Топ рейтинг www.uz
МУНДАРИЖА

Таҳрир ҳайъатидан
Дебоча.
Ғазаллар

1-100
Ашрақат мин  акси шамсил-каъси  анворул-ҳудо
Зиҳе ҳуснунг зуҳуридин тушуб ҳар кимга  бир савдо
Эй, сафҳайи руҳсоринг азал хаттидин иншо.
Эй ҳамд  ўлуб  маҳол  фасоҳат  билан  санга.
Илоҳо, подшоҳо, кирдигоро
Эй, нубувват хайлиға хотам баний Одам аро
Зиҳе жавлонгаҳинг афлок  уза   майдони  «ав  адно»
Ҳар гадоким,  бўрёйи фақр эрур    кисват анга
Ул паривашким,  бўлубмен  зору саргардон  анга
Синса кўнглумда ўқунг  суртуб  исиғ    қондин  анга
Ваҳки ишқинг зоҳир этсам ваҳм эрур ўлмак манга
Гарчи ҳажрингдин эрур  юз  ғаму озор  манга
Ул  малоҳат ганжи ҳажрида   бузур маскан манга
Шаҳр бир  ой  фурқатиднн  байт-ул-аҳзондур  манга
Менмудур  менким сенинг васлинг муяссардур манга
Кўргали хуснунгни  зору  мубтало  бўлдум  санга
Қаҳринг  ўлса, барча   ишимдин  малолатдур санга
Эй  алифдек қоматинг майли   бузулған  жон  аро.
Кимки кўрса мушки ноб ул сунбули сероб аро
Заврақ ичра ул  қуёш сайр  айламас    Жайҳун  аро
Минг захм урди ханжари ишқинг бу тан аро
Икки бармоғ бирла туттум лаълин ул рухсор аро
Кўнглум  ўртансун агар  ғайрингға  парво айласа.
Эрур ишқ  аҳли  гўристонию юз  минг мазор  анда
Доғларким, қўйдум ул ой фурқати озорида.
Эй кўнгул,  гар кимса  аҳволим демас ёр оллида.
Даҳр  элидин нафъ  агар  йўқтур,  зарар  ҳам   бўлмаса
Не хуш бўлғай иковлан маст бўлсақ васл боғинда
Ер тутар  кўнглумда  гардундин  жудо  бўлған  бало
Хилъатин  айлабмудур ул шўхи сийминбар  қаро.
Хам   рамад  теккан  кўзунгга  чашми  бедорим   фидо
Давр эл соғарини қилди майи    ноб тўла
Онча  даврон  бирла  кўрдум  аҳли  даврондин  жафо
Гул узра хатти мушкин бирла то қилдинг рақам пайдо
Бўлса  иккмизнинг юзи акси суда    пайдо
Май бирла юзунг тим-тим аҳмарму экин оё.
Зор жисмимға ҳадангинг заҳмидин ортар наво
Не наво соз айлагай булбул гулистондин жудо
Маҳвашо, сарвқадо,   лоларуҳо,   сиймтано
Зиҳе висолингга толиб тутуб ўзин матлуб
Иккн ўтлуғ наргисингким, қилдилар  бағрим кабоб
Қошу юзунгни  мунажжим  чунки  кўрди  бениқоб.
Чобукеким, ҳар тараф  майдон аро айлар шитоб.
Ҳаво хуш эрдию оллимда бир қадаҳ майи ноб
Юз  сўзумдин   бирига  бермас жавоб  ул  нўшлаб.
Субҳи давлат  юзунг,  эй тавсани  гардун    санга  ашҳаб
Неча бўлғай манга ҳажр ичра тазаллум, ё раб?
Эй, санга юз хўбу, лаб хўбу, лабингдин кулгу хўб
Сен лабинг сўрған сойи мен қон ютармен, эй ҳабиб
Ишқдин  ёнса  таним  сўрма   сабаб
Оғзининг  сирри  манга  маълум  агар  эрмас не  айб
Бовужудиким  адам  бўлдум   ғамдин қайғуруб
Хоки пойи бўлди жони хоксорим қон ютуб
Ваҳ,  не қотилдур келур ойини қатлу кин солиб
Ханжаринг   жонмға   етти   кўкрагимга   санчилиб
Сўзи ҳажринг ичра ҳар дам заъфлнғ жисмим ёниб
Хаста  жоннм заъфин  англа, кўнглум афғонин  кўруб
Кўз ёшим бўлди равон бир наргиси жоду кўруб
Ўлукни тиргузур  лаълинг  Масиҳосо  калом    айлаб
Қон ёшим йўлунгда томмайдур кўзум гнрён бўлуб
Кимса ёри  бнрла хуштур ғам дейишиб мунграшиб
Кезармен кўйида йиллар назар ҳолимға солғай деб
Дам-бадам  жоми тараб ғайр  нла  ул моҳ чекиб
Не махласим бор  анинг ишқидин  канора қилиб
Ул ой  қасдима тийғи буррон   чекнб
Чобукум  рахш уза ҳижрон йўлида пўя қилиб
Мендин ул чобукнинг, эй пайки сабо, майдонин ўп
Зулфу  юздин  сунбулунгни   гул  уза тарқатма кўп
Қасри жоҳингға сипеҳр авжида    айвон  бўлди тут
Эй кўнгул, ул аҳди ёлғон  меҳр шартин қилди тут
Кел-кел, эй қурбон кўнгул, ул қоши ё меҳрин унут
Оҳким, ул ошно бегона бўлди оқибат
Жаҳдим андоқдур етишгайменму деб васлингға бот
Тийра  кулбамга  кириб, жоно,  ўлумдин  бер  нажот
Кўзум  учарки, ҳумоюн юзунгни кўргай  бот
Эй кўнгул, ёр  ўзгалар домиға  бўлди пойбаст
Субҳ  эрур  соқию  мен  махмурмен, сен  майпараст
Жунун тоши уруб ҳар ён  янги доғимни афгор эт
Вужудум  ўртадинг,  эй ишқ, эмди тарким тут
Кўнглум  олди  бир парийпайкар  малаксиймо   йигит
Маст чиқти яна ул қотили бебок йигит
Яна солди ҳажр ҳам тан, ҳам кўнгул, ҳам жонға ўт
Ваҳки, ҳажринда жаҳон бўлди кўзумга зулумот
Эй насими субҳ, аҳволим  дилоромимға  айт
Хирмани рухсорига солмиш майн гулнорий ўт
Лолазор эрмаски, оҳимдин  жаҳонға  тушти  ўт
Войким, душмандек ўлдн  аҳдидин бегона дўст
Бош қўярмен куп  аёғинда  май  ичсам  пайваст
Қачонки ул бути ширин калом қилди ҳадис
Нутқи жон бермак қилур ул лаъли хандон бирла баҳс
Менинг жунунума гар ул парий эрур боис
Бузуғ кўнгулга  фано бўлса  ком, чексун ранж
Эй гадойининг гадойи барча аҳли тахту тож
Чарх нзинг гардига қилди  кавкаби сайёр харж
Майи лаълинг эрур  жон  бнрла  мамзуж
Кўнгуллар   ноласи   зулфунг   камандин   ногаҳон кўргач
Жамолин васф этармен  ҳамдамим    ул  гулъузор  ўлғач
Ҳусни ортар  юзда зулфин  анбар  афшон айлагач
Етишса ишқ аро юз меҳнату  бало, қадаҳ ич
Фақр аҳлиға подшо муҳтож

