Топ рейтинг www.uz
КЎРСАТКИЧЛАР

ТАРИХИЙ,  АДАБИЙ   ВА  МИФИК  ШАХСЛАР   КЎРСАТКИЧИ
Абдулмуҳсин — соқийнома VI, 6.
Айюб — ғазал 452, 3.
Атойи — соқийнома XXXI, 5.
Ашконий—соқийнома I, 21.
Афридун (Фаридун)—ғазал  383, 6; соқийнома I, 20;     XIV, 1.
Баҳром — ғазал 140, 6; соқийнома I, 22.
Баҳмон — соқийнома XVII, 10.
Биноий — соқийнома XXXI, 9.
Бойқаро ибн Мансур — соқийнома XV, 6.
Вомиқ — ғазал 234, 5.
Довуд —ғазал 63, 2; 304, 7.
Жабраил (Жибрил) — ғазал 33, 8.
Жамшид (Жам) — ғазал 27, 6; 57, 8; 82, 8; 140, 6, 568, 7, 581, 8; 630, 6, 8; соқийнома I, 5, 6, 20;   XVI, 2;   XXXII, 13;   қитъа 14, 1.
Зардушт— ғазал 230, 4.
Зол — соқийнома VIII, 6.
Зулқарнайн — ғазал 120, 5.
Искандар (Скандар)—газал    88, 4;    236, 6;    628, 3;    соқийнома I   21   29 XVI   2
Исо —ғазал 28, 5; 76, 3; 81, 7; 108, 3; 304, 6; 313, 6, 321, 4; 459, 6; 575, 6;  таржиъбанд VI, 4; соқийнома II,  3; қитъа   13, 3.
Каён — соқийнома 1, 21; XX, 1.
Кайвон — ғазал 575, 4 Камол — соқийнома XXII, 18. Каюмарс — соқийнома I, 19.
Лайли   (Лайло) — газал 45, 4;  83, 3;   119, 2, 231, 6;  245, 4; 295, 7; 302, 3: 316, 7; 358, 2; 605, 6; 611, 4.
Лутфий—мусаддас 7 банд.
Мажнун —ғазал   15, 7; 25, 6; 59, 7; 65, I; 74, 5; 83, 3; 90, 2; 91,2; 119,1,2; 120,8; 130,4; 131,2,6;  168,9; 178,4; 179, 7; 184, 3; 187, 5; 191, 2, 3; 212, 4; 217, 4; 233, 3; 234, 6; 245. 4; 273, 5; 288, 5; 316, 7; 318, 5; 324, 1; 325,4; 341, 5; 348, 4; 351, 8; 358, 2; 364, 7; 366, 2; 369, 5; 378, 7; 379, 7; 392, 7; 398, 5: 403, 2; 426, 2; 448, 6; 459, 4; 463, 3; 466, 3; 482, 4; 490, 6; 491, 3; 509, 5; 516, 5; 537, 2; 545, 6; 549, 1; 558, 2; 581, 5; 590, 3; 591, 2;  605, 3, 6;  619 3;625, 7;  634, 1;  мусаддас 3;  фард 40.
Мазид — сокийнома XXI, 7.
Марям —ғазал 28. 5; 321, 4; 421, 6, 447, 5
Мир Садр — соқийнома XXX, 6.
Мир Дарвеш —соқийнома XXI, 17.
Мироншоҳ — соқийномаXVII, 3.
Мирзобек — соқийнома XXI, 16.
Муаммойи — соқийнома XXX, 4.
Муҳаммад— қитъа 2, 1.
Намруд — ғазал 31, 6.
Нур Саид —соқийнома XXI, 27.
Нуҳ — ғазал 326, 6; 462, 2; 463, 5.
Ориф — қитъа 18, 4.
Парвез —ғазал   134, 7;   167, 2;  203, 4, 6;   392, 7;   467, 6.
Паҳлавон Неъмат—қитъа 43, 1.
Расул — ғазал 293, 6, 338, 6.
Рустам — ғазал 61, 6: соқийнома I, 22; VII, 6.
Рухуллоҳ (Масих, Исо) ғазал 6, 4;    11, 4;   33, 8;   57, 6;   63, 2; 94, 2;   103, I, 2,  3, 4,  5, 6, 7;   108, 6;   131, 1;     135, 2;   159, 4; 176, 1;  178, 6. 192, 4; 198, 4;  211, 4;  219, 2, 4:  224, 2; 235, 1;   243. 3;   249, 2;   278, 2;   286, 5:   323, 2;  324, 7;  334, 5; 370, 3, 6;  371, 4; 387, 7; 421, 6;  439, 5;  447, 5; 455, 5; 469, 7;   483, 1;  493, 5;  503, 5;  520, 5, 8; 542, 5; 546, 3; 1 558, 3;  575, 6;  581, 4;  589, 2;  592, 5;  612, 12;  631, 4;  632, 6; 637, 6;   641, 4;   таржиъбанд  VI, 8;   соқийнома   XII, 4;   қитъа 20. 1; 25, 2: 42, 1; фард 37.
Салмон — соқийнома XXII, 18.
Саъдий— соқийнома XXII, 18.
Сом — соқийнома I, 22.
Сомир — ғазал 352, 2.
Сосон — соқийнома 1,21.
Сулаймон — соқийнома XXXI, 8.
Султон Аҳмад — қитъа  17, 1.
Султон Вайс ибн Бойқоро—соқийнома XV, 3.
Султон Ҳусайн — ғазал 444, 7.
Темур — соқийнома I, 24.
Фанойи — соқийнома XXXI, 5.
Фарҳод —ғазал    15, 7;    31, 5;    90, 3; 119, 1, 2; 120, 8; 122, 3; 13), 2;   167, 2;   168, 9;   178, 4;   179, 7;   191, 4;   196, 6; 203, 6 212, 4;   233, 3;   243, 6;   316, 7;   341, 5;   351, 8;   352, 3; 364, 6 369, 5;   391, 4;   398, 5;   403, 2;   426, 2;   448, 6;   467, 6;   481, 5 490, 6;   491, 3;   516, 5;   558, 2;   581, 5;   599, 7;   605, 3;   606, 2 611, 4; 622, 4.
Форёбий — соқийнома XXIII, 7.
Хизр— ғазал   74. 4:   103.  1. 2,   3, 4,  5, 6,  7;   108, 6;   118, 8;   120, 5; 171, 1;  176, 1;  192, 6; 249,  1; 264, 2; 275, 5; 278, 2; 312, 3; 323, 2;  370, 3;   447, 3;   462, 3;  539, 5;  542, 5;   589, 2,   641, 4; 646, 4 соқийнома   I, 29;  XXV, 2;  қитъа   12, 1.
Хусрав — ғазал 385, 7. соқийнома XXII, 18.
Хожи Камол —соқийнома XXX, 5.
Ҳотам — қитъа 14, 2.
Хусайн Иброҳим — соқийнома IX, 5.
Ҳусайний — соқийнома III, 5; XI, 5.
Хушанг — соқийнома I, 19.
Чингизхон — соқийнома I, 23.
Шайх Санъон — таржиъбанд VI, 6.
Ширин-ғазал  45, 4:   105. 5;   119, 2;   196, 6:  231. 6;  295. 7; 316, 7; 352. 3; 383. 5; 563, 6.
Шоҳ Ғозий — ғазал  155, 7;  301, 7;  444, 7;  505, 7;  622, 9;  соқийнома XIX, II; XXXII. 8.
Юсуф-ғазал  65. 3:  91.  I;   111. 5;  368, 7;  539, 6:  560, 6. Яъжуж —ғазал  120, 5.
Қамбар Али— соқийнома XXI, 27.
Қорун — ғазал 31. 6; 184, 6.
Қосим Анвар — соқийнома XII, 4.
Ҳабибуло — газал 280. 5.
Хайдар (Мир Ҳайдар) — соқийнома  V, 5;  қитъа  37, I. Ҳасан   (Сайид)—соқийнома   V, 5;   XXVI, 13.

