Яхши ном чиқариш денгизининг ягона дуррй,
Қутблар тоифасинннг имоми Жомий.

        Оллоҳ руҳларини муқаддас қилсин, (тасарруфимга) муттасил (боғлиқ, масъул) эдилар. Ва (менинг) шикаста хотирим у жанобнинг амру наҳйи (буюрган ва тақиқлаганлари)га итоаткорлик қилишда воситалар ахтарарди. Доимо у ҳазратнинг фармонини ёйишни лозим ва амрларига бўйсунишни вожиб (зарур) билганимдан бу каминаи камтаринга гоҳида сўз жиловини туркий водийдан форсий томонга ўзгартиришни ва назм тизгинини туркона баёндан форс тилига буришни амр қилардилар.
           Агарчи у кишининг амрларига итоат қилиш бош устига лозим ва бўйруқларига тобе бўлиш жону дил билан зарур эди. Аммо: «Ҳар бир иш ўз вақти билан гаровланган» мазмунига кўра, у ҳазратнинг баракотли тириклик (вақт)ларида тақдир тақозосига кўра у амрларни адо этишга киришилмади. Ва бу бесамар кунлар бирор ҳолатда ёрдам бермадилар...
           Оқибат, султоннишонли ҳазрати султон — жин ва одамларнинг паноҳи, мағриб ва машриқ ғори (паноҳгоҳи)нинг карам баёнли тилидан (у амр ифода топди).

Н а з м:
       Ҳақ сояси — Искандар мартаба қуёш — у ҳам офтоб, ҳам соядир. Унинг ҳаракатидан миллатнинг билаги кучли, унинг замонида дин байроғи порлади.
        Султон ўғли султон, салтанат ва хилофатнн эъзоз қилувчи — Абулғози султон Ҳусайн Баҳодурхон Аллоҳ таоло унинг байроғини Сурайёда абадий айласин, мағриб ва машриқда унннг буйруқ ва ҳукмларини нуфузли (таъсирли) қилсин.
       Қуллик сиртмоғи ва хизматкорлик алоқасининг борлиги боис, бу камина у олий шаън ҳазратнинг мерос ва касб жиҳатидан юкини кўтаришга ҳақлироқдир. Ва у ҳазратнинг сўз қадрини билиш табиати ва ақлларни лол қиладиган зеҳнига нисбатан шеър санъати ва назм ус-лубида ўқувчилик ва шогирдлик муносабатим борлиги ҳақиқатдир, шунинг учун (У ҳазрат томонидан) мазкур ишни бажаришга амр этилдим.
    Ва (Аллоҳнинг) ёрдаму тавфиқи ва саодатли кўмагидан кейин 902 ҳижрий йил бир неча қасидаларнинг қораламасини ёздим. Бундай назмларнинг юзага келиши мазкур услуб (қасидагўйлик)ка лойиқ ва сатрларининг ёзилиши бу услуб тамойилларига муносиб эди. Сон жи-ҳатидан улар олти тарафга* мувофиқ келди.
       Биринчи қасидада айтилган сўзлар ҳазрати Бори таоло ҳамдига тааллуқли бўлгани учун «Руҳ ул-қудс» (Муқаддас руҳ) деб номланди. Иккинчисида пайғамбар наъти зилолидан қатралар ва Мустафо мадҳи сарчашмасидан файзлар томчилар эди (номи) «Айн ул-ҳаёт» (Ҳаёт булоғи) деб белгиланди. Ва учинчиси, Амир Хусрав Деҳлавийнинг «Баҳр ул-аброр»и равишида ва инсоният қутби ҳазрати Махдумий (Жомий)нинг «Туҳфаи нисор» услубини ўзида қамраб олган эди, фикр тилидан «Туҳфат ул-афкор» (Фикрлар туҳфаси) деб от қўйилди. Ва тўртинчисининг фойдали ўгитлари ва кўнгилга ўтирувчи насиҳатлари аҳли дил (солик)ларга фатҳу зафар сармояси ва риёзат аҳлига руҳий озуқа ўрнида эди «Қут ул-қулуб» (Қалблар озуқаси) деб аталди.
        Ва бешинчиси, ҳазрат шаҳриёрни мадҳ этиш шарафига бағишланган бўлиб, неъматига шукр этиш — абадий саодатни лозим қилади ва давлатини дуо қилиш — абадий нажотга сабаб бўлади. Шунинг учун у қасида «Туҳфат ун-нажот» (Нажот туҳфаси) номи билан зийнатланди**.
Ва олтинчиси, фазлу ато боғининг шабадаси ёрдами ила «Миръот ус-сафо» қасидасига татаббулик шарафига эга бўлган эди,
«Насим ул-хулд»  (Жаннат шабадаси) деб унга хитоб этилди ва қасидаларнинг мажмуаси «Ситтаи зарурия» номи билан машҳур бўлди.
       Ишончли умидим ва содиқ кишилар бордурки, агар бир неча кунлар ажал амал саҳифаларини чигаллаштирмаса (ажал етмаса) ва йўқлик шамоли борлиқ кулбасининг чироғини ўчирмаса, бу усулда ҳар қандай сочилган қораламаларим бор бўлса, қайд этилади ва шикастахо-тирим уларни жамлашга ошиқади.
      Улуғларнинг яхши одатларидан ва одамларнинг гўзал ахлоқларидандурки, агар (қасидаларда) бирор нуқсон кўрсалар уни ислоҳ қилишга киришсинлар ва камчилигини саҳву хато билиб, номаъқул сўзлар ва нодонлик ҳисобламасинлар.
           Тўғри йўлга эргашганларга салом бўлсин!