101-200

Зиҳе тилинг ана  афсаҳ такаллумида  фасиҳ
Баданға келмади то азми  кўюнг айлади  руҳ
Кўнгулни муғбача олди муғона тут ақдоҳ
Нега кўргузди  совуғ оҳу сариғ рухсор субҳ
Рўзаву гул еттию ичмас ул ой гулгун қадаҳ
Эй манга жонбахш гулбарги  тарингдин тоза руҳ
Гадойи фақр ила сўз айта  олмас подшо густоҳ
Баҳор сенсиз ўлуптур манга ажаб дўзах
Тонг эмастур, бўлса ҳар  сарви  парий рухсор шўх
Ваҳки, ҳижрон  шарбатидин  бизга  бўлди ком талх
Солди бир ойдин айру мени ибтилоға чарх    .
Хонақаҳда ҳалқайи зикр  ичра ғавғо қилди шайх
Сочингки ҳар тараф айирди бир муанбар шох
Одамки, башар  насли  силкига эрур пайванд
Сен ўз хулқунгнн тузгил, бўлма эл аҳлоқидин хурсанд
Ёп  ул юз ойинасин чексам  оҳи дардолуд
Қошинг меҳробин васл аҳли этмиш қиблайи мақсуд
Эй  орази  насрин, сочи сунбул, қади  шамшод
Айламас ҳар навъ бўлсам  ул бути  раъно писанд
Топқали ҳокий танимға новаки ишқинг кушод
Оразинг муштоқидур бу  кўзки, бўлмиш дардманд
Чекар ун кўнглум урсанг тийғи бедод
Жилвада ҳусн аҳли ичра кўрмишам бисёр қад
Мендин эл ҳар сўз деса,  бовар қилур  ул сарвқад
Йўқки оҳимдин қилибдур тийра бу вайронни дуд
Унутмағилки то ҳажр этти бедод
Ваҳки, ҳар соат бўлурмен васлидин еткач навид
Иш манга қилмоқдурур ул шўхи бепарвони ёд
Зуҳду тоат шаҳдини аҳли замон кўрмас лазиз
Эмас ғамимни ёзар хатқа зарфишон коғаз
Демагил кўйини беному нишонларға малоз
Эй зотинга ҳар неча қилиб ақл тафаккур
Парим бўлса, учуб қочсам улустин то қанотим бор
Кема оғзи демаким, ишқингда кўксум чокидур
Оғзим ачитқон дам-бадам ул лаъли шаккарханд эрур
Эл тнлидин жонима гар юз бало мавжуд эрур
Йиғласам кўнглумга ишим оҳи дардолуд эрур
Улки юз меҳнатқа жоним, ишқидин помол эрур
Йўқ ажаб, лаълингдин ар бехудлуғум ойин эрур
То лабинг шавқида жисмим ғарқайи хуноб эрур
Ул парий кўнгли учун руҳум асиру зор эрур
Кўнгулкн, ишқида дерсен бало не бўлғусидур?
Жафо қилур бари гулчеҳралар, вафо қилакўр
Жоним ороми учун қосидки жонондин келур
Тутулмиш эрди ғазабдин улусни қилди асир
Парийвашим қора бўркинки, бир ён эгри қилибдур
Кўзи ул юз ўтидин халқ ичини доғ этадур
Кундуз ул хуршиди рахшондин кўзумга ёш эрур
Телбараб иткан кўнгул ёдимға кирса гоҳлар
Юз туман меҳнат ўқи андуҳлуғ жонимдадур
Кирди сиймобий либос ичра яна ул гулъузорур
Фурқатингдин заъфарон узра тўкармен лолалар
Ул малоҳат шамъидин мундоғки жнсмим ёнадур
То хаёлинг гаҳ кўнгул, гаҳ кўз аро меҳмон эрур
Ғунчайи хандон била ҳуснунг гули ҳуррам баҳор
Ваҳки, кўнглум ғуссаси ҳар лаҳза қасди жон қилур
Тарарда уқдалиғ зулфин мусалсал айлади чинлар
Оллим ул ой саждасидин реш эрур ҳолим будур
Тиргузур ҳар дам рақибларнию мени ўлтурур
Яна сенсизин мунисим ғам бўлуптур
Кўзунг не бало қора бўлуптур
Кўк ғазоли чунки кофур узра мушкафшон бўлур
Ваҳки, майдон азмиға секретти ул чобуксувор
Ваҳи нозил бўлди ёхуд ёрнинг пайғомидур
Бармоғи ҳайрат билаким лаъли хандон нчрадур
Қошинг кўздин ниҳон, андин ниҳонроқ холи мушкиндур
Нуқтайи холингки кўздин доимо маъдум эрур
Ҳар лабинг  ўлганни тиргузмакда, жоно, жон эрур
Ҳар қачонким кемага ул ой сафар рахтин солур
Жон  берур элга агарчи лабидин қон томадур
Холу  хатинг хаёлидин, эй сарви гулъузор
Чиқти ов азмиға жавлон айлаб ул чобуксувор
Барги   гул юзинда  лаълинг  рашкидин   хуноблар
Телба  кўнглум, ваҳки, ҳар  соат  биров  сари  борур
Ул ойки, жафо нардини хўблардин утунтур
Барча хўбларнинг қаду рухсору    хатту  холи   бор
Чорайи кор истабон бечоралиғ кўнглум тилар
Ҳар  ўқи  ул  қоши  ённнг жонникнм,  қурбон қилур
Эй сабо, шарҳ айла аввал дилситонимдин хабар
Ё раб, бу не гулдурким, бошиға чечак санчар
Ғаминг  ўқики   кўнгуллар   уйин   нишона  қилур
То бўлди кўнгул ул кўзи усрукка гирифтор
Фиғонки, ёр  вафо  аҳлиға  ситам  қиладур
Улки,  онсиз   хаста   кўнглумнинг  юз оҳу  войи   бор
Вой, юз минг войким, тарки муҳаббат қилди ёр
Ҳар қаён боқсам кўзумга ул қуёшдин нур эрур
Ёр бордию кўнглумда анинг нози қолиптур
Ул  малаксиймо  парийким,  халқ  анинг  ҳайронидур
Шаҳсуворим ҳар қачон жавлон қилур
Қайси бир кўкнинг юзингдек меҳри олам тоби бор?!
Улки юз мендек жаҳонда волаву шайдосн бор
Яна ғариб   гуле  жонима   жафо қиладур
Майдин айру гул эмас гўё эрур гулгун ҳарнр
Соқиё,  дай   шиддатидин   ақлу  ҳис  бетоб эрур
Оразинг  хуршиду оғзинг  заррадин тимсол эрур
Оразинг кўзгусиму тер касратидин судадур
Оразинг кўзгусида  хат сабзадуркнм, суда  бор
Юзунгда  зарварақ ҳар  ёнки  лутфи  бениҳоятдур
Жаҳони  буқаламун   ичра  тушмиш  элга   гудоз

