Топ рейтинг www.uz
ЗОЛ ҲАРФИНИНГ ЗАВИЛ ҲАЁТЛАРИНИНГ ЗУФУНУНЛИҒИ «ФАВОЙИД»ДИН

129
Ишқ амриға эрур кавну макон ичра нафоз,
Шоҳнинг ҳукмиға андоқки жаҳон ичра нафоз.

Ишқ аҳкоми кўзу кўнглум ародур жорий
Ки, қазо амриғадур баҳр ила кон ичра нафоз.

Ер ҳар не деса, маъмур эрур ушшоқи
Ки, анинг сўзигадур жону жаҳон ичра нафоз.

Аҳли савдо эшитур ҳар не кўнгул десаки, бор
Шаҳна буйруғиға бозору дўкон ичра нафоз.

Қонима, амрини истарки, равон қилса рақиб
Ки, ажал ҳукмиғадур жону равон ичра нафоз.

Дайр пириға ҳақорат била кўз солмаки, бор
Амриға куфр элида яхши-ямон ичра нафоз.

Ишқ даргоҳида қул бўлди Навоийким, бор
Амру фармониға пайдову ниҳон ичра нафоз.

130
Тикибтур бошиға жонона таъвиз,
Керакким, тикса бу девона таъвиз.

Бошингға эврулуб садқанг бўлайин
Ки, бастур шамъға парвона таъвиз.

Қўп, эй роқийки, туморинг керакмас,
Нетай бўлса парий бегона, таъвиз.

Сенинг руқъангни чун бўйнумға остим,
Бу мажнунға керакмас ёна таъвиз.

Манга таъвиз ул ой қиссаси, бас,
Эрур ошиққа ул афсона таъвиз.

Жунунум дафъиға баским ёзилмиш,
Тўладур гўшаи вайрона таъвиз.

Навоий айши ҳифзиға не етмас,
Хати соғар била паймона таъвиз.

131
Бўла олса лабинг оллида Масиҳо тилмиз,
Янги боштин яна топқай эди иҳё тилмиз.

Бўлса Фарҳод ила Мажнун, не ажаб, шогирдим,
Истасам ишқу жунунда мени шайдо тилмиз.

Шўхлуғ мактабида сендин этиб касб атфол,
Айламаслар бири устодға асло тилмиз.

Ишқ таълимгаҳидин кўнгул истар махлас,
Қилғай озодлиғ андоқки таманно тилмиз.

Кўзунг офат аро устод, вале холу хатинг
Давр уруб оллида ўргангали яғмо тилмиз.

Мактаби ишқ аро мен телбарадим, демангким,
Мисли Мажнун яна бир бўлмади пайдо тилмиз.

Ишқ зиндонида ғам шоми, Навоий, у недур,
Қилса кеч уйлаки мактаб аро ғавғо тилмиз.