Топ рейтинг www.uz
МУНДАРИЖА

I. Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим
II. Муножот қозиюл-ҳожот ҳазратида ўз тақсиротининг шармандалиғида ва ул уётдин мазаллат туфроғиға сарафкандалиғида
III. Бу номаға Саидул-мурсалин наъти била туғро тузмак ва шафиъул-музаннибин мадҳи била зийнат кўргузмак
IV. Ул рисолат Қофи Анқосининг баландпарвозлиғи ва маҳбуби ҳақиқий васлиға етиб қуш тили била такаллум ва ҳамрозлиғи
V. Амирул-мўъминин Абу Бакр Сиддиқ розиоллоҳу анҳу таърифида
VI. Ҳикоят
VII. Амирул-мўъминин Умар Форуқ1 розиоллоҳу анҳу васфида
VIII. Ҳикоят
IX. Амирул-мўъминин Усмон зуннурайн розиоллоҳу анҳу шонида
X. Ҳикоят
XI. Амирул-мўъминин Али розиоллоҳу анҳу ҳазратида
XII. Ҳикоят
XIII. Қувватул-аҳрор ва қиблатул-аброр Шайх Фаридиддин Аттор  қаддасоллоҳу руҳаҳуға мадҳу сано оғози ва ўз арзи ниёзи
XIV. Қушлар ижтимоъи ва тақдим ва таъхир учун бир-бири била низоъи
XV. Қушлар шоҳ тилаб топмоғондин мутаҳаййир бўлғонда, Ҳудҳуд Симурғдин хабар дегони
XVI. Ҳудҳуд Симурғдин хабар дегоч, қушлар хушҳол бўлуб, таҳқиқ қилғонлари
XVII. Қушлар диққат била сўрғондин сўнгра, Ҳудҳуд Симурғдин нишоналар айтқони
XVIII. Қушлар Ҳудҳуддин Симурғнинг зуҳури бидоятин сўруб, ул оларға бу маънидин фасонае ва бу махфиндин нишонае дегони
XIX. Чин шаҳри сифати ва Симурғ пари онда тушконнинг кайфияти
XX. Ҳудҳуднинг Симурғдин фасона сургони ва шавқ ўти қушлар ниҳодидин забона урғони
XXI. Ҳудҳуд қушларға кўнгил бериб, бу йўлға тарғиб эткони
XXII. Ҳудҳуднинг Тўтини мухотаб қилиб, мақсад қасдиға тарғиб қилғони
XXIII. Товус хитобида Ҳудҳуднинг нуктасаролиғи
XXVI. Булбул навоси оҳангида Ҳудҳуднинг гулбонги
XXV. Қумри лаҳни усулида Ҳудҳуднинг нағмасозлиғи
XXVI. Каклик хуруши савтиға Ҳудҳуднинг заҳма пардозлиғи
XXVII. Тазарв хироми суръатида Ҳудҳуднинг сайрдин дам урғони
XXVIII. Дуррож равиши нисбатида Ҳудҳуднинг қадам ургони
XXIX. Кабутар ҳавоси парвозида Ҳудҳуднинг парвоз ҳавоси
XXX. Шоҳбоз ҳусну истиғноси васфида Ҳудҳуднинг раҳнамойлиғи
XXXI.    Шунқорнинг шоҳвашлиғи таърифида Ҳудҳуднинг мадҳоройлиғи
XXXII. Қушларнинг йўл азмиға ҳужум кўргузгонлари ва риёзат шиддатидин баъзининг азиматиға футур юзлангони
XXXIII. Тўтининг узри
XXXIV. Ҳудҳуднинг жавоби
XXXV. Истишҳодиға ҳикоят
XXXVI. Товус узри
XXXVII. Ҳудҳуднинг жавоби Товусқа
XXXVIII. Ҳикоят
XXXIX. Булбул узри
ХL. Ҳудҳуд жавоби Булбулға
ХLI. Ҳикоят
ХLII. Қумри узри
ХLIII. Ҳудҳуднинг жавоби Қумриға
ХLIV. Ҳикоят
ХLV. Кабутар узри
ХLVI. Ҳудҳуд жавоби Кабутарға
ХLVII. Ҳикоят
ХLVIII. Кабки дарий узри
ХLIХ. Ҳудҳуд жавоби Кабки дарийға
L. Ҳикоят
LI. Тазарв узри
LII. Ҳудҳуд жавоби Тазарвға
LIII. Ҳикоят
LIV. Қорчиғой узри
LV. Ҳудҳуд жавоби Қорчиғойға
LVI. Ҳикоят
LVII. Шунқор узри
LVIII. Ҳудҳуд жавоби Шунқорға
LIХ. Ҳикоят
LХ. Бургут узри
LХI. Ҳудҳуд жавоби Бургутга
LХII. Ҳикоят
LХIII. Куф узри
LХIV. Ҳудҳуд жавоби Куфға
LХV. Ҳикоят
LХVI. Ҳумой узри
LХVII. Ҳудҳуд жавоби Ҳумойға
LХVIII. Ҳикоят
LХIХ. Ўрдак узри
LХХ. Ҳудҳуд жавоби Ўрдакка
LХХI. Ҳикоят
LХХII. Товуғ узри
LХХIII. Ҳудҳуд жавоби Товуғқа
LХХIV. Қушлар ўз нисбатларин Симурғқа Ҳудҳуддин сўрғонлари
LХХV. Ҳудҳуд қушларға жавоби ва Симурғ зуҳуридин хитоби
LХХVI. Ул шоҳ ҳикоятиким ҳуснини зоҳир қилурға кўзгуни васила қилди
LХХVII. Искандарнинг элчиликка борғон ҳикояти
LХХVIII. Қушларнинг йўл кайфиятин Ҳудҳуддин саволи ва онинг жавоби
LХХIХ. Ҳикоят
LХХХ. Қушлар пешволиққа қуръа солиб, Ҳудҳуд отиға тушгони
LХХХI. Водий бошиға етиб қушларни ҳайрат забун этиб, бир қушнинг саволи
LХХХII. Ҳикоят