Рафиқлар, мени маҳзун нечук бўлай ғамсиз


201-300

Тиргузур ҳар хастани бир ноз ила ул дилнавоз

Рамида кўнглум эрур ишқ мубталоси ҳануз
Жамоатеки, жунун  манънни  манга  қнласиз
Навбаҳор   аиёми   бўлмиш,   мен   диёру   ёрснз
Ўзга  бўлди ёру  меҳри менда боқийдур ҳануз
Хуррам  ўлди  боғу бир гулдин  ичимда    ғам  ҳануз
Сайл ун чектию савдо менда бепоён ҳануз
Кўюнг борида  қилман жаннатқа гузар  ҳаргиз
Замоне гарчи  ёдим  қилмас  ул  номеҳрибон  ҳаргиз
Ҳар  неча кўнглумни чок этсанг қилур  ишқинг ситез
Меҳнат ўтидин ёруқтур ҳар тараф кошонамиз
Бўлмаса ул бут қоши меҳробим нчра жнлвасоз
Жилваму қилди сариғ бўркин кийиб ул сарвиноз
Туфроғимдин кошки жисме мураттаб қилсангиз
Юзунг фнроқида ҳар оҳ ўтинки чектим тез
Ёрдин айрилғали шайдо кўнгул бехоб кўз
Тийрадур уйлаким, ёруғлуғ анга қўймас юз
Йўқки, ул кўз қорадур ҳуснунг аро, эй қоракўз
Манга ул кўзи қора деди чучук чандин сўз
Нуктаси мафхум ўлур, бўлмас вале мафҳум оғиз
Ул парий кўйида мен девонани банд айлангнз
Ғам юки қилмайдурур ёлғуз мени маҳзунни кўж
Даҳр судидин тамаъ узким, зиёне беш эмас
Не ажаб гар нукл тухми ғам қушин ром айламас
Кийик чарми заиф эгнимга мажнунлуғ нишони бас
Нафис кийгулук ўлса яланг танимға ҳавас
Даме эрмаски лаълннгдин кўнгул юз лахт қон эрмас
Сумбулин Лайло очиптуо, ел абиросо эмас
Демаким. нўши лабидин қути жон қилдим ҳавас
Бас недур кўз гар хаёлинг хайлиға манзил эмас
Оҳ ўқин жон ичра асраб, кўнглум изҳор айламас
Зулфидин айру жунунумға десам тадбир эмас
Дам-бадам лаълинг хаёлидин ичим қонму эмас
Чок бўлған кўнглума қилмоқ илож осон эмас
Хаста кўюнгда ётмишам бекас
Бизга олам боғидин ул сарви гулрухсор бас
Манзилеким, ул парий пайкарни кўрдум бир нафас
Фиғонкнм. кўнглум олған дилбарим дилдорлиғ билмас
Чок этиб кўнглумни очилсун демак имкон эмас
Хўбларға менг ул ойнинг тоза қуллуқ доғи бас
Сендегу кийган шабандаррўз ҳуллангдек эмас
Зихе камол ила кавнайн нақшиға наққош
Мени саргашта жисмин доғ ила қон лолазор этмиш
Кўнгулким зарнишон пайконларингдин нотавон бўлмиш
Чиқти ёрим кеча йўл азмин қилиб ул бағри тош
Қатиқ дардим зулоли ашк этар фош
Чу билди шамъким, ғам шоми кўнглумни ҳалок этмиш
Кўз кўтарман ул қуёшдин гар кўзум қилмоққа реш
Оразин ёпқач кўзумдин сочилур ҳар лаҳза ёш
Сариғ гул демаким, чун сарвинозим боғ аро бормиш
Порсоваш дилситоним бўлған эрмиш боданўш
Сени кўргач дер эдим, бир меҳрибоним бор эмиш
Вусма бирла қошин ул маҳвашки рангин айламиш
Не   абрашдурки,   секритмиш   яна   майдонға   ул   маҳваш
Ул  сарв  узори  гули серобдек  эрмиш
Не  ажаб  гар  бор  эсам  девонавашлиғ    бирла  хуш
То  кўз  била кўнглумни  ул ғамза мақом этмиш
Борғонингдин жон талашмоқ эрди  мен  маҳзунға  иш
Оразин  кўрдум,  ниҳон  ашк  айлади  сирримни фош
Ҳар  кун  оқшомғача  ҳажрингда  манга зорлиғ иш
Ёрким ёғлиғ  била  кўксум  ярасин  боғламиш
Кўнглума   келмас  хазоннй  боғ   аро  норанж  хуш
Сендин айру танда кўнглум йўқтуру кўнглумда  ҳуш
Сурма биланму ул ой кўзни қора айламиш
Лаъли  ишқ  аҳлидин  онча  ғорати  жон  айламнш
Ул  гулеким,  базмида зоғу заған нилғай хуруш
Қилғали кийган либосин ул бути зебо бинафш
Тузмагай  эрди  қазо  бу жисми  вайронимни кош
Дедим, ул пайконни лаъл эткан   юрак   қони   эмиш
Илгига мовий катон ул шўх невчун чирмамиш
Дема, не суд эрур ўлмоқ фано ҳаримиға хос
Гулрухум ёди била кўнглум эрур гулга ҳарис
Жон етиб оғзимға топмон дарди ҳижрондин халос
Бода  мени  айлади зуҳду риёдин халос
Эй, сенинг ханжари ҳажринг яраси жонима хос
Бировки амр  хилофидин айлагай иъроз
Ичиб ул шўх гул-гул қилди лаъли ноб ила ораз
Жонға зулфунг тобидин ул лаъли хандондур ғараз
Эй  сабо, жоним  ҳалокин  айла  жононимға  арз
Нафс   қуттоъ-ут-тариқи   манзилидур   бу  работ
Юзда холингдурму ё таҳрир этар ҳолатда хат
Қилса   бўлмас  оҳу  афғондин   мени  шайдони забт
Рухсор  ила  лабингдин  этар кўнглум  инбисот
Тариқи   ишқдин   бўлмиш   манга   бало    малҳуз
Ришта   диққатдур   каломингда   дури   шаҳвор лафз
Масиҳойин агар   минбарда зоҳир қилса  дам воиз
Бу нағма эрдиму йўқ эрса офат, эй ҳофиз
Истасангким урғасен давронға тийғи инқитоъ
Жисми васлин қилдим ул зулфи сумансодин тамаъ
Кўзумни токи  қилмиш ул саодат  ахтари  матлаъ
Учуқ эрмаски чун бўлди суҳайли оразинг толиъ
Доғ уза доғдин овора кўнгулдур зойиъ
Васл  шоми  хилватимда  ёқсалар    ногоҳ шамъ
Юзига  кўзгуни  ҳар дам қилур  ул сиймбар мониъ
Меҳрсизликдин фалак эл қатлин айлар  бедариғ
Заиф танда ғамингдин юз эски бўлған доғ
Соқиё, ҳажр илгидин кўп тортадурмен зорлиғ
Ул  суманбар   қаддининг сарвиға кўнглум  бўлди боғ
Ўртанурмен кечалар  ҳажрингда  андоқким чароғ
Гарчи мен ҳажрингдин ўлдум тортибон кўп зорлиғ

