Топ рейтинг www.uz
СОД ҲАРФИНИНГ САНАМЛАРИНИНГ САЙТИ «ФАВОЙИД»ДИН

271
Ишқинг элига ранжу ано бирла ихтисос,
Хайли ғамингға дарду бало бирла ихтисос.

Фитна агар жаҳонни қора истамас, недин
Истар ул икки кўзи қора бирла ихтисос.

Махсус бўлмасам санга йўқ айб, бўлмаса
Олам элида шаҳға гадо бирла ихтисос.

Топса кўнгул қадингға хусусият, этма айб,
Ким, кўргузар Калим асо бирла ихтисос.

Ул кўзга қошу кирпик ила ихтисос эса,
Не тонг қароқчиға ўқу ё бирла ихтисос.

Овораларни иста жаҳон ичраким, керак
Дайри фанода аҳли фано бирла ихтисос.

Ул гул фироқи ичра Навоий фиғон била
Булбулдурурки, топти наво бирла ихтисос.

272
Истарам фурқат аро жону жаҳондин махлас,
Истамасмен вале ул офати жондин махлас.

Ҳажрида жондин агар ўзни халос истармен,
Жонға не мумкин эрур истамак андин махлас.

Яхши эрмас манга сендин тиламак ўзни халос,
Сен муҳиқсен, тилар эрсанг бу ёмондин махлас.

Тиламанг ному нишонимни бало дашти аро,
Берди чун ишқ манга ному нишондин махлас.

Кеча итлар унидин гарчи халос истар халқ,
Итининг коми бу фарёду фиғондин махлас.

Бир замон зулмларидин чу халос эрмасмен,
Йўқ ажаб, гар тиласам аҳли замондин махлас.

Гарчи жон меҳнатидин қилди Навоийни халос,
Қатл ила истамак ўлғайму фалондин махлас.

273
Рақиб ул навъ эрур жононға махсус
Ки, муҳлик дарди анинг жонға махсус.

Жунун тошин либос аҳлиға отманг
Ки, ул бўлмиш мени урёнға махсус.

Бузуғ жисмимда турмас зор кўнглум,
Агарчи чуғз эрур вайронға ма.хсус.

Висол аҳлию дарду ғам, не яъни
Ки, бор ул ожизи ҳижронға махсус.

Деманг Мажнунни ёр оллида ўлмиш
Ким, ул ишдур, бу бесомонға махсус.

Не тонг даврон элига бевафолиғ,
Чу бу ойин эрур давронға махсус.

Суруди айшу ком аҳлики бўлмиш,
Навоий нолаю афғонға махсус.

274
Қилмади жонимни ҳижрон бандидин даврон халос,
Мен нетиб ўзни халос истай, чу бўлмас жон халос.

Ўқини чекканда пайкондин халос ўлди, вале
Бўлмади тутқан сўнгаклар  ҳибсидин пайкон халос.

Жон менга, мен жонға, ўлмак истар эрдим онсизин,
Мени жондин, жонни мендин айлади ҳижрон халос.

Ул парий ишқин деманг ёшурки, ул таклифдин
Телбалик узри била бўлдум, мени урён халос.

Уйла муҳликдур ғами ҳижронки, гар васл ўлмаса,
Ё ўлум андин киши бўлмоқ эмас имкон халос.

Жон бериб, душворлиғлар бирла даврон аҳлидин,
Кимки махлас топти, бўлған бил ани осон халос.

Ул парий шайдоларидин, эй Навоий, истарам
Уйлаким, ҳуш аҳлидин мажнуни саргардон халос.

275
Эй, сенинг дарду ғаминг жонима хос
Ким, алардин тиламон жонни халос.

Мени ҳижрон эвази айлар, анинг
Ишқи ҳар кимга рақам сурса қасос.

Меҳмон бўлмақ эмиш жон уйида
Ёрким, кўнглум ўлубтур раққос.

Мени ишқ этти забуну ожиз,
Бу эмиш дарду муҳаббатқа хавос.

Хатинг ул Хизрики, терласа юзунг,
Оби ҳайвон аро бўлғай ғаввос.

Дўст кўйида гадолар билгил,
Бўлса харрозу гар худ хаввос.

Эй Навоий, тилар эрсанг махлас,
Ишқ кўйида шиор эт ихлос.