ГЕОГРАФИК  НОМЛАР  КЎРСАТКИЧИ

Адам — газзл 99. 9: 435, 3; 46?, 4.
Ажам — ғазал 45. 4.
Араб — ғазал 45, 4.
Арас — газал  198. 5; мудаммас 6 банд.
Афранж — газал 230, 6.
Батҳо— ғазал 650. 5.
Бағдод — ғазал 406. 7.
Дажла —ғазал 90, 6: 198. 5.
Жайҳун — газал 90. 6; 635, 4, иусаддас 7.
Жом — ғазал 630, 6; қитъа  18, 4.
Журжон—қитьа 28. I
Исфаҳон  (Спахон) — ғазал 251.9; соқийнома  XXIII.  7.
Ироқ-   ғазақ 228, 7:  462. 9;  соқийнома  III, 3.
Канъон — ғазал 91, 1; III, 5.
Кашмир — фард 74.
Каъба —ғазал   5, 7;   92, 8;   93, 2;   149, 7;   216, 3;     329, 7, 7;402, 9; 435, 4.
Мадина — ғалал 650. 4.
Марв — соқийнома VI, 3.
Машҳад —соқийнома XXXI, 11.
Мусалло— ғазал 456, 6.
Немруз— соқийнома VIII, 4.
Ому - мухаммас 2, 6.
Сабзавор — ғазал 572, 1.
Табриз — ғазал 251, 9.
Торум — ғазал 406, 7.
Уммон —ғазал 510, I.
Уторуд — соқийнома XVII, 14.
Фирот (Эфрот) — ғазал 635, 4.
Халлух —ғазал 113, 4.
Хижоз — ғазал 209, 7; 228, 7; 251, 9.
Хитой — ғазал 224, 6.
Хуросон — ғазал 209, 7; 228, 7; 462, 9.
Хўтан — газал 604, 10.
Чин — фард 74.
Чим — ғазал 143, 1.
Шероз — қитъа 18, 3.
Язд — соқийнома I, 22.
Яман — ғазал 604, 3.
Ясриб — ғазал 650, 5.
Қоф —ғазал 492, 1, 2.
Қулзум — ғазал 406, 6.
Ҳири  (Ҳирот)—ғазал 301, 7; 520, 9; 572, 1.
Ҳиндистон — соқийнома IX, 6.

ЭТНИК НОМЛАР КЎРСАТКИЧИ

араб—ғазал 93, 7; қитъа 2, 1.
арман — ғазал 110, 4.
барлос—газал 406,7; 466, 7.
габр— ғазал 236, 6; қитъа 26, 2.
жуҳуд — ғазал 263, 6.
жўжи— ғазал 594, 7.
лўли — ғазал 73, 9; 86, 7; 234, 8; 406, 7.
тарсо — мустазод 5.
тархон— ғазал 144, 7; 466, 7.
тибат — ғазал 131, 4.
тотор — ғазал 113, 4.
туркман — ғазал 93, 7.
турк— ғазал   100, 2;   110, 4; 243, 9;  594, 7;  қитъа  22, 1. хитой — ғазал 536, 4.
чаркас— ғазал 224, 6.
чиғатой — ғазал 93, 7; 594, 7.
қиёт — ғазал 73, 9.
қўнғирот— ғазал 73, 9.
ҳинду — ғазал   101, 5;   108, 4;   183, 4; 357, 3;  517, 1; 536, 4; 623, 6 ; қитъа 18, 2; 22, 1; фард 11.