301-400

Неча,  эй ороми жон,  ҳажрингда  беоромлиғ

Лолагун бўлмиш сурарда қатлима дилдор тийғ
Кечти  умрум  нақди  ғафлат  бирла  нодонлиғда  ҳайф
Зор жисмимда  қиличинг захмн ҳар ён  мухталиф
Яшурун ғамзанг қиличиким қилур кўксум шикоф
Кўргузур ҳижрон ҳуруфи нуқтасин жон ҳар тараф
Бода хуштур гар ҳарифим бўлса бир ёри зариф
Базм аро гар йўқ май била даф
Зиҳе азалда карам  айлабон санга халлоқ
Ёрдин   айру кўнгул мулкедурур   султони йўқ
Бўлмас эрмиш дилраболар аҳди маҳкам, эй рафиқ
Санга иш жавлон қилиб майдонда чавгон ўйнамоқ
Оҳким, ғам тийғидин  кўксумни қилди чок ишқ
Ваҳ,  неча жисмимни ғамдин нотавон эткай фироқ
Қон ёшим  сариғ юз  узра  ошкор этти фироқ
Жунун тоши харобот ичра ҳар дам кўксума урмоқ
Ёр чун  истарки,  бўлғаймен  мудом  андин  йироқ
Чиқса жоним, айб қилма, жисми беморимға боқ
Ғамим кўп айта олмасмен не тонг кўнглум ҳалок ўлмоқ
Демангиз   аҳбобким, қилмасмусен  бас  йиғламоқ
Кимки, васли ичра ёқсанг шамъи улфат, эй рафиқ
Эй, деб сифатингда  аҳли идрок
Ваҳ, недур майдонда ҳар ён азми жавлон айламак
Ишқ  аро  васлинг  тилаб  ҳажрингда бўлдум дарднок
Келгуси ул сарви сийминбар гули серобдек
Турфа  рухсорингки, ҳусн ичра эрур гулзордек
Не навъ борди экин уйга кеча ул чобук
Менки  чектим лаъли  шавқи  бирла  жонондин илиг
Маҳвашимда заъфу мен  бу ғуссадин ҳар дам ҳалок
Суд қилмас этагингни илигимдин чекмак
Кўнглакинг барги   гулу   устида   гулранг   елак
Кимга бир мажлисда оҳу дард ила сўзе керак
Кимки ошиқ бўлса зору хастаҳол ўлмоқ керак
Ёр  бўлмиш  ўртаға  ҳижрон  тариқин  солғудек
Эй, кўнгулда шаҳди лаълинг ҳасратидин юз тешук
Жунун  саҳросида  бое йўқ эркандур  бу маҳзундек
Лабингки,   сайли  сиришкимни   оқизур  қондек
Ҳажр тоби ичра ким кўрмиш бу жисми зордек
Эй тўқуз торами, ахзар бўлубон жилвагаҳинг
Қорадур холу хатту кўзу қошинг

Эй чучук жоним сенинг ширин лабинг
Кулмадинг, то кўзларимни кавкабафшон қилмадинг
Эй, менииг жоним олиб  яхшилиғинг
Ики ғунчанг эрмас, эй гулчеҳра, тенг
Шоҳ  бўлди  ишқ  ичинда  соҳибасрорим менинг
Мутрибо, ғам базмида то навҳа оҳанг айладинг
Оразинг субҳидин эл  айшини жовид айладинг
Ишқим ортар хатти зоҳир бўлғали жононанинг
Тонг  насимин сойир эткан гул узоримдур  менинг
Коғаз  уза қаламни  фусунсоз   қилмадинг
Ғам  хазоннн  зоҳир этмиш  чеҳрайи  зардим  менинг
Ҳар кўнгул ороми чун  бўлмиш дилоромим  менинг
Не лутф эдики, мени нома бирла ёд эттинг
Эй ишқ, яна фурқат ўтин жонима урдунг
Неча жаврин тортайин  ул  сарви ҳуризоднинг
Кўнгуллар қути ширин достонинг
Рафиқларни борин ёру мўътамад қилдинг
Истаб ул бутни хирад белида зуннорин кўрунг
Хаёлинг ҳусниға  кўнглумда  зийнат  берса ҳижронинг
Чаманда чеҳра фуруғи учун қадаҳ олдинг
Ғам тошин жисмимда пайконинг  бнла   банд   айладинг
Эй висол аҳли, ул ой кўнглини хушҳол тутунг
Ишқ келтурса  ишим  дайри  фано  азмида  ўнг
Эй кўнгул, ер-кўк асосин асру бебунёд бил
Оғзидин  чиққан   ҳадиси   нозуку  рангинни   бил
Анингдек мастмен дай субҳиким, бу мушкил эрмас ҳал
Юзунгни  кўрдум  эмди кўзларимни  боғла, эй  қотил
Ҳажр ўтиға истасанг ёқилмағайсен, эй кўнгул
Чаманда қонини  баским оқиздн зор кўнгул
Мен  жаҳондин кечтиму кечмас менинг жонимдин эл
Қора кўзум келу мардумлуғ эмди фан қилғил
Номаси  қўйнумда   баским,   изтироб   айлар   кўнгул
Ёрдин келмиш манга бир турфа мактуб, эй кўнгул
Ул парийким, банди зулфиға мажониндур уқул
Қон тўкар  кўз оразинг гулгуналиқ кўрган  маҳал
Кўзумда ҳажр ўтининг ҳумратин кўр, дема қондур ул
Қани бир чеҳраки майл эткай анга хаста кўнгул
Ҳар киши кўрса  қизил хорода ул маҳваш  жамол
Қилди овора  мени хастани овора кўнгул
Не қошу  юздурур  санга,  эй  сунъи  лоюзол
Ёраб, ул ой ҳуснин эл фаҳмиға номафҳум қил
Бўйунумға қайда қилғай ул ой қўлини мойил
Зулфини очмиш сабо юзига чиқмиш тоби мул
Кўнглунг истар ёрлар бирла ҳамеша шод бўл
Қоматингға  ҳар  замон юз  жилва,  эй  зебо ниҳол
Боғ мендек сарғариб, булбул менингдек бўлди лол
Сарвнозим,  йўқ  ажаб,  гар  рўзадин  топмиш  малол
Уйғониб субҳ уйқусидин  меҳр  шамъин тор қил
Ул мукаҳҳал кўз жафосидин агар бўлсам қатил
Қилғали хилъатин   ул  сарви   гуландом   қизил
Йўқтурур оламда аҳли ишқдек бечора эл
Кеча  борди ёру андин қолмади  гирён кўнгул
Бўлмиш   андоқ  мунқатиъ  аҳли  замондин  улфатим
Ул  парий  наззорасиға,  ваҳки, йўқтур тоқатим
Чаманда мунисим не сарв эрур, не гул, не сунбул ҳам
Не тонг узорим  агар сарғариб,  қизарди ёшим
Ҳажр тошининг кўкумтул доғидин куйди таним
Қилғали  юз  тил  кеби  кўнглумнн  чок  ул  қотилим
Баҳор бўлдию гул майли қилмади кўнглум
Магарки кўз йўлидин оқти  қон  бўлуб юрагим

