Топ рейтинг www.uz
МУСТАЗОД

Эй ҳуснунга зарроти жаҳон ичра тажалло,
                                                          мазҳар санга ашё,
Сен лутф била кавну макон ичида мавло,
                                                          олам санга мавло.
Ҳар ён кезарам телбасифат токи яшундунг
                                                          кўздин парий янглиғ,
Мажнундин ўзин токи ниҳон қилмади Лайло,
                                                           ул бўлмади шайдо.
Урён баданим захмлари ичра эмас қон,
                                                           юз пора кўнгулдур.
Бу равзаналардин қиладур ҳар бири яъни
                                                           ҳуснунгға тамошо.
Ҳар ён назарим тушса сен оллимда турарсен,
                                                           кўрмас вале ағёр.
Равшандурур ушбуки, эмас қобили аъмо,
                                                           наззорайи байзо.
Ул нодирадинким, лақабин ҳур демишлар,
                                                          ҳуснунг эрур аҳсан.
Ул манзарадинким, отидур жаннати аъло,
                                                           кўюнг эрур аъло.
Зуҳд ичида топмади Навоий чу мақоме,
                                                           эмди қилур оҳанг
Ким, бўлғай улу бодау бир турфа муғанний,
                                                           муғ кулбаси маъво.
Ҳар гавҳари туфроғ уза бир қатра су янглиғ
                                                           тушкач адам ўлғай.
Гар қилмаса ишфоқ этибон Хусрави Ғозий
                                                           назми сари парво.