LХХХIII Водий суубатидин қушлар Ҳудҳуддин саволот қилғони ва онинг жавоб айтмоғи
LХХХIV Бир қушнинг саволи
LХХХV Ҳудҳуднинг жавоби
LХХХVI Шайх Нажмиддин Кубронинг сўзи ва итга тушган кўзи
LХХХVII Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
LХХХVIII Ҳудҳуднинг жавоби
LХХХIХ Шайх Абу Саид Абул Хайр ҳикояти
ХС Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
ХСI Ҳудҳуднинг жавоб айтқони
ХСII Одам Сафий алайҳиссалом ҳикояти
ХСIII Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
ХСIV Жавоб
ХСV Ҳикоят
ХСVI Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
ХСVII Ҳудҳуднинг жавоби
ХСVIII Ҳикоят
ХСIХ Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
С Жавоб
СI Ҳикоят
СII Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
СIII Жавоб
СIV Ҳикоят
СV Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
СVI Жавоб
СVII Ҳикоят
СVIII Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
СIХ Жавоб
СХ Ҳикоят
СХI Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
СХII Жавоб
СХIII Ҳикоят
СХIV Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
СХV Жавоб
СХVI Ҳикоят
СХVII Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
СХVIII Жавоб
СХIХ Ҳикоят
СХХ Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
СХХI Жавоб
СХХII Ҳикоят
СХХIII Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
СХХIV Жавоб
СХХV Ҳикоят
СХХVI Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
СХХVII Жавоб
СХХVIII Ҳикоят
СХХIХ Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
СХХХ Жавоб
СХХХI Ҳикоят
СХХХII Яна  бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
СХХХIII Жавоб
СХХХIV Ҳикоят
СХХХV Яна бир қушнинг саволи
СХХХVI Жавоб
СХХХVII Ҳикоят
СХХХVIII Яна бир қушнинг саволи
СХХХIХ Жавоб
СХL Ҳикоят
СХLI Яна бир қушнинг саволи
СХLII Жавоб
СХLIII Ҳикоят
СХLIV Яна бир қушнинг саволи
СХLV Жавоб
СХLVI Ҳикоят
СХLVII Яна бир қушнинг Ҳудҳуддин саволи
СХLVIII Жавоб
СХLIХ Талаб водийсининг сифати
СL Ҳикоят
СLI Ишқ водийсининг сифати
СLII Ҳикоят
СLIII Маърифат водийсининг васфи
СLIV Ҳикоят
СLV Истиғно водийсининг баёни
СLVI Ҳикоят
СLVII Тавҳид водийсининг таърифи
СLVIII Ҳикоят
СLIХ Ҳайрат водийсининг сўзи
СLХ Ҳикоят
СLХI Фақру Фано водийсининг адоси
СLХII Ҳикоят
СLХIII Хожа Баҳоуддин Нақшбанд сўзи фанойи комил мақомида
СLХIV Парвоналар мажмаъи шамъи ҳақиқий шарҳида
СLХV Шайх Суфён Сурийнинг фанодин сўнгра бақо хусулида нукта сургони
СLХVI Қушларнинг Фано водийсининг ниҳоятидин бақо мулкидин нишон топмоғлари
СLХVII Қушларға фано навмидлиғида Ҳудҳуднинг иршодидин қувват ҳосил  бўлғони
СLХVIII Ҳикоят
СLХIХ Қушларнинг фано хусулидин бақо вусулиға еткони
СLХХ Ўз адоси қусури узриға тамсил
СLХХI Ҳикоят
СLХХII Ўз тақсирлариға авф истидъоси ва журмлариға ғуфрон илтимоси
СLХХIII Шайх авсофию ўзининг анга пайравлиғда иттисофи
СLХХIV Ўзининг шайх руҳи мададидин анга татаббуъ қилғонға қақнус тамсили
СLХХV Талаб тариқи адосида муножот
СLХХVI  Тамсил
СLХХVII Ишқ тариқи адосида муножот
СLХХVIII Ҳикоят
СLХХIХ Маърифат тариқи адосида муножот
СLХХХ Тамсил
СLХХХI Истиғно тариқи адосида муножот
СLХХХII Тамсил
СLХХХIII Ҳайрат тариқи адосида муножот
СLХХХIV Тамсил
СLХХХV Тавҳид тариқи адосида муножот
СLХХХVI Тамсил
СLХХХVII Фано тариқи адосида муножот
СLХХХVIII Тамсил
СLХХХIХ Бу китоб назмида ўз муносабатининг тақриби
СХС Тамсил
СХСI Бу китобда тахаллус тағйирининг узри
СХСII Подшоҳи ислом дуоси  ва узрхоҳлик адоси
СХСIII Бу назм тарихи гуфтори ва ўзининг истеъфо ва истиғфори
СХСIV Изоҳлар

Шарҳ ва изоҳлар