401-500

Кўнгул жон  бирла  борди  ҳамраҳинг, мен дард ила турдум

Айни заъфимдин қўлум чун қўлдадинг, эй дилбарим
Тун оқшом  бўлдию  келмас менинг шамъи шабистоним
Ишқ ила бўлдум масал, савдо била афсона ҳам
Кеча ул маҳвашни ёд айлаб фаровон йиғладим
Соқиё, кечаги май нашъасидин жон топтим
Битигингдинки, саводини кўруб жон топтим
Висол тухмини эктим, фироқ бар топтим
Васл  баргин узки, мен ҳижрон гулин бўй этмишам
Тириг юрурмену бор мендин айру жононим
Эй қадин сарви равон, кўюнг баҳори гулшаним
Меҳр кўп кўргуздум, аммо меҳрибоне топмадим
Оқизди лимуйий бўркунгни кўргач, онча қон кўнглум
Не  айб, агар  майн  софий  ғамидадур кўнглум
Вайронаедур масканим, андин манга бисёр ғам
Онча кавкаб тўкти шоми ғам хаёлингдин кўзум
Ер  юзини  тутти  ашким,  кўкка  етти нолишим
Лаълинг ғамидин дийдайи гирён  била  бордим
Водийи ҳажрингда бир дам қон ютардин қонмадим
Онча йиғлатти жафодин дўстдур деб севганим
Хазон ранги юзига  берса тонг йўқ шуълайи дардим
Ақлу жон қасдида кўрдум  ул кўзу мужгонни ҳам
Ажойнб  тийрадур  ҳажрим  туни,  эй  меҳри  йўқ моҳим
Тандин ўқунгни чексалар, оғрирдин эрмас шеваним
Қуруқ танимға туган куйдурурда  бебоким
Висол ичра ул ойнинг фурқатин осон гумон қилдим
Ҳажр   ила  кўрма   раво  жонимға   бепоён  ўлум
Бўлмасун кўнглунг қушиға дурру гавҳар васли ком
Менки, даврон зулмидур кўнглумга, балким жонға ҳам
Ул  қуёш  васлида  ўзни  рашкдин  гум  айларам
Сенсиз  ашким  ёмғури сайлини тўфон  айладим
Ҳуснунгга ҳайратдин ўлди барча бесомонлиғим
Жонима  доғе  қўюптур   лаълинг  узра   холким
Юзунг ғамидин эрур  абри  навбаҳор  кўзум
Сендин   айру  то   асири  дарди  ҳижрон    қолмишам
Не ул қулоққа етар, арзи ҳол адо қилсам
Кўнгулни  бағир  қонидин  лола  қилдим
Истарам юз манзил ўткаймен Адам саҳросидин
Кўнгулни айладим юз чок ишқингдин, мени маҳзун
Булут ҳайвон  зулоли  бирла  тиргузди  ҳаво  жонин
Муҳаббат риштасин уздики,  ўлтургай бу ғамнокин
Баски қадди ғунчадек, эл кўнглин олиб қилди қон
Ишқида яхши-ёмон бедодидин топман  амон
Юзу зулфунгни соғиниб келмишам, эй маҳжабин
Шикеб  уйин   бузадур  бенаво  кўнгул,  нетайин
Не тонг, сариғ юзумда  ашки  рангин
Арғувоний тўнмудурким киймиш ул сарви равон
Ишқ аро менмен даме бемеҳнату ғам  бўлмаған
Хуршид тулуъ  этса,  қуёшинг  соғинурмен
Ҳар ҳазон барги эрур зореки даҳр озоридин
Шавқдин  ашк  ичра  ғарқ ўлуб, дей олмасмен ғамин
Мени бедил санга жон ўйнамоқ бирла ярайдурмен
Тикмишам  мажруҳ  кўнглум   захмини ғам  нишидин
Англаман  судек  юзунгмудур   кўрунган  кўзгудин
Яна  не қад жилва  қилдиким, демакдин лолмен
Ваҳки, мендин айру юз жон, йўқса жононму экин?
Ярамни тиккали бошинг уза бичакму экин?
Юзунг ўтиға тутун зулфи муанбарму экин?
Улки ҳар тун  уйғаниб, ёнида кўрмас ҳамдамин
Порсо ёрим соғинмас масжиду сажжодадин
Чиқарғач ул маҳи маҳмилнишин ораз ниқобидин
Субҳ еткурди сабо гулбарги хандон муждасин
Ёнида  бўлмасам нафасе дарднокмен
Кўнглум очилмас даме бу бадани зордин
Кўнглум уйин ҳар нечаким, истасанг ғам топқасен
Юз бало ҳижрон топар ҳар дам  бу маҳзун жон учун
Фурқатингдин кечалар  ўртар  мени  бахти забун
Сенсизин,  эй   умр,  бир  соат   манга  жон  бўлмасун
Васлингға   етибон   соғинурмен    хаёл  экин
Ишқинг этагин жон  илиги  бирла  тутубмен
Ўлгумдурур чу фурқат ила иштиёқдин
Эйким, танимға жон берасен ҳар тариқдин
Ғамингда ҳар кеча, эй гулъузор, йиғлармен
Лоланинг ғунчасидек кўнглум  ўлуптур тўла қон
Сафҳайи  ҳуснунгда  жонбахш  ирининг,  эй  сийминбадан
Фалак  ситезасидин   бўлма,   соқиё,   маҳзун
Ғам  елидин, ё раб,  ул гулга ғуборе  бўлмасун
Эйким   нафасе  ғойиб  эмассен   назаримдин
Не тиригмен,  не ўлуг, не соғ, не бемормен
Сарвеки  нолишим   бийик  ўлди ҳавосидин
Дўстлар,  бир  чора   мен девонайи шайдо  учун
Кўнгул олурда ажаб дилрабо эмиштуксен
Лаълу   ғамзанг   бирла   баским   нуктадон   устодсен
Ёридин  ҳеч  ким   менингдек  зору  маҳжур   ўлмасун
Ноумиде мен кеби борму экин жононидин
Ёр  пайғоми не осиғ ўзгалар таҳриридин
Келки,   васлингдин  ҳазин  жонимни  хурсанд  айлайин
Масиҳодин  лабинг   афсаҳ,   қуёштин  оразинг   аҳсан
Азал наққоши тарҳ айларда гул  барги намудорин
Рашқдин   дерменки   меҳр   итсун   сипеҳр   айвонидин
Кўрубмен   кирпигинг   боштин-аёғ  тешкан   кўнгул  ҳолин
Шаҳид ўлсам либоси  лолагун   сарви    равонимдин
Соғинманг соя ғам шоми малул эрмас фиғонимдин
Меҳр кўрса  ҳар киши ўз  дилбари  зебосидин
Тўла қондур кўзумнинг ҳалқаси то қолди ёримдин
Мени заифни  саргашта  айладн гардун
Елга  берди куйдуруб ул гул таним хокистарин
Ниҳон ишқингки кўнглум ичра тушти юз шарор  андин
Дема   меҳнат  тоғининг Фарҳоди  саргардонимен
Субҳи  васлин элга  кўргандин  паришонмен    бугун

501-650

Фироқингда кўзумдин йиғламоқ бўлғайму кам бир кун

Жамолинг  шавқидин ғам  шоми  куймак  ибтилосидин
Манъ қилмас ашк лаълингдин туташқон жон ўтин
Сиришк қонин оёғинг учун  хино  қилайин
Чекканда наққошн қазо ул сарви гулруҳ сувратин
Вафо аҳлиға даврондин етар жавру жафо асру
Ёр мустағнию муҳлик ғами ҳижрон асру
Юзунгда май гули ё гул очилған  бўстондур бу
Ҳажрида кўнглумга бор ул лаъли сероб орзу
Ҳар ён ул юзда тер оқиздингму
Сайли   ашким   бирла тутмиш жумлайи  оламни  су
Белингу зулфунг  хаёлин шарҳ этармен мў-бамў
Ул ойға не ғам тушса бу девонадин айру
Тутқали ламъайи рухсориға жонон кўзгу
Сочти тердин гул  уза ул сарви гулрухсор су
Солса  зуҳдунг тунига жоми ҳилоли  партав
Жонда жонпарвар сўзидурму лаби хандониму
Шоми ҳажр ўлтурди бу ношодни, сен шод ую
Ғамимниму дейин ё беғам элнинг можаросинму?
Назарға келгали ул икки наргиси жоду
Юзу кўзунгда муайян камоли сунъи илоҳ
Оташин гул гарчи зийнатдур жаҳон бўстониға
Кўнгулким   васлин  истар  ҳар  тараф доғи ситам  бирла
Куйди  кўнглумким   недин   манзил  эмас,   жононаға
Ёнида   эл   кўрсам   ўқ  санчилмасунму  жонима
Анбари тар истаман юз узра холинг борида
Ғамидин гарчи  жон йўқ эрди танда
Кўнглумнинг оҳи  қатран хуни жигар  била
Зиҳе  ҳайвон   суйидек  лабларингиинг   ҳасрати   жонда
Пардаға кирган кеби хуршиди рахшон ҳар кеча
Ул мусофирким, эрур барча сипоҳ аҳлиға шоҳ
Жон олса найлай ул бути паймонгусил била
Оҳким, жон  бўйниға зулфунг таноб ўлдн яна
Орази ёниға  гул саичар жамол изҳориға
Насиҳат аҳли манга дерки, майни тарк эт, ваҳ
Қил  учи кўрмай оғзингдин    нишона
То кўрубон юзин  қуёш қолғали иштиёқиға
Тушти ўт кўнглум уйига оҳи дардолуд ила
Лабларингким, ҳайф эрур тенг тутмоқ ани қанд ила
Меҳрдин дерменки  бўлсам дойим ул ойим била
Гар сабодек ҳамдам   эрман сарви озодинг била
Ваҳки, ул шўх бориб, жонима ўт солди яна
Кўнглум  оғзингнинг хаёлидинки тўлмиш ғам  била
Яна не ўт эдиким тушти хонумонимға
Мени гадой қачон еттим эрса шоҳимға
Кўнглума андуҳ елидин ғуборедур яна
Кўрадурменки борур ёру қолурмен мени гумраҳ
Ваҳки,  бир  бадмеҳр  ўқи  жонимға  паррондур  яна
Танимда  заъфдурур то иситмиш ул дилхоҳ
Ҳайҳотким, бирав ғамидин зормен яна
Яна ҳар дам  ишим сочмоқдурур кўз боғидин лола
Нилдин  ҳар   бир алиф  ул  маҳжабин  рухсорида
Кўнгул қушидур  анинг зулфи тобдори  била
Дардини жисмим аро асрай дебон тадбир ила
Илгин ул гулранг этибдур лола яфроғи била
Эрур кўнгулда сафо ншқ тоза доғи била.
Мен масти ғарқи бодамен, аксим эмас май ичра, ваҳ
Хуш улким, бор эди илгимда печон сунбулунг гаҳ-гаҳ
Соқиё, талх ўлди айшим ҳажр бедоди била
Сочиб сиришк югурсам қошинг хаёли била
Ишқ аро душвордур бўлмоқ киши ҳамдарди шоҳ
Қаю ёреки бир ёри била жоми вафо чекса
Не эди, эй ишқ, юз тийғи бало бир зорға
Кўйида йиғлар эдим мен зор ҳар беморға
Чун куяр парвона ул шамъи шабистон ўтиға
Бўлмағай эрди фалакнинг кийнаси давронида
Ишқ аро ишлар тушар эрмиш кишининг бошиға
Йўқ иложим гар мени бир жавр ила ёд этмаса
Ишқ журмидин нетиб инкор этай халқ ичра, ваҳ
Лаълидин бир сўз синуқ кўнглумни айлар тоғча
Ёр ҳар базм ичра, мен хориж мушаввашлиғ била
Баҳорни нетайин, ўт менинг баҳоримға
Ул жигар парголаси ашкимни гулгун қилдило
Вафо ваъда айлаб жафо айладингло
Зиҳе ҳар лаҳни булбул савтининг зотингға исботе
Жилваму айлар қизил тўн бирла ҳар ён ул парий
Сўзи ҳажринг ичра йўқ бирён кўнгулнинг тоқати
Тавсанинг наълидин истармен бошимға афсаре
Давлат тонги юзию сочи тонг қоронғуси
Зоҳир айлар ашк ила оҳимни ҳажринг оғуси
Ўт солур эл жониға ҳар дам совуғлуғ бирла дай
Шукр лиллоҳ, эй кўнгулким, рафъ ўлуб ҳижрон туни
Ғамингднн чун ажал гўр оғзида жисмим ниҳон эткай
Сиҳҳатим озурда жононимда бўлғай кошки
Нечаким, ул ойға мендин меҳрибонроқ йўқ киши
Сенсизин базм ичра қат-қат қон, кўнгул бетоб эди
Тилармен музтар этса офати озурда жонимни
Соқиё, тут бодаким, бир лаҳза ўзумдин борай
Бўлғай эрди юз туман, минг ранжу меҳнат кошки
Хуштурур гулгун қадаҳ давринда гулбарги тари
Севунгил, эй кўнгул, охирки жисминг ичра жон келди
Икки ҳамдамким, эрур май базм аро ҳамдамлари
Юз урма ҳар тараф, эй шўху зор қилма мени
Эй дудоғинг шарбатида оби ҳайвон лаззати
Наргисин гул узраким, бемор этар ноз уйқуси
Тануредур ичим, гўё қизитқан ишқ ўти ани
Эй   кўнгул,  бердинг   илигдин  васлининг  давронини
Ул ойки, меҳри ила оламни муҳтарам қилди
Маҳвашеким   меҳридин   бўлдум   жаҳон  овораси
Қилдим ул ой оллида ошиқлиғим изҳорини
Оҳким, ул ганж ёд этмас бизинг вайронани
Ҳар тикан бу ғунчадек кўнглумда пайкон боғлади
Эй кўнгул, келким, иков бўлуб нигоре кўзлали
Ғунчадек қон  боғланибдур  кўнглум, эй гул хирмани
Ғариблиғ  яна кўнглумни дарднок этти
Лаълингга  боғланди жоним ҳажр элиндин ол ани
Қани висолингга бир мендек орзуманде
Ўтум худ этмади ул тошбағирға таъсире
Жоним чиқадур ҳажр ила жонон керак эрди
Бўлди ийд,  ул турки  чобук  азми  майдон қилғуси
Ёр ила бир хилват истарменки, ағёр ўлмағай
Яна бало чоқинин ишқ телба жонима урди
Лабинг такаллум этиб, сўзда лол қилди мени
Хароб айладинг, эй ишқ, хонумонимни
Дедимки,  кўзга  чекай  гарди   раҳнавардингни
Қўзғади оҳим сўнгак бирла тани ғамнокни
Ишқинг ичра  кўксума  онча  жунун  тошин урай
Эй кўнгул, келким, бало базмида жоми ғам тутай
Олса жонимни лабинг даврон тўкуб қон ёшини
Эй  кўнгул,  қўйғилки,  мундин  сўнг  гадолиғ фан қилай
Кўнглумга  шўр  солди  биравнинг  малоҳати
Қилса кул жисмимни ўртаб оташин ораз гули
Оразинг зар ҳуққалардин, эй  малоҳат машъали
Каманд учиға еткурмас ғаму андеша айёри
Эмас боғ ичра сариғ лола занбақ билки, ҳар сори
Донайи холи узра кўр  сабзайи хат нишонаси
Ишқ аҳли  гўристонида қабрим чу зоҳир бўлғуси
Бутмади гулшан  тавофи  бирла  бағрим  ёраси
Ғам чекар жисму кўнгулни кулбайи  аҳзон сари
Гарди  яздий  миъжар остида  қошинг, эй кўркабой
Бода  бу мақбуллуқ зотимда мавжуд айлади
Оҳима ёр оғзи бир дам кулмагин кам қилмади
Кўнглум оҳидин табассум лаълингга  фан бўлмади
Май халос этти риёйий порсолиғдин мени
Юзидин  ўлмаса,  ё раб,  раво  кўзум  тилаги
Кеча  ҳажрингда тирикликдин малолим  бор  эди
Эй  сабо, кўздин  учур  Мозандароннинг вардини
Жунун  водийсиға  мойил  кўрармен  жони  зоримни
Кўзи ҳажри мени бемор этти
Эй узоринг  оллида шарманда  меҳри  ховарий
Чу ишқ илги забун айлар диловар подшоларни
Навбаҳор ўлдию айшим гулбуни очилмади
Кўзум тортар ҳамоно ёр келгай
Эврулай   бошингғау   беҳушу  ҳайронинг  бўлай
Сурганда  жафо  тийғин  қўл  асрамадинг  боре
Эй фалак, бир ой ғамидин асру зор эттинг мени
Мангаки кўрмаки ул шўхнинг муҳол ўлғай
Вафо кўз тутқан андин ҳушдин бегонае бўлғай
Ваҳ, неча ул шўх бедодин мени шайдо кўрай
Эй  қуёшқа кўз қамаштурғон жамолинг партави

Мустазод

Эй ҳуснунга зарроти жаҳон ичра тажалло, мазҳар санга ашё

Мухаммаслар

Ҳалқайи зулфунгда кўнглум бўлғали ғам маҳрами
Оҳким,  тарки  муҳаббат қилди жонон оқибат
Ишқ  ўтидин жисми  зори нотавоним  ўртадинг

Мусаддас

Субҳидам махмурлуқтин тортибон дарди саре

Таржиъбанд

Кетур соқий, ул майки, субҳи аласт

Маснавий

Сано ҳаққаким, кошифи ҳол эрур

Китъалар

Ҳақ  зотиға биравки,  хирад  бирла  фикр  этар
Муҳаммади  арабий  шаъни  андин  аъзам эрур
Фонийи  мутлақ  ўлмайин  солик
Солики  озодани  кўрсанг ғаннй,  қилғай дебон
Эй кўнгул, тан тахтасин бу қаъри йўқ гирдобдин
Важҳи маош учун кишиким деса фикр этай
Қаноат тариқиға кир, эй кўнгул
Таваккулнн улким қўюб, хотириға
Кимки маҳлуқ хизматиға камар
Камол эт касбким, олам уйидин
Биравким, жабҳасида чин эрур тута олмас
Қулоқда асра гаронмоя сўзнию  фикр эт
Не раҳравеки, тожи ҳидоят бошидадур
Кўрсанг,  эй  зоҳид,  муқомирваш қаландарпешае
Юзига асли ёмоннинг кўп   очма гулшани хулқ
Чу душман  ўлди  қадимий  зиёнидин ҳазар эт
Виқор  гавҳарию ҳилм  маъдани  бўлакўр
Бийик мақомиға  улким  тилар  сабот, керак
Хиромон суда сойир бўлмоқу учмоқ ҳаво узра
Поклар жони   бўлур   озурда  тазвир   ашкидин
Сахий улдурки,  навъе базл қилғай
Тўнни зарбафт айлабон хиффатдин учқан ҳар тараф
Навоий, тилинг  асрағил  зинҳор
Иссиғ   нафас  билан  ҳиндуға  тарбият  қилсанг
Лаим фарқиға иқбол тожини қўймоқ
Бийик  мақомлиғ эл тифл эканда ҳам  бўлмас
Дебон берган киши эрдур валекин
Не рўза бўлғай ангаким, очуқ бўлуб оғзи
Ўйла ғарқи майдурурлар халқ бу давр ичраким
Шаҳға муқарраб ўлса бирав барча хайлднн
Умрин, аблаҳ кечуруб  ғафлат ила
Замона  хўбларининг  висоли  шарбатидин
Шаҳнинг афъоли этар хайлу сипоҳиға асар
Шаҳо,  эл жавҳари жонин чиқардинг
Қарилар  хотири нозукдур, эй  тифл
Не толиъдурки, ҳар кимни десам ёр
Ул турфа қуш ҳавосида кўз тўкти дурри ашк
Кийиб самур  ила киш қилма асру  раънолик
Шоҳи сипеҳрқадр  Абобакр  ул шаҳе
Ҳикмат аҳли оллида совуқ сифат йўқ кимсада
Кимки, ўзлук иморатин бузди
Қаноат гўшасин тутқилки, чун анқо бу даъб этти
Бу юрушда ики улоғим бор    
Турфа иш кўрким, фалон ҳар вақтким,   қилғай  намоз
Авлиёуллаҳ мазори Тус вайрони аро
Фалон котиб ар хатни мундоқ ёзар
Қиблат-ул-куттобким,  дерлар   ани Султон  Алий
Ҳиммат аҳлики эрур тузлук аро сарв кеби
Эй Навоий, кишига берма кўнгул
Илоҳий,   ул   рақамеким,   чекибдурур    қаламим

Рубоийлар

Субҳоналлоҳи холиқи зул-мажду ало
Кўк пўяву сайр ила талабгор санга
Ё рабки, иноятингни   ёр айла манга
Шоҳеки фалак сори чу майл ўлди анга
Жонимдағи жим икки долингға фидо
Бу қосид ишим оҳу фиғон айладило
Уйланса бирав торий ўлуб накбат анга
Ким бўлса бу мотамкададек олам аро
Ишқингда неча зор бўлай фурқат аро
Нўш айлар эмиш қадаҳни жонона тўла
Номангки, тириклигимдин улдур матлуб
Номангки,  эрур  боиси  иқболу тараб
Бир айбға гарчи халқ қилғай мансуб
Су кўзгусини боғ аро айларда шитоб
Васлинг  бўлубон  жонға  муяссар, ё раб
Маҳбубдурур  гулу  висоли матлуб
Эй улки, сўзунг тушти ҳабиб оллида хўп
Гардун уза базм учун мақом  айлади тут
Гар ошиқ эсанг зебу такаллуфни унут
Эй ишқ, анинг кўйида тавфи ҳарам эт
Чун  ханжари ҳажринг манга  қатъ этти ҳаёт
Бўлди менинг ўлмагимга савдо  боис
Кўнглумни олибдур  ул  шаҳи  сабздавож
Кундуз кўрсанг ўзунгни маҳзун, қадаҳ ич
Гул вақти муяссар ўлса гулфом қадаҳ
Руҳумғаки майдин эрди ҳар лаҳза футуҳ
Қўрқутма  мени тамуғдин,  эй зоҳиди ях
Рухсори уза холларин ул дилбанд
Ёшимға бағир қони чу эрди  монанд
Кўнглум сайди узуб улустин пайванд
Эй шарбати лаълинг оби ҳайвонднн алаз
Будур тилагимки улки, маъбудунг эрур
Гул зикрин эшитурмену йўқ гулдин  асар
Соқий, баданимни нотавон этти хумор
Мулк очқали ҳар хусрави олиймиқдор
Кўзум учадур, магарки ёрим келадур
Ошубки ул кўз тарфи айланадур
Ағёр ила жуфт берма фардим бор
Ҳар лаҳза  кўнгул  ғамингда    маҳзун  бўладур
Эй боди сабо, айласанг ул сари гузор
Эн жисм, анинг кўйини пайдо қилакўр
Элдин қочиб улки, тутса тоғ ичра қарор
Андин  бериким, қошимда ёрим йўқтур
Ҳар гармравеки, бўлғай  ул кошифи роз
Олам бор эмиш, Навоиё, шўрангиз
Аҳбоб денгизки, хонумондин тамаъ уз
Жондин сени кўп севармен, эй умри азиз
Лаълингни  қилиб  нуктасаро,  эй  қоракўз
Ул кўзки, даме бўлмади соғ, эй қоракўз
Жонбахш   лабинг   чашмайи   ҳайвонму эмас?
Гар ошиқ эсанг, меҳру вафо қилма ҳавас
Маҳбубқа эътимод қилмоқ бўлмас
Ҳам савмаа кунжи шайхи таррорға бас
То субҳ хурусе уйғаниб урди нафас
Ғурбатда ғариб шодмон бўлмас эмиш
Ул дурри саминки, бор эди кўзума ёш
Йўқ бодайи васл, оби ҳайвон ул эмиш
Йиллар тутубон шайх мақолотиға гўш
Шарбат  манга  хунобу ғизо  ғам  бўлмиш
Соқий,  мени  хорхордин   айла  халос
Бер жому ол, эй муғбача, жонимни эваз
Ким истаса салтанат, саходур анга шарт
Бу даврда йўқ сен кеби хушхон ҳофиз
Ким  айласа  соқийи  гуландом тамаъ
Ул дамки, қуёш айлади мағрибқа ружуъ
Муғ дайрида даст берса бир лаҳза фароғ
Бир гул ғамидин дедим қўяй бағрима доғ
Бердинг манга дайр  аро иқомат, эй муғ
Номанг етибон топти кўнгул иззу шараф
Соқий, баданимни қилди ғам тийғи шикоф
Юз меҳнату ғам кўнглума еткурди фироқ
Кўнглумни ғаму дард ила қон айлади ишқ
Ул дамки  қуёш  боттию сарғарди шафақ
Оллимда табиби чорасозим ҳам йўқ
Ким кўрди экин жаҳонда оё хушлуқ
Ҳажрингда менинг сабрима жуз нуқсон иуқ
Йўқ даҳрда бир бесарусомон мендек
Бераҳмдурур оламу золим афлок
Зоҳид сенга ҳур, манга жонона керак
Эй жону кўнгул, бир-бирингизга қоришинг
Ўлсам ясаманг мунда мазоримни менинг
Эй  улки, замона аҳлидин  айрилдинг
Кўксумнн жафо тийғи била ёра қилинг
Гар дилбар эмас малаквашу ҳурхисол
Бир сари сариғ парлоу мен тутсағ йўл
Турмай мени зору нотавон бирла кўнгул
Умринг  қуёшиға   бермасун  чарх  завол
Эй жони ҳабибу кўнгли аҳбобқа лол
Садбарг, бинафша, йўқса наргис, ё гул
Тоғ ичра ажаб шоҳдур ул шефтаҳол
То даҳрдурур, даҳр уза султон бўлғил
Муғ дайри сари бугун таманно қилдим
Ёшунған эмиш қора булутқа моҳим
Жоҳилки, ҳасад бўлғай анинг жаҳлиға зам
Баҳру кемадин  кўнгулда  кўптур   аламим
Ғурбатқа тушуб заифу бемор ўлдум
Ишқ  аҳлики,  манзурдин истарлар ком
Масжидқа неча  аҳли риёдек етайин
Жоним аро ўт лаъли сухандонинг учун
Зулфунг гириҳиға пойбаст ўлмишмен
Зоғеки чўқуб оқизди қон кўнглумдин
Хуштур  бўлсак, иковла ҳамдам сену мен
Эй боди сабо, агар ҳаво айлагасен
Менменму висол умидидин шод ўлған
Исён тутуни  бермаю чеҳрамга  амон
Исён  аро қолған ибтилониму дейин?
Дайр ичра   тилаб  жоми  ҳилолий  партав
Жонимға қилур жавру жафо ёр асру
Гар қилса, киши қилиб гуноҳе, тавба
Не юзини ғоза айламиш фарсуда
Номанг манга  руҳдин  нишон  бўлдн яна
Чун лола тўкулди, лолагун жом ичма
Муғ дайрида бўлса манга бир кошона
Ҳам жисмингга заъф бўлса жоним садқа
Ё кошифи асрори  ниҳон  бўлса киши
Сен худ борасен кўнгулни қайтарғил, ахий
Сен борғали ортмиш кўнгул зорлиғн
Жонимға етиптурур хумор, эй соқий
Охир дами умр этса шитоб, эй соқий
Деднм   зақанинг  тутуб,  сақоғингни  ўпай!
Ҳар зулф хамиға  қилма вобаста  мени
Жонимда хумордин азоб, эй соқий
Фурқат саҳари ғамға йўлиқтурди мени
Мунглуғ бошим остидағи тошимниму дей?
Не дашти махуф эмиш фано саҳроси
Аввал менга васли руҳпарвар не эди
Кўз  бирла қошинг яхши,  қабоғинг яхши
Ё рабки, фано базмида хос айла мени
То дашт баҳор бирла рангин бўлғай
То чарх висоли кўйидин сурди мени
Ҳажринг сипаҳи зеру забар қилди мени
Номангкн, менга муждайи жоне эрди
Тил сўз била то қизитти ҳангомамни

Кўрсаткичлар